Religija

Mėgavimasis skaičiais

MARK BATTERSON Skaičiai yra pavojingas dalykas. Jie padeda mums daug ką išmatuoti, tačiau ne visada sveika ar šventa matuoti dvasinius dalykus. Viena vertus, žmones skaičiuojame todėl, kad žmonės yra svarbūs. Tai suprantama. Tačiau, kalbant apie bažnyčias, čia glūdi didžiulis pavojus.

Nenoriu niekam patikti

ANDRIUS MARTINKUS Aš didžiuojuosi Lietuvos Katalikų Bažnyčia. Ji – vis dar laisva. Man gaila, kad savo pasididžiavimą esu priverstas reikšti gana liūdnomis aplinkybėmis. Tačiau kaip tik šiomis dienomis Bažnyčia išlaikė sunkiausią egzaminą santykių su pasaulietine valdžia srityje.

Kodėl kraujas sukrečia

RUSSELL D. MOORE Tai, kad mūsų amžius yra kruvinas, nėra anomalija. Tiek ultramodernūs kraujo testai, tiek ikimodernūs mitai apie vampyrus byloja tą patį, ką apie realybę mums kalba krikščioniški raštai: gyvybė glūdi kraujyje. Vos išsilaipinęs iš laivo naujoje kūrinijoje, patriarchas Nojus liepia nevalgyti gyvūnų kraujo, kraujo, kuris esąs „mėsos gyvybė“ (Pr 9, 4).

Apie pažadėtojo rojaus… ugniabuvius

IMRANO ŠEIMA (III sūra)* Vardan Alacho maloningojo, gailestingojo! 109 (113). Jie nėr vienodi, – tarp rašto valdytojų yra ištikima bendruomenė: jie skaito Alacho ženklus naktį, atlieka garbinimus. 110 (114). Jie tiki Alachą ir paskutiniąją dieną, įsako tai, kas priimta, ir apsaugo nuo to, kas nepriimta.

Krikščionybės plitimas Gruzijoje

TINATIN GAGOČAŠVILI Gruzinai priklauso prie negausių pasaulio tautų, turinčių savarankišką Bažnyčią. Jų didžioji dauguma susiformavo XX a., o Gruzijos bažnyčią, kaip teigia gruzinų ir užsienio tyrinėtojai, Kristaus mokiniai įkūrė prieš du tūkstančius metų. Terminas „eklesija“ (taip gruziniškai vadinama bažnyčia) yra graikų kilmės, nes krikščionybė į Gruziją plito būtent iš graikiškos aplinkos.

Nuplaktas tarp mirksnio ir amžinybės

SAUDADA ŠVIESA (XXIV sūra)* Vardan Alacho maloningojo, gailestingojo! 2 (2). Svetimoterį ir svetimvyrę – skirkite kiekvienam po šimtą smūgių. Teneužvaldo jūsų pagaila jiems Alacho religijoje, jeigu jūs tikite į Alachą ir paskutiniąją dieną. Ir tegul bausmę vykdant dalyvauja grupė tikinčiųjų.

Sufijus kaimynystėje

PHILIP JENKINS Daug puikių mokslininkų tyrinėja islamą. Daug kitų puikių mokslininkų nagrinėja kintantį globalios krikščionybės veidą. Tačiau tuodu pasaulius – musulmonų ir krikščionių – šie ekspertai sugretina retai. O gaila. Šitaip pamatytume nuostabių paralelių ir sąsajų, kurios nušviestų juos abu. XX a. pradžia yra kritinis krikščionybės naujųjų laikų istorijos metas, ypač laikotarpis po Pirmojo pasaulinio karo ir šį konfliktą lydėjusių…

Bausmė turi keisti žmogų

Su Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonu, broliu pranciškonu ARŪNU PEŠKAIČIU kalbasi Erika Malažinskaitė – Esate Bernardinų parapijos klebonas ir jau trejus metus Lukiškių kalėjime kalinčių nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionas. Kokia jūsų patirtis? Apie ką, jūsų manymu, šiuo metu aktualu kalbėti? – Yra labai daug aktualių dalykų. Pirmiausia, žinoma, tai, kad į nuteistuosius iki gyvos galvos mūsų visuomenėje…

Radęsis iš nebūties ir lūkesčio

SAUDADA ATGAILA (IX sūra)* Vardan Alacho maloningojo, gailestingojo! 17 (17). Nepritinka daugiadieviams lankyti Alacho mečečių, liudijant netikėjimą savo sielose. Tuščias darbas yra šitie jų poelgiai, ir amžinai jie ugnyje skendi! 18 (18). Atgaivina Alacho mečetes tasai, kur įtikėjo Alachą ir paskutiniąją dieną sukalbėjo maldą, davė apvalos ir nesibijo nieko, išskyrus Alachą, – galbūt tokie pasirodys teisingai einančiais!

Piktosios dvasios tikslas – sunaikinti žmogaus asmenybę

Su egzorcistu kunigu ARNOLDU VALKAUSKU kalbasi Rugilė Kazlauskaitė – Kas yra egzortas? Jis kalbamas už vieną žmogų ar už visą pasaulį? – Tai išlaisvinimo iš piktųjų dvasių malda. Dažniausiai vyksta apsėstų žmonių išlaisvinimas, kartais ir vietų. Už pasaulį gali bet kuris žmogus melstis paprasta malda.