Indiškoji laikų pabaiga – Kalijuga

 

Ankstyviausiuose senovės indų tekstuose – vedose – laikas įsivaizduojamas esąs amžinas ir cikliškas, vis atsikartojantis metų laikais, o laiko ratas vis įsukamas kiekvienų metų pradžioje. Tačiau vėliau indų kultūroje palaipsniui išsirutulioja sudėtinga laiko skaičiavimo sistema, apimanti milžiniškus ciklus – kalpas, jugas, manvantaras, – kurie savo ruožtu tolydžio atsikartoja. Visas žmonijos amžius suskirstytas į keturias jugas – pradedant aukso amžiumi Kritajuga, baigiant tamsos ir ardos amžiumi Kalijuga. Tradicinėje indų kosmologijoje tai paskutinis laiko tarpsnis, kai žmonija atkrenta į neišmanymą, silpnadvasiškumą, geidulingumą, apleidžia Dievą ir šventuosius tekstus. Po šių ilgų negandos amžių galiausiai ateis pasaulio pabaiga – pralaja: tada kosmosas grįš į pirminę savo būvą, kol pasaulio kūrėjo Brahmos vėl bus sukurtas iš naujo. Keturios jugos sudaro mahajugą (didžiąją jugą), kurios trukmė, sakoma, 4 320 000 metų.

Kalijugos pradžia siejama su indų epe „Mahabharata“ minimo Kurukšetros mūšio pabaiga, po kurio dievas Višnus palieka žemę, o pats šis amžius pavadintas blogio, ardos, nesantaikos demono Kalio vardu (nepainiotinas su juodąja deive Kali). Kalijugos pranašystė apsakyta keliuose klasikiniuose senovės Indijos tekstuose: visų pirma ji minima „Mahabharatoje“, kur dainius Markandėja nupasakoja žmonijos ateitį demono Kalio laikais. Vėliau Kalijugos motyvas aptinkamas ir vaišnavistinėse puranose1: „Višnaus puranoje“, „Bhagavatos puranoje“, „Kalkio puranoje“, „Brahmavaivartos puranoje“ ir kt. Dauguma šių tekstų panašiai nusako Kalijugos bruožus – sunyks luomų sistema, žmonės apleis Dievą ir šventuosius tekstus, nebeteiks dėmesio papročiams ir nebegerbs mokytojų, kentės dvasios ir kūno kančias, badą ir skurdą. Dalyje puranų dar iškyla atpirkėjo paveikslas – Višnaus įsikūnijimas Kalkis – raitelis ant balto žirgo, su kalaviju, užsimojęs įveikti demoną Kalį.

Čia pateikiame ištrauką iš „Višnaus puranos“ (6 dalis, I skyrius)2, kurioje iš „Mahabharatos“ žinomas mąstytojas Maitrėja kreipiasi į Parašarą – didų dainių, laikomą aibės tekstų, tarp jų ir šios puranos, autoriumi, prašydamas papasakoti apie pasaulio pabaigą. Atsakydamas Parašara išpranašauja žmonijos ateitį Kalijugos laikais.

 

 

Iš „Višnaus puranos“

 

