ReligijaLaiku ir nelaiku

Postilės Senojo Testamento temomis.

Autoriai:
Aušra Pažėraitė,
Julius Sasnauskas.

Izaijo spektaklis mums

Ieškokite VIEŠPATIES, kai galima jį rasti, šaukitės jo, kai jis yra arti. Tepalieka nedorėlis savąjį kelią ir nusidėjėlis – savuosius kėslus! Tegrįžta jis pas VIEŠPATĮ, kad jo pasigailėtų, pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus. „Nes mano mintys – ne jūsų mintys, o mano keliai – ne jūsų keliai“, – VIEŠPATIES žodis. „Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai…

Su pranašu tremtyje

Siksto koplyčios freskoje žilabarzdis Ezekielis pasodintas tarp dviejų angeliukų. Vienas jų, net išsižiojęs iš nuostabos, vėpso pranašui pro petį…

Šebna ir Eljakimas, arba Sunkios tos Tėvų naštos

Bibliniai pranašai, kaip ir apskritai pranašai senovės Artimuosiuose Rytuose, buvo politiniai valdovų patarėjai, aktyviai dalyvavę sprendžiant tarptautinių santykių klausimus, ypač krizių metu. Žinoma, šie patarimai pirmiausia ir išskirtinai buvo pateikiami iš Dievo (ar dievų) perspektyvos…

Perkeista šventykla

Taigi šabas yra šabas. Trankydamiesi po kaimyninę respubliką, įpuolame sukaitę į sekmadienio mišias. Jauno kunigo pamokslas žvalus ir girdėtas. Kol jis sau šnekės…

Šiek tiek soteriologijos

Pirmose psalmės eilutėse ir skaitome žinią apie sugrąžinimą iš tremties, kas liudija nuodėmių pašalinimą. Tremtis nebuvo amžina…

Išminties knygos ir atsikvošėjimas po opijaus

„[Saliamonas] parašė 3 knygas: Patarlių, Koheleto ir Giesmių giesmę. Kurią iš jų parašė pirmą?

Išmintis, kuri „veža“

Jeigu apie Išminties knygą reikėtų spręsti tik iš šių eilučių, kažin ar daug skaitytojų, net ir tarp tų, kuriems Šventasis Raštas yra autoritetas, palaikytų ją didžios išminties šaltiniu…

Lietus ir Abraomo sėkla

Šį sekmadienį katalikų skaitomi skaitiniai alsuote alsuoja sėklos ir sėjėjo patosu. Evangelijoje pagal Matą (13, 1–9) Jėzus sako palyginimą apie sėklą, beriamą į dirvą…

Asilo teologija

Didžiai džiūgauk, Ziono dukra, garsiai krykštauk, dukra Jeruzale! Štai tavo karalius pas tave ateina, – jis išaukštintas ir pergalingas, nuolankus ir joja ant asilo – ant asiliuko, asilės jauniklio. Jis išvarys kovos vežimus iš Efraimo ir karo žirgus iš Jeruzalės; karo lankas bus sulaužytas, jis skelbs taiką tautoms. Jo valdžia bus nuo jūros lig jūros ir nuo Upės lig žemės…

„Nejau man trūksta pamišėlių?“

Visuomet VIEŠPATĮ garbinsiu, jo šlovė nuolat bus mano lūpose. Aš didžiuojuosi VIEŠPAČIU; romieji girdės tai ir džiaugsis. Skelbkite su manimi VIEŠPATIES didybę, aukštinkime jo vardą drauge! Kreipiausi į VIEŠPATĮ, ir jis man atsakė, išgelbėjo iš visų mano baimių. Pažvelkite į jį ir pralinksmėkite; niekada jums nereikės kęsti gėdos. Vargšas šaukėsi, ir VIEŠPATS išgirdo, iš visų vargų išgelbėjo. VIEŠPATIES angelas saugo…