JAAN KAPLINSKI

Poezijos vertimai

 

Jaanas Kaplinskis (g. 1941) – estų literatūros gyvasis klasikas, poetas, prozininkas, eseistas, kultūros kritikas ir vertėjas. Prieš kurį laiką ėmė kurti poeziją ne tik estiškai, bet ir rusiškai. Pateikiami eilėraščiai versti iš jau antro rusiško autoriaus rinkinio „Vegenerio šypsnys“ („Улыбка Вегенера“, 2017).

Vertėjas

 

 

 

Miškas neturtėlio kailiniai namai senio-poeto

kuriuos iš manęs vis pamažėl atima

tampu benamis kaip tie kiti

tigrai gorilos orangutangai ir tinginiai

kurie turi išmirti arba persikraustyti

į zoologijos sodus ir praleisti ten savo likusias dienas

pratindamiesi prie gyvenimo narvuose ir voljeruose

smalsiai stebimi milijonų žmonių

kurie dar nežino kad ir jie benamiai pasmerkti

būti tremtiniais ir klajūnais žemėje

kuri jiems buvo duota ir kurią

jie patys iš savęs atėmė

 

 

Tvirtėja paukščių jauniklių sparneliai, buožgalviams dygsta kojelės

krūmuose tirštėja šešėliai horizonte matyti Kapelos žvaigždė

vienišas šikšnosparnis virš tylios tamsios pelkės

suka ir suka ratais nuskrenda parskrenda

visai kaip mintys svajonės tokios pat vienišos

taip pat sklendžia tai šen tai ten liepos danguj

po Kapela ir Denebu – vienišos mintys

mintys apie vienatvę pasimetančios saulėlaidoj

kur kažkas jau kvepia nuovargiu vytimu

ir aš nežinau ar tai aš ar kažkas sode arba pelkėj

 

 

Uodai-vabaliukai šoka grimztančios saulės spinduliuose

duodasi šoka nakties link

mirties link šokis ir yra jų gyvenimas

šokis poravimasis ir mirtis – visa kita

liko praeityje jie jau nebepamena

kaip gyveno ankstesniam gyvenime būdami lervom

pelkės dugne arba drėgnoj žemėj

tai buvo seniai vakar užvakar o dabar

jie gyvena vien šokiui vien šokdami

poruodamiesi lakiodami tai aukštyn tai žemyn

grimztančios saulės spinduliuose virš takelio

vedančio nuo namo į klėtį šokdami duodamiesi

vienas kito link vakaro mirties žiemos link

 

 

Saulės atšvaistės ant eglaičių kamienų

saulės atšvaistės ant beržų kamienų

švelnus vėjas linguoja lajas

klausimai be atsakymų atsakymai be klausimų

kas yra laimė kas yra tiesa kas yra meilė

šviežios ryškiai žalios samanos ant patrešusio kelmo

smarsas nuo pūvančios grybienos prie durų

kas yra tikrà iliuzija

žalias beržo lapas ant žalių samanų

niekas nėra tapatus pačiam sau

menkysta kartais virsta šaunuoliu

keli žodžiai virsta eilėraščiu

šviesa pasauliu žvėrimis ir šliužais

o priekyje visados užmarštis lyg milžiniškas baltas dangus

 

 

Nežinau ar tai buvo meilė bet ir ar reikia tai žinoti

buvo ilgesys buvo paslapčia skaitomi puslapiai

aistra ir daugiametis troškimas ir neviltis

aistros garsai ausyse – už sienos

mylėtasi ilgai ir begėdiškai

ir aš nežinojau ar laukiu Nuostabiosios ponios

ar Babilono paleistuvės – galiausiai

man tai buvo vis vien ir galiausiai

ji atsirado šyptelėjo prisislinko artyn

ir aš sugebėjau priimti Komuniją į ją įėjęs

į jos drėgną šiltą kūną ir išėjau iš ten

nauju žmogumi kvėpuodamas pilna krūtine

visa kas liks tai tik dėkingumas

tikėjimas ir viltis atgimę meile

meilė atgimusi Veneros atspindžiu

lygiame ežero paviršiuje pažirusiame į tūkstančius

raibulių nuo išnirusios žuvelės uodegos mosto

 

 

