Noi­se we­ek, ar­ba Triukš­mau­jan­tis Vil­nius

AG­NĖ ALI­JAUS­KAI­TĖ

Kai mo­ki­nu­kai su kardeliais trau­kia mo­kyk­lon, o tė­ve­liai niurz­ga dėl trans­por­to spūs­čių (ar pa­si­bai­gu­sių / ne­at­si­ra­du­sių vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tų), Vil­nius ima triukš­mau­ti. At­ro­do, įpras­tas reiš­ki­nys mū­sų be­si­la­vi­nan­čio­je vi­suo­me­nė­je, tad lyg ir de­rė­tų kaip nors veng­ti su­maiš­ties, pa­vyz­džiui, kardeliais ap­si­rū­pin­ti die­na anks­čiau ar vie­toj gė­lių įteik­ti mo­ky­to­jai ori­ga­mį.

Ka­dan­gi mo­te­rų, at­sar­giai ti­pe­nan­čių su aukš­ta­kul­niais, ir kos­tiu­muo­tų vy­riš­kių glė­biuo­se vis dar puokš­tės, o ne po­pie­ri­niai dra­ko­nai ir žu­vys, at­ro­do, vil­nie­čiams triukš­mas pa­tin­ka. Gal­būt to­dėl, o gal ir ne vi­sai, eks­pe­ri­men­tuo­jan­tys mu­zi­kan­tai skel­bia noi­se we­ek.

Triukš­mo sa­vai­tės or­ga­ni­za­to­rius – „Ag­har­ta“ (part­ne­riau­jan­tis su „Sha: Tri :Ah“) – ne­abe­jo­ti­nai vie­nas ryš­kiau­sių var­dų lie­tu­viš­kos eks­pe­ri­men­ti­nės elek­tro­ni­nės mu­zi­kos pa­ri­biuo­se. Ži­no­ma, ne­ga­li­ma pa­mirš­ti „Au­tar­keia“, ren­gian­čios fes­ti­va­lį „Nor­dic Au­dio Mo­dern“, ir „Mo­on­trix“, jau lap­kri­tį siur­re­a­lis­ti­nės elek­tro­ni­kos vir­pe­siais ap­do­va­no­sian­čios chto­niš­kas Anykš­čių že­mės bū­ty­bes ir mus, žmo­giš­kos pri­gim­ties klau­sy­to­jus.

Ru­de­ni­nis noi­se skam­ba net tris die­nas tri­jo­se skir­tin­go­se kul­tū­ri­nė­se erd­vė­se.

Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą kul­tū­rin­gos mu­zi­kos mė­gė­jai ren­ka­si „KultFlux“ plat­for­mo­je. Tik­riau­siai dau­ge­liui te­ko ste­bė­ti, pa­ste­bė­ti Ne­ries kran­ti­nė­je esan­tį ar­chi­tek­tū­ri­nį da­ri­nį, pri­me­nan­tį dė­žę. Pa­si­ro­do, ta­me na­me­liu­ke ant van­dens vyks­ta an­derg­raun­di­niai reiš­ki­niai. Jo­kių pom­pas­tiš­kų įman­try­bių, tie­siog jau­ki zo­na.

Vos per­žen­gus aukš­tą slenks­tį, tie­sa, dar ir ge­ro­kai pa­vė­la­vus, no­ri­si gūž­te­lė­ti pe­čiais – klau­sy­to­jų ne­daug, vos ke­li žmo­nės. Ne­jau­gi vi­sa liau­dis ru­dens 1-ąją šven­čia mak­do­nal­duo­se?

