LiteratūraMemuarai

Mū­sų Da­mos pa­slap­tis

AUD­RO­NĖ GIR­DZI­JAUS­KAI­TĖ Tė­vas po ka­ro lan­ky­da­mas gi­mi­nę ap­va­žia­vo pu­sę Lie­tu­vos. Grį­žęs iš to­li, nie­ko ne­ži­no­jo apie dau­ge­lio ar­ti­mų­jų li­ki­mus – kur ku­rį ka­ro ban­ga nu­bloš­kė, su­sarg­di­no ar vi­sai pra­žu­dė. Vi­sus su­au­gu­sius vai­kus kvie­tė va­žiuot į Vil­nių mo­ky­tis ir kiek­vie­nam ža­dė­jo sa­vo pa­sto­gę. Ti­kė­jo moks­lo švie­sa.

Ma­lo­nės juos­ta vir­šum Nar­vy­džių kal­vos

JUO­ZAS ŠO­RYS Ir vėl mu­du kar­tu, tė­vai. Dau­gy­bę kar­tų po ma­mos (ją iš­dy­kau­da­mi ir tik li­kę dvie­se jau­kiai pri­si­min­da­mi te­be­va­di­nom ma­tu­li­ta) ir se­sers Jo­vi­tos pa­si­trau­ki­mo į piet­ry­čiuo­se nuo na­mų dunk­san­tį kal­ne­lį

Atlaidai, atlaidai

JONAS STALIULIONIS Var­tant se­ną ma­mos mal­dak­ny­gę, pra­de­da at­gal suk­tis lai­kas. Pa­si­su­ka ir stab­te­li pa­čia­me pra­ėju­sio am­žiaus vi­du­ry­je. Iš at­min­ties iš­ny­ra anks­ty­vas rug­pjū­čio sek­ma­die­nio ry­tas. Tė­vas kin­ko ar­klį, o aš, už­li­pęs ant suo­lo, at­rem­to į pi­nu­čių tvo­rą, žiū­riu į ly­gų kaip stik­las Šven­čiaus eže­ro pa­vir­šių, pa­raus­vin­tą te­kan­čios sau­lės, ir net šo­ki­nė­ju iš džiaugs­mo.

Kinas! Kinas atvažiavo!..

JO­NAS STA­LIU­LIO­NIS Vie­ną sau­lė­tą 1952 me­tų ba­lan­džio po­pie­tę Vait­kū­nų pra­džios mo­kyk­la su­ko­si kas­die­nia­me il­go­sios per­trau­kos šur­mu­ly­je: kvad­ra­to aikš­te­lė­je bumb­sė­jo api­ply­šęs ka­muo­lys, mer­gai­tės ėjo ra­te­lius, o pa­tys ka­rin­giau­si vai­kai, bur­tais pa­si­skirs­tę į „skre­bus“ ir „par­ti­za­nus“, laks­tė Vad­rės upe­lio pa­kran­tė­mis

Vasara su saulės užtemimu

JONAS STALIULIONIS Senstu, širdį vis dažniau užgauna vaikystės sentimentai. Parvažiavęs į tėvų sodybą Nemaitonyse, išeinu paklaidžioti užmarštin grimztančio laiko takeliais. Jausmai paaštrėja žiūrint į pažįstamą iki ašarų kraštovaizdį.

Dedančiam į antį per rankovę išlenda

RIMANTAS ŽILEVIČIUS Aštuntojo dešimtmečio pradžioje „Komjaunimo tiesoje“ suskato balzgatyti – keliamės į naują vietą. – Kur, kur? Į Algirdo gatvę? – nepatenkinti kniaukėdavome. Juk tai pas kipšo bobutę.

Ko mano knygose nėra

VIKTOR E. FRANKL Laisvalaikio pomėgiai Kalbant apie charakterį ir asmenybę arba apie jų abiejų raišką, būtina prisiminti ir laisvalaikio pomėgius. Norėčiau iš anksto pasakyti, kad kava man reiškia labai daug. Todėl vykdamas skaityti paskaitų visada turiu kofeino tabletę, kad galėčiau ją prireikus išgerti

Kepti karveliai nelėkė burnon

RIMANTAS ŽILEVIČIUS Geresnės vietos sostinėje nerasi – Gedimino prospektas, priešais Centrinis paštas, už kampo Rašytojų sąjunga. Na, dar direktyviniai bastionai, kompartijos ir komjaunimo centro komitetai.

Atžvenk tylią mėnesėtą naktį!

RIMANTAS ŽILEVIČIUS Dievulėliau, kaip aš geidavau žaislų! Ne, ne aibės. Tik vieno vienintelio – arkliuko. Tokio, kuris stovėjo vaikų darželio kampe. Su puriais karčiais, gerom akim, kiek prasišiepęs iš nekantrumo, laukiantis raitužėlio, kuris su juo pasileis per kambarį iš skudurėlių nuaustu takeliu.

Vinguriuotos metų rievės

VITAS AGURKIS Pirmasis susikirtimas su pasauliu Į baigiantį užakti Raudenio ežerą subėgo keli kaimai ir dalis Kalvarijos miesto. Tenai nuskubėjo ir mūsiškiai. Frontas buvo jau visai visai netoli. Mūšis užvirė popiet.