Proto dantys

RIODIN BARDO

Sto­ma­to­lo­go kė­dė­je pa­to­gu. Mąs­ty­ti apie bū­tį. Aiš­ku, min­ty­se ga­li­ma kal­tin­ti blo­gai dar­bą at­li­ku­sį anks­tes­nį sto­ma­to­lo­gą. Ga­li­ma kal­tin­ti pra­stus ge­nus. Ta­čiau rei­ka­lo es­mės tai ne­kei­čia: ėduo­nies iš­grauž­tos sky­lės jau nie­kad neuž­si­trauks den­ti­nu ir ema­liu. Tu dė­vie­si, de­gra­duo­ji, yri.

Me­di­kų ka­bi­ne­tuo­se ar ką tik iš jų iš­ėjus gal­vą pri­pil­do pa­ža­dai sau. Už­da­rius sto­ma­to­lo­go du­ris: va­ly­sies dan­tis su tarp­dan­čių siū­lu, veng­si cuk­raus, du­kart per me­tus sė­si į tą pa­čią sto­ma­to­lo­go kė­dę pro­fi­lak­ti­niams pa­tik­ri­ni­mams. Sprun­kant iš ki­tos sri­ties gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to: ne­per­si­val­gy­si, ne­be­ger­si ka­vos, ne­rū­ky­si net pa­sy­viai, al­ko­ho­lį var­to­si tik ret­sy­kiais ir la­bai, la­bai sai­kin­gai… Lai­mė­si tru­pu­tį dau­giau ko­ky­biš­ko gy­ve­ni­mo: be skaus­mo, be įvai­riau­sių funk­ci­jų – virš­ki­ni­mo, mie­go, ju­dė­ji­mo – su­tri­ki­mų.

Ta­čiau svei­ka­tin­gas gy­ve­ni­mo bū­das daž­niau­siai ap­kars­ta jau pir­mo­sio­mis die­no­mis. Kas­ryt pus­va­lan­džiu anks­čiau iš­lip­ti iš šil­tos lo­vos ir spor­tuo­ti, kaip pa­aiš­kė­ja, yra ma­lo­nu it die­na iš die­nos ri­den­ti ak­me­nį į kal­ną. Avi­ži­nė ko­šė ne­ku­te­na sko­nio re­cep­to­rių, vais­ta­žo­lių ar­ba­ty­tė ne­nu­plė­šia nuo akių mie­guis­tu­mo šy­do. Juo gi­liau prieš svei­ka­tin­gu­mo pro­gra­mą bu­vai įkri­tęs į ne­svei­ka­tin­gus ma­lo­nu­mus, juo sun­kiau: tar­ki­me, jei anks­čiau die­ną pra­dė­da­vai nuo ka­vos, ci­ga­re­tės ir sal­dai­nio, per­ei­ti prie pilkš­vos ko­šės ir karš­to van­dens su ar­bat­žo­lių sken­duo­liais yra tas pat, kas sa­vo no­ru iš mar­mu­ro rū­mų su šil­to van­dens ba­sei­nais iš­si­kel­ti į vė­jų ko­šia­mą tro­be­lę. Jei­gu es­ku­la­pas vi­so la­bo tars­te­lė­jo: „Ži­no­te, Jūs ri­zi­kuo­ja­te…“ (o ne vi­du­rius šal­čiu per­smel­kian­čius žo­džius: „Ar­ba tuč­tuo­jau pra­de­dat gy­ven­ti svei­kai, ar­ba…“), į svei­ką gy­ven­se­ną vėl no­ri­si žiū­rė­ti pro pirš­tus, ati­dė­ti ją ki­tam mė­ne­siui, pri­mirš­ti, už­mirš­ti.

