Gyvenimas Paprūsėje siaučiant istorijos vėjams

 

Martyno Petraičio (Peteraičio; 1921–2015) dienoraščiai

 

Pabaiga. Pradžia Nr. 8

 

II.10. Pirmadienis

Su Naujoku į Vainutą, oras biaurus su lietum, tokia migla, sniegą ėste ėda. Parvažiuojant parvežam Miliauską Evaltą, jis mezga pas Siliutę Degučiuos.

 

II.11. Antradienis

Dar vis atlydys. Šiandie padirbu į rungininką rungus ir nuvežu pas Milerį apkalti, buvo visai sukleręs rungas, išlūžęs. Ir parsivežu vežimo ratus, kur vežant bulves sulaužėm su Naujoku. Buvo įšpykiavęs Austynas Aug., o Mileris aptraukė reipus.

 

II.12. Trečiadienis

Motina, aš ir Naujokas važiuojam į Naumiestį su dviem arkliais, bet iš kiemo išvažiavus Dripta [taip vadintas kelio ruožas?], kelio siauros vėžės, arkliai pradėjo sdumdytis ir, kaip nelaimė, kelias aukštai, dar šalia kelio krūmų sumesta, čia, šiapus tilto Mirglono, ėmė šlajos ir nuėjo žemyn nuo vėžių, o šoninis arklys į krūmus įsipainiojo, o antras dar užvežė ir gatava, virste nevirtom, bet gavau namo bėgti atsivesti Fane, kurią viena užkabinus nuo kelio pusės ir užvežė, o taip abėji klimsta, dar toliau verčia. Nuvažiuoti dar anksti nuvažiavom. Norėjau pirkti kaliošius, bet tinkamų nebuvo, paskui nusipirkau šaliką vilnoną iš koperatyvo, brangumo tai jau atrodo brangus, 25 rub. Naujokas nusipirko ąžuolinį dišlių į vežimą, užmokėjo 9 rub., atsiėmė iš artėlės batsiuvių pataisytas kurpes, ir batų galvas pridėti buvo davęs, galvų pridėjimas – 120 rub.

 

II.13. Ketvirtadienis Tvarkos ardytojai!!! [prierašas kitu rašalu]

Rytą truputį pašalusi. Tvarkau kripes vasarai, kriplentes dirbu ir kita. Andrius išvažiavo su Martinkum į Tauragę. O šiandie pasitaikė ir pasidarė taip toks tarp visų Naujokų ir kitų mūs, taip toks dalykas šeimyninės santvarkos. Sakoma, kad blogumas turi iš ko nors atsirasti, bet savaime galima suprasti, kad blogumą galima ir pats susirasti, bet galima ir taip, jam atėjus, pasitraukei į šalį, ir jis praėjo. Tai kame dalykas!

 

II.14. Penktadienis

Su Naujokiene važiuojam į Naumiestį. Norim dar koperatyve ko nusipirkt, bet uždarytas. Aš buvau pas gydytoją dėl akių, pernai gydžiausi trachomą, bet nebaigiau. Dabar apžiūrėjęs išrašė vaistų. Gydytojas veltui, bet [už] vaistus reikia mokėt. Nusiperku laikraščių ir kit. ir važiuojam namo. Šyvakar jau pradėjo stipriau šalti, jau į langus iš naujo ėmė gėles tapyti.

 

II.15. Šeštadienis

Atvažiavęs buvo Naujokas senis nuo Erciaus pas Jurgį, savo sūnų, pas mus gyvenantį. Aš tvarkau kripes, kur išlūžę kriplendės ir kt. O tvarte sutaisau mėšlus, perkeliam ėdžias karvių kiton vieton. (Pernai žiemą buvau padirbęs kilnojamas dviejų karvių ėdžias.) Tokios ėdžios yra labai reikalingos mėšlui suminti, kaip mus tvartas didelis, platus, o givulius visur neapstatysi.

 

II.16. Sekmadienis

Šaltis sieka dar keliolika laipsnių, bet tai niekis, didelių pripratęs. Atėjo Naujokas Adomas, o paskui ėjo pas Joną Naujoką, gyv. Pažal., Juras [jų bernas?] ir Jonas siuvėjas.

