Bai­su­sis (pseu­do)lie­tu­viš­kas naš­lai­tis

TO­MAS MAR­CIN­KE­VI­ČIUS

Up­ton Sinc­lair. Džiun­glės. Ro­ma­nas. Iš an­glų k. ver­tė Ra­sa Draz­daus­kie­nė. V.: Auk­so žu­vys, 2012. 455 p.

Tau­ti­nės li­te­ra­tū­ri­nės stak­lės – kap­ri­zin­gas įtai­sas. Bai­siai pa­pras­tai pa­tvir­ti­nan­tis, kad ne tik Lie­tu­va, pa­sak Miłos­zo, yra et­no­ling­vis­ti­nis pro­jek­tas, bet ir į lie­tu­vių kal­bą ver­čia­ma li­te­ra­tū­ra ne­iš­ven­gia­mai at­si­duos bal­tiš­ko­sio­mis po­li­ti­nė­mis pa­ra­dig­mo­mis. Štai Al­dou­so Hux­ley dis­to­pi­ja „Pui­kus nau­jas pa­sau­lis“ pa­ra­šy­ta 1931 m., o Ge­or­ge’o Or­wel­lo „1984-ie­ji“ – 1948-ai­siais. Lie­tu­viš­kai pas­ta­ro­ji iš­ėjo dar So­vie­tų Są­jun­gos ka­riuo­me­nei neiš­si­kraus­čius iš Šiau­rės mies­te­lio. Hux­ley dis­to­pi­ja, ku­rio­je ave­lių ben­druo­me­nę val­do ne mis­tiš­ka sta­li­nis­ti­nė kau­lus smel­kian­čios prie­var­tos ran­ka, o tik­rą­jį pa­si­rin­ki­mą pa­skan­di­nę kon­for­miz­mas ir per­tek­lius, lie­tu­viš­kai iš­leis­ta 2005-ai­siais. Sinc­lai­rio com­ra­dės Jac­ko Lon­do­no „Ge­le­ži­nis kul­nas“, pa­sa­ko­jan­tis apie gry­ną­ją kla­sių ko­vą, sa­vo ei­lės su­lau­kė ne so­viet­me­čiu, o 2008-ai­siais. Ga­liau­siai nau­jos, gra­žios „Džiun­glės“ pa­si­ro­dė ką tik pa­si­bai­gu­siais 2012 m. Pra­ėjus 64 me­tams po pas­ta­ro­sios lai­dos, vers­tos ku­ni­go (sic!) A. Mi­lu­ko ir at­lik­tos Vals­ty­bi­nės gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros lei­dyk­los.

Net ir už ba­los „Džiun­glės“ yra kny­ga-naš­lai­tis. Iš­leis­tos 1906 m., pa­kei­tu­sios mais­to ga­my­bos tvar­ką, pa­dė­ju­sios įsteig­ti Mais­to ir vais­tų ad­mi­nist­ra­ci­ją (FDA), įkvė­pu­sios dar­bi­nin­kus ir lais­sez fai­re prie­ši­nin­kus, to­kias kny­gas ir fil­mus kaip „Fast Fo­od Na­tion“, gar­bi­na­mos už sti­lių, ga­liau­siai jos idė­jiš­kai mi­rė, bu­vo bal­za­muo­tos ir iš­kimš­tos kaip li­te­ra­tū­ros pa­min­klas – ar be­ga­li bū­ti bai­ses­nė baig­tis idė­ji­nei kny­gai-pro­jek­tui? Pa­sau­li­nės re­vo­liu­ci­jos ža­din­tu­vas ta­po pri­va­lo­muo­ju skai­ti­niu, sky­re­liu ame­ri­kie­čių li­te­ra­tū­ros an­to­lo­gi­jo­je. Lyg pa­gal „Vy­rų iš­nai­ki­ni­mo ma­ni­fes­tą“ pa­sta­ty­ta mui­lo ope­ra.

