Ma­lo­nės juos­ta vir­šum Nar­vy­džių kal­vos

JUO­ZAS ŠO­RYS

Ir vėl mu­du kar­tu, tė­vai. Dau­gy­bę kar­tų po ma­mos (ją iš­dy­kau­da­mi ir tik li­kę dvie­se jau­kiai pri­si­min­da­mi te­be­va­di­nom ma­tu­li­ta) ir se­sers Jo­vi­tos pa­si­trau­ki­mo į piet­ry­čiuo­se nuo na­mų dunk­san­tį kal­ne­lį, o gal tie­siog į vi­siems pri­ar­tė­sian­čias ar­cha­ji­nes slė­pi­nin­gas dau­sas bu­vom su­si­ti­kę ta­vo su meist­ru Jur­gu­čiu bu­da­vo­to­je, o ma­no gim­to­jo­je tro­bo­je, li­go­ni­nė­se, glo­bos na­muo­se. Vi­sa ro­kuo­ta per­ro­kuo­ta iki ny­te­lių. O prieš tai kiek vi­sų kriu­pė­ta, plūk­ta­si, iš­ties be­veik ei­ta nuo­sa­rais dėl iš­si­kel­to ir už­si­spir­to iš­gy­ve­ni­mo bū­do, tik­rų dar­bo di­na­ma už­ku­ria­mos šir­dies tvinks­nių ne me­ta­fo­riš­kai juo­do­mis ir nuos­pau­dė­to­mis ran­ko­mis su­si­kur­to­je tin­ka­miau­sio­je gy­ve­ni­mo vie­to­je – vien­kie­my­je. Ten, kur ka­dai­se bū­ta daug ši­lų ar­ba vir­žių, vie­ti­niai Nar­vy­džių kai­mo da­lį nuo vieš­ke­lio iki pel­kė­to rais­to bir­žės su be­var­džiu upe­liu­ku, įšo­kan­čiu į stai­giai pra­si­ve­rian­čią Gria­vą ir že­miau į Ap­šos upe­lę, va­di­no Ši­la­le. Kiek ten pri­šie­nau­ta, pri­bul­viau­ta, o kur dar­bai na­muo­se, prie bat­vi­nių, li­nų, so­do, dar­žo­vių prie­žiū­ros ir lais­ty­mo, mėš­la­ve­žio, sta­ty­bų ir ne­su­skai­čiuo­ja­mų ki­tų… To­kie nu­grauž­ti tie še­šias­de­šimt kol­cho­zi­nių are­lių te­bu­vo, bet vis no­rė­jai vi­są dos­nu­mą iš že­mės pa­jus­ti. At­si­me­nu, dar vai­kas trum­piau­sią nak­tį at­si­bu­dęs pa­ju­tau, kaip apie pu­sę ke­tu­rių šlumš­te­lė­jai iš kie­tos ąžuo­li­nės lo­vos ir pa­trau­kei į ra­sa pa­žliu­gu­sią pie­vą mo­juo­ti dal­giu. O iš ry­to mums tik rą­žan­tis, prau­sian­tis ir sė­dan­tis prie pus­ry­čių sta­lo tu že­mės at­gai­vin­to­mis ir pa­dau­gin­to­mis jė­go­mis bei žy­bu­riuo­jan­čio­mis aki­mis po nu­gul­dy­tos pie­vos kir­tai kiau­ši­ny­nę su la­ši­niais ir mie­ži­ne ci­ko­ri­jų ka­va. O pas­kui sė­dai ant dvi­ra­čio ir į dar­bą – dir­bai ūky­je prie lau­ko dar­bų, dar­ži­nin­ku, dar­žo­vių eks­pe­di­to­riu­mi bei tie­kė­ju, ir nors mo­kyk­lo­je bu­vai pra­sė­dė­jęs tik tris žie­mas, su važ­ta­raš­čiais ir pen­kiais dar­žo­vių per­krau­tais sunk­ve­ži­miais nu­brau­kus Klai­pė­don ar Ka­ra­liau­čiun nė joks iš ta­da įsi­ga­lė­ju­sių vals­ty­bi­nių šmu­gel­nin­kų ne­pri­kro­pė – tai jie tan­kiai