Ta­len­to ir iš­ma­ny­mo šo­kis

AUŠ­RA KA­ZI­LIŪ­NAI­TĖ

Ma­nu­el Ri­vas. Dai­li­dės pieš­tu­kas. Ro­ma­nas. Iš is­pa­nų k. ver­tė Al­ma Nau­jo­kai­tie­nė. K.: Ki­tos kny­gos, 2012. 182 p.

„Dak­ta­ras Da Bar­ka sė­dė­jo pin­ta­me krės­le prie iš­sklei­džia­mo sta­le­lio, už­dė­jęs ran­ką ant at­vers­tos kny­gos. Vi­sa sa­vo po­vy­za jis pa­nė­šė­jo į žmo­gų, ap­mąs­tan­tį ką tik per­skai­ty­tą nuo­sta­bų pus­la­pį. Jis žvel­gė į pa­dū­ma­vu­sio­je žie­mos švie­so­je sken­din­tį so­dą, ir vis­kas čia bū­tų at­ro­dę jau­ku ir ra­mu, jei ne de­guo­nies kau­kė“, – štai to­kiais žo­džiais sa­vo skai­ty­to­ją pa­si­tin­ka žy­mu­sis Ga­li­si­jos ra­šy­to­jas Ma­nu­e­lis Ri­va­sas, vos pra­vė­rus ne­ri­mas­tin­gai girgž­dan­čias kny­gos „Dai­li­dės pieš­tu­kas“ du­ris.

Trum­pai ap­žvel­gęs ant „da­bar“ vir­vės pa­džiau­tus ro­ma­no he­ro­jų li­ki­mus, Ri­va­sas lei­džia­si at­gal į pra­ei­tį. Kur skai­ty­to­ją pa­so­di­na ne prie vai­šė­mis nu­krau­to sta­lo, o už ka­lė­ji­mo pri­žiū­rė­to­jo Er­ba­lio au­sies. Gre­ta įsi­tai­sęs sė­di ir ki­tas svar­bus kny­gos vei­kė­jas – dai­li­nin­kas. Pas­ta­ra­sis, kaip ir ki­ti kai­ria­jai ide­o­lo­gi­jai pri­jau­čian­tys vi­suo­me­nės vei­kė­jai, in­te­lek­tu­a­lai ar ne vie­to­je ir ne lai­ku pa­si­pai­nio­ję kai­mo kvai­le­liai, at­si­du­ria ka­lė­ji­me vos pra­si­dė­jus Is­pa­ni­jos pi­lie­ti­niam ka­rui 1936 m. Dik­ta­to­riaus Fran­co ka­lė­ji­mas ne pa­ti ma­lo­niau­sia vie­ta – čia ve­ši li­gos, at­skir­tis, ne­tei­sy­bė ir baus­mės be teis­mo. Ka­rei­viai ruo­šia­si žiau­riai nu­žu­dy­ti ir iš­si­ty­čio­ti iš dai­li­nin­ko, sa­vo ka­me­ro­je ra­miai dai­li­dės pieš­tu­ku pie­šian­čio „Glo­ri­jos“ por­ti­ką, ku­ria­me vaiz­duo­ja­mi šven­tie­ji drau­ge su dai­li­nin­ku ka­lin­čių res­pub­li­ko­nų vei­dais. Er­ba­liui už­bė­gus pla­nuo­ja­miems kan­ki­ni­mams už akių ir nu­šo­vus dai­li­nin­ką, šio sie­la drau­ge su dai­li­dės pieš­tu­ku įsi­tai­so pri­žiū­rė­to­jui už au­sies. Štai taip leng­vai ir pa­pras­tai is­to­ri­nį pa­sa­ko­ji­mą Ri­va­sas pa­bars­to ma­giš­ko­jo re­a­liz­mo pi­pi­rais ir drus­ka.