Ne, vis dėl­to ne vi­sa. Vos ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius pa­skel­bia, kad tuo­jau iš­gir­si­me tik­rą dark am­bient, bū­rys rū­ka­lių ir gry­no Ne­ries pa­kran­tės oro mė­gė­jų, be­si­bū­ria­vu­sių lau­ke, su­gu­ža vi­dun. Ir pra­si­de­da dark am­bient. „Re-drum“ iš Ru­si­jos ir 2011 me­tais „Spei­go“ fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vęs pro­jek­tas iš Veng­ri­jos „Ro­var 17“ už­bu­ria at­lie­ka­mais au­dio­ko­lia­žais. Tam­so­je už stik­lo sie­nos rai­bu­liuo­jan­tis van­duo su­ku­ria ypa­tin­gą at­mos­fe­rą, jos bur­tus iš­sklai­do tik kart­kar­tė­mis pro ša­lį pra­plau­kian­čios val­tys.

Tą­va­kar triukš­ma­vo ir po­ra lie­tu­viš­kos elek­tro­ni­nės mu­zi­kos sce­nos at­sto­vų, bet di­džiau­sios ma­no pa­gy­ros vis dėl­to ati­ten­ka „Ro­var 17“.

Kuo to­liau – tuo triukš­min­giau. Tik­rai ne kiek­vie­nam, net ir ne­men­ką gar­so įra­šų ko­lek­ci­ją su­kau­pu­siam, klau­sy­to­jui ži­no­mas Joh­no Ca­ge’o var­das. Na, ne­bent tas klau­sy­to­jas bū­tų dar ir „Flu­xus“ ger­bė­jas. Ar­ba vie­toj „Del­fi“ nau­jie­nų kas­dien skai­ty­tų žy­mių bu­dis­tų są­ra­šą, ku­ris, be­je, ne toks jau trum­pas, ir bū­tų at­min­ti­nai iš­mo­kęs vi­sus var­dus.

Be dzen­bu­diz­mo stu­di­jų (o gal vei­kiau su jo­mis), Ca­ge’as do­mė­jo­si fi­lo­so­fi­ja, mu­zi­ko­lo­gi­ja, po­ezi­ja ir vei­kė, dir­bo, kū­rė šio­mis kryp­ti­mis. Eks­pe­ri­men­tai, daik­tiš­ku­mo nei­gi­mas, for­mų lais­vė – vi­sa tai api­bū­di­na gi­lius pėd­sa­kus šių lai­kų me­no is­to­ri­jo­je pa­li­ku­sią as­me­ny­bę.

Tai­gi, rug­sė­jo 5-osios va­ka­rą avan­gar­do mė­gė­jai ren­ka­si Venc­lo­vų na­muo­se ir mi­ni Ca­ge’o 100 me­tų su­kak­tį. Vyks­mo vie­ta pa­si­rink­ta pui­kiai, ap­švie­ti­mas – dar pui­kiau. Venc­lo­vų mu­zie­ju­je te­ko lan­ky­tis ke­le­tą kar­tų, tuos ke­le­tą kar­tų jis ir li­ko tie­siog mu­zie­ju­mi, bet rug­sė­jo 5-ąją kny­gų len­ty­no­mis pa­rem­tos sie­nos nu­švi­to ki­taip. Dai­liais vio­le­ti­niais at­spal­viais.

Bet kas gi iš tų sie­nų, jei tarp jų ne­ai­di, ne­dūz­gia, ne­džerž­gia mu­zi­ka? Tad žo­dį ta­rus (vi­sai ne­nu­obo­džiai, ne per il­gai, kaip daž­nai nu­tin­ka su gar­bių žmo­nių kal­bo­mis) Ro­ber­tui Kun­dro­tui, iš­lei­du­siam dvi Ca­ge’o kny­gas lie­tu­vių kal­ba, su­skam­ba Lu­ko De­vi­tos psi­cho­de­li­ka. Šiek tiek nu­stem­bu elek­tro­ni­nės mu­zi­kos in­stru­men­tų mar­gu­my­ne iš­vy­du­si žmo­gų su gi­ta­ra. Dar vie­nas ma­lo­nus ne­ti­kė­tu­mas.

