Iš vokiečių poezijos [Goethe, Heym]

 

JOHANN WOLFGANG GOETHE

(1749–1832)

 

Minjona

 

Žinai tą šalį, kur citrinos žydi,

Kur auksu medžiuos apelsinai svydi,

Kur šiltas vėjas ir šviesus dangus,

Kur tylios mirtos, lauras išlakus?

Ar tu žinai?

Aš su tavim

Norėčiau, mylimasis, traukt tenai!

 

Žinai tuos rūmus, dailų jų fasadą,

Kur laiptai pro menes į salę veda,

Kur marmuro statulose matau

Nebylų klausimą: kas, vaike, tau?

Ar tu žinai?

Aš su tavim

Norėčiau, o globėjau, traukt tenai!

 

Žinai tą kalną, kur lėtai pro rūką

Taku kinkuoja pilkas asiliukas,

Kur slepias slibinai urvuos giliuos,

Ir upė garma nuo stačios uolos?

Ar tu žinai?

Aš tuo keliu

Norėčiau traukt. O tėve, leisk tenai!

 

1783

 

Iš rinkinio „Vakarų ir Rytų divanas“ „Taurininko knygos“ (Saki Nameh)

 

 

Vienas esu.

Geriau nebus iš tiesų.

Smagu vienam

Gert vyną man;

Niekas nieko man nedraudžia;

Aš sėdžiu – ir mintis tik audžiu.

 

 

Mulėjus, kaip girdžiu, – vagis,

Bet dieviškai apgirtęs rašo jis.

 

 

Turim gert mes visi, kol sveiki.

O jaunystė ir be vyno – svaigi.

Senam grąžina vynas jaunystę,

Kas geria – niekada neklysta.

Kai nuo vargų gyvent nemiela,

Gyvybės syvai numalšina gėlą!

 

 

Priskiriama Goethei

 

Nuo vandens darais nebylys,

Kaip žuvys upely už sodo.

Nuo vyno daraisi kvailys,

Tą vyrai už stalo įrodo.

Nei tas, nei anas man nėra malonu,

Todėl vandenį aš maišau su vynu.

 

 

GEORG HEYM

(1887–1912)

 

Ilgos tavo blakstienos…

 

Hildegardai K.

 

Ilgos tavo blakstienos,

Akys tavo tamsmėlės marios,

Leisk man nerti į jas,

Leisk man į gelmę grimzt.

 

Leidžias šachton kalnietis,

Blaškosi blausi jo lempa

Šešėliais ant sienų

Viršum rūdyno vartų,

 

Žvelk, aš leidžiuos žemyn,

Prieglobsty tavo užmiršti

Tolius, kur gaudžia viršuj,

Šviesą, skausmą, dieną.

 

Auga išdygęs laukuos,

Kur nuo javo vėjas svaigus,

Aukštas, ligotas erškėtis

Priešais žydrynę dangaus.

 

Ranką man duok,

Mes norim įaugt viens į kitą,

Grobis vėjui vienam,

Skrydis vienišų paukščių,

 

Vasarą klausytis

Audros prislopintų vargonų,

Maudytis rudens šviesoj,

Dienos mėlynos krante.

 

Kartais norim stovėt

Ant juodo šulinio krašto,

Žvelgti į tylą gilyn,

Meilės savosios ieškoti.

 

Arba išeinam visai

Iš girių auksinių šešėlio,

Didžiulio vakaro raudony,

Kurs švelniai liečia tau kaktą.

 

Dieviška gėla,

Tylėk apie amžiną meilę.

Kelk savo taurę aukštyn,

Miegą išgerk.

 

Kartą stovėti prie krašto,

Kur gelsvai dėmėta jūra

Jau išplaukia tylomis

Rugsėjo įlankos link.

 

Tenai, viršuj,

Nurimti tarp vystančių gėlių,

Kai per uolas žemyn

Dainuoja ir virpa vėjas.

 

Bet jau nuo tuopos,

Kur sminga amžinon žydrynėn,

Krinta parudęs lapas,

Ilsis ant tavo pečių.

 

 

Dangiškai žydros svajos

 

Visas kraštas užpiltas

Skaidrios žydrumos.

Visi krūmai ir medžiai prie upės,

Tvinstančios šiaurėj, ramios.

 

Žydra debesų flotilė,

Burė gilumoj,

Ūkanotos dangaus pakrantės

Sutirpsta vėjy, šviesoj.

 

Kai vakarai sutemsta,

Miegam mes tadais,

Žengia sapnai nuostabieji

Žingsneliais lengvais, minkštais.

 

Jie cimbolais dūzgena

Muzikas tykias,

Kai kurie jų šnabžda ir laiko

Priešais veidą žvakes.

 

 

Jau šviesėja mūsų dienos…

 

Jau šviesėja mūsų dienos

Vakaro švelniam raudony

Ir gyvatvorės nušviestos

Ten, kur miestų bokštai kyšo

Ir namai spalvotastogiai.

 

Baltas ir didgalvis mėnuo

Rymo jau kietai įmigęs

Užu debesio didžiulio.

O ir gatvės vis blyškesnės

Eina pro namus ir sodus.

 

Bet siūbuoja pakaruokliai

Draugiškai aukštuos kalnynuos,

Juoduose jų siluetuos

Guli budeliai užmigę,

Po ranka drėgni bardišiai.

 

 

Miestas

 

Naktis – tokia plati. Ir pilnaty

Sudryksta debesys viršum stogų.

Ir driekias tūkstančiai mažų langų,

Mirksėdami raudais vokais nakty.

 

Suvarpė gatvės miestą ištisai.

Žmonių srautai jom bėga tekinai.

Kurčioj tyloj vis gaudžia amžinai

Slopios būties slopinami garsai.

 

Gimimai, mirtys, išmokti jausmai,

Lietus ir vėjas, pratisi verksmai,

Taip sukasi ratu akli virsmai.

 

Gaisai, ugnis, deglai, gaisrų banga –

Tarsi grūmotų toliuose ranka,

Tenai, kur debesų tamsi danga.

 

Vertė Lanis Breilis

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.