OJĀRS VĀCIETIS. Eilės

Lapkritį atėjo į pasaulį ir lapkritį išėjo į anapusybę žymus latvių poetas Ojaras Vacietis (1933.XI.3–1983.XI.28). Nacionalinį poezijos kontekstą jis praturtino 14 poezijos rinkinių, 14 poezijos rinktinių, 7 vaikų poezijos ir 4 įvairaus žanro kūrinių knygomis. Jo kūryba pasižymi maksimaliu poetinio išgyvenimo intensyvumu. Pasak poeto, jo eilėraščiuose „kvepia žodis kaip žiedas medum“. Kartu su Imantu Zieduoniu, Mariu Čaklaju ir kitais bendraamžiais poetais sovietmečiu kūrė asociatyviąją poetiką, tvirtino modernizmo paradigmas latvių poezijoje, gaivino istorinę poezijos atmintį. Knutas Skujeniekas prisimena O. Vacietį kaip „ypatingo poetinio temperamento žmogų“.

1976 m. „Vagos“ leidykla yra išleidusi vienintelį lietuvišką O. Vaciečio eilėraščių ir poemų „Einšteiniana“ bei „Koncertas fortepijonui“ rinkinį „Alsavimas“ (vertė Algimantas Baltakis).


Prieš kelionę

Sesule,
stokis
ant pirštelių!

Sesule,
pažvelk
žydrom akelėm!

Kas laukia
kelyje
brolelio tavo?

Jei vargšai
pasitiks –
žodelį švelnų tarki.

O kai užklups
nelaimė -
juoku padrąsinki save.

Klastingas priešas
naktį –
žiburėliu būk.

Jei žaidžiama
tėvų žeme –
priminki tai.

Sesule,
stokis
ant pirštelių!

It paukščiai keliauninkai
pavasarį
į griuvėsius,
į jau išnykusią Jelgavą,
grįžta,

taip šiandien,
taip vakar,
taip rytoj į kažkur pargrįžta
žmonės.

It paukščiai keliauninkai –
su dainom liūdnom
arba trankiom,
net ir tyliom
į griuvėsius grįžta
žmonės.

Kaip šiandien,
taip vakar,
taip rytoj –
susigėdę
dėl savosios
ir paukščių keliauninkų
ištikimybės
grįžta
žmonės.

Aš irgi
dainoj
kartais esu
tas paukštis keliauninkas,
ir daina liūdna,
nes nežinau –
ar tik negrįžtu
į griuvėsius?

Iš ciklo „Stresas“

Miela diktore,
kiek turėjote vaikų,
kai bėgote
nuo žemai klykiančių paukščių
plonu balsu?

Kiek buvo jų,
kai pradėjote skaityti
žinias?

O kiek liks jų
po paskutiniųjų žinių?

Kaip mes, nebyliai, susikalbėsime?

Taip, kaip tamsa šnekasi su tamsa,
Taip, kaip kūdikis – su laikraščiu,
Taip, kaip senatvė kalbina bučinį?

Lietus sulyja sielą.
Migla pakyla.
Per sielą
Gali eiti ir išeiti kiaurai –
Nebus žaizdos,
Nebus mėlynių,
Tik vėl užsiverianti migla.

Vien basos kojos žino josios kalbą.

Kaip mes, nebyliai, susikalbėsime?


Tu gali

Tu gali
pasirodyti per mirksnį
it žaibas.

Tu gali ateiti su aušra
ir išeit
su saulėlydžiu
it diena.

Tu gali užsidegti,
degti ir gesti
it žvakė.

Tu gali jau būti buvusi
prieš mane,
man esant,
po manęs
it laikas.

Tu viską gali.
Neateidama
ir neišeidama -
Tu manyje esi.


Atvažiuok pas mane rudeniop,
išlipki prie raudonikio,
į šermukšnį sušildyk rankas.
Atvažiuok pas mane rudeniop.

Apsivyniosim tuo debesiu,
kuris po arimą vaikšto,
pakilęs iš gegužio žiedų.
Apsivyniosim tuo debesiu.

