LUCIJUS ANĖJUS SENEKA

Tragedijos

  

Leidykla „Sofoklis“ pirmą kartą išleidžia į vieną knygą surinktas žymios Antikos tyrinėtojos profesorės Dalios Dilytės į lietuvių kalbą išverstas ir sueiliuotas garsiojo romėnų filosofo Lucijaus Anėjaus Senekos (apie 4 pr. Kr.–65) tragedijas „Medėja“, „Oidipas“, „Foinikės“, „Pamišęs Herkulis“, „Faidra“, „Oitės Herkulis“, „Tijestas“, „Trojėnės“, „Agamemnonas“ ir „Oktavija“.

Siūlome susipažinti su kai kurių ištraukomis.

 

Iš „Foinikių“

 

Antigonė

Nedaug, o tėve didžiasieli, teprašau:

Ramiai žodžius dukters tu vargšės išklausyk!

Nesiekiu sugrąžint tavęs į buvusius

185    Namus ar sostan karalystės klestinčios,

Nenoriu ir kad pykčio, laiko bėgančio

Nesudaužyto, nebeliktų širdyje,

Nors vyrui priderėtų taip didžiai tvirtam

Nepasiduoti skausmui, įveiktam nebėgt

190  Nuo negandų. Narsa – tai juk ne baimė būt

Gyvam, kaip tu manai. Narsa – tai juk kova

Su neganda, nesitraukimas atgalios!

Tokiam, kuris Lemties galias jau sutrypė,

Gyvenimo gėrybes atmetė, kuris

195  Nelaimes tyčia pasisunkino, kuriam

Dievų nereikia, argi dera geist mirties?

Būdinga bailiui tai! Žmogus, trokštąs mirties,

Dar jos neniekina, o tas, kuris pakilt

Virš negandų įstengia, jau visai saugus.

200  Koks dievas gali, tarkim, net norėdamas

Ką nors prie tavo negandų pridėt? Nei pats

Gali, nebent tik mintimi, kad verta sau

Pasidaryti galą. Taip nėra, jokia

Kaltė netinka tau, todėl vadink geriau

205   Save tu nekaltu, nes juk nekaltas, net

Dievams nenorint, tu! Tai kas įaudrino

Tave ir kelia skausmą? Kas į požemius

Iš čia taip stumia? Kad netektumei šviesos?

Esi netekęs. Kad garsingus ir senus

210   Paliktum rūmus ir tėvynę? Praradai

Juos gyvas dar. Sūnų ir motinos vengi?

Likimas atėmė! Ir visa, ką kitiems

Mirtis išplėšia, išplėšė gyvenimas!

Minia prie sosto? Ji likimo įsaku

215  Anksčiau išėjo. Tėve, bėgi tu nuo ko?

 

 

Iš „Pamišusio Herkulio“

 

Choras

       Smarkiai šalnos nubalintą žolę

140   Braukia piemuo, jis gena ganyklon

 Bandą, šėliojas pievoj jautukas,

 Aštrūs ragai jam dar neišdygę.

 Tešmenys karvių talpūs pilnėja,

 Dar nestipriu žingsniu klydinėja

145   Po kalveles ožiukas išdykęs.

        Supasi ant ploniausios šakelės

 Geidžianti plunksnas saulei ištiesti

 Prie neramiai vis cypsinčio lizdo

 Trakų lakštangė1.

150   Skamba aplinkui giesmės įvairios,

 Visos sumišę sveikina dieną.

        Drobę išskleidžia vėjams jūreivis,

 Nors pavojinga,

 Plačiajai burei pučiantis smarkiai.

155   Šis, ant uolos šiurkščios įsitaisęs,

 Jauką kabina meškerei savo

 Ar įsitempęs spokso į plūdę,

 Atlygio laukia,

 Jausdamas valą tampančią žuvį.

160     Šitaip gyvena žmonės dorieji:

160b  Tvyro ramybė,

 Džiaugiasi tuo, kas sava ir maža.

