Iš archyvų

EDITA RIMKĖ

Sovietinė ideologija Vilniaus apskrities periodinėje spaudoje

Sovietinės imperijos žiniasklaidos kūrimo planuose pirmiausia buvo iškelta idėja, kaip nuasmeninti žmogų, jį paversti sovietiniu, kolektyviniu sraigteliu. Todėl sovietinėje spaudoje svarbiausia vaidmenį atliko darbo žmogus, o režimui palankios naujienos ir panašūs dalykai buvo pateikiami paprastiems gyventojams suprantama kalba.

Būk vyras

Žinok, kad savo gyvenimo kelią tu dar tik pradėjai, o knygelės autoriai jį jau yra gerokai įpusėję ir iš laiko nuotolio mato daug įžvalgiau ir geriau. Patys daug kartų klupdami ir keldamiesi, klysdami ir nugalėdami, jie išmoko gyvenimą vertinti realiai, išsiugdė gebėjimą suprasti, kas gera, kilnu ir kas žema

Po draugiško teismo

JELIZAVETA POPOVA Einu gatve, kurioje yra mūsų mokykla. Ir staiga mano dėmesį patraukia didelis ranka rašytas skelbimas: „Šiandien 10-os namų valdybos raudonajame kampelyje įvyks draugiškas Marinos Korobovos teismas už šmeižtus ir intrigas.“

Dobužinskių šeimos kripta

DONALDAS STRIKULIS Prieš porą metų pačioje Vilniaus širdyje staiga atsirado visai įdomus meno kūrinys. Tik nežinia, kam jis skirtas. Apie tai nepranešė nė vienas laikraštis. Tik rusiškame savaitraštyje „Obzor“ (?!) buvo pompastiškai aprašyta

Epi­zo­das apie Jur­gį Bal­tru­šai­tį Mask­vo­je

BA­LYS SRUO­GA …į Bal­tru­šai­čio bu­tą Mask­vo­je ėjau be­veik su mal­din­ga nuo­tai­ka. O pa­te­kęs į bu­tą pa­ty­riau: Bal­tru­šai­tis ma­nęs lau­kęs, bet ko­kiai sa­vai­tei iš­va­žia­vęs į už­mies­tį ir sa­kęs man pra­neš­ti, kad ir aš į už­mies­tį pas jį va­žiuo­čiau.

Fa­ta­liš­ka­sis Bal­tru­šai­tis

ARKADIJ BUCHOV Ne­se­niai iš­trau­kė­lė­je iš „Taim­so“ per­skai­čiau, kaip Bal­tru­šai­tis, pri­si­den­gęs mask­vie­tiš­ko­mis su­te­mo­mis, su­da­rė slap­tą są­jun­gą su Troc­kiu, kad nu­vers­tų Pran­cū­zi­jos val­džią. Be to, pa­ke­liui gud­ru­sis Bal­tru­šai­tis šiai są­jun­gai pri­grie­bė ir vo­kie­čių pa­siun­ti­nį.