Egzistencializmas

KĘSTUTIS NAVAKAS

Vie­nin­te­lį kar­tą nu­si­žu­dy­ti ban­džiau aš­tun­to­je kla­sė­je. Su­si­py­kau su mer­gi­na, o tai vi­sa­da pa­vo­jin­ga gy­vy­bei. Net gy­vy­bės idė­jai, kab­le­liais te­at­skir­tai nuo eros ir tha­na­tos.

Kla­sio­kės drau­gas Nel­ka čia jau bu­vo ma­ne ap­len­kęs, gu­lęs po trau­ki­niu („At­si­gu­liau ant bė­gių, ir at­va­žiuo­ja trau­ki­nys Kau­nas–Kap­su­kas…“), tik tiek, kad ne­re­zul­ta­ty­viai. Ma­ši­nis­tas jį ta­da kiek pa­skriau­dė ir iš­rie­dė­jo į Kap­su­ką, o Nel­ka grį­žo na­mo gy­vas ir ne­lai­min­gas, tur­būt vi­są ke­lią mąs­ty­da­mas, ko­kia gė­da, koks lem­ties cha­miz­mas, kaip jis nu­vy­lė Ca­mus.

Nel­ka bu­vo drą­sus, aš – at­sar­gus. Drą­sa puo­šia ne vi­sa­da, at­sar­gu­mas ir­gi. To­dėl kar­tais at­ro­dy­da­vom pa­si­puo­šę, kar­tais ne. Tie­sa, tas pats Nel­ka at­si­dū­rė Kau­no kli­ni­kų re­a­ni­ma­ci­joj, mo­kyk­los tu­a­le­te pa­var­to­jęs iš ma­nęs pirk­to ko­kai­no (kur­sy­vas ro­do tam tik­rą są­ly­giš­ku­mą). Epi­zo­diš­kai pre­kia­vau džin­sais, vi­ni­lais, Ni­ko­la­jaus II auk­si­nė­mis mo­ne­to­mis, vė­liau ir ko­kai­nu. Ka­dan­gi nei aš, nei ma­no tie­kė­jai (Kau­no hi­piai, sė­dė­da­vę prie „Lau­mės“) ne­bu­vo­me jo ban­dę, nie­kas taip ir ne­ži­no, kas ten bu­vo iš tik­rų­jų, gal skal­bi­mo mil­te­liai. Ban­dy­da­vom tik žo­lę, ku­ria, ži­no­ma, ir­gi pre­kia­vau. Žo­lės bu­vo daug, kar­tais iš ry­to ją kep­da­vom su alie­jum ir prie­sko­niais ir dė­da­vo­mės ant duo­nos, pas­kui pro vi­sas sek­vo­jas ir ba­o­ba­bus krau­liu plauk­da­vom į mo­kyk­lą. Pa­mo­kos at­ro­dy­da­vo nuo­sta­bios, fi­zi­kos mo­ky­to­jas Pliau­ga skrai­dė po kla­sę ir pa­sa­ko­jo to­kius juo­kin­gus da­ly­kus, kad juo­kin­giau­sia pa­sau­ly ta­da bu­vo ne L. de Funèso fil­mai, o pir­ma­sis New­to­no dės­nis, ypač ta for­mu­luo­tės da­lis tarp abie­jų kab­le­lių.

Kadras iš filmo "400 smūgių" (rež. François Truffaut, 1959)

Nel­kai ir­gi ge­riau rei­kė­jo ten­kin­tis žo­le, bet mo­kyk­loj ne­bu­vo kep­tu­vių. Ką jis ten tu­a­le­te vei­kė su ne­aiš­kiais mil­te­liais, nie­kas ne­ži­no, gal kriauk­lę plo­vė ir mir­ti­nai pa­var­go. Šiaip ar taip, at­va­žia­vo trau­ki­nys Kau­nas–Kap­su­kas ir iš­ve­žė jį į kli­ni­kas. Tuo­met pro sa­vo la­še­li­nių vamz­de­lius jis apie ma­ne pa­tri­mi­ta­vo ir sau­gu­mo ko­mi­te­to Kau­no sky­rius čia tu­rė­jo dar­bo ne ma­žiau nei Ge­di­mi­no stul­pų gra­fi­čius ant pa­sta­tų sie­nų per­pie­ši­nė­da­mas į vai­kiš­kus na­me­lius.

