Kultūros kritika

VILMA LOSYTĖ

Šiek tiek apie kultūrinę pojūčių antropologiją

  Istorikai tyrimų objektus pasirenka įvairiai: vedami savų interesų, paskatinti autoritetingų profesorių, o kartais dėl paprasčiausio atsitiktinumo. Esame įpratę, kad praeities tyrėjai rašo apie valstybių susikūrimą, valdovų žygdarbius ir nuopuolius. Tačiau pastaruoju metu Klėjos globotiniai renkasi gana originalias temas, regis, neturinčias nieko bendra su mums pažįstama istorijos samprata. Ar gali būti, kad šiandien istorikai tyrinėja uoslę, regą, klausą, skonį ir…

VILMA LOSYTĖ

Senovės graikų šventyklų kraštovaizdis

  Didingos kolonos vis dar išdidžiai stovi Viduržemio jūros kraštuose. Jos mena laikus, kai žmonės tikėjo, kad dievai juos seka kiekviename žingsnyje. Jos mena aukas, ritualus, atnašavimus, maldas, prašymus, visa, kas sudarė senovės religiją. Šie didingi pastatai mums primena religijos svarbą senovės žmogaus gyvenime. Tai, kad religija buvo ypač svarbi senovės pasaulyje, nereikia nė sakyti. Jos įtaka politiniame, socialiniame gyvenime…

VILMA LOSYTĖ

Vestuvės senovės Atėnuose

Neištikimybės atveju moteris pašalinama tiek iš privataus, tiek iš viešo gyvenimo. O vedęs vyras nebuvo supančiotas ištikimybės pančiais, pasak Apolodoro, „savo malonumams patenkinti turime kurtizanes, kasdieniams poreikiams – suguloves, o teisėtiems vaikams ir namų židiniui saugoti turime žmonas“.

VILMA LOSYTĖ

Senovės graikų žaidimai

  Į žaidimą nežiūrime rimtai, juk posakis „tai tik žaidimas“ reiškia, kad objektas ar veiksmas yra nesvarbus, nerimtas. Žaidimų tyrinėjimas, jų analizė gali pasirodyti juokingas užsiėmimas, kai tiek daug rimtų dalykų nėra ištirta. Tačiau mokslininkai šiandien vis dažniau atkreipia dėmesį į žaidimo raidą ir jo reikšmę visuomenėje. Žaidimas tyrimo objektu tapo XIX amžiaus antrojoje pusėje, kai prancūzas Louis Becqas de…

Depešos iš neįvykusių kroatiškųjų subversijų

TOMAS MARCINKEVIČIUS Žvilgsnis į praeitį: iš Zagrebe gegužės pradžioje vykusio „Subversive“ festivalio (www.subversivefestival.com)

2013-ie­ji. Įžan­ga į po­stka­pi­ta­lip­sę

LI­NAS KRA­NAUS­KAS Pra­ėjus ei­li­nei ir ne­įdo­miai pa­sau­lio pa­bai­gai (tas pats pa­sa­ky­ti­na apie Ka­lė­das ir ki­tas „di­dži­ą­sias šven­tes“), ga­li­ma at­si­kvėp­ti ir pa­svars­ty­ti apie ci­vi­li­za­ci­jos, prie ku­rios esa­me pri­pra­tę, ir kul­tū­ros (kaip pa­gei­dau­tų ra­di­ka­lus eko­lo­gas Der­ric­kas Jen­se­nas) griu­vi­mo sce­na­ri­jus.

Ge­or­ge’as Or­wel­las: tarp pro­pa­gan­dos gir­nų

MARIUS PLEČKAITIS Sau­sio 23-iąją su­ei­na še­šias­de­šimt tre­ji me­tai, kai pa­sau­lis ne­be­tu­ri Ge­or­ge’o Or­wel­lo. Per tuos me­tus au­to­riaus vei­das ir ver­ty­bės bu­vo kei­čia­mi ir ki­to sa­vai­me.

Laisvosios vargšės

Publicisto, visuomenės kritiko DONATO PAULAUSKO ir rašytojos SAROS POISSON pokalbis Donatas Paulauskas: Keista ir įdomu mūsų pokalbį apie feminizmą perkelti iš praeities į dabartį, iš vienos vietos į kitą. Galima įsivaizduoti tai kaip kokį išsitęsusį diskursą, nes per tą laiką mąsčiau apie tavo išsakytas mintis, mąstei turbūt ir tu.

Smurto natūralizacijos problema: atgal į kultūrą

DONATAS PAULAUSKAS Šiandien, be visiškai neefektyvaus ir beprasmio moralizavimo, apie smurtą ir jo kilmę šnekama mažai, dažniausiai iš pareigos pakeiksnoti supuvusią Vakarų visuomenę. Faktą, kad smurtas yra sėkminga kultūrinė dogma, pagrindžia ir mūsų įstatymų abejingumas smurto egzistavimui šeimoje.

Fantazminės krizės diskursai

DONATAS PAULAUSKAS Nesuklysiu sakydamas, kad šiuolaikiniame socialiniame diskurse vyrauja universalus pesimizmas ir „krizinė“ retorika. Svarbiausią vietą šiame diskurse užima ekonominė krizė – pradedant valstybių oficialiąja politika ir baigiant kapitalizmo kritika kairiųjų teorijose bei antikapitalistiniais socialiniais judėjimais.