Skelbimai

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja kvie­čia teik­ti kū­ri­nius Vai­kų li­te­ra­tū­ros pre­mi­jai gau­ti

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja kvie­čia teikti vaikų literatūros kū­ri­nius, kritikos darbus, vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo pro­jek­tus Vaikų literatūros premijai gauti. Pre­mi­ja ski­ria­ma ra­šy­to­jams už vai­kų li­te­ra­tū­ros kū­ri­nius. Taip pat kul­tū­ros, švie­ti­mo dar­buo­to­jams už reikš­min­giau­sius dar­bus po­pu­lia­ri­nant vai­kų li­te­ra­tū­rą ir skai­ty­mą, ug­dant es­te­ti­nes kul­tū­ros, ben­draž­mo­giš­ką­sias ir pi­lie­ti­nes ver­ty­bes, sklei­džiant nau­jas, ori­gi­na­lias kū­ry­bos ini­cia­ty­vas. Pre­mi­ją su­da­ro 2 da­lys: už lie­tu­vių vai­kų…

Vieno paveikslo iššūkis

Kas nu­tin­ka il­ges­niam lai­kui su­sto­jus prie vie­no pa­veiks­lo? Laks­to žie­žir­bos, ap­ima  nuo­bo­du­lys, smal­su­mas ar įkvė­pi­mas? Gal­vo­je su­ka­si da­tos, pri­si­mi­ni­mai ar is­to­ri­jos? Kū­ry­biš­kas eks­pe­ri­men­tas – vie­no pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos kon­kur­sas „Dviese su paveikslu“ – skir­tas vi­siems ra­šan­tiems ir ma­tan­tiems.

Santaros-Šviesos suvažiavimas 2012