Pas­ku­ti­nę sa­vo gy­ve­ni­mo die­ną (vei­kiau jau nak­tį, ku­ri vi­sa­da nu­tei­kia svar­biems ju­de­siams) už­rė­miau sa­vo pa­lė­pės du­ris le­do ri­tu­lio laz­da, per­skai­čiau tri­jų kny­gų nu­ga­rė­les, dau­giau skai­tyt ne­bu­vo no­ro, ir žiū­rė­jau į sto­vin­tį ant grin­dų ju­gos­la­viš­ko bren­džio „Vin­jak“ bu­te­lį, kol tas man ta­rė: lipk ant kė­dės, dur­niau, ir kar­kis. Bet ne­mo­ku ju­gos­la­viš­kai, tai nie­ko ir ne­su­pra­tau. Su­pra­tau, kad rei­kia per­si­reng­ti, vi­si per­si­ren­gia prieš mir­tį. Ap­si­vil­kau šva­rius marš­ki­nius, kos­tiu­mą, į ki­še­nę įsi­dė­jau kaž­ką la­bai ma­žo ir svar­baus, ką – jau ne­pa­me­nu, gal są­var­žė­lę. Pri­si­se­giau va­ri­nę Do­vy­do žvaigž­dę, dėl vi­sa ko, ir pa­si­ro­džiau sau toks ne­at­re­mia­mai gra­žus su tom įka­pėm, kad trum­pam net mir­ti ne­be­si­no­rė­jo. Bet kur jau ne­mir­si, Ro­meo – ir tas mi­rė. Tad pa­si­dė­jau pei­lį kuo ar­čiau ve­nų ir pa­ma­čiau, kaip krau­jas jo­se tir­ta iš bai­mės. Du­rys jau traš­kė­jo, lau­žia­mos dė­dės Me­čis­lo­vo, traš­kė­jo il­gai, jei bū­čiau no­rė­jęs per­skai­tyt ir li­ku­sias kny­gų nu­ga­rė­les, lai­ko bū­tų už­te­kę. Kai pa­ga­liau iš­lū­žo, nuo dė­dės plaš­ta­kų la­šė­jo krau­jas. Bu­vo keis­ta, kad pjau­nuo­si aš, o krau­juo­ja jis, bet jei jau taip no­ri, te­gu krau­juo­ja. Gal ger­si­te vin­ja­ko? – pa­klau­siau dė­dės. Pa­sa­kė, kad ne, ir leng­viau at­si­du­sau, nes vin­ja­ko ten ir ne­bu­vo, tik bu­te­lis. Be­si­elis kū­nas.

Grei­to­ji ir at­va­žia­vo grei­tai, kai jos ne­rei­kia, vi­sa­da grei­tai at­va­žiuo­ja, te­le­por­ta­ci­ja į Kau­no be­prot­na­mį Kuz­mos gat­vė­je tru­ko dar trum­piau. Kaž­ko kie­tai pri­si­val­giu­si se­se­lė, ne itin tel­pan­ti į sa­vo bal­tą cha­la­tą, pu­sę nak­ties man pais­tė vi­so­kius nie­kus, ge­riau bū­tų pa­pa­sa­ko­ju­si, ko ten tiek pri­si­val­gė, kad kie­ta it Le­ni­no pa­min­klas. Pa­sa­ko­jo be­veik pa­gar­biai, juk sa­kiau, kad bu­vau gra­žus kaip Mai­ne­ly­tė ir Ado­mai­tis vie­nam as­me­ny. Pa­ry­čiais at­ėjo bin­tais švy­tin­tis dė­dė Me­čis­lo­vas ir iš­ke­lia­vo­me na­mo.

Ėjo­me pės­ti, tak­sis­tų vol­gos sto­vė­jo kel­kraš­čiuos, kaip į kran­tą iš­mes­ti se­ni ba­tai. Dė­dė sa­kė, jog „bus dar tų pa­nų“. Ži­no­jau, kad kiek­vie­na jų – ne­pa­kei­čia­ma, bet jei jau no­rės, te­gu sau sto­vi ma­no gy­ve­ni­mo kel­kraš­čiuos, kaip tak­sis­tų vol­gos. Bu­vo la­bai ap­mau­du, kad nei man, nei Nel­kai ši­taip ap­gai­lė­ti­nai ne­si­se­ka. Pa­si­ro­do, nu­mir­ti ši­tam gy­ve­ni­me mes nie­kad ne­su­ge­bė­sim, mes mir­ties ne­vy­kė­liai, mes ne­mir­tin­gi. Net Kris­tus bu­vo mi­ręs, o mes ne, tad ir prieš jį kaž­kaip ne­sma­gu.