Atminties skylės tamsios juodos skylės

pamažu plečiasi rydamos vieną po kito

mano prisiminimus mano vaikystę mano pirmąsias perskaitytas knygas

Durovo žvėris daktaro Dolitlio žvėris

auklę mažąją Aną tetos Metos katiną

mokyklos bendrasuolius obelis jų soduose

pagautas lydekas ešerius ir kurmius

atmintis beviltiškas pasipriešinimas laikui

pasiglemžiantis mus kaip muzika kaip vėjo triukšmas

stelbiantis mūsų mintis žodžius ir formules

vedantis mus už rankos prie pirmykštės melodijos

užgimusios drauge su visata

dėl kažkieno ugnies pėdsakų tuštumoj

 

 

Kas prisimins apie mane ten kitoje pusėje

kas užtars žodeliu mane nusidėjėlį

gal kamanė kurią išleidau iš verandos

kur ji bejėgiškai baladojosi į lango stiklą

gal viena tų nedidukių rupūžaičių

kurias rinkau nuo kelio ir mėčiau į žoles

devynbalsė kurią išgelbėjau iš katino nasrų

senos kėdės neišmečiau jų o sutaisiau

vilnonės kojinės kurias keliskart adžiau

senos knygos man liūdna su jomis išsiskirti

ar to pakanka man išganyti atpirkti

už paikybes ir kiaulystes kurių spėjau prikrėsti

už beveik tris ketvirčius amžiaus ar jau tik ir man ne laikas

prašyti žemės miško ir šaltinio atleidimo

viliantis kad vėjas ar iš pietų parskrendančios žąsys

atneš man atsakymą atskraidins indulgenciją

 

 

Kartais aš Janas kartais Jaanas

kartais susitinku su Pesuà ir tada

aš nei vienas nei kitas nors visgi tas pat

aš nesidauginu nepersikūniju

į suvenyrus paveikslėlius ženkliukus ir stiklinaites

Pesuà svetimkūnius heterosomas ant visų parduotuvėlių

prekystalių ten kur jis kitados klaidžiodavo

rašydavo išgerdavo ir nusigerdavo

man ne itin trukdo – šlovę ir tuštybę

galima tiesiog ignoruoti ir gyventi tarsi

nieko nebūtų įvykę pamiršti garbės raštus

sveikinimus ir kvietimus

toje pat ilgoje dėžėje kurioje jau guli

pamirštos užrašų knygutės su nebaigtais eilėraščiais

išsikrovusios baterijos žirklės medinė liniuotė ir dėželė

su nitroglicerino tablete – pernelyg jau dažnai

pajuntu buką skausmą širdyje vos imu mintyti

apie šiandienos naujienas ir apie rytojų

 

 

Vėl pavėlavau amžinai vėluoju

kai gimiau caro jau nebebuvo

Estijos Respublika prisakė gyventi ilgai

obelys senelio sode nušalo

nepamenu nei tėvo kurį suėmė

kai buvau dar pyplys – jis nebegrįžo

nei mūsų seterio Džojaus saugojusio mane

ir mano lopšį – jį nušovė vokietis

nepamenu akmeninio tilto o tik gurvuolius

išmėtytus sprogimo bangos miesto centre

ten aš eidavau pasivaikščioti su seneliu tomis gatvėmis

kur vietoj namų žiojėjo tuščios vietos

man rodos kai kurios iš tų tuštumų

įsiskverbė ir į mane

į manąjį aš mano atmintį mano širdį

kuri kartais plaka taip keistai tarsi

už ką nors kitą už ką nors ko jau nebėra

 

 

Šulinys ir malkų rietuvės pamažu dingsta tamsoj kur mano ir katino baimei

karaliauja pietinis vėjas užpildantis viską

triukšmu šnabždesiu rūsčiu lingavimu

tujos ir pušys už lango kur Jupiteris kyla vis aukščiau

ir Sirijus su Liūtu leidžiasi už miško

Venera tokia ryški per jos spindesį vos matyti Sietynas

iš drėgnos žemės tyliai kalasi krokai

tirpsta ledai ir išsibudina musės

mėgina rasti išėjimą į pavasarį kiaurai langą

pakerėtam pavasario nakties taip lengva tikėti

kad begalybė visai čia pat

kad ateitis dar priešaky

 

 