ban­dy­da­mi pa­si­pel­ny­ti iš esą ne­pa­ty­ru­sio do­ku­men­tų tvar­ky­to­jo lik­da­vo lyg gro­bą pū­tę. Ir at­me­nu, kad tą įsi­min­ti­ną va­sa­ros die­ną va­ka­rop grį­žęs iš val­diš­kų prie­der­mių dar lyg juo­kau­da­mas nu­rė­žei mak­tin­gą do­bi­lų lau­ką. Vė­liau dirb­da­mas ūkio gais­ri­nin­ku, mė­ga­vai­si ga­lė­da­mas lai­ky­ti ar­klį, ve­ži­mus, ro­ges, va­že­lius, vi­sus že­mės dar­bų pa­dar­gus. Ka­da ką sė­ti, ypač vi­sa esy­be pri­gus­tą­sias bul­ves, ir pjau­ti, tavęs klaus­da­vo ne tik kai­my­nai, bet ir jau­ni, dar neap­si­plunks­na­vę ag­ro­no­miu­kai iš Že­mės ūkio aka­de­mi­jos. Bet ypač ta­vo ag­nu­mu nu­si­ste­bė­jau, kai, pra­rū­kęs apie ke­tu­ris de­šimt­me­čius, lio­vei­si, kaip pats sa­kei, šil­dy­ti pa­no­sį. Ga­lė­jai vi­sa, ką no­rė­da­vai ar tu­rė­da­vai pa­da­ry­ti, juk nuo sep­ty­ne­rių me­tų bu­vai naš­lai­tis, pie­muo, sun­kiau­sių lau­ko dar­bų ber­nas, meist­rui įti­kęs dar­bi­nin­kas, vė­liau lei­dė­jas prie zei­me­rio, vy­res­niam bro­liui Žva­gi­niuo­se pa­dė­jęs su­ręs­ti tro­bą ir pa­sta­ty­ti ant ka­zi­lų (taip Že­mai­ti­jo­je va­di­na­mi sto­gų ožiai) vai­ni­kus. Bu­vai per­ėjęs kan­ki­nan­tį ru­sų ka­rei­vų mušt­rą ir al­ka­ną bū­vį Ko­zels­ko ir Go­me­lio pa­fron­tė­se bei gy­vy­bės lo­te­ri­ją, kai skuo­dei į pir­mo­sios li­ni­jos ata­kas kar­tu su ne­ži­nia ko­kia drau­ge prieš oku­pan­tus šva­bus Len­ki­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je, kai iš pas­kos su at­sta­ty­tais pis­to­le­tais va­rė­si sau­gu­mie­čiai po­lit­ru­kai, kai for­sa­vai nuo krau­jo rau­do­ną Ode­rį, kai du­kart gu­lė­jai ant gruo­do po pik­tų­jų šir­šių įgė­li­mų į blauz­das, o su­žeis­tų­jų su­rin­kė­jai, su ro­ges tem­pian­čio­mis iš­tver­min­go­mis lai­ko­mis at­si­kliu­vę kur ar­tė­liau, lem­tin­gai nu­spren­dė pa­im­ti į san­ba­tą, ki­taip sa­kant, į gy­ve­ni­mą, o ten pa­pras­ta tvar­ka esan­ti – jei ne iš to da­li­nio, lauk kaip do­va­nos nu­krau­ja­vęs su­žeis­tų­jų rin­kė­jų ro­gių ar ve­ži­mų va­ka­rop ar ki­tą die­ną pa­si­ro­dy­mo. Sa­kei, tiek su­pra­tau, per­trau­kiau au­to­ma­to už­rak­tą, už­tai­siau, ma­niau, ar taip, ar ki­taip, kvit, le­li­jė­le – ga­las, o tie už­rūg­ta­kiai mon­go­lai ar to­to­riai kei­kė­si kaip pa­pra­tę, rie­biai mo­ti­nia­vo­si garbs­ty­da­mi kaž­kie­no gim­dy­to­jas, bet vis tiek gy­ven­ti tei­kė­si leis­ti ir už čiup­ry­nos įtem­pė į ro­ges.

