Politika

AUDRIUS SABŪNAS

Lietuvos piliečio kreipimasis į naująją Vyriausybę

Lietuva išsaugo ir puoselėja savo kalbą moderniame niveliuojančiame pasaulyje. Lietuvių kalba – vienas tų dalykų, kurie mus daro unikalius. Visi pasiūlymai uždrausti Valstybinę kalbos inspekciją turi būti atmesti kaip nevykę pokštai.

SAULIUS SPURGA

Ukraina

Adomas Mickevičius kažkada skelbė, kad Lenkija esanti Europos tautų Kristus. Sunkų kryžių, ar bent jo aštrią nuolaužą, dabar tenka nešti Ukrainai. Jos kraujas srūva už visą Europą. Jei Ukraina laimės, pasaulio istorija klostysis pagal vieną scenarijų, jei pralaimės – pagal kitą. Šis „drugelio sparno mostelėjimas“ sukels į vieną ar į kitą pusę pučiančius politinius vėjus, viesulus, taifūnus, cunamius. Vienos teritorijos…

Biopolitika ir tai, kas anapus jos

THO­MAS LEM­KE Vienos Foucault sąvokos likimas

My­li­mi ir ne­my­li­mi „Va­ka­rai“

ANDRIUS MARTINKUS Ka­dan­gi var­gu ar pra­smin­ga bū­tų ti­kė­tis su­tai­ky­ti to­kias skir­tin­gas po­zi­ci­jas, pa­dė­ko­jęs Lai­man­tui Jo­nu­šiui („Š. A.“, VIII.24) už ge­rus žo­džius („Nė­ra abe­jo­nės, kad au­to­riaus po­zi­ci­ja yra rim­tai ap­mąs­ty­ta, ku­pi­na nuo­šir­daus su­si­rū­pi­ni­mo [...]“), tiesiog su­re­a­guo­siu į kai ku­rias jo kri­ti­nes pa­sta­bas.

Tas baisusis Günteris

URI AVNERY Uri Avnery (g. 1923) – Izraelio rašytojas ir publicistas, taip pat žymus kovotojas už taiką. Gimęs Vokietijoje, paauglystėje išvyko į Palestiną ir įstojo į pogrindinę ginkluotą organizaciją „Irgun“, kurios tikslas buvo sukurti žydų valstybę britų valdomoje Palestinoje.

Reforma

VYGANTAS VAREIKIS Vykstanti aukštojo mokslo demokratizacija ir masiškėjimas vis daugiau jaunų žmonių stumia į universitetus, kurie ne taip seniai buvo prieinami tik nedaugeliui. Prisimindami tuos laikus konservatyvūs autoriai dūsauja: „Daugiau yra blogiau.“

Apie iššūkius

VYGANTAS VAREIKIS Madinga Lietuvoje tapo juoda spalva. Arba pilka, pilkai juoda, giliai tamsi ar tokia, kuri, anot Ilfo ir Petrovo, senovėje vadinosi „Plėšiko sapnas“. Aš čia apie tautinėje žiniasklaidoje, interneto autorių ir komentatorių atsiliepimuose paplitusį pesimizmą

Vienos istorijos pabaiga

Su amerikiečių ekonomistu ir politologu FRANCIU FUKUYAMA kalbasi Jacekas Żakowskis – Buvęs Islandijos ministras pirmininkas bus pirmasis Vakarų politikas, kuriam teks stoti prieš teismą už tai, kad sukėlė krizę ir sužlugdė šalį. Ką apie tai manote?

Balsuoti ar nebalsuoti?

ANDRIUS MARTINKUS Kelios mintys apie krikščionišką rinkėjo atsakomybę ir apie krikščionio balso kainą Iš pirmo žvilgsnio, regis, politika yra kaip tik toji sritis, kurioje vadinamojo „mažesnio blogio“ pasirinkimo principas randa sau plačiausią pritaikymo galimybę

Okupacijos klausimu

VYTAUTAS KINČINAITIS Istorija – tai retorikos pratimas, vertas visiškos paniekos. …vienintelė ir tikra istorija – natūrali žmogaus istorija. Anatole France, „Silvestro Bonaro nusikaltimas“ Nekalbėsiu apie sovietinę Lietuvos okupaciją gerai, o tiktai klausiu, kas ji yra.