Su­pras­ki­te ma­ne ne­tei­sin­gai: Sinc­lai­ris, žmo­gus, ku­ris, pa­sak „Ti­me“, „tu­rė­jo vi­sus ta­len­tus, iš­sky­rus hu­mo­ro jaus­mą ir ge­bė­ji­mą pa­ty­lė­ti“, at­li­ko vel­niš­ką dar­bą. Be­maž du mė­ne­sius slap­tai rin­ko me­džia­gą Či­ka­gos sker­dyk­lų ra­jo­ne (Pac­king­town). Pri­rin­ko stul­bi­na­mų fak­tų, ku­riuos skai­tant nei verk­ti, nei vem­ti. Mė­sos ka­ti­luo­se su­ma­la­mos žiur­kės – vie­nas ska­nu­my­nas, pa­ly­gin­ti su ne­ty­čia į mės­ma­lę įkri­tu­sio per­var­gu­sio juo­da­dar­bio far­šu. Ar­ba trą­šų fab­ri­kas: po pir­mo­sios die­nos į šiū­pe­liuo­to­jo po­ras taip pra­si­skverbs ru­do­sios dul­kės, kad tram­va­ju­je iki pat gy­ve­ni­mo ga­lo pa­vyks iš­veng­ti kai­my­nų. Žiur­kių už­grauž­ti dar­bi­nin­kų vai­kai; nuo ma­ri­na­to pū­van­čios ko­jos; cho­le­ra kri­tu­sių kiau­lių sker­die­na; trau­ki­niais iš pie­ti­nių vals­ti­jų ga­be­na­mi juo­da­o­džiai streik­lau­žiai, gy­ve­nan­tys tam­siuo­se an­ga­ruo­se, kur tri­mis aukš­tais su­sta­ty­tos lo­vos, be iš­vie­čių; ir taip to­liau be ga­lo, be kraš­to…

Ma­tyt, sim­bo­li­nis fak­tas, kad dau­giau nei 100 kny­gų au­to­rius, se­na­ma­dis kie­ta­kak­tis so­cia­lis­tas Sinc­lai­ris mi­rė 1968-ai­siais. Bū­tent ta­da, kai Pa­ry­žiu­je ir Pra­ho­je ga­lu­ti­nai nu­si­ga­la­vo nai­vio­sios ide­o­lo­gi­jos, grin­džia­mos tie­sos iliu­zi­ja ir ne­ži­no­ji­mu. Vil­ties fe­jer­ver­kai pa­si­ro­dė trum­pa­lai­kiai, ir at­ėjo nau­jo­ji ak­so­mi­nio kul­no era, kai vi­si ži­no, bet el­gia­si taip, lyg ne­ži­no­tų. Sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je per­si­tvar­kęs Pac­king­tow­nas per­si­va­di­no New Ci­ty, 1971 m. už­da­rė pas­ku­ti­nes sker­dyk­las ir ta­po ma­din­gas dėl et­niš­kai mar­gos, links­mos ir tal­ko­vos po­pu­lia­ci­jos. Pa­si­rin­ki­mas tarp ide­o­lo­gi­jų, ku­rį taip ak­cen­ta­vo so­cia­lis­tai, ta­po pa­ni­de­o­lo­gi­ja, siū­lan­čia vie­nin­te­lį sau­gų pa­si­rin­ki­mą – vi­sa ap­iman­tį ir po­draug nuo vis­ko at­si­ri­bo­jan­tį ci­niz­mą. At­si­ra­do dar­bo va­lan­dos, sa­vait­ga­liai, virš­va­lan­džių tai­syk­lės, kaž­kam at­si­ri­šo lie­žu­vis ok­si­mo­ro­nui ver­slo eti­ka, al­gos ver­gys­tė ta­po ne mir­ties, o gy­ve­ni­mo bū­du… Pa­čia­me pas­ku­ti­nia­me ir li­te­ra­tū­riš­kai sil­pniau­sia­me sky­riu­je dak­ta­ras Šli­ma­nas, XX a. pra­džios anar­chis­tas, pa­sa­ko­ja apie nau­ją tech­no­lo­gi­ja ir su­ta­ri­mu grįs­tą vi­suo­me­nę, ku­rio­je už­tek­tų dirb­ti po va­lan­dą per die­ną, vi­siems bū­tų mo­ka­ma pa­gal nuo­pel­nus, kul­tū­rą ir re­li­gi­ją iš­lai­ky­tų sa­va­no­riš­kai už ją mo­kan­tie­ji: pa­sau­lį be re­kla­mos, pra­ban­gos ir ki­tų suk­ty­bių. Šis virš-ide­o­lo­gi­nę dar­bo kla­sės re­vo­liu­ci­ją įsi­my­lė­ju­sių kla­si­ki­nių anar­chis­tų sap­nas apie „po­ky­čius be šo­kių“ ta­po tiek pat siur­re­a­lus ir mo­ra­li­zuo­jan­tis, kiek ir juo­kin­gas.

