Nusigandusi širdis

JONAS JUŠKAITIS

.

Geguži, glostau liūdnuos
Atsiminimuos
Spindinčius plaukus žmonos,
Gaisais auksiniais.

Jausdamas – sauja pilu
Smėlį… Apvaizda,
Kaip sraigė baltu perlu
Užtaiso žaizdą?

Lyg bijo žemėj žmonių
Amžino miego,
Žiedai po žingsnio žingsniu
Iš jos išbėgo.

Lig šito miego jaunam
Nesakė nieko
Jie to, ką sako jau man,
Po šito miego.

Žvaigždės virš jūros… gilias
Permato girios…
Prieblandų akys… girias
Jūros… jos gilios…

Ir mano jos… ties karstu
Žiūriu į lūžį…
Susmukus žemė… kas tu,
Gražus geguži.

2010Man pabudai per sapną… ne dėl to, ne…
Budai, numirus, budint… lapkritys,
Kad budinau tave sapnu, geltoną
Žvaigždžių man didžią naktį nukratys.

Tau atsimerkus – mirksniui neprapulti
Aš atsimerkiau: naktį kažkodėl
Pabust kartu sapnavimas supurtė.
Manyj pačiam ji dreba kaip žvaigždė.

Lyg nuo gyvybės mus abu nulaužus
Vieną kitam ranka, kurios nėra,
Blakstienas būtų lietusi, kaip daužos
Gelst apie dulkių patalą žara

Taip raudonyn visais raudonumynais,
Jog skambant lapui krintančiam pabusiu,
Vis į geltonos atspalvius beržynams…
Pasiklausyti patylėt pabūsiu.

Ar tu man mirus… spinduliui kaip strėlei
Per langą smygsant lyg susižeidžiu…
Kas tu, kuri mane pabust prikėlei,
Pabudinama drebančių žvaigždžių?

Sudavus sapną gaust kaip kamertoną,
Daugiau nei tolt ir tilt neatsitiks.
Nukris naktų naktin viena geltona
Lyg lapas nuskambėdama naktis.

2012Per kietą klintį
Išplautas gintaras.
Kuo spaudžia sunaikinti,
Tuo gelbimės ir gintis.

Sveika būk, diena,
Suk, suk į vieną pusę.
Kaip didžiausią naujieną
Tave sutikt pabusime.

Vienam į kito
Tylinčių akys žiūri:
Iš akių į akis įkrito –
Kur mudu atsidūrę!..

Tau mirus, skauda
Man, ir nešuos kaip ligą:
Kur tau tik darė skriaudą,
Dabar manin susmigę…

2010

.

Taip yra, taip buvo, bet, svarbiausia,
Taip ir bus. Gal nežiūrėt verčiau,
Kad šėtono seilėm nusiprausia
Matant, nors… gerai, kad nors mačiau!

Gaudantys tinklai tikrai skylėti
Išlendančiam nors vienam, nejau
Nenuėjus kur nors patylėti?
Nors… gerai, kad nors nenuėjau!

Žingsniais nepiktais nors… mus nuo pikto
Gelbėk, liūdna visa, kas naktis.
Nelinkiu, kad tau taip atsitiktų,
Nors… matysi pats, jei atsitiks!

Lik vyzdžiuos, tikra išlik, o žeme.
Armija kompiuterio angis
Raitos, bus lyg apkasus užėmę.
Kol akiduobėj susirangys…

Apvynioja uodegas gyvatės
Giriose po tiltu lyg naru
Plūduriuoti – priešais žuvį patys
Vandenys atbėga nuo nasrų.

Aišku, nors neaišku nieks: išlaiko
Taiką kulkos, griežia taikiniai
Kas dantis, kas maršus, nors… už taiką
Kulkos kovą nušvilpė seniai!

Jaučiant paskutinę neprarytą,
Ką darai, daryk gerai, geriau
Nors užmiršt bus, kad nors kas daryta,
Ir atmint, kad ko nors nedariau.

2012

.

Ruduo.
Vėjas ir varna.

Aaaaaššššš, aš…
Aaššššš, aš, aš, aš,
Aš, aš, aš, aaš, aaa…

Ša, ša, ša.

Ašš, ašššš, ašš
Aaaaaššššš.

Ša, ša.

Aaaaaššššš, aššš,
Aš, aaaaššššš,
Aaaš, aš, aš, aš…

Ša, ša, ša.

Varna ir vėjas.
Ruduo.

2008

.

Ir įstatymą statant ir patį
Į jį statė stot kaip į duris.
Tavo durys, kur stakton įstatė, –
Žemės nieko neveikt vidurys.

