LiteratūraRašytojai

Teks­tas ir kon­teks­tas

RE­GI­NA JA­SU­KAI­TIE­NĖ Su­si­ti­ki­mas su ra­šy­to­ju, dra­ma­tur­gu, pub­li­cis­tu, Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ru Ka­ziu Sa­ja šį kar­tą yra teks­tas. Su­in­tri­guo­ja nau­jie­na, kad jis dar ir žur­na­lis­tas, mė­gė­jų ka­me­ra ir mė­gė­jiš­kai (kaip pats sa­ko) už­fik­sa­vęs su­si­ti­ki­mus su iš­ei­vi­jos kul­tū­ri­nin­kais

Iš Verlaine’o ir Rimbaud laiškų

Be­si­bai­giant 1871-ųjų rug­sė­jui Art­hu­ras Rim­baud at­vyks­ta pas po­etą Pau­lį Ver­lai­ne’ą ir ap­si­sto­ja jo na­muo­se. Ver­lai­ne’as ne­il­gai tru­kus pa­lie­ka žmo­ną, sū­nų, me­ta dar­bą ir lei­džia­si į aist­rin­gą, bru­ta­lią drau­gys­tę ir gy­ve­ni­mą su Rim­baud Lon­do­ne ir Briu­se­ly­je.

Mo­sė­džio upe­lių san­ta­ko­se, ąžuo­ly­nuo­se – du­be­nuo­tie­ji ak­me­nys

Su ra­šy­to­ju RO­MU­AL­DU GRA­NAUS­KU apie Mo­sė­džio pra­ei­tį be ver­tė­jų ir ga­liau­siai tik že­mai­tiš­kai kal­ba­si mo­sė­diš­kė žur­na­lis­tė Lai­ma Sen­draus­kie­nė

Rankraščiai nedega

ANONIMINIS AUTORIUS 1994 me­tais Ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la iš­lei­do po­mir­ti­nę An­ta­no Ka­la­na­vi­čiaus kū­ry­bos kny­gą „Ne ak­me­nys gu­li“. Lei­di­nio su­da­ry­to­jos – Per­pe­tua Dum­šie­nė ir Ju­di­ta Vai­čiū­nai­tė.

Nepilnas Gustave’o Flaubert’o asmeninių daiktų sąrašas

García Márquezas: me­di­niu vei­du

IVÁN UL­CHUR COL­LA­ZOS Ivánas Ul­chu­ras Col­la­zo­sas – ko­lum­bie­tis, gy­ve­nan­tis Ek­va­do­re. 1987 me­tais Os­ti­ne (Tek­sa­se) įgi­jo is­pa­na­kal­bių ame­ri­kie­čių li­te­ra­tū­ros dak­ta­ro laips­nį. Bu­vo dien­raš­čių „El Co­mer­cio“ ir „Hoy“ ap­žval­gi­nin­kas. Žy­miau­sia esė kny­ga – „García Márqu­e­zas: apie juo­ką ir ki­tus vieš­pa­ta­vi­mus“

Literatūra: ką ji reiškia tau ir man?

Žurnalistė Evangelina Strumskienė kalbasi su literatūrologu REGIMANTU TAMOŠAIČIU apie šiandieninę literatūrą ir meninės saviraiškos ypatybes

WISŁAWA SZYMBORSKA. Poetas ir pasaulis

Poetė ėjo 89-uosius. Mirė miegodama, savo bute. Primename 1996 m. gruodžio 7 d. Švedijos akademijoje jos pasakytą kalbą. Kalbama, kad pats sunkiausias dalykas, sakant kalbą, yra pirmasis sakinys. Jau ištariau jį… bet jaučiu, kad ir tolesni sakiniai eisis sunkiai

„Seniai buvo laikas kažkam to imtis!“

Latvių prozininkė INGA ŽOLUDĖ (g. 1984) šiemet gavo Europos Sąjungos literatūros premiją už apsakymų knygą „Paguoda Adomo medžiui“ (2010). Spalio mėnesį ji viešėjo Šiaulių literatūros forume „Po šiaurės dangum“, kur skaitė ištrauką iš ką tik pabaigto romano. Jos debiutinio romano „Šilta žemė“ (2008) fragmentas buvo publikuotas „Šiaurės Atėnuose“ (2009.IX.11).

Gyvenantys žmonės

MIKALOJUS VILUTIS Aldona Liobytė, rašytoja, Dievo apdovanota mokėjimu suburti aplink save gražius žmones, mano teta Aldutė, mano antroji mama, o gal ir pirmoji, nes pagimdė ne kūną mano, bet dūšią mano.