ŠARŪNAS ŠIMKUS

Orfiškosios giesmės

 

Nors apie senovės Graikiją linkstama visųpirm galvoti kaip apie filosofijos ir mokslo ramovę, išties šioje kultūroje religinis dėmuo taip pat nestokojo svarbos. Dabartinė senovės graikų mitologijos samprata daugiausia esti nulemta tų atošvaisčių, kurios mus pasiekia per klasikinę graikų ir romėnų literatūrą. Vis dėlto yra išlikę tekstų, kuriais byloja pati graikų religinė mintis. Vieni tokių – orfiškosios giesmės, priskiriamos legendiniam dainiui Orfėjui. Jo vardu pasivadinusi mistinė religinė srovė orfizmas pabrėžė epifaninį santykį su dievybėmis slaptųjų apeigų (misterijų) metu ir kliovėsi ezoterine, simbolių kalba užšifruota žinija. Vėlyvojoje antikoje orfizmas glaudžiai susipynė su neoplatonizmu. Orfiškosios giesmės, kaip manoma, susiklostė VI–II a. pr. m. e. Iš XV a. Italiją pasiekusių rankraščių žinomos 87 orfikų apeigose giedotos giesmės, kuriose šlovinamos įvairios dievybės ir sudievintos abstraktybės. Šiuose tekstuose nėra mitologinių siužetų – ištisa giesmė yra meldžiamos dievybės savybių ir vardų nusakymas. Tuo, beje, jos labai primena senovės indų stotras – glaustas povedinio laikotarpio maldas. Prie giesmių pateikti apeigos metu smilkytinų smilkalų pavadinimai.

Čia siūlome susipažinti su septyniomis giesmėmis iš orfiškųjų giesmių rinkinio. Pirmoji skirta Hekatei – chtoninei kerų, burtų, kryžkelių deivei, kurią lydi žvėrys, šunys, vėlės. Ši trilypė kosmoso spynų valdovė vėlyvojoje antikoje įgavo itin didelę svarbą, todėl nieko keista, kad malda jai ir pradedamas rinkinys. Trečiąja giesme meldžiamasi Nakčiai, kuri laikoma visos būties gimdytoja, pirmąja, atsiradusia iš chaoso. Septintoji giesmė skirta Žvaigždynams (tiksliau, žvaigždėms, bet graikų astḗr – vyriškosios giminės žodis), šlovinamiems kaip žmogaus lemties valdytojai. Aštuntąja giesme garbinamas viešpats Saulė – Helijas, – dangiškoji visa reginti akis, teisingumo valdovas, dangiškų ratų vadeliotojas. Devintoji skirta Selėnei. Tai deivė Mėnulis (arba, kaip čia verčiama retu lietuvišku moteriškosios giminės žodžiu, Mėna), kuri vaizduota su tauro ragais, riedanti naktinio dangaus ratais, mainanti savo pavidalus. Septyniolikta giesme apdainuojamas vandenynų viešpats Poseidonas – jūreivių globėjas, audrų sukėlėjas. Hermis, kuriam skirta 28-oji giesmė, pagarsėjęs graikų dievas triksteris – vagių, prekybos, žaidynių, visokių linksmybių globėjas, tačiau drauge ir Dzeuso pasiuntinys, šventąją Žosmę (logą) perprantantis hermeneutas. Paskutinė čia publikuojama giesmė skirta mitiniam vakarų vėjui Zefyrui, nors tekste apgiedamos jo švelniosios dukros – dvelkmės (auros), laimingai plukdančios laivus.

 

Vertėjas

1. Hekatei

 

Šaukiuosi kryžkelių Hekatę – globėją mylimą kelių

Danguję, žemėję ir jūrinę – šafraniniu rūbu

Patrakėlę kapinę, siautojančiąją tarp vėlių

Vientulišką Persėją, besipuikuojančią elnių pulku

Naktigonę, nepergalimą karalienę, ganytoją šunų

Žvėriabalsę staugūnę nežabotą, paveikslą, neliestą akių

Taurais važiuotą, valdūnę viso kosmoso spynų

Viešpačią laumę, kalnėnę, penėtoją jaunų

Mergele, nuženk į iškilmes šventas, meldžiu

Jaučiaganiui tu maloninga, mogaukis smilkalų kvapu

 

 

3. Nakčiai

 

(smilkant deglais)

 

Aš naktį apgiedosiu – dievų gimdovę ir žmonių

Naktie, visų gimtie, Kipridės dar žinoma vardu

Suklusk, laimioji deive, žvaigždėta, dangaus mėlynumų

Godotoja šventos ramybės ir poilsingųjų sapnų

Džiugioji, palaimioji, mylioji motina svajų

Tu atvanga, šventoji, po dienos darbų sunkių

Sapnanešė, naktišvietė, žirgūnė, mylima visų

Ir žemiška, ir dangiška – tavi skliautai abu

Gobėtoja, guvi šokėja dangaus plačių erčių

Kai skrieji, tu šviesą sėji į šalį apačių

Į pragarą – reiklios Nuožmos vis genama jėgų

Nūnai, laimioji labdare lauktoji, tave kviečiu

Maloningoji, klausyki mūsų meldžiamų balsų

Ateiki, palankioji, ir vyki baugą tamsumų

 

 

7. Žvaigždynams

 

(smilkant aromatais)

 