Gar­si­nę odi­sė­ją tę­sia Je­le­na Gla­zo­va, me­ni­nin­kė iš Ry­gos. De­vi­tos psi­cho­de­li­ka, at­ro­do, už­mig­dė tik vie­ną ša­li­mais sė­din­tį vy­riš­kį, o Gla­zo­vos pa­si­ro­dy­mas, ti­kė­ti­na, dau­giau. Nors ir noi­zinis, itin mo­no­to­niš­kas mu­zi­ka­vi­mas me­di­ta­ci­jai (šiuo at­ve­ju gru­pi­nei) taip pat ne per la­biau­siai tin­ka­mas.

Vi­sus snū­du­riuo­jan­čius tuo­jau pa­ža­di­na ar vei­kiau iš­kart į leng­vos šo­ko bū­se­nos ri­bas svie­džia ar­gen­ti­nie­tės vo­ka­las. Vie­nas re­tų at­ve­jų, kai at­li­kė­jas ge­ba ste­buk­lin­gai taik­liai su­de­rin­ti emo­cio­na­lu­mą ir lo­gi­ką. Pa­trauk­liai ag­re­sy­vus An­dre­os Pen­sa­do per­for­man­sas, jun­gian­tis gar­są ir ju­de­sį, gar­su su­vie­ni­ja pub­li­ką – pa­bai­go­je vi­si (net ir aš, šiaip jau vel­tui ne­vir­pi­nan­ti bal­so sty­gų) šau­kia taip gar­siai, kaip tik iš­ga­li.

Pas­ku­ti­nis ra­mes­nis, bet ne blo­ges­nis už Pen­sa­do pa­si­ro­dy­mą – in­ži­nie­riaus pro­jek­tas iš Mask­vos „vtol“. Įdo­mu ne tik klau­sy­tis, bet ir ste­bė­ti ga­ly­bę su­dė­tin­gai at­ro­dan­čių elek­tro­ni­nių in­stru­men­tų, ku­riuos mu­zi­kan­tas ga­mi­na­si pats.

Šiai gar­so odi­sė­jai pa­si­bai­gus, be­lie­ka įsi­gy­ti ren­gi­ny­je par­duo­da­mą Ca­ge’o vei­ka­lą „Me­tai nuo pir­ma­die­nio“ ir, įsi­jun­gus jo 4’33″, mė­gin­ti iš­skai­ty­ti gar­są.

Pra­ėjus po­rai die­nų po šio mė­gi­ni­mo – pas­ku­ti­nis, ne­abe­jo­ti­nai ener­gin­giau­sias, va­ka­ras, pra­si­dė­jęs li­kus vos po­rai va­lan­dų iki vi­dur­nak­čio.

Pa­ga­liau su­ra­dus klu­bą „Ra­ke­ta“ (taip, man šis pa­va­di­ni­mas anks­čiau taip pat bu­vo ne­gir­dė­tas ne­re­gė­tas), be­lie­ka nuo plau­kų nu­si­rink­ti lie­taus la­šus ir ti­kė­tis, kad pra­vė­rus du­ris į vei­dą ne­tvoks­tels pra­kai­to plius al­ko­ho­lio plius ta­ba­ko ar dar vel­niai­žin koks tvai­kas.

Pir­mas įspū­dis iš­tin­ka ge­res­nis, nei ti­kė­ta­si, jo­kio tvai­ko, jo­kių kliū­čių ke­ly­je, ap­skri­tai – la­bai ne­blo­gas vaiz­das. Ir gar­sas. Nors šį­va­kar noi­se ne­si­gir­di, Vil­niaus disk­žo­kė­jai šok­di­na mar­gą­ją pub­li­ką mi­ni­mal wa­ve, witch hou­se, sea punk bei­gi ki­to­kiais įdo­miais gar­sais. Ir jiems pui­kiai se­ka­si tai da­ry­ti.

