Vieno paveikslo iššūkis

Kas nu­tin­ka il­ges­niam lai­kui su­sto­jus prie vie­no pa­veiks­lo? Laks­to žie­žir­bos, ap­ima  nuo­bo­du­lys, smal­su­mas ar įkvė­pi­mas? Gal­vo­je su­ka­si da­tos, pri­si­mi­ni­mai ar is­to­ri­jos? Kū­ry­biš­kas eks­pe­ri­men­tas – vie­no pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos kon­kur­sas „Dviese su paveikslu“ – skir­tas vi­siems ra­šan­tiems ir ma­tan­tiems. Kon­kur­sui interpretuoti siūlysime ke­le­tą pa­veiks­lų.

Šį kar­tą – Sta­sio Ušins­ko pa­veiks­las „Dvi gra­ci­jos“.

• Kvie­čia­me da­ly­vau­ti vi­sus, kad ir ko­kio am­žiaus, iš­si­la­vi­ni­mo ar po­žiū­rio į pa­teik­tą pa­veiks­lą.

• Tai ga­li bū­ti straips­nis, esė, ap­sa­ky­mas, ei­lė­raš­tis, ko­mik­sas ar bet ko­kia ki­ta kū­ry­biš­kos pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos for­ma.

• Teks­tams tai­ko­mas 5 000 spau­dos žen­klų li­mi­tas.

• Pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jų lauk­si­me iki rug­sė­jo 10 die­nos.

Ge­riau­sios in­ter­pre­ta­ci­jos au­to­riui Na­cio­na­li­nė dai­lės ga­le­ri­ja do­va­nos me­ti­nį abo­ne­men­tą dviem as­me­nims. Įdo­miau­sios taip pat bus pub­li­kuo­ja­mos sa­vait­raš­ty­je „Šiau­rės At­ėnai“.

Pa­veiks­lą ga­li­te pa­ma­ty­ti http://blo­gas.­sa­te­nai.lt/kon­kursas, o ori­gi­na­lą – nuo­la­ti­nė­je Na­cio­na­li­nės dai­lės ga­le­ri­jos eks­po­zi­ci­jo­je (Kon­sti­tu­ci­jos pr. 22, Vil­nius).

Trum­pai apie pa­veiks­lą

Pa­veiks­las „Dvi gra­ci­jos“ alie­ju­mi ant dro­bės nu­ta­py­tas 1937 m., jo mat­me­nys 99 x 79,5 cm.

Trum­pai apie au­to­rių

Sta­sys Ušins­kas (1905–1974) gi­mė Pa­kruo­jy­je, 1909–1918 m. gy­ve­no JAV. 1925–1929 m. stu­di­ja­vo ta­py­bą Kau­no me­no mo­kyk­lo­je, iš jos bu­vo pa­ša­lin­tas po mo­ki­nių strei­ko. Tais pa­čiais 1929 m. iš­vy­ko stu­di­juo­ti į Pa­ry­žių, ten mo­kė­si iki 1931 m. Grį­žęs iš Pa­ry­žiaus, kū­rė ir dės­tė Kau­ne bei Vil­niu­je. 1955–1970 m. bu­vo Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­to, nuo 1970 m. – Vil­niaus in­ži­ne­ri­nio sta­ty­bos ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius. 1972 m. ap­do­va­no­tas LSSR vals­ty­bi­ne pre­mi­ja.

Pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jas siųs­ki­te ad­re­su

ais­te­pau­li­na@gmail.com

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.