Vidos Šatkauskienės nuotrauka

Lyg vais­tus vi­są gy­ve­ni­mą sau­go­jai ir tar­si po krum­slį tru­pi­nai že­mę, už­sė­da­vai kiek­vie­ną ker­te­lę, to­dėl bu­vau dik­čiai nu­ste­bęs, kad ne tik su me­lio­ra­to­riais prie ke­la­lio nuo plen­to ati­tem­pei di­de­lį kū­lį, bet ir už­so­di­nai pir­muo­sius ber­že­lius ir epu­šes (ne tik kad grei­čiau aug­tų, bet ir kad bū­tų užuo­vė­ja iš ry­to su kai­my­nais lau­kiant pien­ve­žio ir kiau­rai trau­kiant va­ka­rų vė­jams, lyg žą­si­nams pa­tro­bio to­lį ru­bi­nė­jan­tiems). Ir vi­siems va­di­na­mo­ji ta­vo alė­ja įkri­to į šir­dis, akis ir ant lie­žu­vio ga­lo, ir vie­ną ry­tą neat­si­ste­bė­jau dy­vais, kas da­rė­si su vos plo­ny­mus nu­ži­lu­siu pus­am­žiu kai­mie­čiu – men­kų že­mės lo­pi­nė­lių sau­go­to­jas ka­sė di­de­les duo­bes ir die­gė eg­les, lie­pas ir ypač ber­žus, ku­rie ne­by­liu kai­mie­čių kai­my­nų su­ta­ri­mu ir by­liu kū­mu­čių ap­ska­la­ti­ji­mu sun­kia dir­vo­že­mį ir stel­bia pie­vas, dir­vas ir ki­tus au­ga­lus. O tu pa­sa­kei, kad at­si­me­ni, ko­kios bu­vo dva­ro alė­jos gim­to­jo­je Gin­ta­liš­kė­je, Ša­tei­kiuo­se ir Pla­te­liuo­se, ir no­ri, kad į kal­ne­lį link so­dy­bos ves­tų bal­tų­jų ka­mie­nų juos­ta. Už­si­de­gęs kū­rei alė­ją ir ma­ne įtrau­kei į ne­si­bai­gian­čius so­di­ni­mus ir lais­ty­mus, ir il­gai­niui pa­ke­liui nuo Skuo­do į lat­viš­ką­jį (nes yra ir lie­tu­viš­ka­sis ar­ba že­mai­tiš­ka­sis) Kur­šą ėmė tarp­ti gy­vy­bin­ga la­pi­ja al­suo­jan­ti so­dy­ba, pa­na­ši į mi­ni me­dę, o jau­ni mies­čio­nys pas da­bar ten gy­ve­nan­tį ta­vo vai­kai­tį ir ma­no sū­nė­ną tak­si va­žiuo­ja nu­ro­dy­da­mi keis­tai įsi­tei­sė­ju­sią vie­to­vę – Ber­žų alė­ją.

