LiteratūraKelionės

Leviatano pilve

KASPARAS POCIUS Man Londonas – ne Didysis Benas ir ne Sitis, ne žmonių pilni parkai ir netgi ne savaitgaliais kaip bičių avilys dūzgianti Oksfordo gatvė, į kurią kasdienių žmonių minia atplaukia patenkinti savo poreikių ir malonumų ir kuria vėliau įkandin tų žmonių pradeda plaukti devynios galybės maišų.

Minskui: jūs mums apie blogą politiką…

RIMA POCIŪTĖ …o mes jums – apie jūsų įvairialypę realybę. Taip aš vienu sakiniu nusakyčiau savo mėginimą vertinti Minską ne kaip režimo epicentrą, o kaip pakankamai integruotą Rytų Europos dalį, kuriai labiausiai būdinga tai, kas… visai Europai bendriausia.

Skirtybės

VALDAS PATUMSIS Pietietiško rytinio žiemos dangaus skaidruma, debesėlių sruogelės per aukštai – lietaus nesitikima, tiktai vasarą prapliumpa skalbiančios ir taškančios musoninės liūtys.

Pasignalizuok

VALDAS PATUMSIS Prašom signalizuoti: ryte, dieną, vakare, net ir naktis, apgaubusi blizgiu, margaspalviu sariu gal didžiausią žemėje miestą, labai nesupyks. Tylinčio ir mirksinčio posūkiais – nesupras, apsignalizuos iš visų pusių, šypsosis, nervinsis, juoksis, grimasomis, rankomis kažką aiškins.

Vakarų Krantas, išvados ir kitos nekasdienybės salos

BEATRIČĖ JUŠKAITĖ Nėra nieko geriau už kelionę. Ir patikėkit: nenoriu, kad nuo paties pirmo sakinio jaustumėt glitų saldėsį, lakmusą banalybei indikuoti. Pažįstama ta tiesa ar ne, ji kiekvienąsyk maloniai save patvirtina.

Lie­tu­va–Ira­nas, 2012 [1392]

IEVA GUDMONAITĖ Pa­bai­ga. Pra­džia Nr. 41 Bū­ti sve­čiu pas Hu­sei­ną Są­siu­vi­nį, ku­ria­me bu­vo ap­ra­šy­ta vi­sa, kas nutiko Ira­ne, pa­likau au­to­mo­bi­ly­je Len­ki­jo­je.

Lietuva–Iranas, 2012 [1392]

IEVA GUDMONAITĖ Tar­pi­nės ša­lys At­si­dū­riau prie tvis­kan­čios aus­ka­rų krū­vos, ku­rio­je vi­sos po­ros bu­vo su­si­mai­šiu­sios – jei pa­ma­ty­da­vai vie­ną tau pa­tin­kan­tį aus­ka­rą, ant­ro­jo tu­rė­da­vai ieš­ko­ti, raus­da­ma­sis ta­me bliz­gu­čių „lau­že“. Pir­miau­sia akis už­kliu­vo už aus­ka­ro snai­gės, iš­kart pra­dė­jau ieš­ko­ti ant­ro­sios

Ke­ly­je

VYTAUTAS BRONIUS Pabaiga. Pra­džia Nr. 36 IX die­na, 2012-06-29

Ke­ly­je

VY­TAU­TAS BRO­NIUS Tę­si­nys. Pra­džia Nr. 36

Ke­ly­je

VY­TAU­TAS BRO­NIUS Tęsinys. Pradžia Nr. 36 V die­na, 2012-06-25