De­gan­ti baž­ny­čia

VY­TAU­TAS KIN­ČI­NAI­TIS

Ko­jo­mis, min­ti­mis per­žen­gęs baž­ny­čios, mu­zie­jaus ar va­di­na­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to slenks­tį at­si­du­ri ki­to­je tik­ro­vė­je. Pa­ma­tų ak­me­nys šio­je te­ri­to­ri­jo­je lyg ir to­kie pat kaip lau­kuo­se, bet jau ir ki­to­kie, nu­ak­me­nin­ti, įgi­ję ki­to­kią reikš­mę. Vis­kas ten ne taip

Ty­tu­vė­nų baž­ny­čio­je ir vie­nuo­ly­ne bu­vau už­pra­ei­tą va­sa­rą. Vie­ną sau­lė­tą pa­va­ka­rę už­su­kau į res­tau­ruo­ja­ma­me vie­nuo­ly­ne ne­se­niai įreng­tą Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jų. Ka­dan­gi jis ne­be­vei­kė, prie du­rų už­kal­bi­nau iš­ėju­sią pa­rū­ky­ti fres­kų res­tau­ra­to­rę. Pa­au­ko­ju­si da­lį per­trau­kė­lės ji pa­ro­dė vie­nuo­lių ce­les, sa­vo ir ko­le­gų ati­deng­tą sie­ni­nę ta­py­bą, pa­pa­sa­ko­jo apie jos ver­tę. No­rė­jau pa­jus­ti se­ną­ją vie­nuo­ly­no dva­sią, o te­jau­čiau ly­din­čios jau­nos mo­ters al­sa­vi­mą, iš jos sklin­dan­tį bo­he­miš­ką ta­ba­ko dū­mų ar dva­sios kva­pą, ku­ris smel­kė­si gi­liau už ta­ria­mus žo­džius. Te­be­jau­čiau jį ir baž­ny­čios kie­me už­ver­tęs gal­vą ste­bė­da­mas ba­lan­džius ant baž­ny­čios fron­to­ne va­ka­ro sau­lės nu­tvieks­to šv. Pran­ciš­kaus su avi­nė­liu pe­čių, kaž­kaip pas jį už­li­pu­sius vė­jo šiu­re­na­mus ber­že­lius. Kol min­tis nu­trau­kė skau­dūs var­po dū­žiai…

Pra­ei­tų me­tų sau­sio 26-osios nak­tį vie­na­me ver­tin­giau­sių šiau­rės ry­tų Eu­ro­pos ba­ro­ko sak­ra­li­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­min­klų gais­ras ki­lo po dve­jus me­tus tru­ku­sio an­sam­blio vie­nuo­ly­no ir kop­ly­čios sto­gų den­gi­mo. Nuo dūm­trau­kio. Esą ka­mi­nas tiek įkai­ti­no me­di­nes sto­go kon­struk­ci­jas, kad jos už­si­de­gė. Įsi­lieps­no­jus pa­lė­pei įlū­žo per­dan­gos, ug­nis apė­mė vie­nuo­ly­no rū­mų va­ka­ri­nio kor­pu­so ant­ra­me aukš­te ir piet­va­ka­rių ri­za­li­te virš re­fek­to­rijaus ir bu­vu­sio­je vie­nuo­ly­no bib­lio­te­kos pa­tal­po­je įreng­tą Šiau­lių vys­ku­pi­jos baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jų, su­de­gė daug iš vys­ku­pi­jos baž­ny­čių su­rink­tų XVI–XIX a. baž­ny­ti­nio me­no ver­ty­bių (ja­me bu­vo su­reng­ta vie­na įspū­din­giau­sių auk­sa­ka­lys­tės pa­ro­dų Lie­tu­vo­je) ir li­tur­gi­nių reik­me­nų (monst­ran­ci­jų, re­lik­vi­nių, ar­no­tų, mal­dak­ny­gių, pa­veiks­lų, skulp­tū­rų). Gais­ro me­tu ir jį ge­si­nant ap­rū­ko ir nuo van­dens nu­ken­tė­jo vie­nuo­ly­no pir­mo aukš­to fres­kos, ap­de­gė ir apan­glė­jo me­di­nės baž­ny­čios sto­go kon­struk­ci­jos, skar­di­nė dan­ga, bu­vo su­lie­tos baž­ny­čios sie­nos, dėl to vė­liau jo­se at­si­ra­do įtrū­kių.

