Dzūkų pėdos

VLADAS MOTIEJŪNAS

Pateikiu spaudai eiliuotas pabiras, ra­šy­tas prieš 48 me­tus. Yra net konkreti pa­ra­šy­mo data – 1964 m. rug­sė­jo 28 d. Pri­si­mi­niau jas artėjant Sigito Gedos 70-me­čiui. Tai pa­ro­dijos-sekimai, nelengvai įvar­di­jamas žan­ras. Pažinojau Sigitą dar gim­na­zistą, abu bu­vom Laz­di­jų rajono literatų bū­relio nariai. 1961 m. jis tapo ra­jo­no jau­nų­jų literatų kon­kur­so laureatu (beje, ver­ti­ni­mo ko­misijai va­do­vavo iš Vilniaus at­va­žia­vęs jaunas pro­zi­nin­kas Juozas Aputis). 1964 m. rudenį su­si­ti­kom jau Vil­niuje. Stu­den­tas lituanistas Ge­da tada neseniai bu­vo išspausdinęs di­des­nę poezijos pub­li­ka­ci­ją „Pėdos“ (tie­sa, kol kas tik laikraštyje). Tą „Tarybinio studento“ nu­merį gavau do­va­nų. Skaičiau labai ati­džiai. Jaudino ka­ro ir pokario aidai, gimtųjų dzū­kiškų kaimų vaiz­dai. Stul­bino eiliavimo tech­nika – ne­tai­syklingi, atvirkštiniai ri­mai, trūk­čiojantis rit­mas. Manyje pabudo paro­di­juo­to­jo ši­šas: paeiliuosiu panašiai, šiek tiek vis­ką ut­ri­ruo­da­mas, įterpdamas šį tą ba­na­laus. Ži­no­ma, įžeisti au­to­riaus nė nemaniau. To­dėl užrašiau: „Sigitui – su šilta iro­nija.“ Vė­liau panašias pabiras pavadinau „Pėda į pė­dą paskui Sigitą Gedą“. Manau, skai­ty­to­jai supras ge­ra­noriškas šio žaidimo tai­syk­les. Didelio poeto šlovei tai nieku gyvu ne­pa­kenks.


Bodlerui – ne!
Rembo – ne!
Eilėraštis atsiduos avide,
Namine trenks!

Ryt kiaulę skersim
Ir žarnas merksim.
Kur dėsim žalią mėsą?
Į poeziją!

Buvo karas –
Mūkė karvės.
Atkariavus –
Bliovė avys.

Nuo Lazdijų lig Veisiejo
Viešpats daug vaikų prisėjo.
Maras. Mirė. Karas. Korė.
Ir vis tiek išliko pora –
Mudu.

Mėžiam miežiam,
Kviečiam kvietį.
Darbą darom –
Derlių deram.

Geriau tėvas nuo stogo
Nei lašas nuo stalo…
Ei, kelk bokalą!

Mačiau antį – pačią
Su antinu – patinu.

Laižo Rainis gerą vietą
Tartum kritikas poetą.

Ūžesys, ūžesys…
Verda puode žąsis!

Žaloji šalia Froido?
Šiū!
Nesibaido?!
Žiū…

Pavasariop –
Į kiemą op!

Vėžį, žuvį pasigavę,
Priuogavę dvi kašes,
Čiumpa grėblį ir šakes –
Kolūkiečiai šieną vagia.

Būna eilėraščių
Be tirščių.

Zuikis kuičia arimu.
Aš nušausiu jį… Rimu!

Mergaitės – uogos.
Kvaitulys.
Lekiu per lietų nuogas –
Nesulis!

Įbridę į žirnius,
Skirdami ankštis,
Meilę pirmąją
Paankstinom.

Pateruos –
Poteriai.
Vilniuj –
Velnias.

Pernai vasarą trisros
Džioviau širdį ant tvoros.

Rožė žydi,
Košė šąla.

Beržas –
Žebras.
Kuojos
Juokias.
Pievos
Viepias.
Žiogas
Žiojas.

Dzūkai balanas žibino,
Pynė vyžas.
Jų vaikai vargo nebežino –
Eiles rašo.

Ieškau. Randu. Pametu.
Vėl ieškau. Vėl randu. Vėl pametu.

Aš – vandeny,
Kelnės – ant kranto.
Mąstau apie Kantą.

Bėk, katuke, taku,
Lėk, kiauliuke, lauku.

Aš – po kaldra.
Sergu adra.

Tėvas veja virvę.
Mama plunksnas plėšo.
Tėvas – tavo,
Mama – mano.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.