Parėjo Jonas girtas su Adomu Naujoku pas mus ir paskui abu išėjo pas jį. O Jurą važiavau vakare parvežti, nuvažiavus girtas miegojo lovoj ir nėjo išbudinti, sako: tegu miega, nurengsime paskui, išsimiegos ir rytą pareis.

 

II.17. Pirmadienis

Šiandien vėl pavakare atlydys. Pernakvojęs pas Adomą Naujoką, Jonas Naujokas siuv. parėjo. Paskui parėjo ir Juras, nakvojęs pas Joną Naujoką Pažal. Vakare surašiau Naujokui [jų?] paliekamą turtą.

 

II.18. Antradienis

Naumiesty veikia vokiečių komisija. Jonas Naujokas siuv. išeina pėščias, o Jurai [-as?] su Andrium važiuoja su Ancu komisijon. Šiandie vidudieny saulė rodėsi, kaip vasara, o sniegai, nuo stogų tirpdami, vis žemyn ėjo, sniego buvo gana daug ir ant kelių, ir ant laukų pusnys buvo didelės, bet dabar visai sumažėjo.

 

Žemaičių Naumiesčio turgus. Tarpukario atvirukas

Žemaičių Naumiesčio turgus. Tarpukario atvirukas

 

II.19. Trečiadienis

Martinkus važiuodamas į Naumiestį nuveža Mikui malkos ir motiną. Buvo atvažiavęs Naujokas senis ir išsivežė į Naumiestį Jurą. Aš, namo pasilikęs, padirbau į rungininką rungus Jurui. Vakare parėjo Juras ir Jonas iš Naumiesčio.

 

II.20. Ketvirtadienis

Šiandie sargalioju, nieko neveikdamas, tiktai tvarte šiaip atsilieku ir gana. Pavakare Andrius su Martinkum važiuoja į Tauragę dėl paso gavimo, nes dabar jau pasus teišduoda, ne valsčiaus viršaitis, kaip pirma, bet apskritis.

 

II.21. Penktadienis

Oras šiandie su sniego ir lietaus krituliais. Šį rytą labai vėlai keliau, nes naktį buvau nusivėmęs sargaliodamas, bet atsikelus išsiblaiviau, ir ne taip jau kas buvo.

 

II.22. Šeštadienis

Nuvežu rytą vaikus mokyklon, oras biaurus: smulkus sniego pustymas. Paskui su Juru įsivežam avižinių šiaudų iš antros daržinės akseliui piauti, bet bepiaunant akselį sutrūko akselinės peilis, užkibęs su kampu už snirkio [?]. Buvau dar Naumiesty po pietų, šiokių tokių reikalų.

 

II.23. Sekmadienis

Važiuojam visi su Naujoko kumele į pamaldas Naumiesty, bet važiuojant susirgo taip, kad atvažiavus iki Aušros [pavardė] kelio norėjom sukti atgal ir krito žemėn, nebeėjo atkelti. Tėvas bėgo namo pasakyt Naujokui atvažiuoti, o aš su Aušros kumele važiavau tose pat rogėse į Naumiestį veterinarijos gydytojo, bet nebuvo namo. Važiavau pradėm namo, jau jie buvo užritę ir parvežę kumelę namo, klojime įnešę sudankstė ir dėjo šiltus kompresus; buvo raumenų degimas, visas užpakalis suputęs ir kietas, kaip akmuo.

Buvau nujojęs pas Austyną denatūrato trinti, nes monopolis uždarytas. Naumiesty ir negalima gauti. Vakare suvadinus vyrų, įtraukėm kumelę į tvartą, nes kluone nuo apačios, kad ir šiaudų sluoksnis, vis tiek šąla antroji pusė.

 

II.24. Pirmadienis

Šiandie jau šiaip taip atstatėm. Susiuvo keturis maišus po du krūvon ir per apačią perkišus, o šon[u]ose buomus, prie tų buomų pririšo maišus, o buomus su virvėm per balkius pakėlus ir patraukia, o jau pakėlus ji pati laikėsi ant kojų, tik dėl išvirtimo palikom buomus, jau ėdė gerai ir buvo linksma. Vakare ėmė šlabdriba smarkiai snigti, jojau kelis kar[t] pas Čerkų.