Vidos Šatkauskienės nuotrauka

Pas­ku­ti­nį kar­tą gy­ve­ni­me esam vie­nu­du, tė­vai. Pra­lei­siu su ta­vim šią nak­tį akys į akis, nors tu ir už­si­mer­kęs, bet jau­čiu, ką man no­ri pa­sa­ky­ti, ko­kias eg­zis­ten­ci­nio na­tū­ra­lu­mo ir tvir­tu­mo ban­gas sklei­di, kai už sie­nų plū­kia­si ei­li­nis ar­šus piet­va­ka­ris, tra­ta si­jos ir šim­ta­me­čiai me­džiai, gir­di­si Bar­tu­vos už­tvan­kos prie bu­vu­sio ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus ma­lū­no šniokš­te­sys, ne­se­niai at­gran­dy­to jo tven­ki­nio ban­gu­čių va­ry­ma­sis į kran­tą, ant ku­rio šią pas­ku­ti­nę ta­vo nak­tį ant že­mės kūp­ro­ja­mės ir ro­kuo­ja­mės. At­me­nu, kaip pa­sa­ko­jai, ka­da pir­mą­kart iš Gin­ta­liš­kės so­dy­bų su kai­my­nais pri­sik­ro­vę ve­ži­mus grū­dų at­brau­kėt į Skuo­do ma­lū­ną jų su­si­mal­ti, bet bu­vo tiek no­rin­čių­jų, kad te­ko lauk­ti ne tik tą die­ną, per nak­tį ir dar ki­tą­dien po­piet. Kaip tik da­bar į tą aikš­te­lę prie ma­lū­no var­tų ir esi at­si­su­kęs, iš ten tra­ta bal­kiai, bet že­mai­tiš­kie­ji bau­bai iš pa­ker­čių ne­ro­po­ja, vei­zo­lų at­vers­ti ne­pra­šo, ant­skry­džiais ne­gąs­di­na, tad ir ra­to nuo jų neap­si­brė­ži­nė­siu, juo­lab kad ir krei­dos ši­ą­nakt ne­tu­riu – ne­si­ne­šio­ju api­briz­gu­sio­se mo­kyk­li­nė­se ki­še­nė­se nuo tų lai­kų, kai jo­se dar tilp­da­vo lai­dy­nė, pri­tai­sy­ta prie ša­ko­to stim­bu­rio, ak­me­nys, deg­tu­ki­nis iš kaž­kur gau­tų, ro­dos, va­ri­nių vamz­de­lių, ku­riuo­se at­si­dur­da­vo vi­sos na­mų deg­tu­kų nuo­gran­dos, ko­te­liai kie­tiems po­pie­riu­kams ar ry­žiams į pa­ni­kių ar jau­nų, ką tik at­si­kė­lu­sių mo­ky­to­jų nai­lo­ni­nes ko­ji­nes pleš­kin­ti. De­ga dvi žva­ki­dės po ke­tu­rias žva­kes, nuo jų švie­su lyg die­ną, ir man tas aš­tuo­ne­tas pri­me­na gi­mi­mo die­nos skait­me­nį ir nuo ma­žens gal­vos­na įdieg­tą ne­iš­skai­do­mą mū­sų šei­mos ket­ver­tą – li­ki­miš­ką ne­tra­di­ci­nį kumš­tį, ku­rio pa­grin­di­nis vek­to­rius ar­ba di­dy­sis pirš­tas vi­sa­da bu­vo gim­tų­jų na­mų že­mė ir dan­gus, jų su­ki­bi­mas ir dar­na. O kur be­kla­jo­da­mi su­si­rink­da­vom prie di­de­lio vir­tu­vės sta­lo, ant ku­rio at­na­šau­da­vom kas­die­nes ir sa­vaip iš­kil­min­gas val­gių, ar­tu­mo ir tik­ro­sios dva­si­nės gi­mi­nys­tės apei­gas. Da­bar prie ta­vęs sė­džiu ant penk­to­sios Bro­niaus Anu­žio va­do­vau­ja­mos šar­vo­ji­mo sa­lės kė­dės, ap­si­tū­lo­jęs „vi­sa­da ma­din­gais“ juo­dais kla­si­ki­niais smer­čio dra­bu­žiais, ir gal­vo­ju, kur da­bar niūk­so prie vir­tu­vės sta­lo ga­lo sto­vė­ju­si kra­sė, ant ku­rios nuo­lat sė­dė­jo ir val­gė se­suo Jo­vi­ta. Ta ma­sy­vi ir ga­na gre­mėz­diš­ka