Iki gais­ro pri­sta­tant ar­chi­tek­tū­ros an­sam­blį bu­vo sa­vaip di­džiuo­ja­ma­si, kad Ty­tu­vė­nų šven­to­vė su vie­nuo­ly­nu „iš­si­ski­ria tuo, kad pa­sta­ty­ti nuo­ša­lio­je pel­kė­to­je ir miš­kin­go­je vie­to­je ma­žai te­nu­ken­tė­jo nuo ka­rų, kad čia nie­ka­da ne­siau­tė­jo gais­rai ir baž­ny­čia be­veik ke­tu­ris šimt­me­čius bu­vo mal­dos na­mais“. 1990 m. čia ap­si­lan­kiu­si „Res­pub­li­kos“ žur­na­lis­tė Lai­ma Že­mu­lie­nė irgi pajuto vietos dvasią: „Mi­nė­tuo­se rū­muo­se tau į sie­lą plūs­ta ra­my­bė, san­tar­vė, pa­lai­ma. Ten ne tiek daug bū­ta bar­nių ir rie­te­nų kaip mū­sų karšt­li­giš­kai kun­ku­liuo­jan­čia­me gy­ve­ni­me. Apie tai man pri­me­na, ro­dos, mies­tie­tiš­ka aki­mi ne­ma­to­mas, ta­čiau už nu­ga­ros nuo­lat sto­vin­tis, ne­pra­šy­tas ir ne­kvies­tas, toks skur­dus it naš­lai­tis ma­žų mies­te­lių liū­de­sys.“ Bet štai ket­vir­tą­jį Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ru­de­nį ka­ri­niu sraig­tas­par­niu nu­si­lei­do Šven­ta­sis Tė­vas…

Vy­riau­sy­bė 2007 m. pa­tvir­ti­no Pa­lai­min­to­jo Jo­no Pau­liaus II pi­lig­ri­mų ke­lio pro­gra­mą, o po po­ros me­tų pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas „Ty­tu­vė­nų Ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no an­sam­blio pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms“. Jo res­tau­ra­vi­mo dar­bai kai­na­vo dau­giau kaip 10 mln. li­tų (tiek bu­vo gau­ta, o vi­siems kom­plek­so pa­sta­tams at­kur­ti pra­šy­ta 100 mln.). 9 mln. li­tų fi­nan­si­nę pa­ra­mą pro­jek­tui įgy­ven­din­ti 2007–2013 m. su­tei­kė Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­niai fon­dai, 1 mln. li­tų skir­tas iš vals­ty­bės biu­dže­to. Res­tau­ruo­ti vie­nuo­ly­no ir koplyčios sto­gus vals­ty­bei at­si­ė­jo per 2 mln. li­tų. ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos tin­kla­la­py­je nu­ro­dy­ta, kad įgy­ven­di­nant pro­jek­tą nu­ma­ty­ta at­kur­ti ir su­tvar­ky­ti vie­nuo­ly­ną, pri­tai­ky­ti jį tu­riz­mui, su­for­muo­ti reikš­min­gą pi­lig­ri­mų trau­kos cen­trą; res­tau­ruo­to­se vie­nuo­ly­no pa­tal­po­se įkur­ti Sak­ra­li­nio me­no mu­zie­jų, Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cen­tro pa­tal­pas ir kon­fe­ren­ci­jų sa­lę, sie­kiant „kom­plek­siš­kai ten­kin­ti tu­ris­tų“ po­rei­kius. „Esa­me tie­siai ant po­pie­žiaus ke­lio, ku­riam pri­klau­so ir Ši­lu­va bei Kry­žių kal­nas“, – sve­čiams iš Vil­niaus mu­zie­jų kalbėjo Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cen­tro di­rek­to­rius. Tie­sa, po gais­ro at­lik­to au­di­to ata­skai­to­je tei­gia­ma, kad mu­zie­jus įsteig­tas kaip šios įstai­gos pa­da­li­nys „ne­tu­rint ju­ri­di­nio pa­grin­do“. Pa­grin­das bu­vo ki­toks.

Ir sto­gas bu­vo ne toks. 2012 m. sau­sio 23 d. ži­niask­lai­do­je nu­vil­ni­jo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ži­nia: „Ty­tu­vė­nų vie­nuo­ly­no an­sam­blis sau­gus po nau­ju sto­gu.“ Pa­baig­tu­vių vai­ni­ką ant sau­go­sian­čio nuo vi­sų ne­gan­dų sto­go iš­kė­lė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to va­do­vė Dia­na Var­nai­tė: „Res­tau­ruo­ti Ty­tu­vė­nų vie­nuo­ly­no an­sam­blio pa­sta­tai yra at­si­ku­rian­čios Lie­tu­vos dva­si­nės ir kul­tū­ri­nės ta­pa­ty­bės sim­bo­lis. Šiuo­se pa­sta­tuo­se gy­vuo­ja ne tik pra­ei­tis, bet ir ak­tu­a­li da­bar­tis, tę­sian­ti šim­ta­me­tę kul­tū­ros tra­di­ci­ją, be ku­rios esa­me be­na­miai.“