Maurizio Carpanelli. Abstrakcija Nr. 191+192 (Malonumo žaizdos ir kančios). 2011

Go­džios ląs­te­lės tie­sia ki­bius čiup­tu­vė­lius link pra­žū­tin­gų ma­lo­nu­mų. Juk ge­ro­vės lai­kas, kai ne­be­rei­kia bai­min­tis juo­do var­go pe­ri­odų, žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je pra­si­dė­jo, ga­li­ma sa­ky­ti, šį­ryt (ir, ži­nia, dar ne vi­siems). Šiuo po­žiū­riu mes esa­me pa­na­šūs į ge­ra­šir­džių žmo­nių pri­glaus­tą ka­čiu­ką, ku­ris prieš tai var­go kie­muo­se, – nors ba­das ne­be­gre­sia, ins­tink­tas mums vis kuž­da: „At­si­ėsk da­bar, at­si­mie­gok da­bar, nes, ką ži­nai, gal ry­toj vėl pus­al­ka­nis bė­gi­nė­si po gruo­dą.“ Sai­kas per puo­tą pa­pras­čiau­siai prieš­ta­rau­ja mū­sų pri­gim­čiai: at­si­sa­ky­da­mas ran­ka pa­sie­kia­mų ma­lo­nu­mų kau­nie­si su ta­vy­je pa­si­slė­pu­sia penk­tą­ja ko­lo­na, ku­rios na­riai kvy­kia: „Imk, ne­kvai­liok!“ Vie­na pa­žįs­ta­ma feis­bu­ke pa­skel­bė ci­ta­tą (re­gis, Char­le­so Bu­kow­skio), ku­rio­je bu­vo iš­reikš­tas no­ras mir­ti su su­muš­ti­niu vie­no­je ran­ko­je ir alaus bu­te­liu ki­to­je rė­kiant: „Taip, tai bu­vo pui­ki ke­lio­nė!“ Ne­rei­kia nė sa­kyt, kad „Pa­tin­ka“ pa­spau­dė de­šim­tys svei­kos pri­gim­ties žmo­nių.

Be to, juk ma­lo­nu­mų eko­no­mi­ka kū­ne ap­skri­tai vei­kia sa­vo­tiš­kai: ma­lo­nu­mą gau­ni čia ir da­bar, daž­nai – be jo­kio ar­ba su pa­ly­gin­ti men­ku kū­niš­ku at­ly­giu („ne­ma­lo­nu“ po „ma­lo­nu“), o ne­nu­sta­ty­to dy­džio tik­rą­jį už­mo­kes­tį ten­ka ati­duo­ti ge­ro­kai vė­liau. Kar­tais ma­lo­nu­mai, net lai­ko­mi itin ža­lin­gais, gau­na­mi do­va­nai. No­ri­si ma­ny­ti, kad tu, bran­giau­sia­sis, esi iš tų iš­rink­tų­jų, ku­rie iš­si­suks ne­su­si­mo­kė­ję: pa­vyz­džiui, iš­kvė­pęs ci­ga­re­tės dū­mą at­sai­niai pa­reik­ši, kad ta­vo pro­se­ne­lis rū­kė kaip ka­mi­nas, o mi­rė su­lau­kęs gar­bin­go de­vy­nias­de­šimt­me­čio ir vi­sai ne nuo plau­čių vė­žio. Pri­dur­si, kad ap­skri­tai ne­aiš­ku, ka­da ir nuo ko mir­si: kad ir koks svei­kas bū­tum, gat­vių ir plen­tų šu­ma­che­rio vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis tik­rai tu­ri šan­sų ta­ve už­muš­ti iš­kart. Tad iš­ger­ki­me dar po puo­de­lį ka­vos, gal už­si­sa­ky­ki­me pi­cą. Ar ta­ve be­ria ne nuo rie­baus pa­da­žo? Oi, ne…

