Psichologija

PAULIUS MIKŠTA

Depresija – tai reakcija į prarastą iliuziją

Žmogus visada jaučiasi nepatenkintas, tarsi niekada negautų to, ko nori. Nuotaika niūri ir slogi. Jį erzina menkiausias prašymas, jis priešinasi iš esmės viskam, kas jam sakoma, įskaitant psichologo patarimus. Jis pesimistiškas, neryžtingas, negatyvus ir jautrus.

ERIKA PALIUKAITĖ

„Neatplėštas“ laiškas Irvinui D. Yalomui

Aš noriu pakalbėti apie Mirtį. Apie mirtį ir iliuzijas…

Vienijančio simbolio reikšmė

CARL GUSTAV JUNG „Psichologiniai tipai“ – vienas svarbiausių ir bene garsiausių Carlo Gustavo Jungo (1875–1961) veikalų, išleistas 1921 m. – po aštuonerių metų „tuščio“ laikotarpio. Pats Jungas jį vadino „bemaž dvidešimties metų darbo praktinės psichologijos srityje vaisiumi“. Tipologijos poreikį paskatino autoriaus noras sutaikyti Sigmundo Freudo ir Alfredo Adlerio teorijas

Pir­mas kar­tas su me­nu

SI­MO­NA SI­DE­RE­VI­ČIŪ­TĖ Šian­dien, kaip nie­kad, esa­me įga­vę pui­kią for­mą gin­ti me­ną nuo klau­si­mo, ku­rio per­smelk­tos vi­sos ki­tos gy­ve­ni­mo sri­tys, – ko­kią nau­dą gau­siu? Net ir prag­ma­tiš­ko­ji Va­ka­rų vi­suo­me­nė ne­drą­siai ieš­ko prak­tiš­ko me­no pri­tai­ky­mo, o me­ni­nin­ko fi­gū­ra taip ir li­ko vi­suo­me­nės pa­ri­by­je – ne­la­bai su­pras­tas ap­lin­ki­nių, bet ir ne­la­bai to sie­kian­tis.

Ins­tink­tai, ar­che­ti­pai ir pa­sau­lio pa­bai­ga

ELONA ILGIUVIENĖ Se­niai no­ri­si pa­ana­li­zuo­ti šiuo me­tu la­bai stip­riai žmo­ni­ją vei­kian­tį pa­sau­lio pa­bai­gos vaiz­di­nį ir su juo su­si­ju­sias psi­chi­kos ap­raiš­kas.

Ko mano knygose nėra

VIKTOR E. FRANKL Laisvalaikio pomėgiai Kalbant apie charakterį ir asmenybę arba apie jų abiejų raišką, būtina prisiminti ir laisvalaikio pomėgius. Norėčiau iš anksto pasakyti, kad kava man reiškia labai daug. Todėl vykdamas skaityti paskaitų visada turiu kofeino tabletę, kad galėčiau ją prireikus išgerti

Freudas mirė, tegyvuoja psichoanalizė!

Su psichiatru, psichoanalitiku RAIMUNDU MILAŠIŪNU kalbasi Miglė Anušauskaitė – Kurias asmenybes ir mokyklas psichoanalizės raidos istorijoje išskirtumėte kaip svarbiausias? – Pradėti reikėtų nuo Sigmundo Freudo. Jis sukūrė varų mokyklą.

Nerimas yra natūrali gyvenimo dalis

Su Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto direktoriumi prof. RIMANTU KOČIŪNU kalbasi Miglė Anušauskaitė – Kuo egzistencinė psichoterapija skiriasi nuo kitų psichoterapijos krypčių?

Pasivaikščiojimo palaima

JAMES HILLMAN Spalio 27 d., eidamas 85 metus, mirė charizmatinis amerikiečių psichologas Jamesas Hillmanas. Pirmasis Jungo instituto Ciuriche studijų vadovas (1959–1969), analitinės arba gelmių psichologijos tradicijos tęsėjas anapus ir šiapus Atlanto, archetipinės psichologijos srovės pradininkas, parašęs per dvidešimt knygų

Narkomanija ir terapinė kultūra

Su psichologu KĘSTUČIU DRAGŪNEVIČIUMI kalbasi Rugilė Kazlauskaitė – Šešiolika metų dirbote narkomanų reabilitacijos bendruomenės psichologu. Papasakokite, kaip ir kodėl pasirinkote šią sritį? – Reabilitacijos bendruomenėje pradėjau dirbti, kai buvau trečio kurso psichologijos studentas.