Be­na­miš­ku­mas pa­si­reiš­kia būk­le, kai žmo­gus „iš­ei­na iš sa­vęs“, tam­pa kaip ne­sa­vas. Vi­sa­da de­kla­ra­vęs, kad krikš­čio­niš­ku­mas ir liūd­nu­mas yra ne­su­de­ri­na­mi da­ly­kai ir to­dėl vi­sa­da op­ti­mis­tiš­kai be­si­šyp­so­jęs Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis brėkš­tant sau­sio 26-osios ry­tui lie­jo aša­ras, net pa­mir­šęs ant kak­lo ka­ban­tį fo­to­apa­ra­tą. Sei­mo ir Af­ga­nis­ta­no ka­ro ve­te­ra­nų sam­bū­rio „Mi­ra­žas“ na­rys Nag­lis Pu­tei­kis ir­gi ne­si­val­dė: „Tik sun­kiai ser­gan­tis žmo­gus ga­lė­jo su­gal­vo­ti to­kią ne­są­mo­nę: su­temp­ti to­kias bran­gias ver­ty­bes į pa­tal­pas, ku­rios grei­čiau­siai ga­li nu­ken­tė­ti nuo gais­ro.“ Žmo­gus – skam­ba abst­rak­čiai, o kon­kre­čiau – tai vys­ku­pas ar­ba jo nu­ro­dy­mu au­to­mo­bi­liu iš vys­ku­pi­jos pa­ra­pi­jų eks­po­na­tus į mu­zie­jų rin­ku­si jo di­rek­to­rė Rū­ta Kren­cie­nė, ji, be­je, ir pa­ti pri­pa­ži­no keis­tai be­si­el­gu­si: „Ves­da­ma eks­kur­si­jas vi­suo­met pa­brėž­da­vau, kad mū­sų baž­ny­čia ir vie­nuo­ly­nas net 400 me­tų ne­de­gė. Ir pa­bels­da­vau į me­dį.“

At­ro­dy­tų, kas čia to­kio: pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 188 straips­nį „Tur­to su­nai­ki­ni­mas ar su­ga­di­ni­mas dėl ne­at­sar­gu­mo“ yra bau­džia­ma vie­šai­siais dar­bais, bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų. Juk pir­mie­ji krikš­čio­nys ir ko­mu­nis­tai ne tiek pri­si­ken­tė­jo! Ta­čiau joks šven­ta­sis nei pa­sau­lie­tis kal­tės dėl gais­ro ne­pri­si­ė­mė ir ne­at­gai­la­vo. Nie­kas ne­kal­tas – ug­nis kal­ta. Bu­vo tei­gia­ma, kad tą nak­tį ten „šei­mi­nin­ka­vo lieps­nos“, kaž­ko­kia ne­žmo­niš­ka ar ne­že­miš­ka ga­lia. Sa­ky­tum, dėl ne­pa­kan­ka­mo dė­me­sio kul­tū­ros pa­vel­do da­ly­bo­se tarp pa­sau­lie­ti­nės ir baž­ny­ti­nės val­džios – „kas cie­so­riui, kas…“ – plyks­te­lė­jo įsi­žei­du­si ug­nies dei­vė Ga­bi­ja. Bet daug šimt­me­čių ka­ta­li­ky­bę prak­ti­kuo­jan­čia­me kraš­te įti­ki­mes­nė at­ro­do ki­ta ver­si­ja.

Pa­mal­džios šio kraš­to se­no­lės ži­no ir vai­kai­čiams va­ka­rais pa­sa­ko­ja, kad kaž­kur gi­liai gi­liai, juo­dų juo­džiau­sio­se kros­ny­se lin­di vel­niu­kai. O di­des­nė­se kros­ny­se, aiš­ku, gy­ve­na di­des­ni ir pro­tin­ges­ni vel­niai. Tai­gi jie vel­niš­kais na­gais su­rai­tę špy­gas kaž­kaip iš­ken­tė, kol re­vi­zo­riai iš sos­ti­nės pa­si­ra­šys vie­nuo­ly­no at­kū­ri­mo pri­ėmi­mo ak­tą, pa­si­šiau­šę iš­tvė­rė dan­giš­ką ar­ki­vys­ku­po pa­kra­pi­ji­mą, gal dar į va­ka­ri­nę kle­bo­no ar­ba­tą įvar­vi­no ko­kių la­šų, kad kie­čiau įmig­tų, ir pa­lei­do rau­do­ną pra­ga­ro gai­dį. Tuo­met džiū­ga­vo, smar­kiai try­pė ir nu­trau­kė ne­to­lie­se gal­vą pri­glau­du­sio dva­siš­ko tė­ve­lio po­il­sį: „Ma­ne pa­ža­di­no dunk­sė­ji­mas, pa­na­šus į me­di­nių trin­kų ri­ti­nė­ji­mą­si.“ Spren­džiant iš gais­ro ap­lin­ky­bių ty­ri­mo iš­va­dų, vie­ti­nių gy­ven­to­jų liu­di­ji­mų, su­ma­ny­mą įgy­ven­din­ti ne­la­bie­ji ren­gė­si iš anks­to: ki­šo tri­gra­šį į mal­kų pir­ki­mo su­tar­tis, iš­gu­jo iš vie­nuo­ly­no as­ke­tiz­mo dva­sią. „Prie so­vie­tų vie­nuo­ly­ne ba­lių ne­bū­da­vo, o kai su­re­mon­ta­vo vie­nuo­ly­ną, lav­kės tik su­ko su mais­tu ir gė­ri­mais po­nų ba­liams vos ne kas­dien“, – po gais­ro bam­bė­jo pa­vi­do­liai.

