Apie Vil­niaus pa­min­kluo­se dūs­tan­čią is­to­ri­ją

DO­NA­TAS PAU­LAUS­KAS

Maž­daug prieš me­tus Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je vy­ko pa­ro­da, ku­rio­je bu­vo eks­po­nuo­ja­ma ar­chy­vi­nė me­džia­ga apie Vil­niaus pa­min­klus, nuo XIX a. pa­bai­gos sto­vė­ju­sius žy­miau­sio­se mies­to vie­to­se. Nu­ste­bi­no ne tik tai, kiek daug jų bu­vo ir ko­kiu mas­tu bu­vo sten­gia­ma­si „įpa­min­klin­ti“ mies­tą, bet ir tai, ko­kiu grei­čiu, at­si­žvel­giant į po­li­ti­nes ap­lin­ky­bes, jie kei­tė­si. Kei­tė­si taip, kad šian­dien dau­ge­lis Vil­niaus cen­tri­nių pa­min­klų yra ne is­to­riš­kai pa­vel­dė­ti, o ne­se­niai su­kur­ti ir su­mon­tuo­ti. Jie liu­di­ja ne mies­to is­to­ri­ją, bet vy­rau­jan­tį ide­o­lo­gi­nį ir po­li­ti­nį kli­ma­tą – tai ne pra­ei­ties re­lik­tai, o da­bar­ties žen­klai.

Ryš­kus, pa­ste­bi­mas pa­vyz­dys, kad is­to­ri­ja, ide­o­lo­gi­ja ir ga­lia, apie ku­rių žlu­gi­mą kiek anks­čiau bu­vo mėgs­ta­ma už­si­min­ti, ne­tu­ri pa­bai­gos. Ne, ide­o­lo­gi­ja ne­bu­vo tik so­vie­ti­nės tvar­kos at­ri­bu­tas, ga­lios san­ty­kiai, ku­riais grin­džia­ma val­džios ir vi­suo­me­nės kas­die­ny­bė, taip pat ne­din­go, o is­to­ri­ja vis dar ne­už­ver­tė ko­jų. Ta­čiau są­jū­di­nis po­so­vie­ti­nis dis­kur­sas iki šiol ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mą sie­ja su is­to­ri­jos, ide­o­lo­gi­jos ir ga­lios žlu­gi­mu – lyg bū­tų pa­siek­tas ga­lu­ti­nis taš­kas, iš­si­lais­vi­ni­mas iš pas­ku­ti­nių rep­re­sy­vių sis­te­mų, kai ne­bė­ra to, kas iš­krai­py­tų „aki­vaiz­džią“ is­to­ri­nę Tie­są, Tei­sin­gu­mą ir Tik­ro­vę.

Vi­sa bė­da, kad tie trys da­ly­kai nė­ra tai, ką ga­lė­tum nu­si­skin­ti lyg obuo­lį nuo obels – tai ne at­ran­da­ma, ne pri­ei­na­ma, o su­ku­ria­ma. Tais pa­čiais įran­kiais, kaip ir vi­sa ki­ta so­cia­li­nė žmo­gaus veik­la, – ga­lios, ide­o­lo­gi­jos, is­to­ri­jos ir kt. prie­mo­nė­mis. Pa­si­bai­gus is­to­ri­jai tur­būt lie­ka tik jos įver­ti­ni­mas, vie­na­reikš­miš­kas ir tvir­tas, nes žvel­gia­ma iš to­kių ob­jek­ty­vių aukš­tu­mų, ku­rių jau ne­be­pa­sie­kia jo­kie ide­o­lo­gi­jos ir ga­lios iš­krai­py­mai. Ir kaž­kas, ma­tyt, nuo­šir­džiai ti­ki, kad da­bar­ti­nis is­to­ri­nis (mies­to, vals­ty­bės, tau­tos) pa­sa­ko­ji­mas at­sklei­džia tik­rą­ją is­to­ri­nę įvy­kių ver­tę, o ne ku­ria pats sa­ve.