sta­liaus dar­bo kra­sė bu­vo ne­to­li mie­ga­mo­jo du­rų ir prie kros­nies du­re­lių nu­blokš­tų ke­lių klė­bių (že­mai­čiai ne­sa­ko „glė­biai“) mal­kų, nuo ku­rių nuo­lat tvos­kė karš­tis ir jų žie­vių są­mie­ži­ny­je kar­ši­no­si jau­ku­sis mū­sų se­niu­kas ka­ti­nu­kas Ki­cis. Ir se­suo tik už di­džiau­sias ma­lo­nes trum­pam ant tos ne­pa­pras­tos vie­te­lės leis­da­vo nu­tūp­ti, o jau pus­ry­čiau­ti ar pie­tau­ti – kur ten, jei no­ri – bliauk ver­šiu ar me­kenk ožiu. Tu­ri sa­vo ta­bu­ret­kę prie sta­lo šo­no ir krank­sok ne­zy­zęs! Bū­da­vau nu­ga­rą at­su­kęs į ug­nies du­re­les, ir lieps­nos lie­žu­viai nu­švies­da­vo pri­te­mu­sias tro­bos ker­tes ir vir­tu­vės sta­lo apa­čią, ku­rio­je, jei lau­ke bū­da­vo spei­gas, šve­tin­da­vo­si lau­ki­nis sar­gas Liuk­sis. Ži­no­jau, kad prieš be­veik tre­jais me­tais vy­res­nę se­sę ne­pa­si­ša­ko­si, o, tie­są sa­kant, ir bė­dos ne­bu­vo, nes prie sta­lo sė­dė­jau gre­ta nuo čiu­gū­nų įkai­tu­sios ma­mos, ku­ri ar­čiau­siu ke­liu pa­duo­da­vo ant sta­lo tos die­nos pa­teik­me­nes – šu­ty­nę, bul­vy­nę ar bat­vi­ny­nę su per­vi­ru­sia ar pir­ma iš­vir­ta, o pas­kui skru­džiai iki traš­ke­sio per­kep­ta kum­pio ar ki­to­kia kiau­lie­na, mor­ky­nę su ru­de­nį tuk­lių gai­džiu­kų ar taš­kuo­tų kiau­šių ne­be­no­rin­čių dė­ti ku­rių stang­ria mė­sa. Ma­ma vis kaip vi­jur­kas, spė­da­vo ir mū­sų by­las su vi­su pa­sau­liu iš­spręs­ti, ir ska­nes­nį kąs­nį po no­sim pa­kiš­ti, ir su, kaip ji sa­ky­da­vo, pa­te­riu ūkio ne­aiš­ku­mus iš­vy­tur­ti. Ji bu­vo vi­sų na­mų kam­pų ko­men­dan­tė, o tu, tė­vai, – vi­sų ūki­nių tro­be­sių tvar­ky­to­jas ir ne­pa­vargs­tan­tis lau­ko dar­bų su­kė­jas. Kaip gas­pa­do­rius sė­dė­jai ki­tam sta­lo ga­le – ro­dos, ra­miai ir ne­sku­biai val­gy­da­mas vis sky­pai žvilg­čio­da­vai pro lan­go rū­tę vir­šum lie­pų – ar ne­su­si­me­tė lie­taus de­be­sys ir ne­si­tai­so sau­le­lės už­sto­ti, o kve­pian­tis gurgž­dan­tis šie­ne­lis dar į kra­ba­kius ar­ba ža­gi­nius ne­su­mes­tas, ne­si­no­rė­tų, kad ap­ker­no­tų… Ro­kuo­da­vo­mės vi­si kar­tu, o tė­vų ro­da, ypač lė­tai pa­si­ta­riant, di­de­liai zgreb­niai su­kris­da­vo, ir nuo pat ma­žens nė ne­pa­ju­to­me, kaip vi­si mū­sų di­de­li ir ma­ži rū­pes­čiai pa­ta­po ben­dri. Tu prie dar­bo bū­da­vai tar­si su­de­gęs, mit­rus, pra­ma­nus, į tave vei­zė­da­mas su­vok­da­vau, kad dar­bas ne­tu­ri bū­ti la­žas, kad jis ne tik tu­ri, bet ir ga­li teik­ti gi­lų gel­mi­nį dva­si­nį pa­si­ten­ki­ni­mą. Vis pri­si­me­nu ta­vo at­sa­ky­mą į Skuo­do kle­bo­no klau­si­mą 1947 m., ko­dėl su­ma­nęs ves­ti Bro­nis­la­vą Ve­se­ly­tę iš pa­ru­be­žės. „Kad pa­sau­lis ne­iš­nyk­tų!“