Sėdžiu, spalio spalvom žiburėti
Žiburiuokite, medžiai, kurių
Visos šakos kitokios žiūrėti…
O matau… tik ne tą, ką žiūriu! –

Laužt nebijo, nes kvailas, ir gaila
Langą laužiančio: kai atėjau
Žemėn, tartum užjausdamas kvailą,
Pirmas jausmas man buvo – bijau.

Bėk, mielasis tu bomže, tu, bonza
Mielas, vykis: plonais spinduliais
Pats kaip voras nulips ir per bronzą
Bokštu mėnuo – laukais pasileis.

Girgždant durims išeisiu pavėsiu
Medžio girgždančio – laužtis baik, nors
Sėsk šalia patylėti – padėsiu
Pykti tau ant gimimo dienos!

Pirštai langą paleistų pakumpę
Praeitin, dabartis atsitiks
Kur nors veikiant dviem, smakrą ant krumplio
Pasidėjus tyli ateitis.

2012

.

Kaip gaidį raudoną
Ant stogo, ant žemės vienos,
O verkianti žmona,
Patupdo po karą kur nors.

Raudona su juodu
Ne mano: man tiks vien, kai tems,
Tegu tad sau juodu
Ir eina kitur ir kitiems.

Ten, kur sunaudotų
Abu, kur dažei ar daužei,
Juodai su raudonu
Vis vien ir gerai, ir gražiai.

Buvau ne raudonas,
Ne juodas esu, tai į ką
Traukt? Ponai ir ponios,
Yra raudonoji knyga.

Aš baltas be grimo,
Ir triskart net, kaip tu pati,
O žmona, nes gimę
Mes baltais ir veidu balti.

2008


.

Tai per vakarus dienų negarsiai
Taip, lyg iš po žemių atsidus
Atsiliept aplinkui viskas, tarsi
Tai, kas bus, kada manęs nebus.

Tai gyvenimas, tai tokie toliai:
Praeitie, tai apsikabinai
Jais ir dabarties paveiksluos, kolei
Per naktis užlygina sapnai.

Vasara, lyg šonkaulį, kur skauda,
Perlaužt, debesynų vandenai,
Griūdavo, danguj virš miesto snaudę,
Kol pati taip nusiskandinai.

Kelt bent skausmą kaip giedra erelį…
Lyg neatsilaikiusių kvapu
Iš drabužių – vėjo akvarelei
Verpetavo dulkės virš kapų.

Nesuprasdamos žmonių kelionės.
Vėjo ranka, dulke nešina
Ant plaukų žmonėms, kas man tie žmonės,
Kas aš tiems žmonėms, nė nežiną.

Kol budau, per tylą kaip bažnyčią
Aidint muzikai toli, arčiau
Pamačiau akimirksniu netyčia,
Lyg tiek metų tyčia nemačiau.

2012

.

Ar tau neskauda širdies?
Oi, Dieve, Dieve,
Kaip širdies neskaudės.
Skauda kas dieną.

Mano širdis skaudi vieta.
Kaip tokį kietą
Klausimą paleidai į tą
Skaudžiausią vietą.

Jis dienas ir naktis
Mano širdį taip stūmė,
Jog susimušė mano širdis
Į akmens akmenumą.

Spaudžia akmenuma
Širdis į krūvą.
Bėgdama, klupdama
Pamiršusi buvo.

1983–2012

.

Nusigandau, kad su manim tau pačiai
Saugu: pats pakilau kaip iš sapnų.
Regina pacis funda nos in pace…
Taip susitinka silpnas su silpnu.

Tik vieną kartą Dievą rast, kadangi
Jis vienas, buvom ir abu užkas,
Tave, mergaitę, tartum jūroj bangą
Man atiduoda Dievas į rankas.

Taip, lyg jo išgąstyj abiem palaukus,
Kol susitiksim, lyg ir būt visai
Nebuvę dar, šypsais, ant piršto plaukus
Vyniodama, paleidi ir klausai.

Jei negirdėčiau. Bet girdžiu: tai žygis
Toli girdėt likimo urzgime.
Jei nežinočiau. Bet žinau. Užlygins,
Palygins ir sulygins su žeme.

Užgimstant atsimerkti pasisiūlė
Padėt, bet slėpė spinduliai žvilgą:
Giliai gyvena žemėje didžiulė
Ramybė nesibaigianti ilga.

Kol rankų mums nuo rankų ji atplėšus
Pati nebuvo, o tik į mintis
Mirties mintim ateidavo, nė priešas
Nesijautė didžiausias joj mirtis.

Ne prie manęs ir žemės valandėlei –
Glaudeis prie Dievo per mane, rami
Abudu vieną tikrą kartą kėlei
Jam nusilenkti: savo mirtimi.

2012

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.