Ge­rų ma­nie­rų sto­ka

JŪ­RA­TĖ VI­SOC­KAI­TĖ

„Šiau­rės At­ėnai“ per sa­vo ne­il­gą, šlovingą re­a­lios ne­pri­klau­so­my­bės gy­ve­ni­mą pa­ren­gė ir iš­lei­do į švie­są ke­lias de­šim­tis kny­gų. Dau­giau nei bet ku­ris ki­tas pe­rio­di­nis lei­di­nys. Jei­gu kal­bė­tu­me po­etiš­kai, bet ne ma­žiau tei­sin­gai – „Ša­tė­nų“ pus­la­piuo­se vyk­da­vo ir te­be­vyks­ta dau­gy­bės ge­rų kny­gų re­pe­ti­ci­jos ir prem­je­ros.

Štai au­to­rius X, vi­sa­da abe­jo­jan­tis sa­vi­mi, dū­sau­da­mas ir mik­čio­da­mas kaž­ką pa­siū­lo, kaž­ką ap­grai­bom su­for­mu­luo­ja, re­dak­to­riui už­ima ža­dą – pui­ku, ra­šyk dar ir dar! – ir trau­ki­nys nu­va­žiuo­ja…

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad ma­žas laik­raš­tis kar­tais ri­zi­kuo­ja ryž­da­ma­sis pra­dė­ti tęs­ti­nę me­džia­gą, leis­da­mas sa­vo ne­di­de­lia­me po­li­go­ne iš­ban­dy­ti jė­gas, pa­de­monst­ruo­ti ki­to­niš­ką sti­lių, ki­tu kam­pu pa­suk­tą te­mą – vis iš­ny­ran­tis teks­tas vi­siems kren­ta į akis, pre­nu­me­ra­to­riai ir in­ter­nau­tai jį en­tu­zias­tin­gai ap­čiul­pia ir skun­džia­si: „Kiek­gi ga­li­ma spaus­din­ti tą ne­są­mo­nę!“

Ta­čiau „Ša­tė­nuo­se“ eg­zis­ta­vo tai­syk­lė – to­kia sa­vai­ti­nė, mė­ne­si­nė, ket­vir­ti­nė me­džia­ga bū­ti­na. Kū­ry­bi­nį punk­ty­rą rei­kia vi­saip garbs­ty­ti ir „stum­ti“.

To­kia bū­si­mos (gal­būt) kny­gos re­pe­ti­ci­ja truk­da­vo apy­tik­riai dve­jus me­tus, teks­tas su­bręs­da­vo, iš­si­kris­ta­li­zuo­da­vo, ir tuo­met to­kius pra­ėju­sių sa­vai­čių ir me­tų nu­me­rius kaip gar­dų iš­rek­la­muo­tą kąs­ne­lį nu­si­čiup­da­vo ku­ri nors lei­dyk­la. Ką gi, va­lio! Svei­ki­na­me au­to­rių ir džiau­gia­mės.

Kny­go­je teks­tai su­guls jau viens ša­lia ki­to ir pa­si­girs dar sub­ti­les­nė mu­zi­ka. Juk jau se­niai re­dak­ci­jo­je bu­vo kal­bė­ta ir tvir­tin­ta: iš ši­tų jū­sų teks­tų tik­rai iš­eis kny­ga, pir­myn.

Anks­čiau, na, dar prieš de­šimt me­tų, sa­vojo „Šiau­rės At­ėnų“ laik­raš­tė­lio – tos mo­ti­ni­nės kiau­lės – dė­kin­gi au­to­riai kny­go­je ne­už­mirš­da­vo pa­mi­nė­ti bent smul­kio­mis rai­de­lė­mis ir kam­pu­ty­je. Ma­nau, jie (S. Ge­da, S. Pa­ruls­kis, G. Be­res­ne­vi­čius, L. Jo­nu­šys, Cas­tor&Po­l­lux ir kt.) pa­teik­da­vo to­kią bū­ti­ną tiks­lios in­for­ma­ci­jos ir ge­rų ma­nie­rų są­ly­gą lei­dyk­lai, ku­ri, ži­no­ma, vi­sas kny­gos lei­di­mo tei­ses ir šlo­vę no­rė­tų pri­si­im­ti tik sau.