Ta­čiau is­to­ri­nis na­ra­ty­vas sa­vo ne­si­bai­gian­čia­me pro­ce­se nuo­la­tos ku­ria­mas ir per­ku­ria­mas: ra­šo­mos kny­gos ir is­to­ri­nės stu­di­jos, per­ra­šo­mi va­do­vė­liai, lei­džia­mi tei­sės ak­tai, re­gu­liuo­jan­tys na­ra­ty­vus ir in­ter­pre­ta­ci­jas (pvz., Tau­tos is­to­ri­nės at­min­ties įsta­ty­mo pro­jek­tas, lau­kian­tis pri­ėmi­mo), griau­na­mi ir sta­to­mi pa­min­klai, is­to­ri­niais sim­bo­liais ap­sta­to­mos aikš­tės, vie­šo­sios vie­tos ir pan. At­si­ra­dus lais­vam plo­te­liui tuoj pat grie­bia­ma­si jį įpras­min­ti – pa­va­din­ti is­to­ri­nės as­me­ny­bės var­du ar­ba pa­sta­ty­ti ko­kią jai skir­tą skulp­tū­rą. Kad ne­lik­tų jo­kios ne­aiš­kios, įtar­ti­nos, be­pras­mės vie­tos – vi­sur tu­ri įsi­skverb­ti ir tvy­ro­ti is­to­ri­nė at­min­tis. Sun­ku ne­pa­ste­bė­ti, kad prie taip ku­ria­mos is­to­ri­nės są­mo­nės la­biau­siai pri­si­de­da tau­ti­nė ide­o­lo­gi­ja, be­kom­pro­mi­sė ga­lia ir kon­ser­va­ty­vi po­li­ti­ka.

Kai su­si­tin­ku su kuo nors Vil­niaus cen­tre, la­biau­siai ne­si­no­ri leis­ti lai­ko to­se po­li­ti­nių ar ide­o­lo­gi­nių struk­tū­rų su­pla­nuo­to­se ir ko­kiu nors ne­ti­ku­siu pa­min­klu įpras­min­to­se vie­to­se. Vie­šu­mo­je ne kar­tą bu­vo ap­ta­ri­nė­ja­mas ir kri­ti­kuo­ja­mas pa­min­klas Vin­cui Ku­dir­kai, nuo 2009 m. sto­vin­tis bu­vu­sio­je Sa­vi­val­dy­bės aikš­tė­je. Kai ku­rie kri­ti­kai Ku­dir­ką ly­gi­no su Vil­nių se­no­kai pa­li­ku­siu Le­ni­nu – skulp­tū­ros sti­lius, pa­to­sas ir idė­ja iden­tiš­ki so­vie­ti­nių skulp­tū­rų brai­žui. Ša­lia cen­tri­nės mies­to gat­vės ant po­sta­men­to sto­vin­tis bron­zi­nis Ku­dir­ka, ku­rio tik skver­ną ga­li pa­siek­ti, toks vi­siš­kai be­jaus­mis, pil­kas ir vals­ty­bi­nis, koks bu­vo ir Le­ni­nas Lu­kiš­kių aikš­tėj. Nors ne, Le­ni­nas bu­vo jaus­min­ges­nis, bet tik tiek. Už Ku­dir­kos, pa­sta­ty­to kaip sta­bo, ku­rį pri­va­lu „my­lė­ti ir gerb­ti“, dar stūk­so gi­gan­tiš­kas obe­lis­kas, nak­tį ap­švie­čia­mas ža­lio­mis švie­so­mis. Ech, toks pa­žįs­ta­mas vals­ty­bi­nis ki­čas…

