Ateik pas mus, Krišna

EMI­LIS MIL­KE­VI­ČIUS

John O’Do­no­hue. Pa­lai­mi­ni­mų kny­ga. Iš an­glų k. ver­tė Da­lia Ju­di­ta Va­ba­lie­nė. V.: Ty­to al­ba, 2011. 240 p.

(Pri­si­pa­žin­siu, kad vi­są ma­no kaip skai­ty­to­jo, o pas­ta­ruo­ju me­tu re­cen­zen­to pa­tir­tį ly­di sa­vo­tiš­kas ma­gi­nis mąs­ty­mas – no­ri­si įsi­kal­bė­ti, kad tau dau­giau ar ma­žiau at­si­tik­ti­nai į ran­kas pa­kliū­van­čios kny­gos kaž­ko­kiu bū­du yra bū­ti­nos ar bent jau svar­bios. Ap­ta­ria­ma kny­ga – ne pa­ti švie­žiau­sia, šią re­cen­zi­ją ren­giau ki­tam lei­di­niui anks­čiau; ji li­ko ne­pub­li­kuo­ta, re­dak­ci­ja pa­ro­dė jai tuo ma­žiau pa­lan­ku­mo, kuo dau­giau kruopš­tu­mo į ją ban­dy­ta įdė­ti. Ke­lias vie­tas pa­tai­sęs, lei­džiu sau grą­žin­ti ją į gy­ve­ni­mą.)

Jei skai­ty­to­jas pra­leis­tų sep­ty­nis kny­gos skirsnelius at­sklen­džian­čias trum­pas esė, įžan­gą ir bai­gia­mą­jį ap­mąs­ty­mą apie pa­lai­mi­ni­mo me­cha­ni­ką, o skai­ty­tų tik pa­čius 88 ei­lė­raš­čio ap­im­ties ir pa­vi­da­lo teks­tus, ku­rie va­di­na­si „Oro šlo­vi­ni­mas“ ar­ba „An­ge­lų pa­svei­ki­ni­mas“ ar­ba kaip ro­man­ti­kų ir ne­oro­man­ti­kų ei­lė­raš­čiai – „Ero­tui“, „Lais­vei“ ir pan., tai bū­tų per­skai­tęs po­ezi­jos kny­gą – to­kio sti­liaus, ku­ris šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ne­ma­din­gas, nors yra mėgs­tan­čių jį ir, pvz.,  Just. Mar­cin­ke­vi­čiaus kū­ry­bą. Po­ezi­ja kai kur ge­ra, o kai kur pri­stin­ga­ma žo­džio šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio reiš­ki­niams api­bū­din­ti ir nu­si­ri­ta­ma į sil­pną po­ezi­ją (pvz.: „Ta­po­me „at­si­ver­tė­liais“, / Mū­sų re­li­gi­ja – stre­sas, / o die­vas – pro­gre­sas“ – pri­me­na to­kį J. Stei­kū­ną). Bet kny­gos pro­zi­nė­se, pub­li­cis­ti­nė­se da­ly­se J. O’Do­no­hue kvie­čia vi­sai ki­taip skai­ty­ti: „Kny­go­je nuo­lat kar­to­ja­si žo­dis „te­gu“ – tai lai­mi­ni­mo žo­dis. [...] Žo­dis „te­gu“ yra ver­smė, per ku­rią Šven­to­ji Dva­sia kvie­čia­ma at­ei­ti į da­bar­tį ir ją pa­veik­ti. Šven­to­ji Dva­sia yra sub­ti­li esa­tis ir slap­ta ener­gi­ja, sly­pin­ti kiek­vie­na­me pa­lai­mi­ni­me.“ Tai­gi lei­dyk­la, pa­siū­ly­da­ma ma­lo­nų lies­ti me­džia­gi­nį įri­ši­mą ir įspaus­to kry­žiaus vi­du­ry­je įkur­din­da­ma su­dė­tų mal­dai gys­lo­tų ran­kų pa­veiks­lė­lį, – ir dar me­džia­gi­nį žy­mek­lį, – kvie­čia nau­do­ti kny­gą pa­gal pa­skir­tį, bū­tent lai­min­ti šiais teks­tais, t. y. iš­kvies­ti Šven­tą­ją Dva­sią ar bent jau stum­dy­ti šen ten „slap­tą ener­gi­ją“. Ga­li­ma Jė­zaus var­du, kaip da­rė a. a. J. O’Do­no­hue (p. 18), o ga­li­ma ir nuo­sek­liai be jo: „Lai­mint ga­lė­tu­me / Vė­jo ir švie­sos, / Lie­taus var­du.“ To­se pa­čio­se įva­di­nė­se pa­sta­bo­se jis nu­ro­do ven­gęs re­li­gi­nio kryp­tin­gu­mo są­mo­nin­gai, o už­sklęs­da­mas kny­gą pa­brė­žia (p. 231), kad pa­čia­me žmo­gu­je sly­pi ga­lia pa­veik­ti nuo jo tie­sio­giai ne­pri­klau­san­čius įvy­kius min­ti­mis. Tai­gi iš­ėjo ne šiaip kny­ga, o kaž­kas pa­na­šaus į bre­vi­jo­rių ar gri­mu­a­rą.