 

II.25. Antradienis

Motina buvo su Šliupu Naumiesty; per Kulėšus parvažiavo iš Vokietijos apie dešimt šlajų parsikraustą žmonės. Parnešiau nuo Martinkaus akselines peilį, kurs gerai pasavo, ir prapiovėm akselio; o be akselio negalima būt nė dienos, nes dobilų maža, tik karvėm užtenka, o arkliam ir naktį akselio duodam.

 

II.26. Trečiadienis

Važiuojam į Naumiestį, Naujokai ir aš, vežu grūdų; avižos apie 26–7 rub., rugiai 20 ir daugiau. Nusiperku kaliošius ant batų 10 nr., už kuriuos užmoku 20 rublių, kaliošiai geri, Kauno „Inkaro“ dirbiniai. Parvežėm dar S. Junkariui kribuomių, nes jis buvo su šlajutėm vienu arkliu. Parvažiavom jau vėlai.

 

II.27. Ketvirtadienis

Šiandie vėjas gan šaltokas, ir su kailiniais jau strokas. Prie sinduko prisukau zovieskus. Buvau pas Macą su Martinkum rogėse, sakė – pareisiąs kelių meisteris.

 

II.28. Penktadienis

Važiuojam parvežt šienų, šiaudų iš Naujoko ūkio, viso apie 6-šios šlajos: mūs, Naujoko pačių, Martinkus, Adomas Naujokas, Jonas Naujokas iš pažal. ir Rupkalvis iš Buikiškės. Nuvažiavus sako: – kad reikia iš milicijos ir sovietų raštą, bet prim to buvo sakę Vainuto milicija ir valsčius, kad turi duoti, be jokio klausimo, o jokį raštą nereikia. Tai visi nuvažiuojam pas Ercių, užvėjyje pasistatom arklius, ir Juras, paėmęs tėvo kumelę, važiavo į Vainutą, bet vėl nerado viršininko milicijos namo. Naujokienė išverda arbatos, pataiso pietus, pavalgom ir ką darysi, važiuoti namo. Ir pardrožiam visi tušti namo.

 

1941.III.1. Šeštadienis

Oras biaurus, lyja. Nujojau į kalvę, pakalė pasagą Mileris Juodajai, buvo vieną pametusi. Ir parvežęs nuo Martinkaus savo pušlajas važiavo Jonas Naujokas į Naumiestį, parvažiavo drauge Mikas. Juras buvo šiandie į Vainutą. Su Jonu pavakare buvom pas Martinkų.

 

III.2. Sekmadienis

Šiandie vėliai beveik per visą dieną lyja: sniegas mažėja, o ant kiemo vandens jau klanai bega klojiman ir kitur. Buvau pas Kniulą ir Junkarį. Jurgis [brolis] išvežė Miką į Naumiestį.

 

III.3. Pirmadienis

Šiltas, drungnas, miglotas oras. Pataisiau roges ir pakinkiau ir išvažiavo tėvai į Naumiestį, drauge ir Naujokas, trise. Aš pasilikęs valausi kiemą, kur mėšlai, šiaudai ant ledų tirpstančių, suvalau į krūvas. Tėvai parvažiavo, o Jurg. Naujoką parvežė Drukneris iki Degučių, paskui peščias parėjo ir labai pasigėręs. Andrius ir buvo Vainute pušlajėse su Ansu.

 

III.4. Antradienis

Puiki saulė šiandie džiugina: ledus ir sniegą tarpydamama pavasarį artina. Naujokas taisosi vežimą Vokietijon važiuoti, išvežė kripes į kalvę štangeles įdėti, padirbu rungus vežiman, supiaustau lentas dežėm dirbti ir padžiaunu.

 

III.5. Trečiadienis

Šiandie buvo komisija pas išvažiuojančius surašyti karves, arklius ir kitus givulius ir kitaką. Su Naujoko arkliu buvom išvažiavę, susikinkę po vieną, į Naumiestį, aš su Naujokiene. Paskui atvažiavo rogėse Martinkus į Naumiestį ir pasakė, kad reikia parvažiuot su Naujoko arkliu komisijai apžiūrėt žymes ir aprašyt. Tuojau apkeitu su Martinkum rogėse ir parvažiuoju. Dar nebuvo, paskui atvažiavo keturiese, seniūnas drauge, vežiojo Evald Kiaupa iš Degučių. Oras prim su lietum ledinant, po piet taip migla.