Įdo­mu tai, kad po šia cen­tri­ne mies­to aikš­te, pa­skir­ta ofi­cia­lia­jai is­to­ri­jai ir kul­tū­rai, vei­kia au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė. Pra­ėju­sio fes­ti­va­lio „Kultūros nak­tis“ me­tu tie­siai po ki­či­nio Ku­dir­kos kaip kok­taus tau­tiš­ku­mo sim­bo­lio pa­ma­tais vy­ko ren­gi­nys „Var­pų še­šė­ly­je“, ku­rio me­tu bu­vo at­lie­ka­mi fe­mi­nis­ti­niai, prieš rep­re­sy­vų na­cio­na­liz­mą nu­kreip­ti per­for­man­sai, pa­skai­tos ir pa­ro­dos. Ren­gi­nys sim­bo­liš­kai at­sklei­dė, kad įvai­rios so­cia­laus gy­ve­ni­mo iš­raiš­kos šian­dien yra iš­stu­mia­mos iš vie­šų­jų erd­vių, už­gro­bia­mų na­cio­na­lis­ti­nės vaiz­duo­tės, ir pri­vers­tos trauk­tis į po­grin­dį. O kar­tu ir tai, kad tam įma­no­ma pa­si­prie­šin­ti – griau­ti iš po­grin­džio, iš pa­ma­tų, kad ir ko­kio sun­ku­mo tas gra­ni­tas bū­tų.

Dar la­biau ati­trū­kęs nuo mies­to rit­mo yra Ka­ra­liaus Min­dau­go pa­min­klas, sto­vin­tis ša­lia Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus. Gra­ni­ti­nis, šal­tas, rūs­tus ir iš es­mės ne­pri­jau­ki­na­mas. Ap­link pa­min­klą tai­syk­lin­gai su­dė­lio­ti suo­liu­kai trau­kia tik no­rin­čius šiek tiek pail­sė­ti, ta­čiau ir šie ne­tru­kus nu­sku­ba ku­ria ki­ta kryp­ti­mi, nes skulp­tū­ra vi­siš­kai ne­so­cia­li, ne­ran­dan­ti kon­tak­to su ap­lin­ka. Po­sta­men­tas ir pla­tus Sau­lės ka­len­do­rius, juo­sian­tis pa­min­klą, ati­to­li­na gra­ni­ti­nę skulp­tū­rą dar la­biau. Ku­dir­ką ga­li tam­py­ti už skver­no, o štai prie gra­ni­ti­nio Min­dau­go pri­si­lies­ti ne­va­lia. Ir nors tai pats mies­to cen­tras, šis pa­min­klas pa­ver­tė tą cen­tro lo­pi­nė­lį tik­ru už­kam­piu.

Čia ir­gi ne­bu­vo ap­si­ei­ta be tau­ti­nės ide­o­lo­gi­jos ir ofi­cia­lio­sios is­to­ri­jos. Pa­si­rink­tas bū­tent toks – pri­mi­ty­vus, sta­tiš­kas pa­min­klas, be jo­kių dvi­pras­my­bių ar in­ter­pre­ta­ci­jų. Gra­ni­tas, di­de­lis tū­ris, pom­pas­tiš­ka ir stam­bi for­ma – kad nie­kas ne­su­abe­jo­tų is­to­ri­nės fi­gū­ros ir is­to­ri­nio lai­ko­tar­pio svar­bu­mu bei reikš­min­gu­mu. Pa­si­rink­tas šis, nors kon­kur­so me­tu bu­vo ki­to­kio po­bū­džio pro­jek­tų, idė­jiš­kai ver­tin­ges­nių mies­to vei­dui ir rit­mui. La­biau­siai įsi­mi­nė ar­chi­tek­to Do­nal­do Trai­naus­ko ir skulp­to­riaus Dai­niaus Liš­ke­vi­čiaus pro­jek­tas, ku­riuo bu­vo siū­ly­ta ša­lia mu­zie­jaus at­gai­vin­ti ir ati­deng­ti iš­ny­ku­sio is­to­ri­nio upe­lio va­gą. Jo­kių griež­tų skulp­tū­rų, ne­pa­sie­kia­mų obe­lis­kų, gi­gan­tiš­kų mo­nu­men­tų, tik upe­lio „ins­ta­lia­ci­ja“. Bet toks – nuo­la­tos sru­ve­nan­tis, gy­vas is­to­riš­ku­mas, kaip su­pran­ta­te, ne­ati­tin­ka tau­ti­nės ir vals­ty­bi­nės ide­o­lo­gi­jos. Pa­gal ją, is­to­ri­ja tu­ri dus­ti blan­kiuo­se gra­ni­to pa­min­kluo­se.