Maitrėja tarė:
Esi išdėstęs man, garbusis, apie sutvėrimą, kiltis, Manaus amžius,
Ir apie giminių sekas3 štai išsamiai, mąstytojau didus.
Išgirst geidžiu ašen iš tavo lūpų deramai ir apie pagyną4
Mąstytojau didus, dar žinomą kaip didžią paskandą5, ir apie kalpos6 galą.
Parašara tarė:
Klausyk manęs, tau pagyną, kaip dera, apsakysiu, o Maitrėja,
Ir kalpos galą – tą atkritimą arba paskandą, kuri artėja.
Diena–naktis: protėviams tai mūsų mėnuo, dangiškiems dievams – mūs metai,
O Brahmai, kunige šauniausias, – tai juk du tūkstančiai keturių jugų ratų7.
Krita, Treta, Dvapara beigi Kali8 – šias keturias štai taip vadina,
Kaip dvylika tūkstantmečių dieviškųjų mes jas dar žinom.
Lygiai taip keturios jugos be paliovos kartojas ir kartojas:
Pirma vis Kritajuga randas, Maitrėja, o pabaigoj jau Kalio amžius stoja.
Pirmojoj, Kritajugoj, Brahma pasaulį visados palieja9,
O paskutiniojoj, Kalijugoj, pagyna – kas sukurta – pasigynėja.
Maitrėja tarė:
Apie Kalio laikmečio būdą, garbusis, plačiau papasakoti teikis,
Kai pagrindas keturiastulpis10, garbusis, didžiulėn negandon ridenas.
Parašara tarė:
Apie Kalio laikmečio būdą, garbus Maitrėja, kad jau geidi žinoti,
Tai tuomet klausykis apie tą, mąstytojau didus, kuris tuoj žada stoti.
Nei luomų, nei priedermių11, atėjus Kalio amžiui, žmonės nebepaisys,
Nei Sama, Rig ar Jadžurvedos12 atlikimas jiems rodysis turįs prasmės,
Nei santuoka bus papročiu grįsta, nei mokytojo–mokinio sandora tauruos,
Nei vyras su žmona gyvens, kaip dera, nei per ugnį jie atnašaus dievuos.
Taps viešpačiu visų koks įtakingas vyras, kilmės iš bet kurios šeimynos,
Ir Kalio amžiuj jo moterynui bus luomų tinkamos visų merginos.
Kad ir koks nedorėlis bebūtų, jam Kalio laikuos įšventinimą duos13,
Tačiau ir bet kokia liturgija, Maitrėja, Kalijugoj atpildo nebelaiduos.
Bet kuri ištarmė, o kunige, tuomet bus palaikyta mokslo veikalu14 išties,
O dievai visi ir visos priedermės amžiuje Kalio bus skirti visiems.
Pasninkas Kalio amžiuj, taip pat saikus gyvenimas bei labdarybė
Bus paprotys, atliekančiųjų atliktas nebent kaip geidžiamybė.
Net ir menku turtu puikuosis vyrai Kalijugoj it didžia vertybe,
O moterys puikuosis grožiu, nors vien tik plaukai bebūtų jų dailybė.
Auksas, žemčiūgai, brangieji akmenys ir rūbai išnyks, neteks savo vertumo,
Tad Kalio amžiuje plaukai – vienintelis paliksiąs moterims puošnumas.
Paliks savo globėjus moterys, o tada savo turtą pražudys
Ir savo vyrais jos tik tuos laikys, kurie laikmety Kalio turtus valdys.
Tik tas, kurs duoda krūvą pinigų, tada bus viešpats tarp žmonių,
O viešpatystės priežastis tada jau nebebus garbingoji šeimos kiltis.
Sukauptą turtą skirti ištaigai namų – tokia tad bus mintis,
Ir tik save maloninti, tik mogautis Kalijugoje bus šitoks siekinys.
Moterys amžiuj Kalio patrakusios dėl geidulių sau valiūkaus,
O vyrai neturės varo kito – tiktai gavybą turto, nesvarbu ką – apgaus.
Net meldžiamas bičiulio, savų gėrybių neapleis žmogus –
Skatiko pusės pusės pusės – net tiek, o kunige, tada jis bus gobšus.
Vienodo lygio žmonėmis su įkvėptaisiais15 save laikys tuomet kiekvienas,
O karvės metuos Kalio bus vertinamos tik todėl, kad duoda pieną16.
Dėl trūkumo liūčių alkstą, dėl bado baimės praradę dvasią ainiai
Vampsos visi dangun tada, bandys jo vaizduose kažką įžvelgti naiviai.
Lapus, gumbus, vaisius berydami, tarsi asketai žmonės gyvalios,
Save bus priversti naikint tada dėlei sausrymečio didžios kančios.
Bedievius rūpesčiai bei nuolatinė sielos užterštis17 tada kamuos,
Tik apviliančia laime ir džiaugsmais vaduosis žmonės tuos laikuos.
Neapiplautą maistą valgys, nei dievo Agnio, nei svečių malda negerbs,
Nei Kalio amžiuj nenulies protėviams palaiminto vandens.
Aikštingos, žemaūgės, tik krūvą maisto prisišlemšti gabios,
Apsivaikavusios, užtat niekingos dalios – tai tokios moterys epochoj Kalio.
Tos moterys bus žioplės, rankomis abiem galvoj tik rusinėsis,
