Vie­no pa­veiks­lo iš­šū­kis

„Šiau­rės At­ėnų“ kū­ry­biš­kas eks­pe­ri­men­tas – vie­no pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos kon­kur­sas – bai­gia­si. Kvie­čia­me jus įsi­žiū­rė­ti į pas­ku­ti­nį kon­kur­so pa­veiks­lą iš Mo­der­naus me­no cen­tro ko­lek­ci­jos.

Šį kar­tą – Gin­ta­ro Zna­mie­row­skio pa­veiks­las „Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras“.

Gintaras Znamierowski. Šiuolaikinio meno centras. 2011

  • Kvie­čia­me da­ly­vau­ti vi­sus, kad ir kokio am­žiaus, iš­si­la­vi­ni­mo ar po­žiū­rio į pa­teik­tą pa­veiks­lą.
  • Tai ga­li bū­ti straips­nis, esė, ap­sa­ky­mas, ei­lė­raš­tis, ko­mik­sas ar bet ko­kia ki­ta kū­ry­biš­kos pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos for­ma.
  • Teks­tams tai­ko­mas 5 000 spau­dos žen­klų li­mi­tas.
  • Pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jų lauk­si­me iki gruo­džio 16 die­nos.

Ge­riau­sios in­ter­pre­ta­ci­jos au­to­riui Mo­der­naus me­no cen­tras do­va­nos ne­se­niai iš­leis­tą Ra­min­tos Ju­rė­nai­tės pa­reng­tą al­bu­mą „Kos­tas De­reš­ke­vi­čius. Ta­py­ba“. Įdo­miau­sios in­ter­pre­ta­ci­jos bus pub­li­kuo­ja­mos sa­vait­raš­ty­je „Šiau­rės At­ėnai“.

Pa­veiks­lą ga­li­te pa­ma­ty­ti in­ter­ne­ti­nia­me kon­kur­so pus­la­py­je blo­gas.sa­te­nai.lt/kon­kur­sas, o ori­gi­na­lą – Mo­der­naus me­no cen­tro ga­le­ri­jo­je (Li­te­ra­tų g. 8, Vil­nius).

Trumpai apie pa­veiks­lą

Pa­veiks­las „Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras“ nu­ta­py­tas 2011 me­tais. Drb., al., 60×120.

Trumpai apie au­to­rių

Gin­ta­ras Zna­mie­row­skis (g. 1970) – vi­du­ri­nės kar­tos lie­tu­vių ta­py­to­jas. Jis įvar­di­ja­mas kaip tiek ofi­cia­lio­sios, tiek „avan­gar­di­nės“ me­no sce­nos už­ri­by­je ku­rian­tis me­ni­nin­kas. Re­tai ren­gia per­so­na­li­nes ar da­ly­vau­ja gru­pi­nė­se pa­ro­do­se, ta­čiau yra pui­kiai ži­no­mas be­si­do­min­tiems lie­tu­vių dai­le. Au­to­riaus pa­veiks­lai pa­si­žy­mi itin kruopš­čiu at­li­ki­mu ir sa­vi­tu, ne­re­tai iro­niš­ku žvilgs­niu į da­bar­ti­nę ap­lin­ką.

Pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jas siųs­ki­te ad­re­su ais­te­pau­li­na@gmail.com.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.