Prenumeruoti niekada nevėlu! (Bet geriau jau dabar…)

 

Mieli šatėniečiai!

 

Baigėsi metinė prenumerata, tačiau nevėlu užsisakyti mūsų leidinį nuo vasario, o vilniečiai sausio numerius gali ras­ti kny­gy­nuo­se „Aka­de­mi­nė kny­ga“, „Eureka!“, „Keistoteka“ ir „Mint Vinetu“.  

Mūsų leidinį galima užsipre­nu­me­ruoti Lie­tu­vos paš­tuose arba internetu www.prenumeruok.lt. Prenumerata priimama iki kiekvieno mėnesio 26 d. Mėnesio prenumeratos kaina – 2,45 Eur, metinė prenumerata – 28,47 Eur.
Mūsų indeksas 0109.

2019 metų prenumerata į užsienį kainuoja 70 Eur. Už­sienyje gyvenantys skaitytojai gali užsi­sa­ky­ti re­dak­ci­jo­je (Maironio g. 10, 01124 Vil­nius) arba pinigus pervesti į sąskaitą banke „Swedbank“
LT36 7300 0100 0000 7071.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.