 

III.6. Ketvirtadienis

Atėjo Bumbulis dirbti dėžių Naujokams į namus: dirbo mūsų virtuvėje, kur buvo varstotas. Su Andrium prisikrovėm šiaudų šlajas vežti į antrą klojimą, piauti akselio. Naujokas buvo Vainute.

 

III.7. Penktadienis

Motina su Juru važiavo į Sartininkus. Įvežę vežimą šiaudų, išmetėm į skungalį. Oras nešaltas, vyturiai jau gieda, linksmai pranešdami, kad pavasaris jau artinasi, ir gamta bunda iš miego.

 

III.8. Šeštadienis

Buvau pas Naujoką Joną paž., parvežiau brokštuvą, paskui prapiovėm akselį su trim arkliais, mūs du ir Naujoko vienas, nes viena Naujoko sirgo, o su viena nebuvo dar parvažiavęs iš Lazdunėnų nuo vakar. Andrius išėjo namo pas tėvus, jau tenai su pažįstamais atsisveikinti išvažiuodamas. Buvau pas Gustavą Margį apsikirpti plaukų, parsinešiau dar knygų, iš kariuomenės kur buvo parsinešęs, nes jis ir važiuoja.

 

III.9. Sekmadienis

Naumiesty važiuojam pamalduose išpaž. tėvas, aš ir Naujokienė. Kunigas jau paskųjį kartą laikė pamaldas. Buvau nuėjęs pas Naujoką J. Pažal., paskui atėjo Knulas Fricas, sakė, kad jau antradienį vežti turi baldus į Naumiestį. Šiandie važiuoti prasta, jau tarpais žemės, o kur dar yra sniego, tai yra daug ir yra duobės didelės.

 

III.10. Pirmadienis

Šiandie nuo ankstyvo ryto kalam baldus Naujoko su Bumbulium. Nes visi važiuoją turėjo apsikalti baldus ir ryt jau pristatyti į Naumiestį, o iš ten jau sunkvežimiai vokiečių vežė į Šilutę. Apkalti reikėjo lentomis dėl nesusidaužymo ir nenusigrandymo vežant.

 

III.11. Antradienis

O šiandie jau visi išvežia baldus į Naumiestį. Bekeliant man Naujoko baldus ant šlajų, kažkaip pakliuvo pirštai, ir vieną pirštą smarkiai susižeidžiau. Vežė su dvejomis šlajomis, į vienas įkinkė savo arklius, antrose Martinkaus. Buvau Degučiuos į malūną, ale kelias blogas, jau daug plikumų, o oras šaltas su vėju.

 

III.12. Trečiadienis

Į Naumiestį važiuojam su Naujokais, vežėm dar grūdų, veršį parduot. Veršį dviejų savaičių jau nupirko koperatyve [už] 25 rb. Važiavom namo per Žogaičius, per Pažaliąją, nes čia buvo daugiau sniego, o vieškely kitur buvo labai daug ir duobės buvo, o kitur plika. Parvažiavo drauge ir Rykardas Miliauskas ant ryt dienos į liudininkus Jurui [paliudyti, kad yra „vokietis“ ir gali „repatrijuoti“?].

 

III.13. Ketvirtadienis

Šiandie visi išvažiuoją veda ir veža gyvulius: kiaules, avis, karves. Naujokas su Miliauskiu anksti važiavo teisman, o mudu su Andrium vežėm gyvulius. Kiaules, avis į šlajas, o karvę paskui šlajų. Tenai Naumiesty pradėm į vokiečių mašinas ir vežė, kur reikia. Buvo labai daug žmonių ir vežimų, bet atiduot atidavem dar trečią val. po pietų.

 

III.14. Penktadienis

Įsivežam šiaudų iš antros daržinės ir prapiaunam akselio. Šiandie diena graži, saulė jau puiki, pavasariška. Išveža Bauža Naujoko kiaules likusias; pas Krompolcą ir kumelę su karve ir telyčia pas Milerį. Mat kur tie visi išvažiuoją [palieka gyvulius?], suveda į vieną tvartą visų ir šeria. Bauža, būdamas Milerio kamisaru, seniūniui įsakius, turi suvedžioti ir suvežioti gyvulius ir kt. Pas Krompolcą vežė kiaules, o pas Milerį karves, arklius ir paukščius.

