Mums rašo

Publikacijos „Ak­so­mi­nis“ ge­no­ci­das, „ak­so­mi­nės“ re­vo­liu­ci­jos ir „ne­skaid­rūs“ rin­ki­mai“ la­ko­niš­kas tę­si­nys

„Šiau­rės At­ėnų“ skai­ty­to­jai re­gu­lia­riai su­pa­žin­di­na­mi su An­driaus Mar­tin­kaus kū­ry­ba. Nau­jau­sia pub­li­ka­ci­ja 2012 m. lap­kri­čio 30 d. Nr. 45 (1111) dar kar­tą pa­tvir­ti­no ne­ei­li­nį au­to­riaus li­te­ra­tū­ri­nį ta­len­tą – ža­vi au­to­riaus sti­lius, vaiz­din­ga kal­ba, nuo­sek­liai dės­to­ma min­tis, pla­tus ap­ra­šo­mų si­tu­a­ci­jų kon­teks­tas. Taip pat iš­ryš­kė­ja au­to­riaus da­ly­kiš­ki su­ge­bė­ji­mai pa­si­nau­do­ti ne­iš­sen­kan­čio­mis iro­ni­jos ir gro­tes­ko ga­li­my­bė­mis, taik­liai de­ran­čio­mis prie teks­to re­a­lis­ti­nių įžval­gų.

No­rė­tų­si tik pra­tęs­ti au­to­riaus min­tis, o ge­riau bū­tų, jei pats au­to­rius su­tik­tų nuo­sek­liai iš­dės­ty­ti pra­dė­tus tei­gi­nius – api­bū­din­tų da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos tri­jų reikš­min­giau­sių par­ti­jų pui­ki­ą­sias sa­vy­bes. Dar ne­pa­skir­ti, bet jau siū­lo­mi kan­di­da­tai į mi­nist­rų pos­tus aki­vaiz­džiai nu­to­li­na vi­sas bu­vu­sias blo­gy­bes, net ir nuo „Pran­cū­zi­jos re­vo­liu­ci­jos šė­to­niš­ku­mo…“ O „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ tik­rai įsi­ga­lės re­vo­liu­ci­nė­je Lie­tu­vos pa­dan­gė­je. Ten­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad tre­čio­sios par­ti­jos at­sto­vas ne­nu­ma­ty­tas į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rus.

Dėl „ne­skaid­rių“ rin­ki­mų tai vi­siems aiš­ku – rin­ki­mai tik­rai bu­vo itin skaid­rūs, nie­kas, tuo la­biau pub­li­ka­ci­jos au­to­rius, ne­ma­tė jo­kių pa­žei­di­mų. Mū­sų teis­mai lai­ku ir da­ly­kiš­kai iš­aiš­ki­na vi­sus nu­kry­pi­mus.

Šiais spau­dos lais­vės me­tais ver­tin­gos įvai­rios pub­li­ka­ci­jos, pa­na­šios ar skir­tin­gos nuo­mo­nės. Ne­ma­žai są­ly­čio taš­kų ga­li­ma su­ras­ti tarp An­driaus Mar­tin­kaus ir Kres­cen­ci­jos Šur­ku­tės „Lie­tu­vos ša­lies žmo­nių pa­da­vi­mų“ („Kul­tū­ros ba­rai“, 2012, Nr. 10). Pa­vyz­džiui, abie­juo­se straips­niuo­se mi­ni­mos JAV („Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja“ – A. Mar­tin­kus; „An­tai Mit­tas Rom­ney’s…“ – K. Šur­ku­tė).

Pa­gar­biai Kres­cen­ci­jos Šur­ku­tės drau­gas  Eu­ge­ni­jus Ig­na­to­nis

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.