Pa­ra­pi­jie­čiai kal­ti­ni­mų ak­me­nį dėl gais­ro už­si­mo­jo mes­ti į „rau­do­nuo­sius“ so­cial­de­mok­ra­tus: „Tiek am­žių at­lai­kiu­si baž­ny­čia griū­va mū­sų aky­se. So­cial­de­mok­ra­tai pa­si­ė­mė baž­ny­čią, o iš­sau­go­ti ne­su­ge­bė­jo. Nė­ra die­nos, kad ne­verk­tu­me“, – sa­kė į mi­šias po gais­ro ko­jas vel­kan­tys žmo­nės. Iš­ties so­cial­de­mok­ra­tai ad­mi­nist­ra­vo VšĮ Pi­lig­ri­mų cen­trą ir jo pa­da­li­nį – Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jų. Na, taip, so­viet­me­čiu vie­nuo­ly­ne šei­mi­nin­ka­vo sau­gu­mie­čiai, vė­liau ten bu­vo įsi­kū­ręs vie­ti­nės val­džios vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas, daug me­tų Pi­lig­ri­mų cen­tro da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mams va­do­va­vo Ze­no­nas Ma­čer­nius – bu­vęs LKP Kel­mės ra­jo­no ko­mi­te­to sek­re­to­rius. Na, taip, žinomas disidentas  ir rašytojas Vladimiras Bukovskis ir iki Lisabonos sutarties pasirašymo skelbė, kad pa­grin­di­niai ES ar­chi­tek­tai yra so­cial­de­mok­ra­tai ir kad jiems ne­rū­pi krikš­čio­niš­kos ver­ty­bės. Jam net te­kę su­si­pa­žin­ti su slap­tais Po­lit­biu­ro do­ku­men­tais: ben­dros eu­ro­pi­nės rin­kos pa­ver­ti­mas fe­de­ra­li­ne vals­ty­be esąs ben­dras pro­jek­tas, su­de­rin­tas tarp kai­rių­jų Eu­ro­pos par­ti­jų ir Mask­vos, Mi­chai­lo Gor­ba­čio­vo 1988–1989 m. va­din­tas mū­sų ben­drais eu­ro­pi­niais na­mais.