 

III.15. Šeštadienis

Rytmetį truputį pašalusi, bet diena tuojaus vėl išsileido: važiuoti jau bloga su šlajom ir vežimu. Parsivežė nuo Valiaus kripes, įtrauktas štangeles ir padirbtus kabus Naujokas, ir gelbėjau taisyt vežimą, nes po porą dienų jau numato išvažiavima su vežimu. Šlajas jau sukraustem pastogėn, nes kur bevažiuosi.

 

III.16. Sekmadienis Išvyksta vokiečiai [prierašas kitu rašalu]

Diena šiaip šilta ir be vėjo. Andrius buvo namo su mano dviračiu, bet nerado nieko namo, išvažiavę į Naumiestį.

 

III.17. Pirmadienis Išvyksta vokiečiai [prierašas kitu rašalu]

Šiandie visi išvažiuoją veža į Naumiestį žmonas ir vaikus, paskui vokiečiai į autobusus ir vežė į Šilutę, o vyrai su vežimais ryt, po du prie vežimo. Važiavom aš, motina, Naujokas ir Naujokienė su mergaite. Įsėdo į autobusą [sesuo Naujokienė su dukrele], atsisveikinom ir grįžom namo, parvažiavę dar vijom virvių, buvo gelbėti atėjęs Čerkus. Šiandie jau su vežimu pirmą kartą po žiemos.

 

III.18. Antradienis Išvyksta vokiečiai [prierašas kitu rašalu]

Ši diena tai visų atsisveikinimo diena: išvažiuoja su vežimais vyrai. Šįryt visi anksti kėlėm, kol sutvarkėm ir pakinkėm, ir tai vėlokai buvo. Kinkė vieną mūs arklį iki Naumiesčio, nes jo [Naujoko?] sirgo ir dar visai nepasigavo, todėl iki Naumiesčio paskui vežimą laisvą vedė. Tėvas važiavo drauge parjot su kumele. Važiavo abu su Andrium [bernu, pasikviestu antruoju privalomu prie vežimo vyru?]. Andrius pamėmė mano batus su kaliošiais, palikdamas pinigų šiek tiek, laikrodį kišeninį, knygas giesmių ir kt. Ir atsisveikino, ir išvažiavo… išvažiavo… Išvažiavo netik švogeris Naujokas, bet išvažiavo ir kaimynų: Mileris M., Naujokas Adomas su žentu Juška, Junkarys Dovas, Kiaupa Endrius, drauge ir Milerienė, Kiaupienės sesuo, Margys Gustavas ir kiti. Dar taip atskirai išvažiavo: Valius F., Junkaris F., Knulas F. Jų tėvai pasiliko čia. Buvo atėjęs seniūnas, pavarė karves vesti nuo Milerio pas Krompolcą išvažiavusiųjų. Nes buvo suvestą pas Milerį, o dabar vedėm pas Krompolcą, o pas Milerį arklius.

 

III.19. Trečiadienis

Trečia diena, kaip šaltas vėjas pučia; saulė rodosi, bet tas vėjas. Motina su Šliupu buvo Naumiesty, o as susitvarkiau įsivežęs į virtuvę dviratį, išsiardęs išvaliau ir ištepiau.

 

III.20. Ketvirtadienis

Buvau malūne Degučiuos, malti vežiau. Malti tebuvo keli maišai, kad išvažiavo vokiečiai, sumažėjo žmonių, tai ir malūne lengviau gauti ir greičiau sumala. O ypač Degučiuos išvažiavo labai daug, o Buikiškės kaime teliko tiktai keli. Įdėjau į vežimuką ienas naujas, buvo suliūžusios. Paėmęs senus geležius, prišrūbavau, nereikėjo nei kalvėje važiuoti.

 

III.21. Penktadienis

Pradedu dirbti sau sinduką, nes tą, kur buvau pasidirbęs, Naujokai atpirko ir išsivežė Vokietijon. Nuo Kiaupos parvežu pušlajus, buvo pasiskolinęs, paskui išvažiavo ir paliko. Vakare pradeda snigti su vėju.

