Religija

Krikščionybės plitimas Gruzijoje

TINATIN GAGOČAŠVILI Gruzinai priklauso prie negausių pasaulio tautų, turinčių savarankišką Bažnyčią. Jų didžioji dauguma susiformavo XX a., o Gruzijos bažnyčią, kaip teigia gruzinų ir užsienio tyrinėtojai, Kristaus mokiniai įkūrė prieš du tūkstančius metų. Terminas „eklesija“ (taip gruziniškai vadinama bažnyčia) yra graikų kilmės, nes krikščionybė į Gruziją plito būtent iš graikiškos aplinkos.

Nuplaktas tarp mirksnio ir amžinybės

SAUDADA ŠVIESA (XXIV sūra)* Vardan Alacho maloningojo, gailestingojo! 2 (2). Svetimoterį ir svetimvyrę – skirkite kiekvienam po šimtą smūgių. Teneužvaldo jūsų pagaila jiems Alacho religijoje, jeigu jūs tikite į Alachą ir paskutiniąją dieną. Ir tegul bausmę vykdant dalyvauja grupė tikinčiųjų.

Sufijus kaimynystėje

PHILIP JENKINS Daug puikių mokslininkų tyrinėja islamą. Daug kitų puikių mokslininkų nagrinėja kintantį globalios krikščionybės veidą. Tačiau tuodu pasaulius – musulmonų ir krikščionių – šie ekspertai sugretina retai. O gaila. Šitaip pamatytume nuostabių paralelių ir sąsajų, kurios nušviestų juos abu. XX a. pradžia yra kritinis krikščionybės naujųjų laikų istorijos metas, ypač laikotarpis po Pirmojo pasaulinio karo ir šį konfliktą lydėjusių…

Bausmė turi keisti žmogų

Su Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonu, broliu pranciškonu ARŪNU PEŠKAIČIU kalbasi Erika Malažinskaitė – Esate Bernardinų parapijos klebonas ir jau trejus metus Lukiškių kalėjime kalinčių nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionas. Kokia jūsų patirtis? Apie ką, jūsų manymu, šiuo metu aktualu kalbėti? – Yra labai daug aktualių dalykų. Pirmiausia, žinoma, tai, kad į nuteistuosius iki gyvos galvos mūsų visuomenėje…

Radęsis iš nebūties ir lūkesčio

SAUDADA ATGAILA (IX sūra)* Vardan Alacho maloningojo, gailestingojo! 17 (17). Nepritinka daugiadieviams lankyti Alacho mečečių, liudijant netikėjimą savo sielose. Tuščias darbas yra šitie jų poelgiai, ir amžinai jie ugnyje skendi! 18 (18). Atgaivina Alacho mečetes tasai, kur įtikėjo Alachą ir paskutiniąją dieną sukalbėjo maldą, davė apvalos ir nesibijo nieko, išskyrus Alachą, – galbūt tokie pasirodys teisingai einančiais!

Piktosios dvasios tikslas – sunaikinti žmogaus asmenybę

Su egzorcistu kunigu ARNOLDU VALKAUSKU kalbasi Rugilė Kazlauskaitė – Kas yra egzortas? Jis kalbamas už vieną žmogų ar už visą pasaulį? – Tai išlaisvinimo iš piktųjų dvasių malda. Dažniausiai vyksta apsėstų žmonių išlaisvinimas, kartais ir vietų. Už pasaulį gali bet kuris žmogus melstis paprasta malda.

Tvermė

VYTAUTAS KINČINAITIS …siela Lieka visad ta pati, bet kelias į kūnus kitokius. Ovidijus, „Metamorfozės“ Siela labiau namuos, kai pats esi kelyje. Jos pilnatvė tavo benamystėje, bedaiktiškume ir šio pasvirusio dvasių namelio tuštumoje. Vinys čia telaiko tiesą – per kančią iš tuštumos viskas randasi ir tuštumon sugrįžta.

Paskutinė vakarienė

PETER ROLLINS Vakaras. Kartu su kitais mokiniais Velykoms esate susirinkę mažame kambarėlyje. Tu visą laiką stebi Jėzų, tyliai sėdintį šešėliuose ir besiklausantį neskubraus šnekėjimo, stebintį sėdinčius aplinkui ir kartkartėmis papasakojantį apie Dievo karalystę. Prislinkus nakčiai, į kambarį patiekiama maisto – duonos ir vyno.

Džihadas: iš meilės Dangui ar duonai ir datulėms?

SAUDADA MUCHAMEDAS (XXXXVII sūra)* 1 (1). Tiems, kurie netikėjo ir išsisukinėjo iš Alacho kelio, Jis stumtelės į klystkelius jų veiklą. 2 (2). O tiems, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus, ir įtikėjo tuo, kas buvo atsiųsta Muchamedui, – o tai – tiesa iš jų Viešpaties, – jis sušvelnins kvailus poelgius ir sutvarkys jų padėtį.

Nekaltas

PETER ROLLINS Pasaulyje, kuriame sekimas Kristumi paskelbtas ardomąja neteisėta veikla, buvai apkaltintas, kad esi tikintis, sulaikytas ir atvesdintas į teismą. Kurį laiką buvai slapta stebimas, tad prokuratūra surinko pakankamai tavo kaltės įrodymų.