Be­je, apie ma­lo­nu­mus ir iš­vaiz­dą. Ne­spal­vo­to­je kve­pa­lų re­kla­mo­je ak­to­rė Eva Men­des rai­vo­si pa­ta­luo­se it bal­to­jo šo­ko­la­do Af­ro­di­tė plak­to­je grie­ti­nė­lė­je. Iš­raiš­kin­gi nu­ogo kū­no iš­ki­lu­mai ir įlin­kiai žiū­ro­vui suf­le­ruo­ja apie be­ga­li­nę sal­dy­bę, apie fe­jer­ver­kus sme­ge­nų ma­lo­nu­mo cen­truo­se. Kū­nas, su ku­riuo no­ri­si bū­ti. Ar­ba – kū­nas, ku­riuo no­ri­si bū­ti. Ta­čiau ste­bė­to­jams min­tis apie kū­niš­kus džiaugs­mus ža­di­nan­tys kū­nai daž­nai tu­ri ma­žai ben­dro su pa­čiais kū­niš­kais džiaugs­mais: vie­na­me in­ter­viu re­kla­mos gra­žuo­lė pa­sa­ko­ja, kad ji, kaip ir ki­ti žmo­nės, mėgs­ta pa­val­gy­ti ir pa­mie­go­ti, bet, užuot pri­si­kir­tu­si iki so­ties ir kri­tu­si į lo­vą, lei­džia va­lan­das spor­to sa­lė­je (nors spor­tuo­ti ne­mėgs­ta). Aiš­ku, ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad Evai ir ki­toms Ho­li­vu­do da­moms la­biau gelbs­ti plas­ti­nė chi­rur­gi­ja, gri­mas ir fo­to­šo­pas nei svei­kas gy­ve­ni­mo bū­das, ta­čiau rei­ka­lo es­mės tai vėl ne­kei­čia – ado­niai ir af­ro­di­tės ne­gu­li­nė­ja, tin­giai kram­sno­da­mi ka­lo­rin­gus ska­nės­tus ir gurkš­no­da­mi vy­ną. Jau­ną ar­ba jau­nat­viš­ką, liek­ną kū­ną gar­bi­nan­čio­je kul­tū­ro­je rie­būs, iš­pur­tę, nu­si­dė­vė­ję sa­ty­rai yra tik gei­džian­tys, o ne gei­džia­mi (ga­lų ga­le, na­tū­ra ir­gi kuž­da po­ruo­tis su stip­riais ir svei­kais – pa­li­kuo­nių la­bui). Ži­no­ma, bu­kov­skiš­kiems sa­ty­rams gal ir ne­stin­ga ero­ti­nių nuo­ty­kių. No­rin­čių per­gu­lėt su ta­len­tu ir šlo­ve ne­trū­ko vi­sais lai­kais (tie­sa, kiek no­rin­čių tap­ti Bu­kow­skiu, gy­vam esant pri­pa­žin­tu me­ni­nin­ku, juo tam­pa?). Pa­tys bu­kov­skiai gar­bi­na gai­vias ir grakš­čias evas, ku­rios ry­tais ty­liai iš­slen­ka iš lo­vos at­lik­ti ke­lių fi­gū­rą for­muo­jan­čių pra­ti­mų. Kad ir kaip garbs­ty­tų ma­lo­nu­mus ir jų gau­są, sa­ty­rai ne­ado­ruo­ja su­muš­ti­nius alu­mi už­ge­rian­čių tvir­to sto­to te­tu­lių.

Šiaip ar taip, am­ži­na­sis klau­si­mas – ką rink­tis: su­si­lai­ky­mą, sai­kin­gą gy­ve­ni­mą ar gy­ve­ni­mo puo­tą čia ir da­bar, pil­nais žan­dais. Vie­nas žmo­gus man sa­kė, kad jis rink­tų­si pa­vie­nius lai­mės blyks­nius, o ne to­ly­gų pa­si­ten­ki­ni­mą. Tai ga­li­ma ma­ty­ti ir kaip per­sky­rą tarp Ru­si­jos ir Va­ka­rų: ru­sas ren­ka­si, jo nuo­mo­ne, bū­tį – ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je ge­ria su či­go­nais ir drą­siai kir­ki­na pir­mą­kart ma­to­mas mer­gi­nas, o va­ka­rie­tis, toks vė­be­riš­kas pro­tes­tan­tas, tuo tar­pu sken­di bui­ty­je – prie­mies­ty, prie sa­vo na­mu­ko, ap­link bė­gi­nė­jant iš­šu­kuo­tam ret­ri­ve­riui, lais­to ve­ją. Ži­no­ma, na­cio­na­li­nė per­sky­ra tė­ra mi­tas: ru­sų pa­si­tai­ko tarp vi­sų tau­ty­bių žmo­nių, o Ru­si­jo­je žmo­gaus, ku­ris gy­ve­na gan sau­giai, so­čiai ir pa­to­giai, bet eu­fo­ri­jos mi­nu­čių ne­pa­ti­ria be­veik nie­ka­da, il­gai ieš­ko­ti tur­būt ne­tek­tų.

Kad jau pa­mi­nė­jo­me pro­tes­tan­tus, re­li­gi­ją: gal mes ne­sa­me tik kū­nai, gal apie kū­ną de­ra sa­ky­ti ne „aš“, o „ma­no“, nes kū­nas tė­ra žmo­gaus sie­los puo­dy­nė? At­si­me­nu, gim­na­zi­jos lai­kais vie­na drau­gė pa­sa­kė: „Man ne­rū­pi, kas po mir­ties nu­tiks ma­no kū­nui, man rū­pi, kas nu­tiks MAN.“ Ki­tą kar­tą dvi ben­drak­la­sės su­si­gin­či­jo, ar kas nors bus po mir­ties. Be­je, ne­de­rė­tų ma­ny­ti, kad į me­ta­fi­zi­nius svars­ty­mus lei­džia­si tik nuo že­mės ati­trū­kę bū­si­mie­ji me­ni­nin­kai ir hu­ma­ni­ta­rai: gy­nu­si min­tį, kad po mir­ties „vis tiek kaž­kas yra“, mer­gi­na vė­liau stu­di­ja­vo že­mėt­var­ką.

