NAJWAN DARWISH

Poezijos vertimai

Najwanas Darwishas (g. 1978) – palestinietis poetas, kritikas ir redaktorius, aktyvus Palestinos kultūrinio gyvenimo veikėjas. Gyvendamas tarp Jeruzalės ir Haifos, rašo apie palestiniečių meną keliems meno žurnalams ir portalams, dalyvauja daugelyje svarbių literatūros, teatro, vaizduojamojo meno, kūrybinio rašymo, kultūrinės žiniasklaidos ir leidybos projektų arabų pasaulyje ir Europoje. 2000 m. debiutavo poezijos rinkiniu, jo eilės šiuo metu jau išverstos į 10 kalbų. Šiai publikacijai eilėraščius autorius parinko pats.

 

Nebėra ką prarasti

Jeruzalė (I)

 

Stovėjome ant kalno,
kad iškeltume tau auką,
ir kai pamatėme savo kylančias rankas
tuščias,
žinojome,
kad mes esame tavo auka.
 
Tegu mirtingieji patenka
į kitų mirtingųjų rankas.
Tik tu viena visada išlieki.
Ši sumišusi nepastoviųjų
piligrimystė –
argi tai tavo rūpestis?
 
Mūsų rankos kyla tuščios.
Mes – tavo auka.

 

Jeruzalė (II)

 

Kai palieku tave, suakmenėju,
Ir kai grįžtu, suakmenėju.
 
Vadinu tave Medūza,
Vadinu tave vyresniąja Sodomos ir Gomoros seserim,
Tu – krikšto dubuo, sudeginęs Romą.
 
Nužudytieji murma savo eiles kalvose
Ir sukilėliai priekaištauja savo istorijų pasakotojams.
Tuo metu aš palieku jūrą ir grįžtu
Į tave, grįžtu
Šia nedidele upe, tekančia tavo nevilty.
 
Girdžiu Korano skaitovus ir palaikų aprengėjus,
Girdžiu užjaučiančiųjų dulkes.
Dar nesulaukiau trisdešimties, o tu mane palaidojai ne kartą.
Ir kaskart vardan tavęs
Prisikeliu iš žemės.
Tad tegrimzta į pragarą šlovę tau giedantys,
Parduodantys tavo skausmo suvenyrus,
Visi stovintys čia su manim, šioje nuotraukoje.
 
Vadinu tave Medūza,
Vadinu tave vyresniąja Sodomos ir Gomoros seserim,
Tu – krikšto dubuo, kuris tebeliepsnoja.
 
Kai palieku tave, suakmenėju,
Ir kai grįžtu, suakmenėju.

 

Netgi kare

 

Svarsčiau, ar nepažiūrėjus į apatinę savo dalį,
kur jaučiau skausmą,
bet akimirką susilaikiau, bijodamas
nerasti kokios nors savo dalies.
Toliau leidausi laiptais, mano trūkstama dalis
vis dar su manimi, ir štai ašai
lipu į lovą savo nepilnu kūnu
(vis dar nežiūriu), ir jau nebėra svarbu,
kur kūno nuostolių patyriau, nė nebėra prasmės
prisiminti, kaip buvau sužeistas.
 
Netgi kare buvau tik praeivis.

 

Miegas Gazoje

 

Aš miegosiu, Fado1, kaip miega žmonės,
kai krenta sviediniai,
ir dangus yra plėšomas kaip gyvas kūnas.
Taigi, sapnuosiu išdavystes,
kaip sapnuoja žmonės, miegantys, kai krenta sviediniai.
 
Pabusiu vidurdienį, kad paklausčiau radijo,
kaip žmonės jo klausia:
ar bombardavimas baigėsi?
kiek žuvusiųjų?
 
Bet mano tragedija, Fado,
yra tai, kad žmonės yra dviejų rūšių:
tie, kurie išmeta savo kančias ir nuodėmes
į gatvę, kad galėtų miegoti,
ir tie, kurie surenka žmonių kančias ir nuodėmes,
sulydo jas į kryžius ir, jais nešini, marširuoja
Babelio, Gazos, Beiruto gatvėmis
nesiliaudami šaukę:

Ar jų bus daugiau?

Ar jų bus daugiau?

 
Prieš dvejus metus žengiau Pietų Dahijos2gatvėmis, tempdamas pastatų dydžio kryžių,
tačiau kas šiandien neša kryžių
ant išvargusios nugaros Jerušalaime.
 
Žemė yra trys vinys,
o gailestingumas – plaktukas:
kalk, Dieve,
kalk lėktuvais.
 