Bet­gi šią ver­si­ją pa­nei­gia du ne­pa­ju­di­na­mi fak­tai. Pir­ma, so­viet­me­čiu, 1961­–1973 m., an­sam­blis taip pat bu­vo res­tau­ruo­tas ir ga­na sėk­min­gai: res­tau­ruo­ti bokš­tai, įreng­ti per­kūn­sar­giai, tvir­ti­na­mi pa­ma­tai, skliau­tai, kei­čia­mos baž­ny­čios ir ar­ka­dų sto­go kon­struk­ci­jos bei dan­ga, pa­sta­tai per­da­žo­mi iš vi­daus ir iš­orės. At­sta­ty­tas laip­tuo­tas gy­ve­na­mo­jo na­mo pie­tų kor­pu­so re­ne­san­so for­mų fron­to­nas, res­tau­ruo­ti Kris­taus laip­tų kop­ly­čios fa­sa­dai, ba­rel­je­fi­nis fron­to­no her­bas; kon­sul­tuo­jant Vla­dui Drė­mai res­tau­ruo­tas baž­ny­čios in­ter­je­ras, ga­le­ri­jos. An­tra, pa­sau­lie­ti­nė ir baž­ny­ti­nė val­džia vie­na be ki­tos ne­ga­li. Chres­to­ma­ti­nis pa­vyz­dys bū­tų į ko­lek­ty­vi­nę mo­nog­ra­fi­ją „Są­jū­džio iš­ta­kų bei­eš­kant“ (2011) įtrauk­tas vie­ti­nės Są­jū­džio ta­ry­bos pir­mi­nin­ko liu­di­ji­mas, kad Kur­šė­nų kle­bo­no net ne­pa­vy­ko pa­kvies­ti kal­bė­ti Są­jū­džio gru­pės stei­gia­ma­ja­me su­si­rin­ki­me: „Mes no­rė­jom, kad kle­bo­nas kal­bė­tų ta­me mū­sų Są­jū­džio stei­gia­ma­ja­me su­si­rin­ki­me, mes jį kal­bi­nom, bet jis mums sa­kė: aš pri­ta­riu čia vis­kam, bet jūs ma­nęs ne­lies­kit, ko­mu­nis­tai pa­ža­dė­jo baž­ny­čiai sto­gą už­deng­ti…“ Pa­gal pra­ei­tais me­tais de­šim­čiai me­tų pa­si­ra­šy­tą pa­nau­dos su­tar­tį Ty­tu­vė­nų baž­ny­čia su var­tais ir tvo­ro­mis bu­vo per­duo­ta val­dy­ti ir nau­do­ti mi­nė­tam so­cial­de­mok­ra­tų ku­ruo­ja­mam Pi­lig­ri­mų cen­trui. Ko­dėl? „Taip pa­da­ry­ta no­rint pri­trauk­ti lė­šas baž­ny­čios re­mon­tui. Baž­ny­čioms Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dai pi­ni­gų ne­duo­da. O vie­šo­sioms įstai­goms duo­da“, – iš­pyš­ki­no žur­na­lis­tų prie sie­nos pri­rem­tas Ty­tu­vė­nų kle­bo­nas.

Iš es­mės nė­ra di­de­lio prieš­ta­ra­vi­mo tarp krikš­čio­niš­ko­sios ir ko­mu­nis­ti­nės pa­sau­lė­žiū­ros ide­a­lų, tarp po­li­ti­nio pa­kry­pi­mo kai­rėn ar de­ši­nėn, tarp bu­vu­sių ko­mu­nis­tų ir šian­die­ni­nių so­cial­de­mok­ra­tų. Hi­po­te­tiš­kai šios ide­o­lo­gi­jos ir po­li­ti­nės jė­gos sie­kia pa­na­šių tiks­lų – vi­sos jos no­ri ge­ro skriau­džia­mam žmo­gui. De­ja, ge­rais no­rais grįs­tas ke­lias ne vi­sa­da ve­da į ro­jų. Kai pa­sau­lie­ti­nė ir baž­ny­ti­nė val­džia įklimps­ta pa­vel­do da­ly­bų pel­kė­je, kai tarp jų te­ga­li­me fik­suo­ti vie­ną ar ki­tą sim­bio­zės for­mą, o ne aiš­kų at­stu­mą ir skir­tį, in­di­vi­dui vie­tos ne­lie­ka. Juk val­dy­mas, val­džia yra ne­iš­ven­gia­mas že­miš­ko­jo gy­ve­ni­mo blo­gis. Pa­sau­ly­je, ku­ria­me šei­mi­nin­kau­ja Tam­sos ku­ni­gaikš­tis, nuo­lat plies­kia­si ka­rai, sta­to­mi ka­lė­ji­mai ir kar­tu­vės, krin­ta as­te­roi­dai ir ra­dio­ak­ty­vūs lie­tūs. Pa­gal pri­gim­tį po­li­ti­ka ne­ga­li bū­ti šva­ri: „Du bist nichts, dein Volk ist al­les!“ – už pa­vie­nio in­di­vi­do, ypač sub­jek­ty­vius, dva­si­nius ar šir­dies, rei­ka­lus vi­sa­da bus svar­biau „tau­tos ge­ro­vė“ ir „vi­suo­ti­nis gė­ris“. Ir ką gi reiš­kia for­mu­luo­tė, kad su­de­gu­sios sak­ra­li­nės ver­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios nuo­sa­vy­bė, sau­go­ma vals­ty­bės? Meš­ka „sau­go“ me­daus sta­ti­nę. Kai šven­tyk­la ati­duo­da­ma sau­go­ti jė­gai, ku­rią pa­ti tu­rė­tų at­sver­ti, ji ne­ten­ka pra­di­nės dva­si­nio prie­globs­čio pa­skir­ties. Šven­to­vė vi­sų pir­ma yra dva­sios na­mai. Po gais­ro Ty­tu­vė­nuo­se kal­bė­ta, kad tai­kos me­tu at­si­ti­ko tai, kas pa­pras­tai at­si­tin­ka per ka­rą. Bet ka­ras nė­ra toks blo­gas da­ly­kas, kai iš­lie­ka šven­to­vė, o dva­si­nin­kai ne­tam­pa ge­ne­ro­lų ma­rio­ne­tė­mis.