        Viltys didžiulės

Miestuose siaučia, virpanti baimė.

Prie išdidžių žiauruolių karalių

165   Durų nemigęs tūno vis vienas.

Kitas be galo kaupia ir kaupia

Turtą ir, aukso krūvą sukrovęs,

Jaučiasi vis labai neturtingas.

Šį, nuo žmonių vylaus palankumo

170   Kvaištantį, kelia mirksniui vienam tik

Nepastovi minia ir aikštinga.

Teismo anas rėksmingo parduoda

Ginčą ir vaidą,

Pelnosi jis iš žodžių aštriųjų.

175     Sielos ramybė lydi nedaugį,

Jie nepamiršta amžiaus bėgimo,

Žino, kad laikas niekad negrįžta.

Lemtys kol leidžia, linksmi gyvenkit!

Pralekia greitai mūsų buvimo

179a  Dienos sparnuotos,

180    Strimgalviais metų sukasi ratas.

 

 

Iš „Faidros“

 

Hipolitas

Nėra laisvesnės, ydų nepažįstančios

Ir gerbiančios senovės papročius būties

485   Kaip ta, kuri paliko miestą dėl miškų.

Kalnynams sielos atsidavusios, švarios

Nedegina baisaus godumo dūkulys

Nei palankumas netvarus tamsios minios,

Nei neapykanta, nei žavulys trapus.

490   Karaliui nei tarnauja, nei yra grėslus

Aukštų tarnybų siekais ar irios gausos.

Jis laisvas nuo vilties ir baimės, dantimis

Išgedusiais pavydas juodas neįkąs,

Piktų darbų nemoka, dygstančių mieste.

495   Nevirpa, kaip kalti, dėl krebždesių menkų,

Melų neskleidžia. Rūmų su šimtais stulpų

Netrokšta nei išpuikėlio sijų, dengtų

Vien auksu. Ant šventų nelieja aukurų

Jis kraujo upių ir šimtų aukosimų

500   Nebarsto mitais jaučių baltakailių, bet

Priklauso kaimo erdvės jam, nekenkdamas

Kitiems klajoja, moka spęsti tik žvėrims

Žabangas sumaniai. Pavargusiam jėgas

Ilisas atgaivina sniegine srove.

505  Tai skuba prie Alfėjo spėriojo krantų,

Tai braunasi per girių tankumas gūdžias,

Kur veržiasi ledinė ir skaidri Lerna,

Kur tyluma, girdėti paukščių vien giesmė

Bei šlama uosiai, vėjų gūsių skrodžiami,

510  Ir bukai senyvi. Smagu žingsniuot krantais

Klajūnės upės, ant plikos velėnos sau

Saldžiai miegoti, ar verdenei veržliai vis

Plačiai gurgenant, ar upeliui tarp žiedų

Dar besiskleidžiančių čiurlenant maloniai.

515   Išalkus – obuoliai, prisikrėsti miške,

Ar žemuogės, mažais krūmeliais želiančios,

Lengvai pasotina. Karalių prabangos

Jis pasiryžęs vengt. Išpuikėlių taurė

Auksinė – nerami. Užtat džiugu pasemt

520   Rieškučiomis versmės vandens! Netrikdomas

Kaipmat prispaudžia miegas guolyje kietam.

Neieško jis, kaip nedorieji, lovoje

Slaptoj ryšių neleistinų, nesislepia

Už šimto sienų, nori tik erdvės, šviesos.

525  Dangus gyvenimą jo liudija. Manau,

Kad taip gyveno žmonės, gimę iš dievų,

Pirmykščiai. Nekamavo aukso troškulys

Nenuovokus ir aklas, ežių akmenys

Šventi nebuvo padaliję dar laukų,

530  Neraižė jūrų dar lengvatikiai laivai,

Užteko savo marių kiekvienam. Plačių

Nebuvo pylimų nei bokštų, supančių

Miestus, kariai prie ginklų nesipratino,

Nelaužė vartų uolomis akmensvaidžiai

535  Pabūklai. Šeimininko neturėdama,

Nebuvo žemė jaučių jungo vergė dar.

