NIJOLĖ KLIUKAITĖ

Baltas

 

Sonetų vainikas

1

 

Fulgora frango – Tavo, Dieve, pirštas,

Įsupęs varpą, tramdantį liepsnas.

Bet mes tik žaidėme. Iš kur tas TAVO nirštas?

Tik dovanas dalijomės tas Prometėjo, ugnines…

Tarsi vaikai nuogi mes gėrėm meilę,

Baltais žiedais dabinome stygas,

Kuriom išbrązgindavom netektis, apgaules,

Kol mūs pačių naivumas surišo mums rankas.

Nuvyto mūsų gėlės. Apanglėjo

Balti žiedai, baltų stočių šviesa…

Gyvenimas, – nematėm, kaip, – išėjo,

Teliko pėda, lietuj įminta…

Nejaugi visa – vaikiški sapnai,

Grūmojantys žaibams, kur mezgasi karai…

2

 

Grūmodamas žaibams, kur mezgasi karai,

Tarytum Otonas II tūkstantmečio slenksty

Jis svaidė žvilgsnių žaibus šitaip atvirai,

Kad pelenais subirdavom. Per naktį

Brisdavom, kaip brendama per pelkę

Žvėrių takais, skenduolių stebimi,

Nakties užuolaidą nelaimintieji atitraukę,

Gyvybę vagia dumblo akimi…

Vis bėgam – užminuotos mūsų dienos,

Bet vis dar tikime buveine prie Dangaus…

Ramunės baltos ten… Auksinės mėnesienos

Ir durys atviros pasiilgusiems žmogaus,

Kurs duoną sėja, žydėdamas linais,

Bet kartuvėmis žaisdamas, pabūklais ir kitais mirties žaislais.

3

 

Ten kartuvės, pabūklai ir kiti mirties žaislai,

Bet ar tik žaidėme, kai leidome „Vienybę“, „Skardą“?..

Kai steigėm mokyklas?.. Laukai žydėjo mėlynai

Toj žemėje, kurios nebuvo vardo.

Kai kūrėm bendrą kalbą iš pabirų dainų,

Vis dygusių ir ošusių iš kapo… Ak, vivos plango!

Gyvybės mirusių išlaisvino prasmes, įgalino žodžiu…

Iš kur ta gyvastis? Iš balto lapo

Ar mėlynų šilų Čiurlionio muzika atšniokštusių?

Iš LDK? Žečpospolitos? LTSR kantrybės įšalo erdvėj?

Mes siekiamybių abėcėlę pasirinkome riboženkliu

Ir žodžių išnaras išsaugojom laikų dermėj…

Mortuos voco… Kantrybė, net žemėm užpilta, nemiršta.

Fulgora frango – Tavo, Dieve, nirštas.

 

4

 

Fulgora frango – Tavo, Dieve, nirštas,

Kam mokėmės tikėjimą susistyguot protu.

Dar Pjeras Abelaras logikos mus mokė,

Dabar gyvenimą vis košiam per save. Šiukštu

Tuos biblinius medžius, tą pažinimą drausti,

Mes skinsime vaisius, pražydinsim uolas

Ir, balansuodami ant aštriabriaunių ašmenų skustuvo,

Išmesim laiko nuoplaišas, regresijas visas.

Bet vis svyruojame. Būtis ir beprasmybė –

Tas vaisiaus perteklius, aistrų liepsna

Vis gildo mūs ieškojimus. Žmogus, o ne dievybė…

Karalius, o ne Dievas… Prarasta

Ar atrasta ta padermė savaime?
Mes išsinėrėm iš vaikystės baimių.

5

 

Kai išsinėrėm iš vaikystės baimių, –

Tiksliau, iš jų išspyrė alkis ir aistra, –

Linksniavome žodžius nesutarimų,

Laipsniavom būdvardžius, bet visada

Pristigdavom aukščiausio laipsnio,

Į baltą dieną rašydami baltai…

Vis braukė mūs žodžius pilka tuštybė,

Šypsodama lyg vaikas nekaltai…

Bet šiaurės vėjai šluoja baltą dangų,

Putoja karštas kraujas po tyla,

Kurią užšaldėme… Gal brolis tiesia ranką,

Tarsi Ruduo Auksinis gęstančia šviesa…

Čia šitiek visko, nors žvilgsniu atriek…

Ieškosim kito, – gal ne Dievo, – bet vis tiek.