Reikšmingų paliepimų nei savo vyrų, nei tėvų dėmėsis.
Save tiktai didžiai brangins, paleistuvaus, apleidusios šventumą kūno,
Moterys Kalio laikuos bus melagės, liežuvautojos, šaipūnės.
Nedorovingos, nedorovingais topradžiai mėgausis darbais
Ir atsidėjusių netiesai vyrų taps šeimos nariais.
Jaunuoliai, nors ir ne taip, kaip dera, tada dar vedas studijuos18,
Bet tapę šeimininkais nei aukų aukos, nei tinkamą dovį duos.
Miškų klajūnai gyvuos tiktai dėl išmaldos, kaimiečio atviržtos,
O elgetos vienuoliai draugų ir giminaičių mandagumu apsiribos19.
Viešpačiai žemiški nebus globėjais, tik mokesčių priedangoje plėšikaus,
Žmogaus jie pragyvenimą, ką šis įgijęs, tuoj Kalijugoje nubrauks.
Kursai žirgų, vežimų ir dramblių turtingas, tasai ir karaliaũs,
O kiekvienas, kursai neturi galios, Kalijugoje tiktai tarnaus.
Pirkliai apleisią žemės ūkį, likimo valiai paliksią ir mainus,
Tarnautojų perimsią veiklą, gyvens jie dirbdami amatinius darbus20.
Tuosyk algaujantieji šūdros, besidedą šventais, savus namus apleis,
Bastysis netašyti, palikę klaidatikiais, atskilėlių bandos nariais21.
Nepriteklių, besaikio išnaudojimo vis varginami gimusieji
Į kviečių bei miežių nestokojančias šalis iškaks tie vargingieji.
Vedų pamynę kelią žmonės pasuksią tuosyk klaidamintiškais takais,
Nedorà suklestės tais laikais, žemiečiai tenkinsis tik gyvasties skutais22.
Dėlei baisių, veikaluose neminimų kančių besikankinančios žmonijos,
Dėlei valdovų ydingumo gimdysiančios jau mirusius vaikus gimdyvės.
Gimdyvėm bus penkerių, šešerių ar septynerių sulaukusios merginos,
Pradės vaikus tuomet devynerių, aštuonerių ar dešimties vaikinai.
Pražilęs tuomet būsiąs tasai, kurs dvylikos tik ką sulaukęs,
Ir niekas Kalio eroj daugiau nei dviejų dešimčių metų netrauksiąs.
Silpnapročiai, pristigę tvirtybės, nedori piktavaliai
Per laiką neilgą žmonės išnyks amžiuje Kalio.
Tada, kada, Maitrėja, klaidatikybos imsią štai klestėti,
Įžvalgūs vyrai Kalio laikų augimo spartą pradės žymėti.
Tada, kada teisuolių, sekančių vedom, topradžiai ims mažėti,
Įžvalgūs vyrai Kalio laikų augimo spartą pradės žymėti.
Ir kai dorybei atsidėjusių žmonių pastangos netruks mažėti,
Tada, Maitrėja, mokslo vyrai pripažinsią, kad Kalijugos esti nugalėti.
Tada, kai viešpats Puruša Aukščiausias23 nebus pagarbintas aukos,
Tada, kad štai atėjo amžius Kalio, jau visi žmonės sužinos.
Kada malonės vedų mokytojams klaidatikių dėka neliksią,
Tada, o kunige, žinovai Kalio tarpimo amžių pasitiksią.
Pasaulio viešpats Višnus Kalio amžiuos, valdovas ir tvėrėjas,
Jau nebebus žmonių, klaidatikybės paklaidintų, algojamas, Maitrėja.
„Kas tie dievai? Kas – kunigai? Kas – vedos? Vanduo kam tyras – atgiminėti?“24
Taip, o įkvėptasis, klaidatikybės paklaidinti žmonės ims kalbėti.
Tiktai menka dulksna tada iš perkūndebesių ims lašėti, grūdai – skurdžiai derėti,
Ir sprangūs vaisiai, o įkvėptasis, Kalijugoje beliks vaisėti.
Iš šanio pluošto bus daugiausia rūbai, iš šamio medžių bus miškai25,
Tada daugiausia vyraus šūdrų luomas, kai Kalio ateisią laikai.
Soros pagrindiniai bus tada javai, ir gersią visi ožkų pieną,
Ir amžiuos Kalio vienintelis kūnui aliejus bus vetiveras26.
Kalio epochoj žmonėms už tėvus bus uošvis ir uošvienė,
Už bičiulius, išminčiau tobuliausias, – svainis, žmona draugužio viliokėlė.
„Kieno čia motina? Kieno čia tėvas? Žmogus kiekvienas gimsta pagal darbus“, –
Taip vograus žmonės, šešurus laikydami sau tarsi už gimtus tėvus.
Kalbos, minčių ir kūno pagaidų kasdien vis nugalėti,
Silpnavaliai žmonės diena išdien vis imsią nusidėti.
Niekingų tada ir neskaisčių žmonių, begėdžių,
Epochoj Kalio kankynės visos šitos ims klestėti.
Kur vedų niekas negiedos, vašat, svadha, svaha nebos27,
O įkvėptasis, toks kažin koks pasaulis atskiras tada gyvuos.
Tuomet net ir menkiausia pastanga bus neprilygstama šventa dorybė,
Tokia pati kaip Kritajugoj pasiekta didi kaitrybė28.