Vidos Šatkauskienės nuotrauka

Ta­vo pas­ku­ti­nis šar­vas, tė­vai, be šar­vuo­tų­jų marš­ki­nių ir mū­sų gen­čiai įpras­tų gin­klų ir prie kie­tų nuos­pau­dų pri­sit­ry­nu­sių me­di­nių įran­kių – ne toks sa­vas ir jau­kus kaip mū­sų įpras­ta­sis ir nu­my­lė­ta­sis sta­le­lis, nors bū­ta ir ki­tų va­di­na­ma­ja­me sa­lio­ne ir ki­tuo­se kam­ba­riuo­se, bet ant jo til­po ne tik val­giai, bet ir vi­sa kas ki­ta, ant jo vis­ko pri­si­neš­da­vom, su se­se­ria ant jo kar­tais ir už­si­lip­da­vom be ba­tų, ir ka­ti­nus su tak­ši­kiais šu­ni­mis Pu­piu ir Bu­giu su­si­kel­da­vom… Ta­vo da­bar­ti­nė pas­ku­ti­nė būs­ti­nė bu­vu­sio­je „ža­lio­jo­je li­go­ni­nė­je“ yra Skuo­do nau­mies­čio šir­dy­je, ir pa­vel­do­sau­gi­nin­kai sa­kė, kad vi­sai ne­se­niai prie ka­dai­se pra­pla­tin­tos Bar­tu­vos va­gos, vir­tu­sios tven­ki­niu, be­si­mau­dy­da­mi vai­kiu­kai že­mė­se ap­ti­ko žmo­nių pa­lai­do­ji­mų vie­tų, o jas be­nag­ri­nė­jant – ir se­no­sios baž­ny­čios pa­ma­tų lie­ka­nų. O kiek ten zui­ta ba­so­mis, žie­mą – su sli­dė­mis ir su le­džin­go­mis ant per­re­gi­mo le­do, re­gis, tie­siai rau­doms per pe­le­kus. O juk dar ne­se­niai pluoš­da­mi iš­ger­ti alaus ir pa­si­vaikš­čio­ti po se­na­mies­tį pra­ėjo­me ir pro P. Ple­cha­vi­čiaus ma­lū­ną, ku­ris jau ke­lio­li­ka me­tų ne­be­dūz­gia ir ant se­nio­kiš­kai nu­mur­zin­to mies­to „pus­me­ti­nio che­mi­nio“ ir, ki­ta ver­tus, spal­vo­mis žė­rin­čios še­ve­liū­ros ne­be­tem­pia bals­vai sals­vos mil­tų au­re­o­lės. „O juk per ka­rą upė ki­tur te­kė­jo ir už­tvan­ka ko­kį pus­šim­tį žings­nių bu­vo į va­ka­rus, – dy­vo­jai­si. – Tiek kar­tų va­žia­vau pro ša­lį, o ne­įsi­vei­zė­jau.“ O dar ta­da abu ne tik pra­si­džiu­gom dėl per­mai­nų, bet ir nu­si­ste­bė­jom, kad nau­jo­sios ma­lū­no sa­vi­nin­kės Ode­tos va­lia į pa­sta­to sie­nas bu­vo per­kel­tos mė­me­len­de­rių fach­ver­ko sta­ty­bos tra­di­ci­jos, nors to­lė­liau vo­kie­čių ir lie­tu­vių sie­nos ties Kre­tin­ga­le ir Ba­jo­rais jos ne­nu­ke­liau­da­vo. Tai iš no­ro ki­to­niš­kai eu­ro­re­mon­tiš­kai iš­si­šok­ti vir­to įpras­tos mū­sų sta­ty­bos sti­lis­ti­kos iš­kvar­klia­vi­mu.

Da­bar su­sė­dę ir vi­su il­giu iš­si­tie­sę ga­lim apie vis­ką, kas ant sei­lės už­plau­kia, pa­si­kal­bė­ti. Pa­vyz­džiui, apie tai, kad su ben­dra­dar­biais iš sos­ta­pi­lės va­žiuo­da­mas į Skuo­dą eks­pe­di­ci­jon vis gal­vo­jau, ko­kį ta­ve ra­siu, ar dar šty­vas vy­ras bū­si. Ir lyg lauk­tum ma­nęs, pa­kry­pęs ant šo­ne­lio ir tuo ma­žu, bet tau už­tek­ti­nai di­de­liu lai­mi­kiu lik­da­mas kon­tėns (ki­taip sa­kant, pa­ten­kin­tas) ir vi­siš­kai są­mo­nin­gas lyg krau­ju pa­si­te­pęs ir į ka­ro ke­lią sto­jęs in­dė­nų va­das (tau iš no­sies iš­trū­ko tik ait­ri tam­siai rau­do­na ban­ge­lė). O kai po Puo­kės di­džio­jo kū­lio ir Apuo­lės pi­lia­kal­nio ąžuo­ly­nų skaid­ros su­sto­jom prie Trui­ki­nų ke­tu­rių spal­vų ver­smių šal­ti­nių nu­si­praus­ti akių ir at­si­ger­ti gy­vy­bės van­dens, virš sa­vęs me­džių guo­te iš­vy­do­me tar­si be prie­žas­ties de­be­sų mar­gi­ny­je švy­tin­čią vai­vo­rykš­tę, ku­rios to­bu­la spal­vų der­mė bu­vo ne­be­že­miš­ka ir, im­pul­so pa­gau­tą, ver­tė spir­tis iš ba­tų ir per­bris­ti gel­mė­mis net va­sa­rą nu­vi­ri­nan­tį šal­ti­nio upe­lį… Ži­no­ma, ra­do­si ir pa­tei­si­na­mo­ji prie­žas­tis – iš ap­tver­tos šal­ti­nio van­de­ni­jos iš­trenk­ti ne­ži­nia kie­no ir kam įmes­tą kel­mą. Bū­tų ge­riau, jei to­kiems gry­nuo­liams kaip Trui­ki­nų (Šmi­tos) šal­ti­nis įvai­rių pa­krai­pų ti­ky­bi­nės kon­fe­si­jos duo­tų šven­tą ra­my­bę ir ne­bruk­tų į jo ap­lin­ką ne­sko­nin­gos at­ri­bu­ti­kos.