Au­to­rius J. O’Do­no­hue – 2008 m. šį pa­sau­lį pa­li­kęs ai­ris ku­ni­gas, fi­lo­so­fi­jos dak­ta­ras (ir bū­tent šios sri­ties spe­cia­lis­tas, o ne abst­rak­tus „PhD“, di­ser­ta­ci­jos te­ma – G. He­ge­lio fi­lo­so­fi­ja) ir moks­li­nio dar­bo apie Mo­ky­to­ją Ec­khar­tą au­to­rius, vė­liau ku­ni­ga­vęs at­kam­pio­je kal­nuo­to­je Ai­ri­jos pa­ra­pi­jo­je pas „pa­pras­tus žmo­nes“. 1997 m. jis iš­gar­sė­jo kny­ga „Anam cara: kel­tų pa­sau­lio dva­si­nė iš­min­tis“; ji stai­ga iš­po­pu­lia­rė­jo, bu­vo de­vy­nis kar­tus per­leis­ta, ver­čia­ma. Jo­je, pvz., iš­ki­liai ap­ra­šo­ma mi­ti­nė Ai­ri­ja, val­do­ma ka­ra­liaus, ku­ris yra tos že­mės dei­vės su­tuok­ti­nis ir pa­de­da­mas po­že­mio žmo­nių val­do „ir ma­to­mą kraš­to­vaiz­dį – žo­lę, me­džius ir pa­sė­lius, – ir ne­ma­to­mą pa­sau­lį po že­me“ („Anam cara“, p. 104; to­liau ci­ta­tos iš jos, o ne iš „Pa­lai­mi­ni­mų kny­gos“). To­dėl kraš­to­vaiz­dis – ne į Des­car­tes’o ko­or­di­na­tes su­tal­pi­na­ma ir, pvz., glo­ba­li­za­ci­jai at­vi­ra te­ri­to­ri­ja, bet uni­ka­lus, pil­nas dva­sių gy­vy­bės ir to­dėl at­ro­do pa­gei­dau­ti­nas. Lie­tu­viš­kai „Anam cara“ iš­ėjo 2000 m., o pas­kui dar vie­na, tai­gi au­to­rius ga­lė­jo spė­ti da­ry­ti įspū­dį žmo­nėms, ku­riuos šian­dien va­di­nam tau­ti­niu jau­ni­mu, pa­trio­tais ir kt. At­si­ver­tus J. O’Do­no­hue kny­gas, ga­li­ma su­si­gau­dy­ti jų in­te­lek­tu­a­li­nė­je tra­jek­to­ri­jo­je. Gal to­dėl į nau­jo­sios „Pa­lai­mi­ni­mų kny­gos“ pa­si­ro­dy­mą su­re­a­ga­vo ra­šy­to­jas M. Pe­lec­kis. Ro­dy­da­mas iš­pru­si­mą ju­daiz­mo sri­ty, sa­vo re­cen­zi­jo­je jis tei­sin­gai de­da į ka­bu­tes žo­dį „ku­ni­gas“ Se­no­jo Te­sta­men­to kon­teks­te, at­krei­pia dė­me­sį į „Pa­lai­mi­ni­mą ug­niai“. Jo įver­ti­ni­mas: „Šie pa­lai­mi­ni­mai – įkvėp­to po­eto meist­riš­ku­mo įro­dy­mas.