Už­si­no­rė­jus pail­sin­ti kau­lus, ko­jy­tes ar ran­ky­tes, ga­li­ma įsi­tai­sy­ti minkš­tuo­se krės­luo­se, už­si­ma­nius įkvėp­ti gry­nes­nio nei dirb­ti­nių dū­mų ka­muo­lių pri­pil­dy­ta­sis oro – iš­kiš­ti no­sį (ar net­gi vi­są įkai­tu­sį kū­ną) lau­kan. Kai vis dėl­to nie­ko il­sin­ti ne­si­no­ri, žvilg­te­liu ko­ri­do­riun ir ap­tin­ku sie­nas puo­šian­čius Shalt­mi­ros, apie ku­rią „Šiau­rės At­ėnuo­se“ ne­se­niai ra­šė Ais­tė Pau­li­na Vir­bic­kai­tė, dar­bus. Pa­ro­dos ne­įpras­to­se erd­vė­se be­veik vi­suo­met pa­trau­kia iš­le­pin­tą lan­ky­to­jo akį, ne­įpras­tos pa­ro­dos – tuo la­biau.

Ne­tru­kus pa­si­ro­do ir pa­ti me­ni­nin­kė. Pra­si­de­da ne­oni­nis bo­dy art, da­žai lie­ja­si lais­vai. Tam­pi me­no kū­ri­niu sa­vo va­lia ar­ba ne, mat kliū­va vi­siems. Ne­tru­kus tie vi­si švy­ti ža­lia bei­gi ro­ži­ne spal­va.

Taip ke­lioms va­lan­doms pra­ran­du ta­pa­ty­bę, te­su ža­lia dė­mė ne­ap­rė­pia­moj juo­du­moj. Su­si­lie­ju su ki­to­mis švy­tin­čio­mis dė­mė­mis ir ap­si­gy­ve­nu mo­men­te, ku­ria­me nė­ra var­dų. Gar­sas ir vaiz­das pri­me­na Gas­pa­ro Noé še­dev­ro „En­ter the Void“ psi­cho­de­li­ką.

Įpu­sė­jus anks­ty­vam ryt­me­čiui, pra­kai­to sro­vė­mis iš­te­ki­nus pas­ku­ti­nes jė­gas, pub­li­ka ima skirs­ty­tis. Ne kar­tą te­ko ma­ty­ti, kaip va­ka­ras (ry­tas) bū­tent taip ir bai­gia­si, bet šį­kart nu­ste­bi­no ypa­tin­gas Ar­man­to, „Ag­har­ta“ ly­de­rio, ge­bė­ji­mas ben­drau­ti su pub­li­ka. Ne­pa­me­nu, ka­da pas­ku­ti­nį­kart ma­čiau to­kią ener­gin­gą as­me­ny­bę, su­ge­ban­čią taip pa­pras­tai už­krės­ti sa­vo ener­gi­ja mi­nią ko­ne snū­du­riuo­jan­čių šo­kė­jų.

Šiaip ar taip, vis­kas anks­čiau ar vė­liau bai­gia­si. Bai­gė­si ir noi­se we­ek. Triukš­min­gai, links­mai, šo­kiais po­kiais, me­nu be tai­syk­lių.

At­ro­do, bai­gė­si ir di­džio­sios spūs­tys ke­liuo­se. Ir kar­de­liai, astrai pra­ei­vių del­nuo­se ne­be­žy­di. Vė­jas gat­vė­mis šluo­ja pur­vi­nas po­pie­riaus skiau­tes. Gal­būt ki­tais me­tais kai ku­rie iš mū­sų lanks­tys ori­ga­mius ir vie­toj triukš­mau­jan­čių kar­delių pir­kė­jų klau­sy­sis mu­zi­ki­nio triukš­mo.

Komentarai / 1

  1. popcorn.

    nelabai aišku kas iš tikrųjų būdinga tiems renginiams. Netikėti garsai, violetiniai atspalviai…viskas taip prabėgom aprašyta. Ir norisi paklausti kas čia taip undergroundiška, ne auditorijos mažumo atžvilgiu, bet idėjiniu?

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.