Ar jų bus daugiau?

 

2009 m. gruodis

 

Nebėra ką prarasti

 

Padėk galvą ant mano krūtinės ir klausykis
griuvėsių sluoksnių už Saladino medresės3
klausykis perskrostų namų Liftos kaime4
klausykis sugriauto malūno ir skaitymo pamokų
ant mečetės grindų
klausykis balkono šviesų
užgęstančių paskutinį kartą
Vadi al Salibo5 aukštumose
klausykis minių, velkančių kojas
ir klausykis jų sugrįžtančių
klausykis metamų kūnų, klausykis
jų kvėpavimo Galilėjos ežero dugne
klausykis lyg žuvis ežere
sergėjamame angelo
klausykis valstiečių gyvenimų padabintais kraštais
kaip kufijos eilėraščiuose
išgirsk, kaip sensta dainininkės ir jų nesenstančių balsų
klausyk, kaip nazarietės pereina pievą
ir klausykis kupranugario vadeliotojo, nepaliaujančio manęs kankinti
klausyk, klausyk
ir leisk mums kartu prisiminti
ir viską, ką girdėjome, užmiršti
Padėk mano galvą ant savo krūtinės:
klausausi dirvos
klausausi žolės
besikalančios pro dirvą
 
Mes pametėm savo galvas iš meilės
ir nebeturime ką prarasti

 

 

Pasaulis bus geras

 

Sūnau mano, aš miegu upės vagoje ir klausausi,
kaip tu eini tiltu.
Taip pat dėl tavęs miegu kalboje,
tavo žodžiams visada pavyksta mane prižadinti.
Pasaulis bus geras,
jame nebus nieko, išskyrus meilę, –
mano tau palikimą,
nusverti tavo pečiams.
Dalinkis ja ir „pasidalink į daugybę kūnų“6
taip kaip Urva Bin al Vardas, rožės sūnus
(nei tu neturi kito tėvo, nei rožė).
 
 
 
Sūnau mano, miestai pavirto dantytais,
ir visa tai buvo taip kvaila.
Eikim į mišką.
Šok ant mano pečių ir grįžkim į mūsų pradžią.
Juokimės.
Nuplausim šią upę mūsų gardžiu juoku –
miške niekas nesijuoks
iš tokio mūsų kvatojimo.
 
 
 
Mano sūnau, pasigedau tavęs Aukos šventės išvakarėse.
Tau būtų patikę žibintai,
siūbuojantys Pranašo garbei.
Būčiau pabudęs apyaušriu
pasiklausyti giedojimų.
Ar tai baimė? Ar iš džiugesio šitaip tempi man už rankos?
Nebijok, mes nepasimesim…
 
Dėl tavęs pabudau anksti
ir susitaikiau su Aukos švente.
 
 
 
Anapus metų,
anapus šalių ir visko, ką slepia žemėlapiai,
sergėju tave,
o tu sergėji mane.
 
Aš miegu upės dugne ir klausausi,
kaip pereini tiltą.

 

Tapatybės kortelė

 

Nors kurdai garsėja esą žiauriu būdu – taip
  juokauja mano draugai, – aš, apkabindamas savo
  brolius keturiuose pasaulio kampuose, buvau
  švelnesnis už vasaros kvėpavimą.
Aš buvau armėnas, kuris netikėjo ašaromis po istorijos sniegu,
dengiančiu nužudytuosius ir žudikus.
 
Ar taip baisu po visko, kas nutiko, numesti
poezijos rankraštį į purvyną?
 
Daugeliu atvejų buvau siras iš Betliejaus,
            aukštinantis savo brolio armėno žodžius, ir
     Konijos turkas, įžengiantis pro Damasko vartus.
Neseniai atvykau į Vadi al Sirą7, kur mane pasitiko
           vėjo dvelksmas – jis vienas težino, ką reiškia
    atvykti iš Kaukazo kalnų, vien orumo ir protėvių kaulų draugijoje.
Ir kai mano širdis pirmą kartą žengė Alžyro žeme,
          nė akimirkos neabejojau, kad esu berberas.
 
Visur, kur ėjau, jie manė, kad aš – irakietis, ir tai
                                 nebuvo klaidingas spėjimas.
Dažnai laikiau save egiptiečiu, amžinai
             gyvenančiu ir mirštančiu prie Nilo su savo
                                               pirmtakais afrikiečiais.
 