“ Tai­gi grįž­ki­me prie „Anam caros“, kur jis for­mu­luo­ja tai, kas bus re­a­li­zuo­ta „Pa­lai­mi­ni­mų kny­ga“: „rei­kia įsi­klau­sy­ti į sie­lą ir iš­reikš­ti jos iš­min­tį po­eti­ne ar mis­ti­ne for­ma“ (p. 126). „Anam cara“ pa­si­žy­mi ru­ti­niš­ku skam­bių žo­džių kar­to­ji­mu – pa­na­šiai gal ty­rieji Kriš­nos są­mo­nės bhak­tos įei­na į tran­są bū­tent dėl to, kad Šri Sva­mis Brab­hu­pa­da kar­to­ja tą pa­tį per tą pa­tį ir plūs­ta­si ap­ti­kęs ki­to­mis prie­lai­do­mis pa­rem­tą po­zi­ci­ją, pvz., Va­ka­rų moks­lą. Dar „Anam caro­je“ ci­tuo­ja­ma gau­sy­bė au­to­rių, su­da­rant įspū­dį, kad J. O’Do­no­hue iš­sa­ko­ma fi­lo­so­fi­ja yra phi­lo­sop­hia per­re­nis, am­žių iš­min­tis, vi­sų di­džių­jų mąs­ty­to­jų, pra­de­dant M. Hei­deg­ge­riu ir bai­giant po­etu okul­tis­tu W. Bla­ke’u, min­čių lai­min­ga apo­te­o­zė. Ne­pai­sant įspū­din­go iš­min­čių spie­čiaus, ten pro­gra­miš­kai keiks­no­ja­mas pro­tas: „dau­ge­lis psi­cho­lo­gų ne­be­jau­čia pa­gar­bos mi­tui“ (nes gy­ve­na „sku­bo­to­je, sen­sa­ci­jų be­si­vai­kan­čio­je kul­tū­ro­je“, p. 92), krikš­čio­ny­bę su­ga­di­no grai­kų fi­lo­so­fi­ja (p. 59), o pa­ties au­to­riaus „me­di­ta­ci­ja“ įvar­din­tu tam tik­ru pra­ti­mu re­ko­men­duo­ja­ma „su­griau­ti vieš­pa­tau­jan­tį bu­ki­nan­tį pa­si­ten­ki­ni­mą sa­vo ži­no­ji­mu“ (p. 103). Au­to­rius štai sa­ko (p. 67), kad ka­dai­se bu­vu­sia­me kel­tų pa­sau­ly­je, o juk ir ne tik ja­me, „pa­ti kal­ba tu­ri ga­lios pa­ža­din­ti ir iš­pra­na­šau­ti bū­si­mus įvy­kius“, kad „už­kal­bė­ji­mai ir už­kei­ki­mai tik­rai ga­lė­jo blo­gą lem­tį pa­suk­ti prie­šin­ga lin­kme“ etc., nes „kel­tų pa­sau­ly­je [...] bar­je­ro tarp kū­no ir sie­los ne­bu­vo“, o pas­kui (p. 67) pri­du­ria, kad šį pa­lai­min­gą pa­sau­lį pa­ga­di­no krikš­čio­ny­bė (nes jos są­vo­ki­nė pri­gim­tis truk­do veik­ti ma­gi­jai). Ta­čiau „Ber­nar­di­nai“ pri­sta­to au­to­rių kaip ti­kė­ji­mo po­žiū­riu ne­abe­jo­ti­nai sa­vą. Ki­ta ver­tus, jie pri­sta­to ir gru­pę „Therion“.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.