Iš už au­sies dai­li­nin­ko sie­la ste­bi vi­sa, kas vyks­ta ap­link Er­ba­lį. La­biau­siai ją do­mi­na bu­vu­sio drau­go, taip pat ka­li­nio, cha­riz­ma­tiš­ko­jo dak­ta­ro Da Bar­kos, li­ki­mas. Er­ba­lis, spau­džia­mas dai­li­nin­ko, ta­pu­sio kaž­kuo pa­na­šiu į ka­rei­vio sto­ko­ja­mą są­ži­nę, se­ka pas­kui Da Bar­ką iš vie­nos įka­li­ni­mo įstai­gos į ki­tą. Er­ba­lio lū­po­mis skai­ty­to­ją pa­sie­kian­tis pa­sa­ko­ji­mas apie dak­ta­ro Da Bar­kos ir jo my­li­mo­sios Ma­ri­sos Ma­jo li­ki­mus šo­ki­ruo­ja, ža­vi, įtrau­kia ir ne­pa­lei­džia.

Is­to­ri­ją pa­pil­do ori­gi­na­lus Ri­va­so spren­di­mas apie kil­naus, pa­si­au­ko­jan­čio ge­ro­jo dak­ta­ro Da Bar­kos gy­ve­ni­mą leis­ti pa­sa­ko­ti žiau­riam, bai­liam ir kvai­lam blo­giu­kui pri­žiū­rė­to­jui Er­ba­liui. Ka­lė­ji­mo pri­žiū­rė­to­jas su­vo­kia, kad jo ste­bi­ma­sis įkū­ni­ja vi­sa tai, ko jis nie­ka­da ne­tu­rė­jo ir ne­tu­rės. Er­ba­lis jau­čia, kad, net bū­da­mas že­mi­na­mas ka­lė­ji­me, dak­ta­ras yra kur kas ores­nis už jį ir ki­tus že­min­to­jus. Šis su­vo­ki­mas tam­pa ne­pa­ke­lia­ma ir nuo­lat pri­žiū­rė­to­ją ly­din­čia naš­ta, ne­pa­liau­ja­mai stip­rė­jan­čiu jaus­mu.

Įvai­rio­mis kal­bo­mis re­ziu­muo­jant „Dai­li­dės pieš­tu­ko“ is­to­ri­ją ano­ta­ci­jo­se daž­nai mėgs­ta­ma pa­brėž­ti, kad tai vie­nas gra­žiau­sių XX a. pa­sa­ko­ji­mų apie mei­lę, ku­ri su­si­dū­ru­si su sun­ku­mais tik au­ga, ta­čiau rei­kė­tų pa­brėž­ti, kad tai taip pat vie­nas stip­riau­sių XX a. pa­sa­ko­ji­mų apie ne­apy­kan­tą, ku­ri taip pat iš­tve­ria vi­sus „sun­ku­mus-leng­vu­mus“.

Pir­miau­sia „Dai­li­dės pieš­tu­kas“ nė­ra dar vie­na kny­ga apie is­to­ri­nius re­ži­mus ir dik­ta­tū­ras, kur kas dau­giau dė­me­sio jo­je ski­ria­ma vi­di­nių re­ži­mų ir dik­ta­tū­rų vaiz­dui iš­ryš­kin­ti. Tam pra­ver­čia ir grakš­čiai nu­ta­py­tas su­si­skal­džiu­sio pa­sa­ko­to­jo Er­ba­lio psi­cho­lo­gi­nis por­tre­tas, pa­si­tel­kus ma­giš­ką­jį re­a­liz­mą per­skel­tas į Er­ba­lį, dai­li­nin­ką ir ke­liuo­se kny­gos pus­la­piuo­se mi­ni­mą Ge­le­ži­nį Žmo­gų. Šiuo at­žvil­giu kny­ga šiek tiek pri­me­na ta­len­tin­go­jo aust­rų re­ži­sie­riaus Mi­cha­e­lio Ha­ne­kės fil­mą „Bal­tas kas­pi­nas“, ku­ria­me pa­sa­ko­ja­ma apie žiau­ru­mu grįs­tus tė­vų ir vai­kų san­ty­kius prieš ka­rą.

