GRAŽINA CIEŠKAITĖ

Teofanijos

metafizinis tylos labirintas
meditacija apimanti sielą ir kūną
bekūniai tavo vienatvės stabai
angelo grožyje slypintis nuodas
šešėlis gilus bedieviškai nuogas
iš daikto į daiktą tekantis žaibas dvasia
ten kur susikerta vertikalė
ir horizontalė ilsisi Dievo
galva ant nematomo kryžiaus
metafizinėj dykumoj savo širdį
pasėjai o vėjas o ugninė
kančia tavo Dievo kape nužydėjus
tuštuma kurios neužpildo tikrovė
neapvaisina dvasia blogio
veidas po kauke šviesia
dvasia kaip miegantis dievas
pradeda kurti pasaulį sapne
į orbitą įveda kosminę saulę
pasaulis tuo ir gražus
kad neturi baigties mąsto aklasis
sode laukdamas Dievo mirties
o kūdiki klajojantis po tą bevaisę
gamtą kuri atsispindėjo tavo mintyse
kaip kūno formoje sustingusi dvasia
pamilus meilę labirinto
geometriją klaidžią tikrovė iliuzija
tampa kaip veidas beveidžiui
minčių muziką tylos pilnatvėj
girdėsi psichokosmine minties
dalele amžinybėn judėsi
bedugnis laikas psichokosmoso bepradžio
iš to šaltinio mūza atsigėrė
anapus blogio ir anapus gėrio
o meditacija kas buvo
dvasiai duota bekūnė atmintis
iš laiko išvaduota
iš psichokosmoso ateivė mūza
šventeivė deivė ją regėsi tu
bekūnę šviesą tuštumoj daiktų
o ekstazėje mintį patyrus
tarsi kūną nuo sielos atskyrus
metafizinio akto valia
tylioji sapnų sužadėtinė
naktis spalvų tankmėje pasiklydus
uždraustą vaisių nuskynus pražydus
būtybe sudrumstusi
dievišką būtį tau
geriau būtų nebūti
skaistykla rojus pragaras nebūtis
kur tavo siela bekūnė sustos
kai ištiks ją gražioji mirtis
šią naktį juodasis mėnulis
žiedai užsimerks kad jo neregėtų
susijungs tavo žodis su kūnu žvaigždėtu
dvasios aukso pašventinto šventųjų krauju
tyloje kontempliuodama metafizinę maldą
mintis psichokosmosą valdo
perplaukiau tamsią gyvenimo jūrą
kurios dugne žydras mirties sarkofagas
jame mano siela kadaise turėjus mane
minties budėjimai kai buvo
sielai duota žiūrėti tuštumon kurios nėra
kur žydi Dievo saulės elektra
medituojantis nematomą Dievo
formą begalybę ugnyje prasiskleidusią
rožę nirvanos ramybę
kartoju tave maldos ramybėn
artėju ten kur būsime du angelai
vieno Dievo tvertieji
ir Buda prisikėlė žydintis baltai
žiūrėjo mirčiai į akis jai atidavęs kūną
lemtingas Dievas kuriame kančios nebūna
tylos amalgama mintis
pasidengus medituotojo sielai
paimtai į devintąjį dangų
o dievai su žmonėmis sužieduoti
metafizinė meilės vaizduotė
tai tegali tikėjimas duoti
kaip išmaldos laukia soduose
tų kurie mirė šypsosi kaukėm
juodoj pažinimo girioj
bekūne meile tave
mylėti kai sparnai
žaizdomis gėlėti
Žana šventoji anapusybę girdėjus
jos relikvijas pelenus nešantis vėjas
prie dievažmogio sosto ugnis sužvėrėjus
šventas karas šventa savo uodegą
rijus gyvatė šventas pasaulis beveidžiai
stabai kūnu virstantis mirštantis žodis
atspindžius gimdanti visata
dvasios amalgamoje minčiai vieta
kur nušvinta ir tai ką vadinam gamta
nušvitusio po žydru medžiu
Budos kelias anapus žvaigždžių
transcenduoti jų šviesą geidžiu
meditacijoj tyliai praskyręs mintis
pamatei spinduliuojančius veidus
dievybių žvaigždėtų gyvybių
ugninis aukso vidurys
kur tu dvasia liepsnoji
tarp amžinybės dulkių sutvertoji
bepradis Dievas amžinas
belytis pradėjęs mintį
iš ugninės dalelytės
ten kur skleidžia mistinė
sąmonės rožė meditacijos dievišką
grožį eilėraštį bežodį
po dievišku medžiu kur Buda
nušvitimo laukė švytėjo rožinė
migla mėnulio sidabrinė kaukė
psichokosmosą plėtus atspindžiais
nesustojančios Letos tavo siaubas
būtie metafizinio grožio valia nugalėtas
dėkoju tau Dieve kad duodi
žvaigždėtų minčių kuriomis
savo sielą ir dieną ir naktį keičiu
nežinėlis Sokratas Platonas
oloje medituojantys tarp šešėlių
Budos žodis tuštumoje prisikėlęs

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.