Nie­ko ge­ro ne­ža­da ir Lu­kiš­kių aikš­tės su­tvar­ky­mas. Aikš­tės per­tvar­ky­mo kon­kur­są lai­mė­jus pro­jek­tui „Ra­my­bė“, ap­si­ri­bo­ju­siam ply­nu ak­me­ni­niu lau­ku su lie­po­mis ap­link, pa­skelb­tas ki­tas – Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo kon­kur­sas, kad, pa­pras­tai sa­kant, bū­tų ką per vi­du­rį pa­sta­ty­ti. Gal­būt rei­kė­tų ti­kė­tis ge­riau­sio, juk kon­kur­sas dar ne­lai­mė­tas, ta­čiau jo nuo­sta­tai suf­le­ruo­ja – ne­ver­ta… Juo­se ne tik nu­ma­ty­ta, ko­kie už­ra­šai tu­ri bū­ti ir ko­kie ko­vų už lais­vę lai­ko­tar­piai įvar­dy­ti, bet taip pat rei­ka­lau­ja­ma, kad pro­jek­te bū­tų in­teg­ruo­ta ug­nis (ar­ba jos sim­bo­li­nė iš­raiš­ka), na­cio­na­li­nis sim­bo­lis ir… ne­ži­no­mo par­ti­za­no ka­pas. Dar vie­nas sve­tim­kū­nis mies­te, dar vie­nas mo­nu­men­tas, nei­gian­tis kin­tan­tį gy­ve­ni­mą ir iš es­mės dau­giap­ras­mį, dau­gia­ly­pį is­to­ri­jos po­bū­dį, ku­rian­tis vie­ną is­to­ri­nį na­ra­ty­vą, ku­riam vie­nam lem­ta bū­ti įpras­min­tam.

Pa­min­klas Ge­di­mi­nui Ka­ted­ros aikš­tė­je yra vie­nas iš tų re­tų at­ve­jų, kai mies­tie­čius toks ob­jek­tas ne iš­stu­mia iš vie­šų­jų erd­vių, o kon­cen­truo­ja. Nors pats pa­min­klas toks pats at­stu­mian­tis kaip ir ki­ti mi­nė­tie­ji, jį su­ge­bė­ta pri­si­jau­kin­ti. Gal­būt to­dėl, kad mo­nu­men­tas sto­vi ne aikš­tės cen­tre, o pa­kraš­ty­je, ne jis „val­do“ aikš­tę, ne jis ten svar­biau­sias, o vi­si tie sku­ban­tys ar pail­sė­ti pri­sė­dę žmo­nės. Kaž­ku­riuo lai­ko­tar­piu mo­nu­men­tas trau­kė jau­ni­mo sub­kul­tū­ras, ant po­sta­men­to bū­ria­vo­si pan­kai, go­tai, da­bar, at­sta­čius Val­do­vų rū­mus, jų jau ne­ma­ty­ti, bet erd­vės ša­lia pa­min­klo iš­li­ko gy­vos. Ma­tyt, tam, kad is­to­ri­nis mo­nu­men­tas ga­lė­tų su­aug­ti su mies­tu ir bū­ti jo da­li­mi, rei­kia, kad jis bū­tų šiek tiek ne­svar­bus, ne­reikš­min­gas, mar­gi­na­lus, už­lei­džian­tis vie­tą tik­ra­jam gy­ve­ni­mui ir mies­to rit­mui.

Ar­ba kad bū­tų to mies­tie­tiš­ko gy­ve­ni­mo da­lis. Vi­sa­da ma­lo­niai pra­ei­nu pro bron­zi­nį suo­liu­ką ša­lia Lu­kiš­kių aikš­tės, skir­tą Vy­tau­tui Ker­na­giui at­mi­nti. Tik pri­sės­ti vis lai­ko pri­trūks­ta. Bet tai pui­kus pa­vyz­dys, kaip at­mi­ni­mo pa­min­klai ga­li at­si­sa­ky­ti ide­o­lo­gi­nės di­dak­ti­kos ir vie­na­reikš­miš­kų, siau­ras mąs­ty­mo tra­jek­to­ri­jas siū­lan­čių mo­nu­men­tų. Dar vie­nas toks pa­vyz­dys – ša­lia Ge­to Au­kų aikš­tės esan­tis pa­min­klas žy­dų kil­mės gy­dy­to­jui Ce­ma­chui Ša­ba­dui. Žmo­gaus ūgio skulp­tū­ra, su­mon­tuo­ta tie­siog ant ša­li­gat­vio, vaiz­duo­ja gy­dy­to­ją, ben­drau­jan­tį su vai­ku. Ne­ti­kė­tas skulp­tū­ros so­cia­lu­mas, ne­hie­rar­chi­nis san­ty­kis su pra­ei­viu, ro­dos, juos at­gai­vi­na, įkve­pia gy­vy­bės spė­ju­siam pra­ilg­ti jų po­kal­biui.

