LiteratūraDrama

Sausas medis dega

GINTAUTAS LESEVIČIUS I Laivo denyje du JŪREIVIAI: pirmojo rankos už galvos, jis, atsigulęs aukštielninkas, deginasi, o antrasis didžiulėmis sodininko žirklėmis karposi nagus.

Iš Domo Tirgėlos gyvenimo kryžkelių

TAS PATS AUTORIUS Vieną popietę besrebiant tirštą žirnienę Galvoj keistą balsą ūmai išgirdau, Kurs liepė skubėti greičiau į tualetą, Kol reikalo rimto dar nepadariau…

Poezijos pavasaris 2020

TOMAS DIRGĖLA Pirmas paveikslas Salė. Netuščia, žinoma: vienoje pusėje pilna didelių dėžių su vieno prekybos centro logotipais – tai verslininkai kultūrą remia, dalį salės išsinuomoję sandėliavimui. „O tempora!“ – sušuktų Maironis, „O mores!“ – pasakytų.

Gražuolė ir pabaisa

DAINIUS JUOZĖNAS Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleivių ir alumnų tėvų grupės pagrindu susikūręs neformalus Šeimų sąjūdis jau bene septyneri metai puoselėja tokią tradiciją – kartu švęsti Vasario 16-ąją. Rasų kapinių lankymas, dalyvavimas mitinge prie Signatarų namų vainikuojami pokyliu vieno viešbučio restorano salėje.

Keleiviai

TOMAS DIRGĖLA Vienas sostinės dvylikaaukščių. Tebūnie Karoliniškėse. Vienuoliktame aukšte prie lifto durų prieina RAŠYTOJAS ir ŽMOGELIS. RAŠYTOJAS (nuspausdamas lifto iškvietimo mygtuką). Gerą rytą. ŽMOGELIS. Aha.

Kefalė

GINTAUTAS LESEVIČIUS I IMPERATORIAUS TIBERIJAUS vila Kaprio saloje. Menėje stovi kušetė, naktinė spintelė su stikline vandens, kėdė ir žmogaus skeleto modelis.

Jo­nu­kas ieš­ko ma­mos

TOMAS DIRGĖLA Te­le­vi­zo­riaus ek­ra­nas, ja­me – te­le­vi­zi­jos stu­di­ja, pil­na žiū­ro­vų. Ant kė­džių sė­di trys mo­te­rys – NA­TA­LI­JA, MA­RI­NA, BO­ŽE­NA, ša­lia jų – JO­NU­KAS ir VE­DĖ­JAS.

Be generalinės repeticijos

TOMAS DIRGĖLA Pir­mas pa­veiks­las Te­at­ro sce­na. Pa­ky­la už­dan­ga. Prie­šais žiū­ro­vus – de­ko­ra­ci­jos, vaiz­duo­jan­čios ban­gų ska­lau­ja­mą jū­ros kran­tą ir dan­gu­je švie­čian­čią sau­lę.

Žertva ant smūgio

GINTAUTAS LESEVIČIUS Mes ne­nu­mi­rę – mes tik ne­gy­vi… Ba­lys Sruo­ga, MISERERE III

Svei­kos, ma­my­tės,

ar­ba Dvi­aukš­čiai ke­lio­nių sap­nai KALAMBIJA PIKČERS Fo­ru­mes­ka (ištrauka)