Šios te­mos – se­nė­ji­mas, mir­tis – rū­pi kiek­vie­nam. Tik apie tai net už­si­mint tru­pu­tį ri­zi­kin­ga, nes daž­nas pa­šne­ko­vas pri­ty­la, pa­kei­čia te­mą, pa­si­pik­ti­na ar­ba sto­ja į ci­niš­ko pokš­ti­nin­ko po­zi­ci­ją (ta­čiau hu­mo­ras juk tik įter­pia dis­tan­ci­ją, pa­de­da at­si­traukt nuo to, kas ner­vi­na ar gąs­di­na). Stai­ga pa­jun­ta, jog spran­dą ku­te­na šal­to gil­ti­nės dal­gio smai­ga­lys, o po ko­jo­mis ve­ria­si krau­pi ne­ži­nios be­dug­nė. Per vie­nos kny­gos pri­sta­ty­mą ma­no kom­pa­nio­nai įšir­do pa­gy­ve­nu­siam ra­šy­to­jui pa­sa­kius, kad ne­no­rė­jo šios kny­gos iš­leis­ti mo­ti­nai esant gy­vai. „Šei­ma – vis­kas. Kaip ga­li­ma taip pa­sa­kyt?“ – pik­ti­no­si vie­nas ma­no bi­čiu­lių. Kaip ga­li­ma pa­gal­vo­ti apie mo­ti­nos mir­tį, jei­gu ji dar nė­ra mi­ru­si? Spė­čiau, kad po bi­čiu­lio šei­mos ver­ty­bė­mis slė­pė­si sting­dan­ti bai­mė: min­ties, kad jis mir­tin­gas, kad jo ar­ti­mie­ji mir­tin­gi, ke­liais de­šimt­me­čiais vy­res­ni tur­būt mirs jam gy­vam esant.

Sun­kiai ser­gan­čiam žmo­gui, ku­rio iš­vaiz­da aki­vaiz­džiai at­spin­di svei­ka­tos būk­lę, sa­ky­ti nie­ko ne­rei­kia: net po­li­kli­ni­kos ko­ri­do­riu­je į jį su­smin­ga smer­kian­tys žvilgs­niai.

– Kaip tu, bjau­ry­be, – ne­by­liai klau­sia rūs­tūs ste­bė­to­jai, – ga­li mums pa­ro­dy­ti, ko­kie esam pa­žei­džia­mi? Kad mes, kaip ir tu, vie­ną die­ną ga­lim pra­dė­ti ir­ti? Stai­ga ne­grįž­ta­mai ne­tek­ti sa­vo įpras­ti­nių gy­ve­ni­mų, ati­dė­lio­ja­mų pla­nų, ne­įgy­ven­din­tų sva­jo­nių? Tap­ti naš­ta ar­ti­mie­siems?

Na­tū­ra­li re­ak­ci­ja: trau­kia­mės nuo li­gos ir mir­ties. Vie­na­me Da­ni­ji­lo Charm­so teks­tų siū­lo­ma vai­kus, į jau­ni­mo rei­ka­lus be­si­ki­šan­čius se­nius ir vo­kie­čių avi­ga­nius su­mes­ti į di­de­lę duo­bę ir api­bars­ty­ti ne­ge­sin­to­mis kal­kė­mis. Iš es­mės kiek­vie­na­me mū­sų glū­di po niek­šą, ku­ris kre­tan­čiam se­nu­kui ar­ba sun­kiam li­go­niui ne ati­da­ry­tų pre­ky­bos cen­tro du­ris, o nu­stum­tų jį nuo laip­tų, nuo ap­le­dė­ju­sio šlai­to į tą duo­bę, kur su­si­raukš­lė­ju­sių, pa­gel­tu­sių, su­ny­ku­sių kū­nų ma­sę tuoj ma­lo­nin­gai pa­slėps kal­kių pus­nys. Vai­kų ir jau­nų, svei­kų vo­kie­čių avi­ga­nių tur­būt pa­si­gai­lė­tu­me, nes jie mums reiš­kia ne­rū­pes­tin­gu­mą, da­bar­tį ir ne­ap­rė­pia­mas, ga­li­my­bių ku­pi­nas at­ei­ties pla­ty­bes, kur me­men­to mo­ri sle­pia­si ka­žin kur to­li, už ho­ri­zon­to. Nors, ki­ta ver­tus, ir įžū­liai ries­ta vai­ko no­sy­tė ga­li įžeis­ti: tu­rė­jai to­kią, bet ne­be­tu­ri, bam­bliui ge­ras ga­ba­las vai­kys­tės ir jau­nys­tė – dar prieš no­sy­tę, o tau… Kad taip su­gu­ri­nus tą no­sy­tę, bet…

