Ko nesužinos Ieva

Ne­pa­ste­bė­jęs per per­ėją kauk­šin­čios Ie­vos vi­sai gre­ta praz­vim­bia mo­to­cik­li­nin­kas. Pa­sie­ku­si ša­li­gat­vį mer­gi­na stab­te­li ir rie­biai nu­si­kei­kia – švie­sus pal­tas ap­taš­ky­tas. Kiek pa­dve­jo­ju­si dė­mė pik­tai nu­kauk­ši uni­ver­si­te­to link. Čia vie­ni gru­pės draugai rams­to sie­nas, su­ka­si ta­ba­ką, da­li­na­si įspū­džiais iš Sa­šos gim­ta­die­nio, ki­ti ner­vin­gai var­to „Bai­mę ir dre­bė­ji­mą“ ar dar ki­taip links­mi­na­si. Į Ie­vą vi­są die­ną nie­kas nė ne­pa­žvel­gia. Po uni­ver­si­te­to mer­gi­na at­ei­na į gro­žio sa­lo­ną ir jau dvi va­lan­das var­ty­da­ma mo­te­riš­kus žur­na­lus ir šu­kuo­se­nų ka­ta­lo­gus lau­kia, ka­da pa­ga­liau ją ap­kirps. O vi­sų blo­giau­sia, kad Ie­va ne­pre­nu­me­ruo­ja „Šiau­rės At­ėnų“, nes taip ir ne­su­ži­nos, kad ji eg­zis­tuo­ja tik šia­me teks­te.

Ne­būk Ie­va! Už­si­pre­nu­me­ruok „Šiau­rės At­ėnus“!

***

Vi­suo­se Lie­tu­vos paš­tuose pri­ima­ma mūsų sa­vait­raš­čio pre­nu­me­ra­ta.

Metų prenumeratos kaina – 93 Lt. Mūsų indeksas 0109.

Me­tų pre­nu­me­ra­ta į už­sie­nį kai­nuo­ja 290 Lt, 85 eu­rus ar­ba 110 JAV do­le­rių.
Už­sienyje gyvenantys skaitytojai gali užsi­sa­ky­ti per įga­lio­tus as­me­nis re­dak­ci­jo­je,
at­siųs­ti če­kį re­dak­ci­jos ad­resu VšĮ „Šiau­rės At­ėnų fon­das“, Mė­si­nių g. 4, 01133 Vil­nius,
arba pinigus pervesti į sąskaitą banke „Swedbank“ LT36 7300 0100 0000 70
71.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.