Po to lyg (ne)ty­čia į ap­si­sto­ji­mo vie­tą pa­trau­kė­me tie­siai pro Nar­vy­džių ka­pi­nes. Ne ap­lin­kui per mies­tą, bet tuoj už Luo­bos upės į kal­vą link mar­ka­pių ir se­nų­jų ka­pi­nių deg­tų var­pų, skam­ban­čių iš­ei­nan­čioms sie­loms… Tai di­džiau­sia šių apy­lin­kių kal­va ir ne­abe­jo­ti­na, kad kaip švent­vie­tė ji il­gai­niui im­ta nau­do­ti ir kaip sak­ra­lu­sis gel­to­no­jo smė­lio kal­ne­lis, juk, be Ku­lų, ki­lu­sių iš kū­lių ar­ba ak­me­nų ger­bi­mo tra­di­ci­jos, ka­pi­nių, ki­tų vi­suo­ti­nio ar­ba vie­ti­nio mas­to pan­te­o­nų Skuo­das ar­ba se­nų­jų ra­šy­ti­nių šal­ti­nių bei že­mė­la­pių Sko­da nė ne­tu­rė­jo. O ir pa­si­girs­ta ga­na ar­gu­men­tuo­tų ar­che­o­lo­gų bal­sų, kad se­na­sis Skuo­das ga­lė­jęs kur­tis ne da­bar­ti­nė­je ke­lių san­kry­žo­je, bet vie­na­me iš di­džiau­sių da­bar gre­ta esan­čių Puod­ka­lių pi­lia­kal­nių, ne­to­li ku­rio, spė­ja­ma, 1253 m. že­mai­čių ku­ni­gaikš­tis Alg­mi­nas su at­si­me­tu­sių nuo pa­ver­gė­jų kur­šių kir­viais ir ra­go­ti­nė­mis lai­mė­jo vie­nas svar­biau­sių pa­ren­gia­mų­jų Dur­bės mū­šiui – Skuo­do kau­ty­nes. O mes su sur­du­tais ir fren­čiu­kais nuo vė­jo bei iki be­ga­ly­bės už­rai­ša­lio­tais ba­tų už­vars­čiais (ko­le­gei In­gai ne­duok val­gy­ti ar kal­bė­ti, tik lyg kriu­pio nu­ga­ros kar­po­mis už­nar­plio­ti pa­vė­pu­sio iš­si­blaš­kė­lio bat­raiš­čius) prieš sim­bo­li­nes tris die­nas prieš ta­vo mir­tį le­kio­jom au­to­bu­siu­ku li­ki­miš­kai nu­spal­vin­to­mis kai­mo kal­vo­mis ir pau­piais, nuo Del­ši­nos kal­ve­lės ir nuo kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos „Ža­lia­sis na­me­lis“ žval­gė­mės į Lat­vi­ją, po Mel­no su­tar­ties at­si­rie­ku­sią is­to­ri­nių kur­šių že­mių už Ap­šos upės, dar vė­liau pro pa­ke­lės kū­lį ir ber­žų alė­ją ap­lan­kė­me kiek nuo­žul­nes­nę kal­ve­lę – per vi­są gy­ve­ni­mą ta­vo su­si­kur­tus na­mus-tvir­to­vę ir mū­sų gi­mi­nės cen­tri­nę ašį.