Lie­tu­vo­je ro­ma­nas „Džiun­glės“ – dvi­gu­bas naš­lai­tis, ku­rio rei­ka­lin­gu­mą ban­do­ma įtei­sin­ti su­sie­jant pu­siau žur­na­lis­ti­nį pa­sa­ko­ji­mą apie dar­bi­nin­kų iš­nau­do­ji­mą su di­džiuo­ju lie­tu­vy­bės na­ra­ty­vu. „Ro­ma­nas apie pir­muo­sius lie­tu­vius emig­ran­tus JAV“, – skel­bia už­ra­šas vir­še­ly­je. Taip, per vi­siš­ką at­si­tik­ti­nu­mą pa­grin­di­nis he­ro­jus yra lie­tu­vis, o ne len­kas, slo­va­kas ar če­kas. Jur­gis Rud­kus: tai jam lem­ta dirb­ti sker­dyk­lo­je, bū­ti ap­gau­tam, pra­ras­ti šei­mą ir gar­bę, kla­jo­ti po kai­mus, tar­nau­ti ko­rum­puo­tiems po­li­ti­kams, el­ge­tau­ti Či­ka­gos gat­vė­se, mie­go­ti po ve­ži­mais ir ga­liau­siai at­si­vers­ti į tei­sin­gą­ją so­cia­liz­mo re­li­gi­ją. Iš­sky­rus prof. Gied­riaus Su­ba­čiaus su­skai­čiuo­tus 69 lie­tu­viš­kus žo­džius (lai­kraš­tiniame variante) ir var­dus, he­ro­jus ga­lė­jo bū­ti nors ir grai­kas: nei for­mos, nei tu­ri­nio tai ne­bū­tų pa­kei­tę. Vie­na ver­tus, sma­gu lyg iš nau­jo su­ži­no­ti apie „pir­mą­ją“ lie­tu­vių emig­ra­ci­jos ban­gą – dar iš Ru­si­jos im­pe­ri­jos, dar ne tiek tau­ti­niu, kiek gen­ti­niu (po at­si­ver­ti­mo – pro­le­ta­ri­niu) bran­duo­liu pa­si­rė­mu­sią, dar da­ly­vau­jan­čią strei­kuo­se ir ne­vai­di­lu­tiš­kai, la­bai ne­sar­ma­tiš­kai par­da­vi­nė­jan­čią sa­ve vieš­na­miuo­se. An­tra ver­tus – ge­riau­siai tai ma­ty­ti in­ter­viu su Val­du Adam­ku­mi ir prof. Do­vi­lės Bud­ry­tės esė – kad ši kar­ta jau su­mal­ta ūki­niam mui­lui, iš­kren­tan­ti ne tik iš mo­der­nio­jo „lie­tu­vio“ na­ra­ty­vo, bet ir iš ant­ro­sios ban­gos tai­ky­to „tau­ta, šei­ma, Die­vas, do­ro­vė“ gy­ve­ni­mo įpras­mi­ni­mo. At­ro­do, kad ne­ma­ža da­lis ant­ro­sios ban­gos Ame­ri­kos lie­tu­vių bu­vo net įsi­žei­dę – kaip to­kios kil­nios, sme­to­niš­ku svies­tu Ago­tos duo­ne­lę sto­rai te­pan­čios tau­tos at­sto­vai ga­li bū­ti taip pa­pras­tai ap­gau­ti, kaip ga­li el­ge­tau­ti, juo­da­dar­biau­ti, ba­dau­ti, smir­dė­ti, ger­ti ir iš­tvir­kau­ti, o bai­siau­sia – pri­tar­ti so­cia­liz­mui?.. Be­lie­ka tik pri­si­min­ti le­gen­dą apie so­vie­ti­niams cen­zo­riams už­kliu­vu­sį kla­si­nės są­mo­nės trū­ku­mą tarp Ba­lio Sruo­gos „Die­vų miš­ko“ ka­li­nių ir pa­klaus­ti: o kur Rud­kaus ko­va už gel­ton­ka­sės Lie­tu­vė­lės iš­lais­vi­ni­mą?..

Por­ta­le „Skai­ty­ta.lt“ Jus­ti­nas Ži­lins­kas taip at­si­lie­pia apie („Džiun­glė­se“ pa­si­ro­dan­čio) Lon­do­no kny­gą „Ge­le­ži­nis kul­nas“: „Ne­ga­liu pa­va­din­ti jos „ge­ra“, grei­čiau – įdo­mi.“ Taip jau yra su po­li­tiš­kai an­ga­žuo­to­mis kny­go­mis. Ži­že­kiš­ką min­tį, ne­va „gry­no­sios li­te­ra­tū­ros“ kny­gos yra tiek pat, o gal ir la­biau an­ga­žuo­tos ka­pi­ta­lis­ti­niam ar ko­lo­nia­lis­ti­niam sta­tus quo pa­lai­ky­ti, čia pra­lei­si­me dėl vie­tos trū­ku­mo. „Džiun­glės“ ga­li bū­ti įdo­mios iš tiek kam­pų ir briau­nų – šio­je re­cen­zi­jo­je pa­mi­nė­jau vos po­rą tre­je­tą, – kad net ir Lie­tu­vo­je nu­si­pel­ny­tų bū­ti kny­gų apie kny­gą, trak­ta­tų ir bai­gia­mų­jų fi­lo­lo­gi­jos, po­li­ti­kos, is­to­ri­jos, žur­na­lis­ti­kos dar­bų ob­jek­tu.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.