Degs tavo lūpos pusiau pravertos.
Atvažiuok pas mane rudeniop.
Apsivyniosim tuo debesiu.
Atvažiuok pas mane rudeniop.


Tu guli ant mano rankų ramiai, kaip sniegas
guli ant žalių, skarotų eglių šakų,
balti vėjai pamiškėj tylūs stovi,
neleista jiems šiandieną žadinti tavęs,
stovi keliai baltuose vingiuose, nes nėra ką vesti,
medinės grindys tyli – niekas jomis nepraeis,
koncertų salės kaip tušti narveliai snaudžia,
prie fortepijono miega žilas muzikantas,
generolas suktinę tyliai degasi,
nes šiandieną nėra ką šaut ir nėra – su kuo,
kai skarotose eglių šakose guli tu
ant mano rankų ramiai kaip sniegas.

Neprabuski dar

Neprabuski dar.
Dar šalta.
Šakos dreba.
Kažkur per audras
veržiasi namop
tavo paukščiai keliauninkai.

Nusišypsoki per miegą.
Ir bus lengviau
visiems,
kas ištveria žiemą
šalia tavęs,
ir tiems,
kurie per audrą
pas tave
negali neateiti.

Nusišypsoki per miegą
taip lengvai,
kad žibuoklė
lengviau prasikaltų
per sniegą.

Neprabuski.
Nusišypsoki per miegą
ir pamokyk
pasaulį
šypsotis.


Galite verkti, galite juoktis –
turiu aš žirgą, kurs naktį dainuoja!

Jo daina be melodijos,
jo daina be žodžių,
ir tos dainos nėra,
ir to žirgo
nėra.

Vis dėlto gyventi geriau,
kas turi žirgą,
kurs naktį dainuoja…


Koks kvailas sapnas!
Tas ponas
iš kraujo upės
saujom semia
raudoną dumblą
ir dervuoja
prakiurusį pasaulio laivą.

Paplaukia
ir vėl ant kranto tempia,
dervuoja…

O tada –
upė nusenka,
ir dievas
griežtai pažvelgia į akis.

Pabundu, bet,
jei gerai pagalvočiau,
nė velnio aš
neišsigelbėjau.

Prometėjas

Degantį deglą
nešiau.

Bėgte –
greičiau
pas jus.
Greičiau, greičiau,
ir deglas plaikstėsi
vis skaisčiau.
Kai sudegė jis,
plikoj saujoj
žariją nešiau.

Sudegė žarija –
nudegė ranka.

Dabar
aš pas jus einu.

Jei neturite darbo
vienarankiams -
duokite man
dvirankio
darbą!

Skulptorius

Jau kurį laiką
iš tolo skaitau
kriminalinį romaną.

Slaptai
dalyvauju jame.

Tas privatus detektyvas,
arba privatus tyrėjas,
jau kurį laiką
su kaltu seka pėdsakais
to nusikaltėlio, o gal šventojo,
kuris slepiasi
pilkame akmens luite.

Kartais man atrodė,
jog tuojau sučiupsiu
Bethoveną -
iš akmens išlindo
plaukų didinga sruoga.

Per akmenį švystelėjo
keistas
žydra šviesa nutviekstas skausmas.
Juk tai Šopenas…

Taip man atrodė -
gaudyti reikia muziką.
Privatus detektyvas,
arba privatus tyrėjas,
tikriausiai irgi gaudė
muziką.

Alyvos,
kuriose slėpiausi,
sužydėjo, nužydėjo
ir nukrito.

Privatus detektyvas,
ar privatus tyrėjas,
sėdėjo prie akmens luito
ir spoksojo.

Aš norėjau prieiti,
ko čia besislėpti,
ir tarti:
Gal tai vienas iš jaunųjų?..

Jis tarsi išgirdęs
atsiduso:
Nuo jūsų, tų patarėjų,
jau nebegaliu apsiginti.
Jis nei jaunas, nei senas.
Jo niekas nėra matęs.
Jis – amžinas.
Ir man reikės atskleisti
jo nusikaltimą.

Vertė Arvydas Valionis


Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.