As­me­ny­bių ir jų nuo­pel­nų ne­ly­gi­nu, bet kar­tu ir ne­no­riu pa­sa­ky­ti, kad di­din­ges­nėms is­to­ri­nėms fi­gū­roms rei­kia di­din­ges­nių mo­nu­men­tų. Jei ide­o­lo­gi­niais su­me­ti­mais po­li­ti­nė val­džia ne­ga­li su­si­tu­rė­ti ne­pa­vaiz­da­vu­si Ku­dir­kos, nes tik taip su­pran­ta at­mi­ni­mo įpras­mi­ni­mą, tai daug pra­smin­ges­nis ir ar­ti­mes­nis mies­tui bū­tų toks Ku­dir­ka, ku­riam bū­tų ga­li­ma ir už no­sies kepš­te­lė­ti, ir į pa­ran­kę įsi­ki­b­ti.

Jei pri­ei­na­me prie iš­va­dos, kad is­to­ri­ja nuo­la­tos ku­ria­ma, kad is­to­ri­niai na­ra­ty­vai ne­nu­trūks­ta­mi, tai te­gul tos is­to­ri­jos bū­na ku­ria­mos mo­der­nio­mis prie­mo­nė­mis, ne­si­dangs­tant am­ži­ny­be. Nors pa­grin­di­nės Vil­niaus skulp­tū­ros su­kur­tos per pra­ėju­sius dvi­de­šimt me­tų, bu­vo sie­kia­ma to, kad jos at­ro­dy­tų, lyg bū­tų sto­vė­ju­sios čia am­ži­ny­bę; jų for­mos, sti­lius, ide­o­lo­gi­ja, ku­riuos ban­do­ma at­kar­to­ti iš pra­ėju­sių lai­ko­tar­pių, se­niai ne­be­tin­ka mo­der­naus mies­to vei­dui ir at­min­čiai, mo­der­niam is­to­ri­jos su­pra­ti­mui kur­ti. Mies­to ir vals­ty­bės is­to­ri­jai trūks­ta tau­ti­nės ide­o­lo­gi­jos ir na­cio­na­lis­ti­nės po­li­ti­kos ne­su­var­žy­tos tėk­mės, iš­lais­vi­nan­čios ki­tus ne­pel­ny­tai nu­til­dy­tus is­to­ri­nius pa­sa­ko­ji­mus.

Komentarai / 4

 1. godis.

  Dirba šitas… Uždavinys, matyt-”…griauti iš…pamatų…”

 2. gurginis.

  Ne, nu baikit spausdint panašius berniukus, nes jau laikraščio pirkt nebesinorės tuoj.

 3. baltrus.

  na nėra jau tas Mindaugas toks netikęs – ir aplinka žmonių mėgiama – pastatyti suoliukai, vaikučiai ropščiasi į karaliaus sterblę ir čiuožia sau žemyn :)
  Gediminas – nesusipratimas, daktarui Kudirkai už nugaros kėpso krematoriumas – irgi atrodo simboliškai- tragikomiškai, nes dar toliau – ne tik mašinų stovėjimo aikštelė, bet ir Gedimino 11.

 4. visazine.

  O man labai patinka ir Gedas, ir Mindė. Visada praeidama pakeliu galvą. Kokias prasmes įdedi, taip ir atrodo. Šitas nesiliaujantis burbėjimas didele dalimi yra tiesiog paplitęs “trendas”.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.