 

III.22. Šeštadienis

Vėjas smarkus ūžė per naktį ir dar kartą pasnigo. O ir per visą dieną toks vėjas su sniegu, kad viskas maišėsi. Buvo taip jau beveik visur nutirpęs sniegas, o dabar vėl užsnigo, bet kaip ilgai laikysis, nežinia ir ar eis su šlajom važiuoti, ar ne. Šiandien suklejuoju sinduką ir sinduko dugnus, parsinešiau nuo Bumbulio pucėvelį geležinį apipucruoti [?].

 

III.23. Sekmadienis

Važiavom su motina į Naumiestį, pamaldas laikė atvažiavęs sakytojas Manšas, nes kunigas išvažiavo Vokietijon. Parvažiavęs pasigedau laikrodžio, kad pametęs, važiavau su dviračiu atgal į Naumiestį, maniau, kur vežimas stovėjo, gal iškrito, bet niekur neradau. Kur nors šaligatviu einant iškrito ir rado kas nors einant.

Šiandie buvo ir su rogėm, ir su vežimais atvažiavę, bet su rogėm, rodos, truputį lengvesnė buvo važiuoti.

 

III.24. Pirmadienis

Šiandien dar vis sninga, jau kelias su rogem vėl iš naujo. Buvo atjoję iš Degučių rusai skolinti šlajų, bet pažiūrėję, kad per mažos, pajojo kitur. Iš Vokietijos buvo parėjus lenkaitė, rusai paėmė ir nusivedė į Degučius.

 

III.25. Antradienis

Saulė vėl tirpina sniegą; plinka laukai ir keliai. Buvo atvažiavęs iš Lazdunėnų Pranas Sudeikis, Naujoko kaimynas. Sinduką padirbau, tik reikia zovieskų, užrakto ir rankenos, tik Naumiesty negalima gauti tų dalykų.

 

III.26. Trečiadienis

Sninga. Šalta. Taip, tvarte atsilikęs, po vidų darbuojuos, nes lauke vangu tokią dieną.

 

III.27. Ketvirtadienis

Buvau Naumiesty. Nuvežiau Mikui malkos ir kita ko; norėjau užsisakyt batus artelėj, bet dar neturėjo parvežę odų. Pas gydytoją buvau, dėl akių, išrašė dar vaistų, vanoti [skalauti?] akis. Žmonės pasakojo, kad jau parbėgę iš Vokietijos išvažiavusiųjų vokiečių.

 

III.28. Penktadienis

Įsivežėm šiaudų ir prapiovėm akselio. Paskui buvau pas Ermaną Silių, jis taisė radija, o šiuo laiku radio labai naudingai pasiklausyt apie politiką, nes pavasary atšilstant karas pasmarkėja ir taip paįdomėja: karo einamoji eiga ir kiti dalykai fronte.

 

III.29. Šeštadienis

Apsitvarkau tvarte: pataisau mešlus, gardus sutvarkau, ėdžias, arklių rindą pakeliu aukščiau, nes, mėšlams pasistovėjus, ėsti per žemai arkliams ir kitą ką. Sniegas dar vis laikosi ir galima važiuoti gan puikiai su rogėm, kad jau ir Balandis nebetoli.

 

III.30. Sekmadienis

Buvo seniūnas atėjęs: pasakė, kad 4-tą val. reikia susirinkti Degučiuos pas buvusį [?] Druknerį visiems 800 metrų [nuo sienos] zonos gyventojams į sueigą, dėl kėlimosi.

 

III.31. Pirmadienis

Buvau Vainute su vežimu, bet su šlajom geresnė buvo važiuoti. Vežiau bulvių ir grūdų parduot; avižos brangios, 35 rub. Turėjau vieną arklį Martinkaus, nes mus Sartoji buvo apsirgusi. Vakare buvau vadinti Patėgos Dovą arbuoti avižų ryt.

 

1941.IV.1. Antradienis

Atėjo Dovas ir arbavom. Išarbavom visas dar likusias neišarbuotas avižas iki pietų, beveik apie 40 centner. Po pietų vežiau pas Kairį į Žogaičius rugių, linų ir kitą ką, nes, kad pasakys važiuoti, tai juk nesuspėsi, todėl reikia iš anksto pamažu šį tą išvežti. Ir dar nėra paskirtos vietos, kur keltis.

 

Parengė Astrida Petraitytė

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.