Ki­tą die­ną te­ta Zi­ta iš­si­ve­žė ma­ne į Vil­nių, pas tuo­me­ti­nį sa­vo vy­rą. Ne­su­pra­tau, ko man ten va­žiuo­ti, šach­ma­tais pa­žais­ti ar ką? Tas vy­ras, dės­ty­to­jas, ko­lek­cio­na­vo su­vi­lio­tas mer­gi­nas ir kiek­vie­nos var­dą už­ra­šy­da­vo bal­to­jo­je at­vi­ru­ko pu­sė­je. At­vi­ru­kai bū­da­vę su vi­so­kių ak­to­ry­čių sna­pe­liais, o var­dai žy­mė­ti ak­ros­ti­chais. At­vi­ru­kų tu­rė­jo pu­sę sprin­džio, kas ne­ga­lė­jo ne­kel­ti su­si­ža­vė­ji­mo, pa­vy­do ir min­ties, kad dė­dės žo­džiai „bus tų pa­nų“ nė­ra vi­sai iš pirš­to lauž­ti. Pa­si­ro­do, pa­sau­ly­je jų dar kaž­kur yra, svar­bu su­ras­ti kur.

Ne­bu­vo­me pri­im­ti drau­giš­kai. Ap­skri­tai ne­bu­vo­me pri­im­ti, gal šei­mi­nin­kas kū­rė ei­li­nį ak­ros­ti­chą, tad te­ko klai­džio­ti po Bal­tu­pius, kur ka­dai­se vei­kė rep­re­zen­ta­ci­nė LTSR pio­nie­rių sto­vyk­la, pa­aug­lys­tės pa­tir­tį nu­spal­vi­nu­si sa­vom pas­te­lėm ir­gi ak­va­re­lėm.

Pio­nie­rių sto­vyk­la „Ai­das“ bu­vo fa­sa­di­nis so­viet­me­čio ele­men­tas, čia au­to­bu­sais vež­da­vo ka­pi­ta­lis­tus, tu­rin­čius nu­steb­ti dėl so­vie­ti­nio vai­ko bran­dos, šva­ros ir dar­nos. Taip nu­steb­da­vo, kad ati­duo­da­vo mums vis­ką ką be­tu­rį ir iš­va­žiuo­da­vo pli­ki ir ba­si. Vei­kiau­siai dau­ge­lis jų, grį­žę į sa­vas ša­lis, iš­syk įsto­jo į ko­mu­nis­tų par­ti­ją.

Pa­grin­di­nis sto­vyk­los kon­tin­gen­tas bu­vo sla­vai, kas lei­do iš ra­maus na­cio­na­lis­ti­nio Kau­no at­vy­ku­siam pa­aug­liui pa­si­mo­ky­ti Dos­to­jev­skio ir Mic­ke­vi­čiaus kal­bų, taip pat pri­tai­ky­ti sa­va­me mies­te gau­tus ko­vos me­nų įgū­džius. Lan­kiau kla­si­ki­nes im­ty­nes, bet, kad vi­si iš bai­mės bėg­tų neat­si­gręž­da­mi, pa­sa­kiau už­si­i­mąs džiu­džicu. Po­ra me­ti­mų per du­be­nį pa­dė­jo įti­kin­ti po­rą opo­nen­tų, ta­čiau daž­niau tek­da­vo su­tik­ti su opo­nen­tų nuo­mo­nė­mis.

Ga­lų ga­le bu­vau in­teg­ruo­tas ir pa­va­din­tas Ki­pa­ri­su (tais lai­kais bu­vau il­gas kaip Ali­šan­ka, tik vė­liau nuo daž­no ty­so­ji­mo vo­nio­je ne­įti­kė­ti­nai su­si­trau­kiau). Lais­va­lai­kiu vie­ti­niai pio­nie­riai va­ri­nė­da­vo kal­be­les, gliau­dy­da­vo siem­kas, dai­nuo­da­vo ka­li­nių dai­nas ar­ba ei­da­vo kul­ti to­kio Pro­fe­so­riaus. Pro­fe­so­rius – ap­kū­no­kas ber­niu­kas su aki­niais – bu­vo ku­lia­mas iš pe­ties ir vei­kiau­siai nuo gi­mi­mo iki ba­ka­lau­ri­nio. Nuo to tu­rė­jo už­si­grū­din­ti kaip sa­mu­ra­jaus ka­ta­na ir da­bar tur­būt yra tok­sai pat ne­mir­tin­gas kaip mu­du su Nel­ka.