 

6

 

Ieškosim kito kelio, – gal ne Dievo, – bet vis tiek

Ištrykšime baltais upokšniais.

Tu gersi mano žodį… Gal šiek tiek

Apgirsi? Ir juokas smigs ledokšniais,

Bet mes fantastiką skaitysim pramoninę

Ir muziką vilkėsim pramoginę,

Ir, atsiplėšę tuščią piniginę,

Į ją supilsim mėnesieną krištolinę.

Paskui stiklinę užsiversime lig dugno,

Ak, ne kartybės, tik – gaivaus vandens,

Kuriam ištirpę amžių metronomai

Nuo aidinčio pavasario lig kurstančio rudens.

Ne, nekalbėkim banalybių apie laimę.

Eksperimentas užburia savaime.

7

 

Eksperimentas užburia savaime,

Todėl išrenkime save iš odos šiurpulių.

Neverta pasikliauti baime,

Kai gundome save nauju keliu.

Išrenkime save iš rankų, kojų,

Susigrąžinkime pelekus ir sparnus…

Koks skirtumas: kvėpuoju, nekvėpuoju?..

Išvirskime į oksimoronus,

Ištvinusius susikurtam danguj,

Kur nėr mirties – tik baltas meilės laikas.

Suvystytas į drobulę sapnų,

Kuriems nerūpi atmintis ar saikas.

Ir renkamės pavidalus ilgai,

Teskrenda žuvys ir žirgai.

Naglio Granicko piešinys

Naglio Granicko piešinys

8

 

Ir skrenda žuvys ir žirgai… Ne tiek

Prasmių, tikslų jie ieško,

Kiek džiaugiasi savim savu laiku,

Kuris nei temo, neigi brėško,

Tik per tave būtis tekėjo suprasta,

Įvardyta: saga, dantis, kepurė…

Ogi undinės, aitvarai, dangaus mana –

Anapus proto pagavaus. Kas turi

Išburt tave iš UŽ TAVĘS,

Atkast esmes ir galimybes?..

Neskauda meilės, tik kažkas

Subrauko jausmo tikimybes.

Ne taip, žinia, dainoj dainuota.

Čia brolių Liumjerų sustyguota.

 

9

 

Čia brolių Liumjerų sustyguota –

Ir Žemė atsidurs galaktikos centre,

Visa tokia graži – žalsvai melsvai spalvota,

Bet Nostradamo nulinksniuota. Pragare

Susimaišys septyni dangūs

Ir dešimt karalysčių užburtų…

Ir žvelgs Pasaulio Pabaiga į langus.

Apsikabinę verksime visi kartu…

„Al Kaida“ ir kovidas, dragūnai,

Islamic, North Atlantic, „Hezbollah“…

Visi visų šalių (šalikelių) saugumai –

Tik drobė ant baltosios sienos Sename Dvare

Sūpuojas elegantiškai lėtai…

Balta erdvė, figūrų judesiai…

 

10

 

Balta erdvė, figūrų judesiai, –

Nors kraustykis iš proto…

Bobelių apkalbos, tas šaršalas, tie šnabždesiai

Ir duona valdiška, sprangi. Akuotai,

Sulipę nuoskaudos, kančių pluta –

Tai vis istorijos iš josios šokio,

Kurs nesibaigia niekur niekada,

Fantazijų gašlumas ir šventosios moto.

Ji niekad neverkia, tik skrenda virš lėkščių,

Lėkštų blevyzgų ir putotų taurių,

Vaivorykštės jai krenta ant pečių…

Prieš aušrą ji užsimuša. Iš naujo.

Nes šiam gyvenime juk viskas sunormuota,

Net balerinos koja deformuota.

 

11

 

It balerina koja deformuota

Ji žaidžia geležinkeliais ir traukiniais.