Na, jei ne vel­niai ir ne so­cial­de­mok­ra­tai, tai kas ta­da? Kal­tin­ti pa­čią ug­nį vis dėl­to ne­iš­ei­na, ne­gra­žu kaž­kaip, lyg spjau­dy­tum į van­de­nį. Ma­tyt, kal­tas gy­ve­ni­mas, toks, koks jis yra, mū­sų lai­ko­tar­pis, kul­tū­ros in­dust­ri­jos dva­sia, zeit­geist… Pa­na­šių res­tau­ra­ci­jos, eu­ro­re­mon­to, at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tų pa­skir­tis yra tar­si tik­ro­vės (at)kū­ri­mas. Tark bur­ta­žo­dį res­tau­ra­ci­ja ir at­si­dur­si ki­ta­me am­žiu­je! Fik­ty­vio­je tik­ro­vė­je ne­bė­ra jo­kio nuo­dė­min­go el­ge­sio, vis­kas tar­si le­ga­lu ir ly­giai ne­tik­ra.

Res­tau­ra­vi­mo pro­jek­to spi­ri­tus mo­vens – tu­riz­mo dva­sia ir ES fi­nan­sų srau­tas. Ir jei ta­me vyks­me kul­tū­ra tu­ri reikš­mę, tai jau ne tą. Pra­ei­tų me­tų pa­va­sa­rį „Lie­tu­vos ži­nių“ su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je „Ar da­bar­ti­nė ES ati­tin­ka tė­vų įkū­rė­jų vi­zi­ją?“ da­ly­va­vęs po­li­ti­kas dr. Arū­nas Gru­ma­das bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad „Eu­ro­pą val­do lo­bis­tų kon­to­ros, ku­rioms dar­bus už­sa­ko di­de­li pi­ni­gai. Jos tu­ri di­de­les vie­šų­jų ry­šių ga­li­my­bes ir ga­li įti­kin­ti bet ko­kiu klau­si­mu vi­sus žmo­nes, tarp jų ir po­li­ti­kus, ku­riuos įti­kin­ti yra leng­viau­sia, nes jie tu­ri dar ir sa­vo in­te­re­sų. Kul­tū­ri­niai klau­si­mai ne­tu­ri jo­kios ver­tės. Li­sa­bo­na pa­ro­dė, kad kul­tū­ri­nis iden­ti­te­tas, pa­vel­das nė­ra svar­būs. Jie net ne­rei­ka­lin­gi. Bu­vo at­mes­ta net min­tis krikš­čio­ny­bę įtrauk­ti kaip ES ver­ty­bi­nį pa­ma­tą.“ Ar tik­rai „kul­tū­ri­niai klau­si­mai“ ne­tu­ri jo­kios ver­tės? Tu­ri, bet ki­tą, ži­no kul­tū­ros pa­vel­do nuo­dė­gu­liams smilks­tant žo­džių ki­še­nė­je ne­ieš­ko­jęs pa­vel­do­sau­gi­nin­kas N. Pu­tei­kis: „Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos mu­zie­jų sky­rių pa­nai­ki­nus ra­do­si Kul­tū­ri­nių in­dust­ri­jų sky­rius, ku­rio mi­si­ja: kaip grei­tai ir efek­ty­viai ne­pa­gau­tam pa­vog­ti kuo dau­giau kul­tū­rai skir­tų pi­ni­gų VEKS-o prak­ti­kos pa­vyz­džiu.“ Ki­taip ta­riant, „kul­tū­ri­niai klau­si­mai“ šian­die­nos glo­ba­lė­jan­čia­me pa­sau­ly­je trans­for­ma­vo­si į tu­riz­mo in­dust­ri­ją, o tai jau yra lai­ko dva­sios dvelks­mas. „Eu­ro­pi­niuo­se na­muo­se“ jis bu­vo jau­čia­mas ma­žiau­siai prieš dvi­de­šimt­me­tį, mums į juos dar nė bels­tis ne­pra­dė­jus. Pa­var­tę 1992 m. „Kul­tū­ros ba­rus“, straips­ny­je „pa­gal už­sie­nio spau­dą“ skai­to­me: „Eu­ro­pos Ben­dri­jo­je į kul­tū­rą žiū­ri­ma iš eko­no­mi­nės per­spek­ty­vos, t. y. kul­tū­ra lai­ko­ma vie­na iš pra­mo­nės sri­čių, kur me­ni­nin­kai yra tar­nau­to­jai, o kū­ry­bą re­gu­liuo­ja pa­klau­sos ir pa­siū­los dės­niai […]. Juk kul­tū­ros in­dust­ri­ja siū­lo mil­ži­niš­ką jė­gą ir tur­tus, ypač iš­si­plė­tus rin­kai.“

