Grožis – tai žiaurybė

CONRAD AIKEN

O kabančiuose soduose

O kabančiuose soduose lietus
Nuo dvyliktos iki pirmos nakties kapoja
Lapus ir žiedus, teka liemenim
Platanų, groja tvenkiniuos arpeggio
Ir stygom pakraiges sujungia su paparčiais.
Princesė skaito. Būgnų valetas miega.
Karalius girtas: sviedžia aukso taurę
Iš bokšto lango (pro lietaus užuolaidėlę)
Žemyn į alyvas.

O lygiai pirmą
Prabunda po sodu vulkanas bei
Suduoda į priekalą. Ir lietus
Nustoja lijęs, bet tebekrapnoja,
Tamsoj girdėt čiurlenantis vanduo,
O lapai sustangrėję išsitiesia.
Princesė lapą perverčia, šalia
Jos – žvakė, žvilga standžios aukso kasos,
Ji skaito:Ir iš ten aš leidaus šiaurėn
Į keturių dienų kelionę, kol
Pasiekiau kalvose apleistą kaimą,
Kuriam radau tiktai grifus ir žiurkes
Ir senį nebylį, kurs visą laiką juokės.
Stogai įgriuvę, šuliniai užžėlę.
Tai šičia buvo žuvęs mano tėvas.
Paskui – kiek vakariau aštuonetą dienų.
Į veidus šaltas vėjas bloškė smėlį,
Ir maistas buvo smėlio skonio. Kai
Pasiekėm pliką uolą aukštumoj,
Man brolis tarė:Dar juk nevėlu
Pasukti į namus.“ Ir mes tylėjom
Galvodami apie namus. Princesė
Akis užmerkia, tvenkias po vokais
Jai ašaros; paskui – ant lapo byra.
Būgnų valetas kambario tamsoj
Nubloškia antklodę, vėl miega, knarkia.
Karalius tyliai leidžias bokšto laiptais
Ieškoti aukso taurės.

Linas Katinas. Atspindys. 1979. Cinkografija. Vytauto Balčyčio reprodukcija

Lygiai dvi.
Vulkanas savo požeminėj kalvėj
Po kabančiaisiais sodais, kuriuose
Lietaus lašai dar krenta nuo žiedų
Vijoklio tiesiai į gebenės žiedus,
Sudaužia dusyk į priekalą; murmesys
Pasklinda tarp šaknų ir virkščių. O
Princesė skaito:Aš sergu, rašyti
Nebegaliu, manau, netrukus mirsiu,
Tad laišką duodu broliui, jis pietuosna
Jį atgabens ir viską apsakys. Jo
Pasiteirauk, kaip numiriau šiaurinėj
Dykumoje, kur nėr žolės ir krito
Visi žirgai, išskyrus vieną…“ Galvą
Princesė deda tarp baltųjų rankų
Ir žvilgančių kasų ant lapo. O valetas
Nubunda ir tamsoj prie savo lango
Žiūri, kaip blaškosi alyvos, kur karalius
Surasti stengias taurę.

Lygiai trečią
Mėnulis uždega alyvų žiedus, triskart
Vulkanas kalvėje tarpu šaknų suduoda
Priekalan; ir į viršų dūžiai tyliai sliuogia
Tarp sienų ir vijoklių. Apskritas mėnulis –
Tarytum skydas viršum bokšto smailės.
Princesė žvakę užpučia ir verkia,
Jos kambario brėkšmoj – alyvų kvapas.
Ji verkia rankomis akis uždengus,
Ji mato dykumą ir smėlį, vėjus.
Būgnų valetas kambario tamsoj
Sučiuopia raktą, tylutėliai žengia
Koridoriumi, kiša raktą į
Princesės kambario duris. Tuo tarpu
Karalius (jo barzda šlapia ir rankos,
O nuo rankovių varva) lipa laiptais
Laikydamas iškeltoj rankoj taurę;
Sustoja laiptų vidury ir čiulpia
Iš jos lietaus atmieštą vyno lašą.

Kambarys

Pro šitą langą – o visa kita dingę,
Išskyrus tik mane ir jį – regėjau kovą
Tamsos prieš tamsą. Kambario viduj
Ji sukos, sukos, krito. Ir tuomet išvydau,
Kaip randasi tvarka (jei chaosas panori):
Tamsa pati save pradėjo gniaužti
Ir gūžėsi gūžte; tarytum ji
Save žudytų: pamažu: begal skausmingai.
Tai buvo skausmas. Tai tebuvo vien tik skausmas.
O kas gi dar, kai chaosas įtraukia
Visas jėgas savin, kad gimtų lapas?..

Nes
Jis rados kambary: spindįs, vičvienas;
Nuo jo tuoj pat nusidriekė šakelė;
Nuo šiosios – jau šaka; paskui – kamienas,
Šiurkštus ir storas; ir galiaus – juoda šaknis.
Šaknis suardė sienas; daužė šakos – langą:
Įsigalėjo didis medis.

Medžių medis!
Atmink (atėjus laikui), kaip, kad rastųs
Lapas, numirė chaosas. Tuomet išdrįski:
Suglausk šakas su šaknimis, pakūkčiok
Iš liūdesio ir chaosą išleisk iš formos.
Aš žvelgsiu taip, kaip kad žvelgiu dabar.
Ir tamsą šlovinsiu dabar, tuomet – vėl lapą.

Dužimo garsas

Kodėl tu surinki, kodėl gi man patinka,
Kad surinki, nekrintant rasai, sėdint
Šįvakar mudviem susiglaudus taip, kad širdys
Nustoja plakti ir mintis išblėsta? Du mirtingieji
Bežodžiai ir bežadžiai, klumpantys, nualę
Dykynėj pražūties bendros! Girdi, kaip žolės
Siautėja aplinkui mus! Kaip ploja kirminai!
Ir chaoso garsai kaip ratilais pasklinda!
Girdi: šioj knibždėlynėj vakaro garsų
Žiaurus pirmasis Dievo žingsnis!

Tavo
Alkūnę nykščiu apimu ir smilium,
Pajunta vienas kraujas kitą kraują;
Tuomet tava ranka žemyn lig riešo slystu
Ir siaurą tavo plaštaką imu savojon, pirštų
Galiukai susitinka; plaštakos priglunda
Iš pradžių išorėm, paskui delnais, galiausiai
Susikabina. Akimis pakeltom
Mes šypsomės vakariui alebastro dangui,
Bet nieko, nieko neregim, o mūsų sielos
Vis sukas, sukasi verpetuos.

Karčioji moterie,
Karčios širdies ir smegenų, ir kraujo, kaip
Ir aš, geriąs kartumą tavo, gal – tai grožis?
Gal surinki, nes grožis – tai žiaurybė?
Ar siaubas: juk mes grimztame taip greitai?
Siaubas tamsumos?

Ak, tai dužimo garsas!
Pasaulis dūžta, ak, jisai – dužimo garsas,
Gilus, įvairiabalsis ir įvairialypis
Dužimo grožis. Ant, kaip mudu dūžtam,
Koks sambrūzdis bedūžtančių akordų, disonansų
Užpila pasaulį, kai tuo tarpu išprotėję
Du mūsų kūnai glaudžiasi draugėn!

Tai garsas
Nepaliaujamojo liūdesio, tai verksmo garsas,
Kančios, nelaimės garsas, ak, tai garsas
Pasaulio šerdyje aistringai dūžtančios širdies.

Iš: Conrad Aiken. Selected Poems. New York: Oxford University Press, 2003

Vertė Alfonsas Andriuškevičius

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.