Skelbimai

Skelbimas: 2015 m. Pirmosios knygos konkursas

Skelbimas Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos skelbiamas „Pirmosios knygos“ konkursas – galimybė išleisti pirmąją savo knygą. Tradiciškai kasmet išrenkama ir išleidžiama po vieną geriausią prozos ir poezijos knygą.   2015 m. konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 35 metų literatai. Įprasta teikiamo kūrinio apimtis – 2–5 autoriniai lankai (autorinis poezijos lankas – 700 eilučių, prozos lankas – 40 000 ženklų su…

Skelbimas: haiku konkursas

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius ir japonologas, vertėjas Vytautas Dumčius skelbia 2015 m. respublikinį haiku konkursą…

Ko nesužinos Ieva

Ne­pa­ste­bė­jęs per per­ėją kauk­šin­čios Ie­vos vi­sai gre­ta praz­vim­bia mo­to­cik­li­nin­kas. Pa­sie­ku­si ša­li­gat­vį mer­gi­na stab­te­li ir rie­biai nu­si­kei­kia – švie­sus pal­tas ap­taš­ky­tas. Kiek pa­dve­jo­ju­si dė­mė pik­tai nu­kauk­ši uni­ver­si­te­to link.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja kvie­čia teik­ti kū­ri­nius Vai­kų li­te­ra­tū­ros pre­mi­jai gau­ti

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja kvie­čia teikti vaikų literatūros kū­ri­nius, kritikos darbus, vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo pro­jek­tus Vaikų literatūros premijai gauti. Pre­mi­ja ski­ria­ma ra­šy­to­jams už vai­kų li­te­ra­tū­ros kū­ri­nius. Taip pat kul­tū­ros, švie­ti­mo dar­buo­to­jams už reikš­min­giau­sius dar­bus po­pu­lia­ri­nant vai­kų li­te­ra­tū­rą ir skai­ty­mą, ug­dant es­te­ti­nes kul­tū­ros, ben­draž­mo­giš­ką­sias ir pi­lie­ti­nes ver­ty­bes, sklei­džiant nau­jas, ori­gi­na­lias kū­ry­bos ini­cia­ty­vas. Pre­mi­ją su­da­ro 2 da­lys: už lie­tu­vių vai­kų…

Vieno paveikslo iššūkis

Kas nu­tin­ka il­ges­niam lai­kui su­sto­jus prie vie­no pa­veiks­lo? Laks­to žie­žir­bos, ap­ima  nuo­bo­du­lys, smal­su­mas ar įkvė­pi­mas? Gal­vo­je su­ka­si da­tos, pri­si­mi­ni­mai ar is­to­ri­jos? Kū­ry­biš­kas eks­pe­ri­men­tas – vie­no pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos kon­kur­sas „Dviese su paveikslu“ – skir­tas vi­siems ra­šan­tiems ir ma­tan­tiems.

Santaros-Šviesos suvažiavimas 2012