Paveldas

JURIJ RYTCHEU

Šiandien madingi pilikenai

– Pilikenai – gerai, – patenkintas tarė Ročgynas. – Jie dabar madingi. Gerai, dukryt, dar neparduosiu ilties.
Emul padėjo iltį atgal į senelio dėžutę ir ėmėsi darbo. Per kelias dienas ji išskaptavo iš senelio ruošinių penkiolika pilikenų. Ročgynas buvo patenkintas ir gyrė dukterį:
– Tavo pilikenai patys geriausi! Taip kalba žinovai. Jų išraiška protinga.
ANDRIUS SNIADECKIS

Pratarmė*

…Draugijos nariai neišskiria tų sutirštintų ir karštligiškų nuomonių, per kurias įvairios gydytojų grupuotės vienos kitas smerkia ir žemina. Iš tikrųjų medicinos menas turėjo ir iki šiol turi pernelyg kategoriškų mokslų, kurių priimti neleidžia praktika ir sveikas protas, tačiau iš kurių kiekvienas, paliktas be dėmesio, galiausiai pats persitempia ir sunyksta, dažnai ką nors naudinga po savęs palikdamas.

ŽILVYTIS ŠAKNYS

Sekminių vestuvių vaidinimas ir paprotinė gyvensena Narvydžiuose

Dar XX a. ketvirtajame dešimtmetyje bendraujant jaunimui buvo išlikusių tradicinių paprotinių elementų. Į kaime surengtus šokius atvykdavo ne tik jaunuoliai, bet ir suaugę, net senyvi žmonės. Įdėmiai stebėdavo merginas. Padainuodavo, kartais ir patys pašokdavo.

EGLUTĖ TRINKAUSKAITĖ

Hodenošonių taikos medis ir karas už Ukrainą

Zayin atrodo kaip kirvis ar panašus ginklas, Biblijoje zayin reiškia ginklą. Taigi kabalistai mano, kad zayin reiškia galią: ji yra septinta ir išoriškai yra ginklo formos. Kurioje rusiškos abėcėlės vietoje stovi karo agresijos raidė Z? Kuris dievas jai leidžia traiškyti kaimyninę tautą?

DAIVA BELIŪNIENĖ

Žemė kėlė žolę – amžinasis gyvybės ratas

Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje sausio 18 d. atidaryta (veiks iki gegužės 14 d.) paroda „Žemė kėlė žolę: apie augalus ir gyvūnus lietuvių liaudies mene“ [...] – džiugus Vilniaus kultūrinio gyvenimo įvykis. Atsirado reta proga pamatyti gausius Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus liaudies meno rinkinio artefaktus.

JUOZAS ŠORYS

Dovainių medžio meistras Kazimieras Striaupa

Kovo 5 dieną Plateliuose, Žemaitijos nacionalinio parko globojamoje dvaro svirno parodų salėje, įvyko žymaus Žemaitijos ir Lietuvos liaudies menininko, dviejų „Aukso vainikų“ laimėtojo, medžio drožėjo Kazimiero Striaupos jubiliejinės meno kūrinių parodos atidarymas ir pagerbtuvės devyniasdešimtmečio proga.

Per Rusiją arkliais

Zagačiuose, kur klebonavo lietuvis kun. Povilas Kaziliūnas, sustojome nakvoti. Vakare nusiskubinau klebonijon susipažinti su klebonu. Įėjęs radau tarnus ir užkalbinau lietuviškai. Mačiau, buvo nepatenkinti. Tačiau tuoj įbėgo linksmas kun. Povilas Kaziliūnas, klausdamas iš kur čia atsiradęs lietuvis.

Pr. GEDVILA

Per Rusiją arkliais

Šitokia kareivio kalba nė kiek manęs nedžiugino. Neduosi – atims vežimą, duosi, taip pat gali jo daugiau nebematyti! Bet svarbiausia tai, kad vežimuko oda apkaltoje sėdynėje buvo paslėpti dokumentai: prieš karą duotas rusų pasas ir mokytojo diplomas. Mane baugino juose įrašyti žodžiai „Sūnus giminingo bajoro“. Dėl jų galėjau būti sušaudytas.

Per Rusiją arkliais

– Ar tavo arklys greitas?
– Nė pats kipšas jos nepavytų, – atsakiau.
– Jei taip, tai spruk iš iš čia kuo greičiausiai. Antai matai…
Paskutinių žodžių nebenugirdau, nes anapus upės, iš tikrųjų, pasirodė visa minia burliokų, kurie mane būtų tuoj užmušę.

Per Rusiją arkliais

Koks tai Slavinskas Jonas man patarė Saratove nusipirkti druskos, už kurią galėsiąs kelionėje gauti, ko norėsime. Šis išmintingas patarimas vėliau pasirodė labai naudingas, nes už 2 pūd. druskos, kuri Saratove kaštavo po 10.000 rublių, visai kelionei pakakome arkliams avižų, mainydami pusę svaro druskos ant pūdo avižų.