Žvaigždynų dangujų šventų tvaskėjimą godoju

Balsu maldingu šventus dievaičius aš algoju

O dangiški žvaigždynai, Nakties juodosios meilės nestokojat

Verpetais sūkuringais tarp praamžiškų liepsnų vis sūkuriuojat

Žėruodami ir amžinai liepsnodami gimdytojai vičvisko

Vėliavnešiais likimo santys, lemties ištikimi lydovai

Plačiais keliais Dievopi vedat mirtinguosius žmones

Glabojate dangaus septynias juostas, oru klajojate

Dangujai jūs ir žemiški, niekados nesigaluojate

Nakties drobulę juodą akim praregti visad duodat

Ir jūsʼ plevenimas žarus nakčia džiugi mums bus paguoda

Ateikite, žvaigždynai visažiniai, plušos šventojon puoton

Lai leis darbų tauriųjų kelias pasiekti didžią godą

 

 

8. Helijui

 

(smilkant maną ir ladaną)

 

Klausyk, laimus Visaregy, akis esi praamžė

Titanas auksaspalvis, šviesa dangujė, Hiperionas iškilžengis

Savagimys nenuovargus, gyviesiems – įstabus paveikslas

Iš dešinės Aušra tau brėkšta, o kairėje – Naktis jau blendžias

Metų laikų valdovas, smagiai savu keturbėgiu ratuoji

Žvitriai, mitriai, sragiai, spitriai tu važnyčioji

It ūžlę sukdamas beribėmis platybėmis žirgus ganioji

Tu pamaldiems šaunus vedlys, o nedoriems – rūstūnas

O auksalyri, tu kosmoso darnius kelius esi prastūmęs

Darbų doringų pavyzdys, bernužis, laikmečių valdūnas

Švilpėjas, kosmoso viešpats, liepsningo ratilo skrajūnas

Deglanešys margūnas, vaisus gyvaleidis gydūnas

Laikmečių tėve, nemarus Dzeuse, nesuteptas aržūne

Vaiski kosmosą apskriedžianti akis esi, tu visko apšvietėjas

Tu besileisdamas žaižaromis įstabiaspindėmis užlieji

Kosmoso viešpats nuotuokusis, versmes pamilęs, įdėm tu teisingumas

Tikėjimo gynėjas, visų gelbėjas, praamžis tavo viršingumas

Akie teisybės, šviesa gyvybės, didus važūnas

Paraginki šaižiu botagu vežėčias ketverto ristūnų

Klausydamas maldų, tu švieski vaidelotų buičiai dėl palaimingumo

 

 

9. Selėnei

 

(smilkant aromatais)

 

Klausyki, deive karaliene šviesoneše Selėne

Nakčiabride oreive taurragine Mėna

Nakties deglanešė duktė esi, o skaisčiažvaigžde Mėna

Ir vyriška, ir moterinė tu, tai dyli, tai vėlei tu pilnėji

Žvaigždošviese, vaisgamta, žirgmyle, laiko motinėle

Tu vygė, širdgili gintarė, žvaigždžių šviesos sėjėja

Visarege, dabiom žvaigždėm patvinusi sapnų laukų globėja

Tyla tau džiugesys, nakties palaimos maloningoji skyrėja

Mūsʼ džiaugsmui žibinta esi, šlovingoji nakties karūna

Šydais siausta guvi mergelė, lankais lakiojanti Žvaigždūnė

Ateik, laimi žavi skaistžvaigžde triguba šviesa mėnulio

Ir galiom žiburiausiom naujatikius tavon paguodon einančius užtark, merguže

 

 

17. Poseidonui

 

(smilkant mirą)

 

Klausyk, Poseidone, Žemės šėmaplauki nešėjau

Žirgūne, tridantį rankoj laikąs, kurį variu išlieję

Tu jūrių gelmingų dugnuos karaliauji nuėjęs

Jūrvaldy griausmabalsi, sragus Žemės pakrančių mušėjau

Žaviaaki bangočiau, smagiai važnyčioji ristūnų vežėčias

Tau ošiant sūrūs vandenys marių pursloja ir riečias

Gelmenis jūrų sraumingus – trečiąją dalį pasaulio esi paveldėjęs

 Džiaugiesi tu podraug vilnimis, žvėrimis – dievaitis esi ir veldėjas

Žemės pãmato, laivų sklandaus kelio kurs esi privaizdėjas

Ramybėn, sveikaton, palaimon nepriekaištingojon būk mums lydėjas

 

 

28. Hermiui

 

(smilkant ladaną)

 

Išklausyk manęs, Hermi, Dzeuso angele, Majos sūnau

Širdies visagalės, karaliau marūnų, žaidėjai lenkias tik tau

Esi linksmas ir suktas vedlys, tu Argo siaubūno kovėjas

Pranaše dieviško Žodžio, žmogmyly, sandalais sparnuotaisiais skrieji

Patinka, Gyvatnešy, tau imtynės, apgavystės, suktybės

Esi visa ko aiškintojas, pelno nešėjas, lauk veji negerybes

Rankose turįs įnagį pelnyt nepriekaištingą ramybę

Tu sėkmę neši, korikieti laimus, moki vingraut visokias vingrybes

Reikaluos esi padėjėjas ir miruoliams bičiulis vargstant vargus

Kalbos ginklas baisingas, jam iš nuostebio kniaubias žmogus

Išklausyk liaupsę maniškę, gyvasčiai siųsk gerąją lemtį

Taurią žosmę, omenį guvų, leisk man oriai gyventi

 

 

81. Zefyrui

 

(smilkant ladaną)

 

Dvelkmės, dukros visgimdžio Zefyro oreivės

Maro atvangą nešat ošdamos glosniai ir gaiviai

Pavasãrės jorinės prieplaukoj lauktos užeivės

Lengvu oro pukšniu grakščiai prieplaukon genate laivę

Lai vėjuodamos, pilnos malonės, nepriekaištingos ateisit

Lengvasparnės, ankstyvos, it oras nematomus pavidalus mainot

 

 

Iš rusų ir anglų kalbų (sekdamas graikišku originalu) vertė Šarūnas Šimkus

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.