Nak­ti­mis žais­da­vo­me bu­te­lį, ku­ris kak­le­liu baks­tel­da­vęs tą, su ku­ria reik­da­vo bu­čiuo­tis. Vi­si no­rė­jo bu­čiuo­tis su to­kia Le­na, jau ta­da at­ro­džiu­sia kaip sto­ties bu­fe­ti­nin­kė. Man ir­gi tek­da­vo, po kiek­vie­no bu­či­nio vis la­biau ją įsi­my­lė­da­vau ir iš­ei­da­vau pa­si­gė­rė­ti nak­ti­niais rie­šu­tais ant ne­įžiū­ri­mų laz­dy­nų ša­kų, nuo ko ma­ny­je ėmė spė­riai kal­tis pir­mie­ji po­ezi­jos dai­gai. O dar čia at­va­žiuo­da­vo vo­kie­čių FDJ rep­re­zen­tan­tai iš drau­giš­ko Er­fur­to mies­to.

Vo­kie­čiai iš­si­sky­rė bjau­riai šva­riais dra­bu­žiais, nai­vio­mis aki­mis ir ypa­tin­gu ke­tu­rio­lik­me­čių sek­su­a­lu­mu. Jau po tri­jų die­nų į sto­vyk­lą at­ei­da­vu­siems ap­lin­ki­nių kai­mų len­kams klio­ši­nėm kos­tiu­mi­nėm kel­nėm ant ke­lių sė­dė­da­vo po vo­kie­čių pa­aug­lę ir vi­si sva­jin­gai klau­sy­da­vo­si ant suo­liu­ko ply­šau­jan­čio VEF’o. Tur­būt ne­gra­žiau­sias sto­vyk­los ber­nas, tu­rė­jęs, be ki­ta ko, tri­na­mus džin­sus, su­si­ra­do tur­būt ne­gra­žiau­sią vo­kie­tę ir su ja vis iš­ei­da­vo pa­si­gė­rė­ti ma­no jau mi­nė­tais rie­šu­tais. Kaip ge­ra su ja bu­čiuo­tis, sa­ky­da­vo grį­žęs, ji man ki­ša lie­žu­vį į bur­ną. Tuo­met drau­ga­vau su to­kia Dag­mar, bet ji man jo­kio lie­žu­vio nie­kur ne­kiš­da­vo. Tur­būt bu­vo per trum­pas. Aš jai ir­gi ne­ki­šau, ne­mėgs­tu vien­pu­siš­ku­mo.

Bū­tent to­je sto­vyk­lo­je da­viau pir­mą­jį sa­vo te­lein­ter­viu ir kaž­ko­dėl – mon­go­lų te­le­vi­zi­jai. Pas­kui ga­vau gra­žių at­vi­ru­kų su Ulan Ba­to­ro vaiz­dais plius kaž­ko­kį me­duo­lį – jį iš­syk iš­me­čiau.

Vaikš­čio­jant su te­ta Zi­ta po sto­vyk­los te­ri­to­ri­ją vi­si tie vaiz­dai ir pri­mi­nė Ulan Ba­to­rą. Na­me­liai, ku­riuo­se žais­da­vom bu­te­lius ir bu­či­nius, ku­rių vie­na­me mė­gi­nau su­val­gy­ti mat­ra­cą, lyg su­si­trau­kę, suz­me­kę, vir­tę me­di­niais gry­bais. Ak, koks gai­vus tas net ir ne­to­li­mos pra­ei­ties dvelks­mas, kaip jis man krū­ti­nę at­gai­vi­no, kaip ap­va­lė sie­lą ir kaip įgrū­do pei­lį at­gal in­dau­jon. Ne­svar­bu, kad tai tik po­ros me­tų se­nu­mo pra­ei­tis, bet aš jau vy­ras „su pra­ei­ti­mi“, skli­di­na ri­bi­nių si­tu­a­ci­jų ir li­ki­mi­nių pa­ty­ri­mų. Ir nu­ri­mau kaž­kaip. „Daug my­lė­ta, daug ken­tė­ta, pra­šo po­il­sio jaus­mai“, Chur­gi­no lū­po­mis sa­ko By­ro­nas. Jei bū­tu­me su­ti­kę mon­go­lų te­le­vi­zi­ją, ji tik­rai, pa­ma­čiu­si nu­ri­mu­sį ma­no vei­dą, bū­tų da­vu­si dar vie­ną me­duo­lį – jį ir­gi bū­čiau iš­me­tęs. Kam su­bren­du­siam vy­rui me­duo­lis.

