Vieno paveikslo iššūkis

Kostas Dereškevičius. Ketvirtadienis. 1976

Bai­gė­si dar vie­nas, prieš­pas­ku­ti­nis, pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos kon­kur­so „Dvie­se su pa­veiks­lu“ eta­pas. Šį kar­tą Mo­der­naus me­no cen­tro pri­zas – nau­jas ir pui­kus Kos­to De­reš­ke­vi­čiaus al­bu­mas – ati­ten­ka Jo­nui Ki­ri­liaus­kui už teks­tą „Apie rau­do­nas kel­nes ir nuo­tai­ką“. Visos kitos interpretacijos pub­li­kuo­jamos in­ter­ne­ti­nia­me kon­kur­so pus­la­py­je blo­gas.sa­te­nai.lt/kon­kur­sas.

Ki­tą sa­vai­tę skelb­si­me jau pas­ku­ti­nį kon­kur­so pa­veiks­lą iš Mo­der­naus me­no cen­tro ko­lek­ci­jos.Apie rau­do­nas kel­nes ir nuo­tai­ką

JO­NAS KI­RI­LIAUS­KAS

Pir­mas žvilgs­nis į pa­veiks­lą soc­re­a­lis­ti­nis. Vis­kas čia sa­vo vie­to­se, kū­ri­nys įkvėp­tas gal­būt net lie­tu­viš­ko fil­mo apie ko­mu­na­li­nio ūkio kas­die­ny­bę „Ne­ra­mi ru­dens die­na“ (1975). Pa­veiks­lo veiks­mas ru­tu­lio­ja­si di­de­lia­me mies­te, nes kon­tei­ne­rio nu­me­ris tai­gi – 1412 (!). Šiukš­lės tvar­kin­gai pi­la­mos, nes gal­būt ket­vir­ta­die­nį ar­ba penk­ta­die­nį jos bus iš­vež­tos. O ta skar­di­nė dė­žė ten kai­rė­je pu­sė­je nuo sū­dy­tų At­lan­to sil­kių, ko ge­ro, įpras­mi­na ir ki­tą ket­vir­ta­die­nio ko­no­ta­ci­ją, kaip – žu­vies die­ną, kai val­gyk­lo­se tik kom­po­tas bū­da­vo ne iš žu­vies, tą ma­kab­riš­ką so­vie­ti­nį „pas­nin­ką“.

Ant­ras pla­nas pa­sa­ko, kad tai mies­to pa­kraš­tys, kad per­žen­gus šiukš­les ir tvo­ras ga­li­ma iš­si­verž­ti į to­kią ne vi­sai sve­tin­gą gam­tą su ap­si­niau­ku­siu dan­gu­mi. Gal tik rau­do­na spal­va pir­ma­me pla­ne ne­ska­niai kve­pia ir žiū­ri­si ko­kiai nors anų lai­kų ko­mi­si­jai, nes ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas: ne­gi bū­ti­na to­kia „šven­ta“ spal­va ap­temp­ti už­pa­ka­liu­ką iš­ne­šant šiukš­les iš na­mų?

Ant­ras žvilgs­nis – pa­trio­tiš­kai ro­man­ti­nis-re­zis­ten­ci­nis. Pa­žvel­gi į pa­veiks­lą ir nu­smel­kia lie­tu­viš­ka tri­spal­vė su pla­čia juo­do ge­du­lo juos­ta per lie­me­nį: štai gel­to­ni plau­kai, štai tė­vy­nės ža­lio­sios pie­vos ir rau­do­nos kel­nės, vis­kas tai­syk­lin­ga ir tei­sin­ga. Net­gi tė­vy­nės pie­vos ne­pa­bi­jo­tos pa­vaiz­duo­ti už me­ta­li­nės tvo­ros, sim­bo­li­zuo­jan­čios oku­pa­ci­ją, o kai­rė­je pu­sė­je me­ta­li­nė di­džiu­lio (me­na­mo) šiukš­lių kon­tei­ne­rio sie­na – ne kas ki­ta kaip „ge­le­ži­nės už­dan­gos“ sim­bo­lis. „1412“ – tai, ži­no­ma, da­ta, pri­me­nan­ti Žal­gi­rį, pri­me­nan­ti, kad is­to­ri­jo­je ne­mo­ka­me nau­do­tis per­ga­lė­mis, kad jas pa­mirš­ta­me (nu­ta­py­ti ne 1410 m.). Ir gy­ve­na­me mes im­pe­ri­jos pa­tvo­ry­je, pil­na­me šiukš­lių kaip ko­kių „ko­mu­niz­mo sta­ty­bos at­lie­kų“, per ku­rias – per tvo­ras ir už­dan­gas – mes ma­to­me ir lo­pi­nė­lį lais­vės.

O „Ket­vir­ta­die­nis“ to­dėl, kad tu­ri iš­auš­ti sek­ma­die­nis, tai yra ne­pri­klau­so­my­bė, ir ta­da mes tą „sek­mą švęsk“ švę­si­me ir tam ruo­šia­mės, po tru­pu­tį ban­dy­da­mi ap­si­va­ly­ti. Pa­ga­liau jei­gu ti­kė­si­me Al­fon­su An­driuš­ke­vi­čiu­mi, o juo ne­ga­li­ma ne­ti­kė­ti, tai jis sa­ko, kad 8 deš. vi­du­ry­je dau­ge­lis mū­sų ta­py­to­jų kū­rė rem­da­mie­si pir­mu­čiau­sia „iš­gy­ve­ni­mu“, „jaus­mu“. Tad emo­ci­nė sfe­ra bu­vo pa­grin­di­nis kū­ry­bos šal­ti­nis, o pa­tį kū­ri­nį cha­rak­te­ri­zuo­da­vo ja­me ne­va glū­din­ti „nuo­tai­ka“.

Tai ko­kią nuo­tai­ką rei­kia tu­rė­ti, jei­gu mau­nie­si rau­do­nas kel­nes tam pro­ce­sui? Be­je, K. De­reš­ke­vi­čius „mėgs­ta“ rau­do­ną spal­vą, jo 1972 m. pa­veiks­le „Kar­vė prie plen­to“ to­kia be­si­šla­pi­nan­ti pir­ma­me pla­ne kar­vė rau­do­nos fer­mos fo­ne, be­tai­kan­ti į tą „rau­do­ną“ tvo­rą prie plen­to, ir­gi, sa­ky­čiau, sim­bo­liš­ka ta nuo­tai­ka.

Už­kliu­vo vis tiek tos kel­nės ir tre­čiu, psichologijos, po­žiū­riu, jei­gu jau A. An­driuš­ke­vi­čius kal­ba apie tą „ne­va glū­din­čią nuo­tai­ką“. Ir čia dar pri­si­mi­nė Ro­mu­al­das Gra­naus­kas sa­vo „Tri­jo­se vie­nat­vė­se“ po Mo­sė­dį vaikš­tan­tis su „fet­ri­ne pu­siau kan­džių su­ka­po­ta skry­bė­le, tin­kan­čia žve­jo­ti“, ir skais­čiai rau­do­no­mis kel­nė­mis, ku­rio­mis, anot au­to­riaus, „nuo di­de­lio iki ma­žo vi­si bai­sė­jo­si“, bet tik to­liau ra­šy­to­jas sa­ko: „Bu­vau be­veik lai­min­gas, įvei­kęs „Jau­čio au­ko­ji­mą“.“

Tai­gi, toks be­veik lai­min­gas, tre­jo­pai pa­si­žiū­rė­jęs į pa­veiks­lą „Ket­vir­ta­die­nis“ tre­čia­die­nio po­pie­tę.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.