 

Iš sanskrito vertė Šarūnas Šimkus

 

 

1 Vaišnavizmas – viena pagrindinių hinduizmo srovių: save tiesiogiai kildina iš senosios vedų tradicijos ir telkiasi ties Višnaus aukštinimu. Puranos – indų mitologinės sakmės, padavimai, kur nusakoma pasaulio sąranga, valdovų ir dvasinių mokytojų giminių kiltys, dievų ir demonų tarpusavio kovos. Puranų istorijos tapo hinduistinės pasaulėžiūros pamatu.

2 Net ir apytiksliai sunku nusakyti „Višnaus puranos“ ar atskirų jos dalių amžių – dauguma indologų bando tekstą datuoti apie I mūsų eros tūkstantmečio vidurį. Ši – šeštoji – dalis, matyt, yra viena vėlyvesniųjų.

3 Maitrėja nurodo į ankstesnį puranos turinį, kur pasakota apie pasaulio sukūrimą (sarga), kiltis arba genealogijas (vaṃśa), žmonijos protėvio Manaus vardu pavadintus laiko tarpsnius (manvantara) ir karališkųjų giminių kilties istorijas (vaṃśa-anucarita).

4 Pagyna, paskutinis skirsnis, išvada – taip vadinama pasaulio pabaiga upasaṃhṛti (pagal žodžio kilmę: „sambloškis, kolapsas“). ►

5 Pasaulio pabaiga dar vadinama pralaya ir reiškia ištirpimą, prasmegimą, atkritimą į skystą būvį, paskandą.

6 Kalpa savo prasme atitinka eoną – tai milžiniškas tarpsnis, apimantis laiką nuo pasaulio sukūrimo iki sunaikinimo.

7 Čia Parašara glaustai nusako laiko asinchroniškumą būtybių atžvilgiu – kas mirtingiesiems atrodo kaip mėnuo, (mirusiems) protėviams tėra para, kas mirtingiesiems metai – dievams para, o 2 000 keturių jugų ciklų – para Brahmai. Pastarasis puranose suvokiamas kaip dievas pasaulio kūrėjas, tačiau pačiame pasaulyje neveiklus.

8 Pirmoji, „kūrybos“ (kṛta), juga dar tapatinama su aukso arba tiesos (satya) amžiumi, toliau einanti „trejybių“ (tretā) juga – su sidabro amžiumi, „po dviejų einanti“ ar „už dvi prastesnė“ (dvāpara) juga laikoma paskutine juga, kai Višnus tebėra pasaulyje, o visą ciklą užbaigia tamsos ir pabaigos amžius Kalijuga. Toks vienas jugų ratas sudaro 12 000 dievų metų.

9 Jau nuo „Rigvedos“ laikų pasaulėkūra indų suvokiama kaip paliejimas, išlaja (sarga, visṛṣṭi, visarjana) – ištryškusi pasaulio kūrėjo minties sėkla (manaso retas).

10 Sąlyginis vertimas, mat dharma, be pirminės reikšmės „pagrindas“, dar reiškia bet ką, kas grindžia būties esmę, – tradiciją, paprotį, įstatymą, religiją, dorybę. Sakoma, kad Kritajugoje tiesa ir tikrovė stovi tvirtai ant keturių kojų (stulpų), o sulig kiekviena juga vis po vieną praranda.

11 Luomai (varṇa) – keturi visuomenės sluoksniai: kunigija, inteligentija (brahman), valdininkija, kariai (kṣatriya), prekijai, amatininkija (vaiśya) ir valstietija, tarnai (śūdra). Priedermės (āśrama) – keturi žmogaus gyvenimo tarpsniai: (vedų) mokinio (brahmacārin), namų šeimininko (gṛhastha), atsiskyrėlio (vānaprastha) ir atsižadėjėlio (saṃnyāsin).

12 Pirminių, švenčiausiųjų vedų tekstų sąvadai – Samaveda, „pratisų gaidų, suokų veda“, Rigveda, „giesmių, žosmių veda“, ir Jadžurveda, „apeiginių ištarų, aukmenų veda“.