Bet labiau už viską buvau aramėjas. Nenuostabu,
kad mano dėdės buvo mažiausiai iš Bizantijos, o aš –
Hidžazo8 vaikas, glostomas Sofronijaus ir Umaro9,
                                                užkariautoje Jeruzalėje.
 
Nėra vietos, atsispyrusios užkariautojams, kurios
                                       žmonėms aš nepriklausiau;
nėra laisvo žmogaus, su kuriuo manęs nesaistytų
        giminystės ryšiai, nė jokio medžio ar debesies,
                                     kuriems nebūčiau skolingas.
Mano panieka sionistams netrukdo man pasakyti,
kad buvau žydas, ištremtas iš Andalūzijos, ir kad
         vis dar pinu reikšmę iš to saulėlydžio gaisų.
 
Mano namuose yra langas, atsiveriantis į Graikiją,
         ikona, žvelgianti Rusijos kryptimi, saldus
         aromatas, amžinai dvelkiantis iš Hidžazo,
ir veidrodis, kuriame, vos prieš jį atsistojęs,
   matau save pavasario apglėbtą Širazo, Bucharos, Isfahano soduose.
 
Ir būti arabu reiškia ne mažiau nei tai.

 

Atitraukti užuolaidas

 

Atitraukti užuolaidas ir pažvelgti į dangų
Pamatyti medžių viršūnių mėgavimąsi vėjelio žaismu
Pagalvoti, kad esi tik lankytojas šiame romane
Ar choro sudarkyta melodijos nuotrupa…
 
Minkšta lova verta dangaus
Pabusti laisvam verta vienų gyvenimo metų
 
Tada iš savo kambario daugiaaukščiame viešbutyje
Žiūri į stogus žemai ir palydovines antenas, ir medžių viršūnes
Ir klausi savęs: Kokia prasmė medžių viršūnėms siūbuoti
Cementinėje girioje?
Nors medžių viršūnės yra vieninteliai likę maži tavo džiaugsmai
Mažytė paguoda
 
Įženk į vidurdienį
Kurį seniai pavertei savo rytu, pelėda! –
Tavęs laukia gyvenimas.

 

Iš arabų kalbos vertė Julija Gulbinovič

 

 

1 Fado (port. „likimas“) – dainavimo stilius, paprastai liūdnas ir melancholiškas, išreiškiantis netektį ar susitaikymą su likimu. (Čia ir toliau – vertėjos pastabos)

2 Pietų Dahija – Beiruto priemiestis, „Hezbollah“ citadelė, ilgalaikis Izraelio atakų taikinys.

3 Saladino medresė – buvęs mokymo centras, musulmonų karvedžio Saladino įkurtas Jeruzalėje XII a.

4 Palestiniečių kaimas netoli Jeruzalės, jo gyventojai buvo išvaryti 1948 m. Lifta yra vienas iš tų retų palestiniečių apleistų kaimų, kurie Izraelio valdžios nebuvo nugriauti. Tušti namai skylėtomis sienomis tebestovi kaip itin stiprus palestiniečių netekties simbolis.

5 Vadi al Salibas (arab. „kryžių slėnis“) – Haifos miesto rajonas. Kai dauguma jo gyventojų pabėgo 1948 m., Izraelio valdžios sprendimu tušti namai buvo ne nugriauti, bet užcementuoti.

6 Iš Urvos Bin al Vardo (arab. „rožės sūnus“), žymaus ikiislaminių laikų poeto, savo kūryboje itin garbinusio dosnumo ir draugystės dorybes, eilėraščio.

7 Vadi al Siras (arab. „sodų slėnis“) – Jordanijos sostinės Amano dalis. Ši vietovė ypatinga tuo, kad dykumos plynaukštę staiga pakeitė žaliuojantis vaismedžių slėnis. Vadi al Siro gyvenvietę įkūrė šviesiaodžiai raudonplaukiai čerkesai, pabėgę iš Šiaurės Kaukazo.

8 Hidžazas yra svarbiausias istorinis regionas dab. Saudo Arabijoje. VII a. čia susiformavo islamas, pranašas Mahometas padėjo Kalifato pamatus.

9 Sofronijus (apie 560–638) – Jeruzalės patriarchas, Rytų ortodoksų ir katalikų šventasis. Umarui ibn al Chatabui (577–644), vienam iš galingiausių ir įtakingiausių kalifų musulmonų istorijoje, 637 m. užkariavus Jeruzalę, išsiderėjo religinę laisvę krikščionims šiame mieste. Šis susitarimas yra žinomas kaip Umaro sutartis.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.