Res­tau­ra­to­riaus, net­gi jei jis nau­do­ja­si „se­no­vi­niais“ re­cep­tais, tech­no­lo­gi­jo­mis ir in­stru­men­tais, ma­ni­pu­lia­ci­jų tiks­las yra vi­siš­kai ki­toks nei pra­di­nis kū­rė­jo su­ma­ny­mas. To­dėl kei­čiant pir­map­ra­dę vie­tos, pa­sta­to, daik­to pa­skir­tį, „ša­li­nant is­to­ri­nes ap­na­šas“, per­ke­liant „po nau­ju sto­gu“ – ak­me­nį nu­ak­me­ni­nant, žmo­gų nu­as­me­ni­nant – kar­tu pa­žei­džia­mas ir jų sau­gu­mas. Ki­ta ver­tus, šis ide­o­lo­gi­nis „ver­ty­bių at­kū­ri­mo ir iš­sau­go­ji­mo“ šur­mu­lys ir fi­nan­sų srau­tus vi­lio­jan­čios gies­mės apie „žū­van­tį pa­vel­dą“ ma­žai ką ben­dro tu­ri su tuo, ką pa­vie­nis žmo­gus, at­si­dū­ręs to­je „is­to­ri­nę ver­tę“ tu­rin­čio­je ap­lin­ko­je, jau­čia pats. Ne­se­niai dėl res­tau­ruo­jant Sa­pie­gų rū­mus pa­ša­lin­to stiu­ko de­ko­ro ki­lę ne­su­ta­ri­mai tarp Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to ir dai­lės is­to­ri­kės Bi­ru­tės Rū­tos Vit­kaus­kie­nės iš es­mės ir­gi yra as­mens ir sis­te­mos kon­flik­tas. Net­gi jei iš­ties, kaip tei­gia ins­ti­tu­ci­jos at­sto­vai, tai nie­ko ben­dra su ba­ro­ko lai­ko­tar­piu ne­tu­rin­ti „XIX a. pa­bai­gos ar net­gi XX a. pra­džios lip­dy­ba“, jei tik­rai „vi­suo­me­nė ga­li bū­ti ra­mi: Sa­pie­gų rū­muo­se vyks­ta ne nio­ko­ji­mas, bet ba­ro­ki­nį rū­mų fa­sa­dą dar­kan­čių is­to­riz­mo lai­ko­tar­pio ap­na­šų ša­li­ni­mas“, – ji kaip as­muo ir pi­lie­tė tu­ri tei­sę „ste­bė­ti, kiš­tis ir kri­ti­kuo­ti ati­tin­ka­mus veiks­mus“. Res­tau­ra­ci­ja at­lie­ka­ma „at­ei­ties kar­toms“, ta­čiau man, kaip tos kar­tos at­sto­vui, gal­būt no­ri­si ma­ty­ti vi­sai ką ki­ta ne­gu „ba­ro­ko“ pa­veiks­lė­lį, gal aš no­riu pa­jus­ti pra­ei­tį to­kią, ko­kia ji bu­vo iš tik­rų­jų ir ko­kia yra at­si­spau­du­si vien nuo lai­ko pa­ki­tu­siuo­se daik­tuo­se ir su vi­so­mis jo „ap­na­šo­mis“.

Sa­pie­gų kaž­ka­da val­dy­ti Ty­tu­vė­nai 1831 m. bu­vo vie­nas iš su­ki­li­mo cen­trų. Vie­nuo­ly­nas ir ūki­niai pa­sta­tai bu­vo įtvir­tin­ti gy­ny­bai, įreng­tos šau­dy­mo an­gos. Tai kur jos da­bar, tos šau­dy­mo an­gos? Kur ge­le­ži­mi kaus­ty­tų du­rų girgž­de­sys? Du­rų, ku­rios iš­tvė­rė di­džiuo­sius ka­rus, so­viet­me­čio są­stin­gį ir pe­rest­roi­kos są­my­šį, ku­rios bu­vo gy­vos tik­ru­mu kaip pa­ti is­to­ri­nė tik­ro­vė; du­rų, al­sa­vu­sių is­to­ri­nių lai­kų, vie­ti­nės gam­tos ir kul­tū­ros sam­bū­vio dva­sia. Seno ne­su­grio­vęs naujo ne­pa­sta­ty­si, ta­čiau kar­tais pa­sta­tui, me­džiui, žmo­gui ge­riau leis­ti ra­miai nu­mir­ti to­kiam, koks jis yra, ir ten, kur jis yra, o jei ne, tai bent pa­ban­dy­ti iš­lai­ky­ti pu­siau­svy­rą tarp įsi­klau­sy­mo į jų pra­ei­tį ir pa­si­da­vi­mo at(si)nau­ji­ni­mo pa­ska­tai. Žmo­gus yra sa­vo li­ki­mo kal­vis, ta­čiau jam juk ne ma­žiau svar­bu sa­vo li­ki­mą iš­gy­ven­ti ir pa­žin­ti. Kul­tū­ros pa­vel­do, žmo­gaus ne­įma­no­ma nei vi­siš­kai su­nai­kin­ti, nei am­ži­nai iš­sau­go­ti, bet šio­je ne­ga­li­my­bė­je ir žio­ruo­ja kul­tū­ros tra­di­ci­jos žaiz­dras.

