Filosofija

AUGUSTINAS DAINYS

Metapolitinis vyksmas

  Atėnai ir Jeruzalė Vakaruose yra vienas kitą papildantys miestai. Atėnai – racionalumo, demokratijos, filosofijos miestas, o Jeruzalė daugiau intuityvaus, emocionalaus, psichologinio, mistinio išgyvenimo miestas. Dabartiniai Vakarai atsirado su krikščionybe, derinant šiuos du pradus. Krikščionybė, viena vertus, yra universalizuotas judaizmas, kita vertus, suturinintas, širdimi papildytas protas. Vakaruose, kuriantis krikščionybei, žydiškas monoteizmo vynas buvo supiltas į graikiškos filosofijos vynmaišius. Atėnai yra…

AUGUSTINAS DAINYS

Metafizinis humoras

  Juokiasi tas, kuris tiki laiminga pabaiga, ir verkia tas, kuris ja netiki. Perteikiant šią mintį labiau metaforiškai ir vidujybės vaizdiniais, galima pasakyti taip: juokiamasi, nes vakar nepatekėjo saulė, o šiandien patekėjo, ir tikima, kad rytoj taip pat patekės. O verkia tas, kuriam vakar patekėjo saulė, o šiandien nepatekėjo, ir tikima, kad rytoj ji taip pat nepatekės. Juoke esama tam…

AUGUSTINAS DAINYS

Šiapus ir anapus gyvenimo šachmatų

  Filosofai, apmąstydami pasaulį ir žmogų, pateikia įvairių gyvenimo metaforų. Tai gyvenimas kaip upė, į kurią neįbrisi du kartus, anot Herakleito. Platono metafora – kad šis pasaulis yra šešėlių karalystė, atspindinti idėjas, esančias uždangėje. Descartesʼas žmogų vaizdavo kaip vienišą sielą, uždarytą mašinoje, t. y. kūne. Dar viena metafora yra Humeʼo, jam mūsų pasaulis atrodo kaip biliardo rutuliai, pažirę ant stalo,…

AUGUSTINAS DAINYS

Įvykis ir įprastybė

Prieš imdamiesi šio apmąstymo, turime susitarti dėl terminų vartojimo. Vienas iš svarbiausių šio teksto terminų yra „prasmė“ ir ją reikėtų apibrėžti detaliau, kad nekiltų painiavos ir nesusipratimų.

AGNĖ ALIJAUSKAITĖ

Formatyvumo estetika: Pareysonas ir Eco

…formalioji struktūra, turinti ištakas Pareysono formatyvumo estetikoje, yra kertinė kategorija siekiant apmąstyti Eco meno kūrinio atvirumo idėją.

AUGUSTINAS DAINYS

Bendrija ir absoliutas

  XX amžiaus antrojoje pusėje prancūzų postmodernistai ir JAV postmoderniosios filosofijos plėtotojas Richardas Rorty teigė, kad reikia dekonstruoti visus absoliutus, atsisakyti sieti save su didesniais dalykais, nei esi, kaip siejo save Hegelis, Nietzschė ir Heideggeris. Jungdamas save su didesniais dalykais, nei esi, tarkime, su Vokietija, Vakarais, Būtimi, gali tapti politiškai pavojingas žmonijai, pavyzdžiui, naciu, siejančiu save su arijų rase. Jeigu…

AUGUSTINAS DAINYS

Vandens lelijos ontologija

  Šiandieninė filosofija vis labiau vaduojasi iš postmodernizmo, nuskandinusio nežmogišką tikrovę imanencijoje ir skelbiančio, kad nieko nėra anapus teksto. Dabar, kaip niekada anksčiau, gera būti dar gana jaunu filosofu, nes iš jo tikimasi filosofijos atnaujinimo, mąstymo naujumo, kuris susijęs su postmoderniosios filosofijos atmetimu. Žinoma, vyresni filosofai atsikerta, teigdami neopostmodernizmą, pasak kurio, tikrovė yra kuriama, performatyvi ir plastiška, ir naujųjų filosofų…

AUGUSTINAS DAINYS

Malonė būti

Dievo vaizdinys, besiformuojantis konkrečioje istorinėje epochoje, perima jos bruožus ir savybes. Krikščionybė, o tai, vaizdžiai tariant, yra žydiškas monoteizmo vynas, supiltas į graikų filosofijos vynmaišius, natūraliai formavosi Romos imperijoje. Kristaus žinia, kad Dievas yra meilė, buvo nustumta į šalį. Dievas įgijo Romos imperatoriaus savybių ir tapo monarchu, kuris rūsčiai sprendžia žmonių likimus. Šiuo požiūriu imperinį ir meilės aspektus reikia atskirti.…

VOSYLIUS SEZEMANAS

Dvasinio grožio problema

Grožis, kaip mes įsitikinome, įsikūnija ir pasireiškia tik jusliniuose reiškiniuose ir objektuose. Nepaisant to, dažnai kalbama apie dvasinį, nejuslinį grožį. Kyla klausimas: ar egzistuoja faktai, kurie leistų pagrįstai pripažinti nejuslinį grožį?

AGNĖ ALIJAUSKAITĖ

Pertvarkyti daiktus ar save?

Pasaulis, priešingai nei mes, nekonformistiškas; jam nereikia taikytis prie kokio nors kaimyno ar kaimyno katės, prie naujų jos teisių, prie rūpintis įpareigojančios technikos, pavyzdžiui, prie smartphone’ų, kurie nėra smart enough, kad susitvarkytų patys. Pasaulis, bent jau kol neįrodytas visų kitų galimų tikrumas, yra vienas.