Šviesa nubėga jos nugarkauliu… Lakuotos

Veido freskos trupa… Audiniais,

Tiksliau, plokštumomis, lipdytom amžinybės,

Išgrynintom lyg valiuta sena,

Jos veido bruožais baisisi žaltvykslės,

Net musė Dievo rankoj, pagauta

Banalų ramų rytą – viskas dar tiksėjo,

Siūbavo amplitudėm įprastom –

Tada Mirtis priėjo (tas pas de deux ant vėjo…)

Ir traukinys, sušvitęs gęstančiom šviesom,

Sucypęs tarytum nesuderinti vargonai – taip kurčiai –

Vis brėžė kryčio lanką… Švieselės lyg migruojantys vabzdžiai…

 

12

 

Vis brėžias lankas… Lyg migruojantys vabzdžiai

Smaragdiniais kūneliais gyvybes atnašauja.

Ir netikėtai atsitinka tai,

Ko joks žiniuonis nebepranašauja.

Gyvenimas ištinka taip ūmai –

Tas džiaugsmo mirksnis, alpus sopulys…

O vaikas žiogą gaudo, juokiasi skambiai…

Toksai saldus laukinis gyvybės svaigulys…

Tik kelias ne į ten, vaikai, vingiuoja,

Ir lietūs lyja ne į mus – nuo mūs.

Ne mes eiles rimuojam – mus rimuoja,

Vis laukdamas, kas ilgesį užpūs.

Naivuoliai tikimės, kad – ne, ne kitas – Dievas ausin sududens:

Mirgės čia erdvės. Liepsnos gyvybė, ne rusens.

 

13

 

Čia mirga erdvės… Liepsnos gyvybė, ne rusens

Tame ledynų aukšty, kur keltuvas neša

Lyg pterodaktilis iš mirusio rudens,

Pametęs DNR fosilijoj, o meilės lašą

Pasėjęs tam keistam besparniam paukščiui,

Iš žodžių nusipynusiam sau aukštį.

Pamokymus apmąstęs, bet atmetęs, baugščiai

Jis knygų išskečia lapus, vaizduoja paukštį.

Nesusizgrimbantį net lest, taupyt jėgas,

Vien žodžių keliantį savy audras,

Užrašiusį gyvybės palikimą vėjams,

Ir akmeniu žemyn? Žodžiu juk įtikėjęs

Auksinio lapo mirgesiu alsuosi lig rudens.

Dangus išliejo tavo formą iš vandens.

 

14

 

Dangus išliejo tavo formą iš vandens

Ir abėcėlę sumetė kaip kaulus,

Tas fz ir , ir , ir raides,

Simfonijon sumazgė kraują. Sanctus.

Taip. Šventas šventas tasai baltas lapas,

Tarsi darbastalis po Dievo pirštais.

Taip. Kažin kur horizonte gėlėm jau apkaišytas kapas

Ir mokymasis mirti taip, kaip žodis miršta.

Vis trupindamas galūnes, o švokščiamuosius

Pakeisdamas apsireiškimais ir duobėtom pauzėm.

Dar filosofiniais objektų nubudimais,

Sapnais ir priesapniais, ir posapniais – šitų daugiausia.

Tikrai medėjanti geležtė. Ji nemiršta.

Fulgora frango – Tavo, Dieve, pirštas.

 

15

 

Fulgora frango – Tavo, Dieve, pirštas,

Grūmojantis žaibams, kur mezgasi karai,

Kur kartuvės, pabūklai, kiti mirties žaislai.

Fulgora frango – Tavo, Dieve, nirštas,

Kad, išsinėrę iš vaikystės baimių,

Ieškosim kito, – gal ne Dievo, – bet vis tiek

Eksperimentas užburia savaime…

Ir skrenda žuvys ir žirgai… Ne tiek

Čia brolių Liumjerų sustyguota

Balta erdvė, figūrų judesiai…

Ir balerina koja deformuota

Vis brėžia lanką… Lyg migruojantys vabzdžiai

Čia mirga erdvės… Liepsnos gyvybė, ne rusens…

Dangus išliejo tavo formą iš vandens.

(Vivos voco, mortuos plango, fulgora frango – „Gyvuosius šaukiu, mirusiuosius apverkiu, žaibus išsklaidau“nuo viduramžių įprastas užrašas ant bažnyčių varpų.)

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.