NIJOLĖ KLIUKAITĖ. Eilės

Karusė ir muzika


Kartais muzika skamba taip įkyriai. Viduje.
Įsiklauso Karusė. Po šonkauliais kažkas klak
si. Bet ne minoras. Saldžiai panyžta kulkšnį.
Grybšt grybšt cukriniais nageliais – mi fa.
Rankų glissando per vėjo nugarą. Viduriuos – kako
fonija ir priklydusių fakyrų reveransai
į žemesnę oktavą. Ir skląsčiai, cypiantys
dviem balsais tarp ausų, bet
širdies melodija virpa tarpuskilvy ne į to
ną. Bravissimo – dunda ausų būgneliai
viduriniame sapno kiemely…


Axis mundi

Po susiraukšlėjusiu ežero luobu,
po rūko nendrėm, paskandinta tamsa,
po požeminiais miruolių sapnais,
po kaustytų batų maršais ir lengvabūdiškais
sukiniais… Ir giliau, daug giliau – po urvuose
cypiančiom iš džiaugsmo pelėm, po kalbos drais
kanom, susigulėjusiom molžemy (kitokios
čia priesagos, gomurinė artikuliacija, net
liepiamosios nuosakos moduliacijos kitos),
po rudeniu, pralakusiu visus vasaros turtus. Po
pilkais, apgliaumijusiais lapų kaulais ir dar gi
liau, Karusė žino, smigso jos siela, moters galva, žuvies
kūnas. Ant uodegos galo laikosi visas pasaulis.


Karusės sąvaržėlė


Karusė rado sąvaržėlę,
o gal smuiko raktelį,
pauzės danteliu užsikabinusį
už besiplaikstančio sniego debesies,
gal net visai ne
debesies, tik vyro,
apsivilkusio pilką lietų,
nudrikusį iki pat žemės,
jau ketinantį leisti
šaknis į šviesų rytojų.
Ir Karusė nori į šviesų
rytojų dar šiandien.
Ims ir atrakins vyro širdį.
Ir užrakins
išvirkščiąja siūle.

Annos Pavlovos piešinys


Karusė ir suknelė


Ilgai galvojo Karusė, kuo čia jai pasipuošus.
Tarp asiūklių galvojo ir kitų žolelių,
žiūrėdama į drugelių margumą.
Galvojo per pertraukas tarp mankštų
ir sveiko maitinimosi, lipimo ant
svarstyklių ir pasiryžimo nesenti,
nestorėti, nepavydėti. Ir pertraukos
galvojo su ja, ir ryto migla, ir
dobiliena, ir net peršviečiamas
sraigės kiautas, ak, jeigu šitaip
voratinkliu, pilnu rasos, apsirengtų –
kaip pieva, jeigu žiedynų medum, jeigu
vėju – šitiek susivienijimo gamtoje,
kad, atrodė, atkirps ir jai grožio
tiek, kiek reikia, atmatuos, aprėdys,
bet… gavo tik išnaras, gražiai
suguldytas miestelio turgaus aikštėj.
Visa visa apsivilko Karusė: ir
taškuotą suknelę, ir dryžuotą sijoną,
ir švarką gėlėtą, puoštą sege, ir dar tris
švarkus, ir skraistę, ir paltą,
ir skarą su kaukolėm ir su rožėm
irgi nėriniais. Apsivilko ir nuėjo
pas mylimąjį, kad šis, išlukštenęs
ją iš tų beveik seseriškų apsikabinimų,
vertikaliai sustingdytame laike
atrastų savo Karusę. Su suknele
ir be jos.


Karusė ir laikas


Prisėdo Karusė ant kėdutės ir galvoja, dabar tai jau
pamatysiu, kur dingsta valandos, viena po kitos,
išspūdina bjauriai anglišku būdu – neatsisveikinę;
o juk galėtų apsikabinti, paausį pabučiuoti, gal
net paverkt ant peties


Karusės plaukai


Žiūri Karusė į savo galvelę:
viena žila sruogelė, kita bėra,
trečia šyva, ketvirta palša…
Dažysiu, sako, plaukus
džiugesio srovėmis, primaišysiu
dar kiek deginto cukraus ir
kitokių saldėsių, lūkesčio
sirupo įvarvinsiu porą lašų ir…
pražydėsiu. Dažė, tepliojo, tapė
save Karusė iš atminties ir
jaunystės. Žiūri dabar į savo galvelę:
viena balta sruogelė, kita
gelzgana, trečia deguto
juodumo, iš ketvirtosios
tik dūmas