13 Kalbama apie įšventinimą (dīkṣā), po kurio žmogus laikomas „dusyk gimusiuoju“ (dvijā). Ši apeiga svarbiausia brahmanų (kunigų) luomui, nors atliekama ir kitų luomų jaunuoliams.

14 Šastra (śāstra) – bet koks mokomasis veikalas, nurodymų sąvadas. Kaip ir bet kurioje tradicinėje visuomenėje, jokios kalbos apie mokslą anapus religijos būti negali – šastra gali būti liturgiją, dorovę, gramatiką, architektūrą ir pan. aptariantis tekstas, jis bet kuriuo atveju yra šventosios žinijos dalis. Mokslas šiuo atveju – priemonė pažinti dieviškąją tikrovę.

15 Vipra („įkvėptasis“) – nuo vedų laikų ataidintis poeto, dainiaus, teologo epitetas, vėliau iš esmės sutapatintas su brahmanų luomo žmogaus (kunigo) epitetu.

16 Karvė (go) indų kultūroje nuo vedų laikų gerbta kaip Deivės (Aditės, Motinos Žemės) apraiška, visais geidimais milžtančioji esybė, laikyta tobulosios ir nedaliosios sąmonės simboliu. Čia teigiama, kad karvė nustosianti tokios savo reikšmės.

17 Durbhikṣa – „rūpestis, sielvartas“, tiksliau – „negebėjimas pasitenkinti, išpildyti troškimų“; kleśa – sąlygiškai verčiama kaip „sielos užterštis“, galima sakyti ir „yda“ – tai būties aspektai, neleidžiantys sielai ištrūkti iš atgimimų, kasdienos pasaulio (samsaros): neišmanymas, savinauda, aistringumas, priešiškumas, kabinimasis [į išorinį pasaulį]; anīśvara galima suprasti ne tik kaip „bedievis“, bet ir kaip „neturintis vadovo, neturintis nieko virš savęs“.

18 Nors vedos visų pirma reiškia minėtuosius šventuosius tekstus („Rigvedą“, „Samavedą“, „Jadžurvedą“), čia šį žodį galime suprasti ir kaip šventąją žiniją, religinį išprusimą.

19 Čia kalbama apie minėtų gyvenimo tarpsnių atstovus: miškų atsiskyrėliai (vānaprastha) laikysis tik iš kaimo žmonių malonės, o elgetos (bhikṣu), t. y. šiapusybę apleidę sanjasinai, bus sušelpiami tik giminių ir draugų.

20 Kalbama apie vaišijų luomo žmones. „Amatinius darbus“ (kāruka) čia galima suprasti ir kaip mechaniškus, išmonės nereikalaujančius darbus.

21 Žemiausio (tarnautojų) luomo nariai, nenešiodami religinės priklausomybės ženklų (āliṅgin), taps vienuoliais elgetomis tų religinių bendruomenių, kurios hinduistų ir vaišnavų laikytinos eretiškomis (tuo laikotarpiu tokiais laikyti budistai, džainai ir šaivai).

22 Žemiečių bus „menka gyvastis“. Žodis āyus visų pirma reiškia gyvastį, gyvumą, gyvybinę galią, tačiau dar gali reikšti ir amžių (gyvenimo trukmę).

23 Aukščiausiasis Puruša (puruṣottama) – vienas iš Aukščiausiojo Viešpaties vardų indų tradicijoje. Pats žodis maždaug reiškia „tobuliausias žmogus“.

24 Omeny turimos apsiplovimo vandeniu apeigos, kurių tikslas – žmogaus atgimimas, pasineriant į pirminę pasaulėkūriškąją substanciją.

25 Šanis – vikšrinis barškūnis (Crotalaria juncea) – tokia piktžolė, tačiau tinkama pluoštui vyti. Šamis, sanis, semalis – bombakmedis (Bombax), medis, laikomas Višnaus įsikūnijimu.

26 Ušyra, dar žinoma kaip vetiveras, – kvapusis auksabarzdis (Chrysopogon zizanioides), kupstinė žolė, iš kurios gaunamas kvapusis aliejus, naudojamas kūnui prausti.

27 Vaṣaṭ, svadhā, svāhā yra apeiginiai šūksniai, „Rigvedoje“ skiriami dievams ir protėviams.

28 Tapas – „kaitrybė, asketinis įkarštis“; tai nuo didelio marinimosi kylantis vidinis įkarštis. Šia eilute sakoma, kad tai, kam Kritajugoje prireikdavo uolios askezės, Kalijugoje pakanka ir nedidelių pastangų.

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.