CZESŁAW MIŁOSZ. Eilės

Kurso draugė

Dovanų nešiau jai rožę, dar neprasiskleidusią,
Pėsčias ar važiuotas į kelionę leidausi

Liftų labirintais, juoduojančiomis šachtomis,
Su damomis, kurios man atrodė fantastiškos.

Ji gulėjo ant kanapos, mintimis dalijos,
Jos kaklas baltutėlis, baltas kaip lelijos.

Tarė: klaupkitės, prašom, padėkite rožę,
Kalbėsim apie gėrį, taip pat apie grožį.

Ji buvo grafomanė, bet šiaip talentinga –
Kito amžiaus gelmėj, krašte, kuris dingo.

Ant kepuraitės iltys Geležinio vilko –
Mūsų mokyklos herbas, įsiūtas į šilką.

Tikriausiai ištekėjo, tris vaikus augino –
Tų smulkmenų jau niekas dabar nebežino.

Nejau tas sapnas reiškia, kad geidžiau jos kūno?
Gal man gaila tų kaulų – kur jie šiandien pūna?

Kodėl aš juos skaičiuoju – už marių, už jūrių
Dar likęs iš mūsiškio filaretų būrio?

Į kokį Dantės ratą ji žengė, numirus
Archangelsko snieguos ar Kazachstano tyruos?

Jos laukė drėgnas molis Rasų kapinyne,
Bet nelemtis tikriausiai atėmė tėvynę.

Nebesuvoksiu, kas jai skyrė tą dalį,
O gatvėj nepažinęs praeičiau pro šalį.

Kodėl taip atsitinka, pats save paklausiu:
Gyvenimo nedaug, mirtis tikrų tikriausia.

Sudie, Piurevičuvna, šešėli po akmeniu.
Atmenu tik pavardę, vardo nebeatmenu.


Gajusis

1

Neišmanus, bet pašauktas likimo,
Idant praturtintų gimtinės kalbą,
Išvengė pražūties ir apakimo,
Nes keistos jėgos teikė jam pagalbą.

2

Tarytum kortose, kada žaidikai
Negreitai perpranta laimikio svarbą,
Nesitikėjo skeptro ir vainiko,
Nei to, kad jam skirta karalių arfa.

3

Dievotas vaikas, paprastas valstietis,
Lengvatikis ir prietarų nestingąs.
Ko iš naivumo galima tikėtis,
Jei jis ir komiškas, ir net gėdingas?

4

Genčių rodyklėj – lenkas ar lietuvis,
Pamėgo seną poringę ir mitą.
Pagonių giesmei pritarė liežuvis
Ir netikėtai mokėsi sanskrito.

5

Sukruvinta dirva alsavo dūmais.
Visi kalbėjo: skausmas mus apvalo.
O jam pavydą kėlė jų skaistumas,
Jų meilė tautai, himnams, idealui.

6

Kentėjo ir galvojo: tai per menka.
Koridoriuose vilko sunkią mantą.
Ne vienas iš minios jam tiesė ranką.
Jis gėdijosi, kad daugiau supranta.

7

Galėtum tarti, jog mylėjo žmones,
O gal tiesiog žavėjosi jų bruožais,
Nes kam gi skirtas triūsas ir dvejonės,
Jei tau bereikšmis abstraktusis grožis?

8

Kažką neaiškiai niurzgė ir lemeno,
Įklimpdamas į amžių dialogą.
Tikriausiai reikia šitokių šamanų –
Be jų murmėjimo sunkoka žmogui.

9

Taip buvo renčiami galingi skliautai
Iš klyksmo, iš atodūsių ir psalmių –
Kiekvienai giminei, kiekvienai tautai,
Idant be baimės jos regėtų gelmę.

10

Nes jis tikėjo: bus pasvertas blogis
Ir bus pasvertas gėris, stojus teismui,
Kur pagaliau jis pasirodys nuogas,
Be pasaulėvaizdžio, be kaukių žaismo.

11

Dar vylėsi: už tai, kad raišta koja,
Kad neprigirdi, bus apdovanotas.
Paseno, bet prasmės tebeieškojo
Ir nenorėjo įgūdžiais vaduotis.

12

Bet nesuprasi daugelio dalykų –
Kad ir geismų, sudvejinančių dvasią.
„Kodėl?“ – tas vienas žodis jam beliko,
Kai atmintis ir sąmonė užgeso.

2002

Vertė Tomas Venclova

Vertimai bus publikuojami leidyklos „Apostrofa“
rengiamoje Cz. Miłoszo „lietuviškų“ tekstų antologijoje

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.