Mūsų gyvenimas tai mainai junginiais ir daiktais

kasdieniai kasmėnesiniai kasmetiniai

mainai seno į nauja į tai kas šiuolaikiškiau

veiksmingiau saugiau greičiau

ekonomiškiau stilingiau seksualiau

kartais galbūt ne mes mainome ką nors

o kas nors maino mus – mūsų automobilis

atranda naują šeimininką mūsų idėjos ir idealai

randa sau vietos kieno nors kito galvoje

ir mūsų pinigai patys save perveda

į kažkokią kitą sąskaitą kitam banke

tik mūsų pavardė vardas ir tėvavardis

nepalieka mūsų jie liks su mumis

ir po mūsų ras sau vietos

ant antkapio ir dvidešimto amžiaus

literatūros chrestomatijoje vidurinėms mokykloms

 

 

Vieniša žvaigždė veik virš galvos

mėnesio pjautuvas tarp baltų debesų

vienišas šikšnosparnis virš gluosnyno

devynbalsės daina krūmuose prie pagirio

povandenio gyvenimo apskritimai ženklai šviesiam vandeny

vidurvasario spinduliuojančios sutemos

kur tokia atvira mus supanti erdvė

viskas taip arti ir taip toli tuo pat metu

keistai ir nuostabiai primena mums

kad kadaise mūsų kalboje

buvo tas pat žodis skausmui ir šviesai įvardyti

visa praeis šešėliai sugrįš į krūmus

devynbalsės nutils žolė sukietės

tik skausmas nesiliaus jis liks su mumis

skaidrus skausmas dėl grožio dėl vasaros šėlo

skaidrus sielvartas dėl trumputės baltos nakties

 

 

Netiesa kad mūsų visų ta pati mirtis

mirtis turi daug veidų ir hipostazių

mirtis nupjauna suslegia ir susuka į baltą plėvelę

žolę dobilus ramunėles ir kiaulpienes

varles peles kamanes ir driežus

supakuoja į baltą plėvelę mano vaikystę manąsias vasaras kaime

mano pievas mano vežimus su kvepiančiu šienu

knygas kurias paskui skaitydavau gulėdamas daržinėj

mano pirmuosius eilėraščius kuriuos rašiau į storą sąsiuvinį

sėdėdamas ant kelmo pamiškėj kur kamanės supdavos

dideliuos melsvuos katilėlių žieduos

 

 

Kažkur prieblandoj kažkur gieda juodasis strazdas

pas mus jau sugrįžo kikiliai o greit

pasirodys ir kielės žąsų trikampis

praskrenda viršum galvos nuo jūros į jūrą

iš pietų į šiaurę iš šiaurės į rytus

mano mintys klaidžioja niekaip nenusikratau

liūdesio bijau kad ten Permėj

antrą kartą iš bado gali mirt mano tėvas

ten Permėj antrą kartą gali sušaudyt

mano antros eilės dėdę Leo – tiesiog šiaip

dėl visa ko nes to kurio atėjo nebuvo namie

jo kūną paskui atrado duobėj su kalkėm

nepamenu savo tėvo bet jo nepamiršiu

kaip jis nepamiršo manęs ir galimas daiktas

nepamiršo ir Vladimiro Uljanovo užeidavusio pas juos į svečius

nepamiršo ir Josifo Džiugašvilio o pats Džiugašvilis

nepamiršo nieko jis rūpinosi visais

galvojo apie visus ir už visus

o apie jį nesinori galvoti

prieblandoje giedant strazdui ir laukiant

sugrįžtant kielių dar vieno pavasario

 

 

Mes ilgai skvoteriavom graikų ir romėnų griuvėsiuos

pasistatę lūšnas iš apsamanojusių ne iki galo suprastų žodžių

o paskui apie juos pamiršom mes pamiršom žodžius

ir žodžiai pamiršo mus pasišalino pasimetė

darėsi vis lengvesni šviesesni skaidresni

kilo sklendė aukščiau vis aukščiau

pamažėl virsdami baltais debesėliais

jie tyliai vos girdimai šnekėjosi vienas su kitu

pusiau pamirštom senovės genčių kalbom

glaudės į eilėraščius ir dainas be pradžios ir be pabaigos

tirpo ir prisikeldavo savam begaliniam kely 

 

 

Vertė Gediminas Pulokas

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.