Ir va vėl sė­dim, ro­kuo­ja­mės, skra­jo­jam tar­si po dau­sas, tė­vai, vi­sai ne­si­lai­ky­da­mi tai­syk­lių ir reg­la­men­tų, lais­vo­sio­mis skaus­mo ir at­min­ties aso­cia­ci­jų jung­ti­mis. Ra­mu, ge­ra, nes vi­sa čia lies­ta ta­vo ran­ko­mis ir steng­ta­si dėl šei­mos ir vi­sos gi­mi­nės, dėl vi­sų tik­rų žmo­nių. Nė­ra mums pa­skir­ta su Sau­le ant Že­mės gy­ven­ti – sa­kei.

Ži­no­vai po bu­dy­nių ir lai­do­tu­vių sa­kė, kad tė­vas, vi­są gy­ve­ni­mą sū­riu pra­kai­tu drė­ki­nęs že­mę, tie­siu tai­ky­mu nu­ke­lia­vo į pa­čias aukš­čiau­sias dan­giš­ką­sias sfe­ras, nes žen­giant pro var­tus į nau­ją­sias Nar­vy­džių ka­pi­nes nu­ti­ko ne­ti­kė­tas ir keis­tai sim­bo­li­nis dan­gaus nu­švi­ti­mas. Vė­juo­tą ir sau­lė­tą kal­vos ir ka­pi­nių pa­dan­gę tie­sia vai­vo­rykš­tės li­ni­ja prieš vi­sų akis nu­švie­tė va­di­na­mo­ji ma­lo­nės juos­ta. Tai Vai­vos juos­ta ar­ba re­ta, tie­siai, o ne lan­ku į dan­gaus vir­šū­nę šau­nan­ti ora­juos­tė, ku­ri kar­tais ver­tie­siems (pa­vyz­džiui, po va­ka­rykš­čio nuo­šir­daus kai­my­nų že­mai­tiš­kų Kal­nų su­gie­do­ji­mo ir prieš dan­gaus skliau­tus kė­lu­sį tra­di­ci­nių trū­bi­nin­kų pa­gro­ji­mą – do­ram ar­to­jui tė­vui) įspįs­ta prieš akis le­mia­muo­ju iš­kil­mių ir aki­sta­tos su am­ži­ny­be me­tu. Ma­lo­nės juos­ta iš do­rai ati­dirb­to gy­ve­ni­mo į am­ži­ną­sias dau­sas.

Komentarai / 2

  1. Genta.

    Labai jaučias, kad Š.A. yra pažengę kompiuterinių programų pažinime, ne taip, kaip kituose leidiniuose, čia kaskart prisijungti darosi vis sunkiau :) Bet ne apie tai daina…………..
    Norėjau pasakyti, kad Š.A. pritraukė tiek Š., kad temos su šia aprašyta TEMA – pasibaigė :( Apie ką dar gali parašyti Š.? Nebent apie gyvenimą su Ramune, su Ramune sugyventus vaikus, na, ir koleges, apie koleges norėčiau paskaityti daugiau, nes jų juk ne viena :D ……………………….

    Sėkmės kolegėms su Š.!

  2. edita.

    Nuostabus straipsnis. Kad daugiau tokių būtų, tai lietuvių kalbos šaltinėliai neišsektų ir neišdžiūtų… Jie suteikia peno kitiems – rašantiems. Kas nuo jų nusigręžia ir garsiai prabyla tik apie š… ar m… yra dvasios skurdeivos.Nemalonu iš Lietuvių kalbos ir tautosakos instituto leidyklos direktoriaus lūpų per knygų mugę išgirsti, kad jis apsimyžo… O po to paskaitai, kad kūrybingiausias poetas esąs tas, kuris į savo visai neblogą poeziją įterpė panašią nešvankybę. Juk Europoje ir Skandinavijos šalyse tas jau seniai išėjo iš mados. Kodėl mūsų Institutai to dar nepastebėjo?

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.