Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja kvie­čia teik­ti kū­ri­nius Vai­kų li­te­ra­tū­ros pre­mi­jai gau­ti

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja kvie­čia teikti vaikų literatūros kū­ri­nius, kritikos darbus, vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo pro­jek­tus Vaikų literatūros premijai gauti.

Pre­mi­ja ski­ria­ma ra­šy­to­jams už vai­kų li­te­ra­tū­ros kū­ri­nius. Taip pat kul­tū­ros, švie­ti­mo dar­buo­to­jams už reikš­min­giau­sius dar­bus po­pu­lia­ri­nant vai­kų li­te­ra­tū­rą ir skai­ty­mą, ug­dant es­te­ti­nes kul­tū­ros, ben­draž­mo­giš­ką­sias ir pi­lie­ti­nes ver­ty­bes, sklei­džiant nau­jas, ori­gi­na­lias kū­ry­bos ini­cia­ty­vas.

Pre­mi­ją su­da­ro 2 da­lys: už lie­tu­vių vai­kų li­te­ra­tū­ros kū­ri­nius ir už nuo­pel­nus po­pu­lia­ri­nant li­te­ra­tū­rą bei skai­ty­mą.

Pre­mi­jos tiks­las – ska­tin­ti Lie­tu­vos ra­šy­to­jus kur­ti vai­kams skir­tas kny­gas, įver­tin­ti švie­ti­mo, vi­suo­me­ni­nių ar pri­va­čių įstai­gų bei as­me­nų in­dė­lį po­pu­lia­ri­nant vai­kų li­te­ra­tū­rą ir kny­gų skai­ty­mą.

Pre­mi­jos dy­dis – 100 MGL: iš jų 60 MGL už nuo­pel­nus vai­kų li­te­ra­tū­ros sri­ty­je (už li­te­ra­tū­ros kū­ri­nį / kū­ri­nius) ir 40 MGL už nuo­pel­nus vai­kų li­te­ra­tū­ros ir skai­ty­mo po­pu­lia­ri­ni­mo sri­ty­je (už pro­jek­tus, li­te­ra­tū­ri­nes-kū­ry­bi­nes ak­ci­jas, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kos dar­bus ir kt.). Kar­tu su pre­mi­ja įtei­kia­mas di­plo­mas.

Kan­di­da­tū­ras pre­mi­jai gau­ti tu­ri tei­sę siū­ly­ti aso­cia­ci­jos, švie­ti­mo įstai­gos, švie­ti­mo įstai­gų stei­gė­jai, ki­ti ju­ri­di­niai as­me­nys. Kan­di­da­tai tu­ri pa­teik­ti pas­ta­rų­jų tre­jų me­tų kū­ry­bi­nės veik­los ap­ra­šą, no­mi­nuo­ja­mų dar­bų pa­vyz­džius, ki­tą iliust­ruo­ja­m­ą­ją me­džia­gą.

Siūlymai pateikiami ministerijos Komunikacijos skyriui iki gruodžio 31 d.

Pre­mi­jos sky­ri­mo nuo­sta­tus ga­li­ma ras­ti mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je http://www.smm.lt/kon­kur­sai/docs/v_lit_prem/vaiku_liter_­pre­mija-isakymas.pdf.

Vai­kų li­te­ra­tū­ros pre­mi­ją 2004 m. įstei­gė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Pre­mi­ja tei­kia­ma kiek­vie­nų me­tų ba­lan­džio 2 d. – Tarp­tau­ti­nę vai­kų kny­gos die­ną.

Premijos laureatais jau yra tapę: poetai Martynas Vainilaitis, Ra­mu­tė Skučaitė, rašytojai Vytautas V. Landsbergis, Vytautė Žilins­kai­tė, Gintarė Adomaitytė, Kęstutis Kasparavičius, Gendrutis Mor­kū­nas, Vytautas Rašickas, Violeta Palčinskaitė, literatūrologai Kęstutis Ur­ba, Vincas Auryla, Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Asta Gus­tai­tienė. Taip pat Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bib­lio­te­kos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldona Šiaulienė, Na­cio­na­li­nės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro Informacijos sky­riaus vedėja Roma Kišūnaitė, žurnalas „Rubinaitis“.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos: Komunikacijos sky­riaus vyriausioji spe­cia­lis­tė Elo­na Bag­da­na­vi­čie­nė, tel. (8~5) 219 12 53.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.