Maitino dirvos pačios to neprašančias

Gentis, gimties gėrybes davė joms giria,

Ūksmingos olos suteikė gimties namus.

540  Nutraukė prakeikta naudos aistra ryšius,

Staigus piktumas, geiduliai, geną protus

Įkaitusius. Iškilo kruvinas valdžios

Troškimas, stipresni pajungė silpnesnius,

Jėga pamainė teisę. Imta iš pradžių

545  Plikom kariauti rankomis, uolas, šakas

Pavertus ginklais. Ieties smaigalys tada

Nebuvo geležinis, kalavijas dar

Prie šono nekabojo, skiauterės šalmų

Dar nešvytavo. Darė nuoskauda ginklus.

550  Išrado Marsas karo priemonių naujų

Ir tūkstantį mirties pavidalų. Krauju

Ir žemės permirko, ir raudo vandenys.

Nebaudžiamos piktadarybės sklido po

Visus namus, kerojo visos nuodėmės.

 

 

Iš „Oitės Herkulio“

 

644  Velėnai purpuras lygus nebus:

645  Ant jos atgulus – bebaimiai sapnai,

Auksiniai rūmai pašokt iš miegų

Vis verčia, purpuras – būdrauti vis.

O kad pažvelgus turtuolio širdin!

Didžiulis siaubas aukštos padėties

650  Žmonių krūtinėse! Marių vanduo

Tykesnis, šiauriui vis daužant krantus.

Ramiai neturtėlio plaka širdis.

Jis laiko taurę medinę, tačiau

Ranka jo nedreba nuo baugesių.

655  Jo valgis paprastas, neįmantrus,

Bet kardo negresia smūgis užtat.

Auksinės taurės – pripiltos kraujų.

Saikingo vyro žmona niekados

Nesigašuoja brangiais vėriniais –

660  Raudonų jūrų puikiom dovanom.

Žemyn netraukia jai perlai ausų,

Rasti Rytų tolimų bangose,

Drabužių vilna negėrė dažų

Rausvų Sidono plačiam katile2,

665  Nereikia jai apdarų, nuaustų

Iš pluošto siūlų, kuriuos Rytuose

Nuo medžių serai surinkę yra3

Dažyti jos audiniai žolėmis,

Išaudė juos nepatyrus ranka,

670  Bet saugo ištikimybę jinai.

 

 

Iš „Tijesto“

 

Ne lobiai – karalių esmė,

345    Ne purpuro apdaras, ne!

Ne kaktą vainikas juosiąs,

Ne spindintys auksu namai.

Žmogus, atsikratęs siaubų

Ir blogio, karalius yra.

350    Nemagina jo troškulys

Garbės, pagyrimai minios

Atmainūs ir staigiai kintą,

Nei iškasenos Vakarų,

Nei Tago auksingo vandens

355   Tyra, skaidriaveidė vaga,

Nei Libijos dirvų pjūtis,

Įkaitintų laitų kūlė4.

Negąsdina žaibas raizgus,

Nukritęs ūmai iš dangaus,

360    Nei jaugiantis jūrą Rytys

Ar Adrijos vėjų audra,

Padūkusi, baisiai žiauri.

Jo ietis ilga nepalauš

Nei kardas plieninis žvilgąs.

365    Saugi jo buveinė visad,

Į visa jis žvelgia žemyn,

Sutikdamas Lemtį mielai.

 

 

Vertė Dalia Dilytė

1 Lakštingala paversta Trakijos karalienė Proknė (visos pastabos – vertėjos).
2 Plačios spalvinės gamos (nuo skaisčiai raudono iki violetinio atspalvio) purpuru vadinami audiniai buvo gaminami Tire, Sidone ir kituose Mažosios Azijos pusiasalio miestuose.
3 Turimi galvoje iš šilkverpių gauti šilko siūlai.
4 Turimi galvoje romėnų dvarai Šiaurės Afrikoje.

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.