Baž­ny­čia su­de­gė? Ne. Li­ko, ko­kia bu­vu­si? Ne. Baž­ny­čios, ko­kią ją at­ra­dai vai­kys­tė­je at­ly­dė­tas mo­čiu­tės – ne­de­gan­čios, ne­su­ga­din­tos gy­ve­ni­mo, ide­a­lios, – ne­bė­ra. Min­tis apie ug­nį ir pa­ti ug­nis ne­be­at­sie­ja­mos. To­dėl skau­du. Ir tas skaus­mas yra į šir­dį įsi­smel­ku­si de­gan­čios baž­ny­čios lieps­na. Pa­si­ti­kė­ji­mui baž­ny­čios vi­sa­ga­ly­be su­de­gus lie­ka ti­kė­ji­mo ug­nis. Ti­kė­ti ug­ni­mi ga­li vi­sa­da. Ir kol gy­vas, ir kai ne­gy­vas. Šir­dies karš­tis nie­kur ne­dings­ta. Kaip ir He­rak­lei­to upės van­duo…

Komentarai / 1

  1. Sarunas Guzauskas.

    I Tytuvenus atvaziavau po gerokos septyniu metu. Per ta laika godziai spaudoje ieskodamas maziausios zinutes apie Tytuvenu vienuolyno atnaujinima, fresku restauravima, piligrimu centro ikurima, baznytinio muziejaus isteigima ir jame eksponuojamus lobius su palaima laukiau meto, kai galesiu gryzti tevisken ir pasimegauti tuo ka visa laik zinojau ten esant. Gryzau jau po Gaisro. Tiek to gaisrai buvo ir bus. Taciau, vaiksciodamas po bestogi vienuolyna su nuostaba pastebejau, kad is esmes keliu simtmeciu pastatas po restauravimo tapo juokingai panasus I mano mamos viename miestelio daugiaauksciu esanti buta po vietiniu meistru pagalba atlikto “ euro remonto”. Tie patys plastikiniai langai, pas mama balti, vienuolyne rudi, pas mama medinis parketas, vienuolyne grindys- “medzio fotografija”arba t.v. plaukiojancios grindys(!). Niekaip negalejau suprasti, kas “palaimino” toki pastato sutvarkyma, kaip tytuveniskiai, apgyne savo baznycia nykiausiais carizmo prievartos metais ,leido sudarkyti ar savo rankomis prievartavo vienuolyno pastata. Labiausiai gaila tu minetu mediniu langeliu, gal nors kelis is ju galima buvo tikrai restauruoti, iejimo duru I vienuolyna ir rusius, kur dingo autentiskos durys? Ar ju neimanoma buvo atsveisti ar pakeisti supuvusias lenteles. Tos dabartines panasios I bet kurioj kaimo turizmo sodyboj esancias. Ar mirtinai reikejo pakeisti tas nuo kazin kada duobemis istryptas laiptu pakopas? Stebetina, kad is tiek remontui sukistu milijonu neuzteko lesu vienuolyno vartams sutvarkyti ar bent konservuoti. Vienintele mintis aplankius vienuolyna -neduok Dieve, kad nepradetu ir Baznycoj viska sandarinti, keisti ir “euro remontuoti”.Tos “euroremonto” dvasios buvo pilna visas sveciavimosi Lietuvoje laikas, ypac pribloskiantis Siluvoje. Tik klausiau saves ar XX a. paskutinio desimtmecio pradzios Siluvos tvarkymo idejos yra tikrai be salygu priimtinos XXI a. pradzioje. Kas yra vertingiau: plyne miestelio centre vadinama skambiu “sakralines erdves” vardu ar autentiskas miestelis kvartalas su puikia pradine mokyklele? Saukstai po piet. “Euroremontas” ivyko ir tai jau kita tema. Tik dabar man is tikruju labia gaila, kad Lietuvoje apsilanke Sventasis Tevas…

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.