Yra mo­ra­lė, yra re­li­gi­ja. My­lėk sa­vo ar­ti­mą kaip sa­ve pa­tį, ir pa­na­šiai. Kaip ir svei­ka­tin­gos die­tos at­ve­ju, ten­ka rem­ti ie­tis su pri­gim­ti­mi. Vis­gi gy­ven­ti at­si­rė­mus į re­li­gi­nę ar mo­ra­li­nę sis­te­mą yra tru­pu­tį leng­viau: kaž­kas jau ėjo pa­na­šų ke­lią, tars­te­lė­jo šį tą klau­si­mais, ku­rie tau ky­la, da­vė pa­ta­ri­mų ir nu­ro­dy­mų. Gal gniauž­da­mas sa­vo po­trau­kius ir tap­si neu­ro­ti­ku (vais­tai tu­ri ša­lu­ti­nį po­vei­kį), ta­čiau bent jau ži­no­si, kaip gy­ven­ti. Be­je, krikš­čio­ny­bė (ir tur­būt ne tik ji) su­ve­džio­ja ti­kin­tį­jį sie­la. Du­kart per me­tus pa­pas­nin­kauk, sa­ko ji, nie­kad ne­ap­si­ryk, bent vie­ną die­ną per sa­vai­tę pail­sėk. Ne­nu­dė­vėk pui­kaus Tau Vieš­pa­ties duo­to kū­no, kuo il­giau ir kuo svei­kes­nis pa­būk že­miš­ko­jo­je ka­ra­lys­tė­je. Ar jums ne­at­ro­do, kad pa­vyz­din­gas krikš­čio­nis – bent jau prie sta­lo – tru­pu­tį pa­na­šus į kū­no gro­žiu ir jau­nys­te su­si­rū­pi­nu­sią Ho­li­vu­do da­mą?

Kar­tais nak­ti­mis jun­tu mau­di­mą. Ka­la­si pro­to dan­tys (an­gliš­kai – wis­dom te­eth, iš­min­ties dan­tys). Ge­rai pa­gal­vo­jus, ko­dėl ne­tu­rė­tų maus­ti? Pro kas­die­ny­bės iner­ci­ją pra­si­ka­lu­si re­a­ly­bė vi­sad at­ve­ria žaiz­dą.

– Esi gam­tos be­lais­vis, – kuž­da iš­min­tin­gi dan­tys ne­ma­lo­nias ba­na­ly­bes, – tau mū­sų, ru­di­men­ti­nės lie­ka­nos, ne­rei­kia, o mes dygs­tam. Tuoj pat su­ge­sim, skau­dė­sim, iš­trauks. Be to, vai­ke­li, ar ži­nai, kad mes iš­dygs­ta­me jau­nys­tė­je? Ta­vo kū­nas ga­lu­ti­nai su­si­for­ma­vo, o pas­kui jau tik, pats su­pran­ti…

Ir šil­ta­me pa­ta­le per nu­ga­rą nu­si­ri­ta šal­ti pa­gau­gai, iš­rie­da iš lo­vos, iš kam­ba­rio, kaž­kur į tam­sius, gli­čius nak­ties van­de­nis, ku­riuos skie­džia le­di­nė ka­dais už­ge­su­sių žvaigž­džių švie­sa.

Komentarai / 2

  1. katė.

    O man proto dantys neisdygo.

  2. GinteVing.

    …Ir kai ateina suvokimas, kad tu sensti. Kad tavo oda raukšlėjasi, kad apie akutes blausiasi rūkas, tada pakilti iš lovos reikia daug daugiau pastangų. Noras išlikti tada būna stipresnis negu beduino troškulys, mėnesį klajojus po dykumą. Ir norisi tada oriai sklęsti, pakėlus rankas į dangų. Stipriai apkabinti medį, nusilenkti draugui, padėkoti žemei, kad taip ilgai mus čia pakenčia. Ir kur tada dingsta žmogaus didybė, ir kur tada jo savanaudiškas narciziškumas slepiasi? Netgi per tas kelias minutes rašant pirštai pradėjo raukšlėtis, oda suglebo, žandai įkrito, troškimas išllkti išblėso. O aš kartais naktimis nemiegu, nes bijau sulaukti ryto…

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.