„Bal­ta­me kas­pi­ne“ mes ma­to­me vai­kų „žiau­rė­ji­mo“ pro­ce­są, ku­ris „at­sklei­džia“ to­kių fe­no­me­nų kaip ka­ras prie­žas­tis, pa­na­šiai ir kny­go­je „Dai­li­dės pieš­tu­kas“ skai­to­me pri­si­mi­ni­mus apie žiau­rų, skur­dų ir ne­lai­min­gą ma­žo­jo Er­ba­lio gy­ve­ni­mą, gal­būt lė­mu­sį jo taps­mą rūs­čiuo­ju pri­žiū­rė­to­ju Er­ba­liu. Ta­čiau ar to­kia in­ter­pre­ta­ci­ja nė­ra per­ne­lyg dvi­ma­tė?

Į tai sau teks at­sa­ky­ti pa­tiems skai­ty­to­jams, o ban­dy­da­mi ras­ti at­sa­ky­mus į šiuos ir pa­na­šius klau­si­mus ga­lė­si­te mė­gau­tis po­etiš­kai leng­vu „Dai­li­dės pieš­tu­ko“ pa­sa­ko­ji­mu, ku­rį ga­lė­čiau pa­ly­gin­ti su pa­čiu leng­viau­siu ir dai­liau­siu por­ce­lia­ni­niu in­du. Ku­ris re­gi­si toks tra­pus, kad jei ne­iš­lai­ky­si ran­ko­se – nu­kris ir su­duš. Šis po­etiš­kas teks­to tra­pu­mas se­ka įkan­din kiek­vie­na­me pus­la­py­je, kar­tais per­aug­da­mas štai į to­kius še­dev­rus: „Ant­ro­je vie­to­je tarp ka­lė­ji­mo fau­nos pa­gal skai­čių už­ėmė žiur­kės. Jos čia el­gė­si kaip na­mie. Nak­ti­mis bė­gio­da­vo per mie­gan­čių ka­li­nių kū­nus. Tik kuo jos čia mis­da­vo? Sap­nais, sa­ky­da­vo dak­ta­ras Da Bar­ka. Jos grau­žia mū­sų sap­nus. Žiur­kėms tas pats, ką ės­ti, – jos ne­si­ren­ka šio ar ano pa­sau­lio“ (p. 64); „Jų kai­me se­nat­vė pik­tai ser­gė­jo sa­vo au­kas“ (p. 88); „Gvar­die­čiui dar pa­si­vai­de­no, kad areš­tuo­tie­ji ir mo­te­rys, nors sto­vi ir ne­ju­da, bet iš tik­rų­jų my­li­si, kad iš tik­rų­jų tai – ne­kan­trios vy­rų ran­kos, o ne vė­jo šuo­rai tar­šo jų si­jo­nus ir plau­kus“ (p. 93) etc. Ta­čiau po­etiš­ka kny­ga „Dai­li­dės pieš­tu­ką“ pa­ver­čia ne vien sti­lius, bet ir gau­sy­bė „ge­ros“ po­ezi­jos ci­ta­tų. Trum­pai ta­riant, kny­go­je po­ezi­ją ci­tuo­ja kas ne­tin­gi.

Ga­liau­siai ra­šy­to­ją Ma­nu­e­lį Ri­va­są ver­tė­tų pa­gir­ti ne tik už ori­gi­na­lų spren­di­mą pa­sa­ko­ti is­to­ri­ją iš su­si­skal­džiu­sios blo­giu­ko asmenybės per­spek­ty­vos, da­rant tai psi­cho­lo­giš­kai įtai­giai, ne tik už nuo­sta­biai leng­vą po­etiš­ką pa­sa­ko­ji­mo sti­lių ir vy­ku­sį is­pa­nų ir ga­li­sų li­te­ra­tū­ri­nio pa­vel­do pa­nau­do­ji­mą kū­ri­ny­je, bet ir už is­to­ri­nių, moks­li­nių, biog­ra­fi­nių fak­tų iš­ma­ny­mą. Šis iš­ma­ny­mas drau­ge su ra­šy­to­jo ta­len­tu ap­si­ka­bi­na ir šo­ka mums at­min­ties šo­kį, įkvėp­tą at­si­mi­ni­mų apie ka­dai­se tik­rai gy­ve­nu­sius dai­li­nin­ką ir dak­ta­rą.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.