Pas­kui – lai­kas ir ki­ti de­mo­nai, erd­vę iš­krei­pęs lė­ki­mas į da­bar. Le­na ir Dag­mar da­bar kam nors troš­ki­na jau­tie­ną, ta li­ki­mi­nė pa­ne­lė lais­to kam­ba­ri­nius au­ga­lus, nie­kam ne­be­rū­pi ma­no džiu­džicu. Tik­ra­sis džiu­džicu bu­vo keis­ta aist­ra, ver­čian­ti verž­tis pro eros ar pro tha­na­tos iš to, kas nuo jų kab­le­liais te­at­skir­ta, verž­tis tol, kol at­si­trenk­si į bė­gių ar pei­lio plie­ną. Jei ne­si­verž­tum, lik­tum gu­lė­ti žo­lė­je kaip mon­go­liš­kas me­duo­lis ir nai­viai te­be­gal­vo­tum, kad mer­gi­na, ka­dai­se vis­ką pa­ska­ti­nu­si, iš tik­rų­jų bu­vo to prie­žas­tis.

Ne­ži­nau, kur da­bar ma­no ini­cia­ci­jos drau­gas Nel­ka. Te­ta Zi­ta mi­ru­si, dė­dė Me­čis­lo­vas taip pat. Tik vis dar ma­tau krau­ją la­šant nuo jo plaš­ta­kų, su­si­pjaus­ty­tų į ma­no už­rem­tas su­ici­di­nės pa­lė­pės, ku­rio­je ta­pau ne­mir­tin­gas, du­ris.

Komentarai / 8

 1. Baisa.

  “400 smūgių”, sakot :)
  The English title of the movie “400 Blows” is a gross misinterpretation of the original title. The original title stems from the French expression “Faire les quatre cents coups”, meaning “to live a wild life”, as the main character does. Literal translation of the expression would be “to do the 400 dirty tricks”.

 2. Isa.

  Man irgi užkliuvo filmo pavadinimo vertimas.
  Bet rašinys patiko, nors paprastai K. Navako tekstus noris priskirti prie kažko tarp savimylos ir grafomanijos – tai, žinoma, tik asmeninė nuomonė…

 3. zibute.

  Man tai neuzkliuvo filmo pavadinimas, rasinys ne istisai apie ji. Arba isverskit “400 Blows” arba “to do the 400 dirty tricks” savaip, taisyklingai lietuviskai. Idomu butu, jei ne “sintetini” pakaitala sugalvotumet. Ir dar jei apie tas stovyklas ka nors ismanytumet, tada visai idomu jau butu.
  Man tai “kraujo per daug” ;) Labai labai patiko. Aciu Autoriui. Pagarba.

 4. aurika.

  faire 400 coups – tai gyventi negarbingai, šėlioti

  Vivre sans respecter la morale et les convenances.

 5. aurika.

  Labai geras str. ir puikiai jam parinkta iliustr.

 6. trys keturi.

  suaugusio žmogaus organizme cirkuliuoja apie 5l kraujo. Padauginus iš 2-jų ir paskirsčius 2-ms gyvenimams yra daugiau nei pakankamai, kad nuplauti juo ir 4400 gyvenimo nuodėmių ir smūgių. Išgryninti iki tokio skaistumo, kad labiau tik dangus.

 7. toto.

  Sorry, bet pasivaideno, kad tekstas ir komentarai buhalterių (iš pašaukimo) rašyti.

 8. trys keturi.

  toto, kartais matome ne tai, kas tiesiai ir aiškiai, o tai, ką norime matyti. atsakymo į klausimą kodėl taip vaidenasi, o ne kitaip, reikėtų ieškoti savyje.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.