Gal ir no­rė­tų, bet taip ne­bu­vo ir nė­ra ne tik mo­ra­liš­kai, bet ir fi­nan­siš­kai – juk au­to­rius X kny­gai pa­reng­ti ga­vo ne avan­są iš jū­sų, bet ho­no­ra­rą iš mū­sų.

Ne jū­sų, bet mū­sų kal­bos re­dak­to­rė teks­tą su­tvar­kė.

Tie­są sa­kant, lei­dyk­lai be­li­ko už­dė­ti vir­še­lius.

Tai­gi, pa­žiū­rė­ki­me, vi­sai ne­se­niai to­kie vir­še­liai už­dė­ti „Šiau­rės At­ėnų“ pub­li­ka­ci­joms, ku­rios vir­to kny­go­mis:

V. Grai­ny­tė. „Pe­ki­no die­no­raš­čiai“. „Va­ga“, 2012

K. Na­va­kas, A. Ži­lio­ny­tė. „Vi­si laiš­kai – ži­ra­fos“. „Va­ga“, 2012

A. Gir­dzi­jaus­kai­tė. „Nu­to­lę bal­sai. Por­tre­tų met­me­nys“. LRS lei­dyk­la, 2012

R. Ži­le­vi­čius. „Ož­ke­lė gie­do­jo gluos­ny­je“. „Ver­sus au­reus“, 2011

De­ja, de­ja. Nė vie­nos kny­gos au­to­rius „ne­pri­si­me­na“ mie­lų­jų sa­vo „Ša­tė­nų“, o lei­dyk­la – tuo la­biau (juk daž­nai to­kios kny­gos prieš­la­piuo­se ran­da­me, kad ši­tą re­dak­ci­jo­je iš­kep­tą ga­ta­vą pro­duk­tą dar kaž­ko­dėl ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja re­mia). Au­to­riui X juk sma­giau vaiz­duo­tis sa­ve esant tik­ru ra­šy­to­ju, sė­din­čiu prie tik­ro sta­lo ir ra­šan­čiu tik­rą kny­gą, nei pri­si­im­ti vaid­me­nį kū­rė­jo, ku­riam te­ko lai­mė ir ne­lai­mė gy­ven­ti po­stmo­der­niais at­si­tik­ti­nu­mų lai­kais.

Gal kiek ir per­de­du. Gal so­li­dus lei­di­nys šia­me su­ge­du­sia­me am­žiu­je tu­rė­tų ne pa­si­ti­kė­ti my­li­mų au­to­rių gar­be ir iš­si­auk­lė­ji­mu, o tie­siog pa­si­rū­pin­ti sa­vo ©?

Komentarai / 1

 1. redakcija.

  Gavome “Vagos” leidyklos atsakymą į J.Visockaitės komentarą, čia jį ir skelbiame. Taip pat esame dėkingi Vaivai Grainytei už laišką. O Kęstučio Navako ir Akvilės Žilionytės atsakymą publikuojame šios savaitės numeryje. Ačiū visiems.
  “Š.A.” redakcija

  ***

  Miela Redakcija ir gerbiama Jūrate,

  Nukabinome nosis ir nejaukiai susimuistėme išklausę Jūratės Visockaitės gerų manierų pamokėlę. Esame dėkingi ir nuožulniai lenkiamės. Nors ir pavėluotai.

  Tuo pačiu nenorėtume sutikti su tuo, kad leidžiant Kęstučio Navako ir Akvilės Žilionytės „Visi laiškai – žirafos“ ir Vaivos Grainytės „Pekino dienoraščius“ buvo tik „uždėti viršeliai“. Specialiai „Žirafoms“ dailininkas Vitalis Čepkauskas kūrė iliustracijas, nors tekstai, tiesa, nebuvo perrašyti ar perredaguoti. Tačiau „Pekino dienoraščių“ tekstai stipriai pakito – autorė juos peršukavo, keitė, pildė, prirašė daug naujų (ne veltui Kultūros ministerija parėmė šios knygos leidimą – juk perleidimai neremiami). Iliustracinė medžiaga taip pat gulė į atitinkamos koncepcijos rėmus, kad galiausiai visuma suskambėtų naujai. Tebūnie tai ir remixas, bet jis vertas naujos knygos vardo.

  Su visa pagarba,

  Leidykla VAGA

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.