Karusės pyktis


Oi, kaip supyko Karusė
ant viso balto pasaulio,
ant visų nuorūkomis pra
dvisusių karalysčių, ant kitų,
sriuba, prisvilusiais bly
nais, kopūstais, surūdijusiais
lašiniais ir dar labiau surū
dijusiais grėblio dantiraščiais,
o kitos, labiau demokratinės,
netgi, gali sakyti, anarchis
tinės, aerochistinės, bet vis
tiek apakėlių pilnos, neaiškaus
režimo valstybės, nevalingai
apaugusios pirštais, kiekviena
plaštaka turi jų po septynis,
aštuonis ir dar daugiau, ištįsusių,
išsiklaipiusių, purvinom
panagėm rakinėjančių
būties paviršių, dengtą celiu
lioidu ir kitokiais estetizmo
sindromu apsikrėtusiais danga
lais… ak, kaip supyko
Karusė ant viso margo pa
saulio ir net ant pačios savęs,
spalvotais žodžiais visa nutaš
kiusios, turės šitaip štai
visą dieną tuos dodekafoniš
kus žodžius iš savęs traukioti
neklusniais pirštais, beužsi
veriančias žaizdas turės raki
nėti pincetais visokiais, žu
vų ašakėlėm, parkerių atši
pusiom plunksnom ir kitais
vaikiškais „žaiskime gydy
toją“ rakandais, paskui turės
visą išrašytą pasaulį sukabin
ti galūnėmis, suderinti lin
ksniais ir skaičiais, skaičiuo
tėm ir apsaugos kodais ir
užmigdyti, niūniuodama pik
tą lopšinę apie nukapotas
jung
tis


Karusės kailiukas


Sapnuose ji peli
nėja po žydinčią
pievą, tankiu kai
leliu apaugusi li
gi pat minkštų
letenėlių


Karusė ir obuolienė


Buvo ruduo, ir obuoliai ėmė bubsėti žemyn tarsi
vilties netekę įsimylėjėliai, o gal atvirkščiai, iš
virkščiai, nesgi krito visi po du, kartais tris. Atsi
stojo Karusė po obelim ir ėmė spėlioti, katras
katrą myli: ana tas raudonšonis, visai pernokęs,
vos vos besilaikantis saulėlydžio, dūsauja dėl
geltonšonio saldumo, o anas, arogantiškai pū
psantis pačioje viršūnėje, net pusiau plyšdamas,
kabinasi į naktį, mat įsimylėjo žvaigždę, koke
tiškai susimarkstančią su vitrinos iškaba, kre
čiama lengvo perplakimo ir kitokių elektros
trukdžių.

Buvo rudeninė naktis ir žvaigždės ėmė bubsėti
į žolę, beviltiškai tebedemonstruojančią chloro
filo virsmo stebuklą. Vis porom krito žvaigždės,
nepadoriai skubėdamos, tarytumei dangaus tar
nystė joms būtų buvusi per sunki, tarytumei dan
giškas apsiaustas būtų permirkęs prakaitu arba
krauju, tarytumei apačioje ne žolė jų būtų lau
kusi, o altoriaus stebuklas su visišku išpirki
mu.

Buvo rudens aušra, ir rūsiai, pritvinę sirpstan
čios tuštumos, išaustos iš priežastinių pasek
minių ryšių ir nervingo bulvių žydėjimo, iš dul
kių taikaus čeženimo ir dar taikesnio rūdijan
čios geležies alsavimo, rūsiai, sandėliavę at
mintį ir užmaršumą, net užsimiršimą, vėrės į
dieną, kurioje Karusė, išstovėjusi sode duo
butę, atmerktomis akimis sapnavo gyvenimo
pilnatvę, kilpą užnėrusi ant išsiklaipiusios,
obuolius nubarsčiusios šakos, kaži, ar tik ne
ketino…

Pasikarti, ir tiek, garsiai pagalvojo Karusė,
paskui sugraibė iš žolės obuolius ir nuėjo
virt obuolienės, vardan dievo tėvo irgi sū
naus

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.