Dep­re­si­jos iš­varymas pa­gal Pau­lą Krug­ma­ną

MARIUS PLEČKAITIS

Paul Krug­man. Įvei­ki­me eko­no­mi­nę dep­re­si­ją! Iš an­glų k. ver­tė Auš­ra Mal­dei­kie­nė. K.: Ki­tos kny­gos, 2012. 238 p.

Tik­riau­siai kas ko­kius me­tus Lie­tu­vo­je iš­lei­džia­ma eko­no­mi­nio-so­cia­li­nio po­bū­džio kny­ge­lė, kurios vir­še­ly­je pui­kuo­ja­si pri­pa­žin­to au­to­riaus pa­var­dė ir vien­kryp­tiš­kai pa­lan­kus (jei ne vir­še­ly­je, tai bent jau pir­muo­siuo­se pus­la­piuo­se) kri­ti­kų ver­ti­ni­mas. Daž­niau­siai ta kny­ge­lė bū­na kiek re­vo­liu­ci­nio po­bū­džio ar, pa­vyz­džiui, itin kri­ti­kuo­jan­ti pra­ei­ties vyks­mus ir siū­lan­ti su­si­rū­pin­ti at­ei­ties šva­ra be pa­kar­to­ti­nių tam­sių dė­mių, pvz.: Na­o­mi Klein „Šo­ko dok­tri­na“ („Ki­tos kny­gos“, 2009), kiek švel­nes­nė ir pa­vė­la­vu­si Sta­sio Ja­ke­liū­no „Lie­tu­vos kri­zės ana­to­mi­ja“ („Ki­tos kny­gos“, 2010) ar at­vi­rau­jan­ti Joh­no Per­kin­so „Eko­no­mi­kos smo­gi­ko iš­pa­žin­tis“ („Ki­tos kny­gos“, 2011). Dėl vie­nos lei­dyk­los pro­pa­ga­vi­mo ma­nęs ne­teis­ki­te, tie­siog duo­ki­te pa­vyz­džių ar ver­tų skai­ty­ti pa­na­šaus ti­po kny­gų iš ki­tų lei­dė­jų.

Pa­mi­nė­to Ja­ke­liū­no iš aki­ra­čio kol kas ne­pa­leis­ki­me, mat jis bu­vo vie­nas iš žmo­nių, Vil­niaus kny­gų fes­ti­va­ly­je ap­ta­ri­nė­ju­sių Paulo Krug­ma­no kny­gą „Įvei­ki­me eko­no­mi­nę kri­zę!“ (End This Dep­res­sion Now!). Tai­gi Ja­ke­liū­nas kny­gos pri­sta­ty­me ga­na skep­tiš­kai ir kon­ser­va­ty­viai pri­ėmė Krug­ma­no siū­lo­mus iš­lai­da­vi­mo bū­dus, o tai, tie­są sa­kant, nė­ra keis­ta – Ja­ke­liū­nas sa­vo­jo­je kri­zės ana­to­mi­jo­je prie kry­žiaus pa­na­šias idė­jas ir ka­lė. Tie­sa, pa­žy­mė­da­mas, kad nė­ra ir kla­si­ki­nis kon­ser­va­to­rius, esą pir­miau­sia rei­kia vis­ką pro­tin­gai įver­tin­ti ir tik ta­da pjau­ti, žo­džiu, vai­di­na kri­tiš­kai mąs­tan­tį ir be­si­rū­pi­nan­tį vi­sais vi­suo­me­nės sluoks­niais iš kar­to. Ki­taip sa­kant, at­sto­vau­ja iš es­mės li­be­ra­lio­sioms sro­vėms, vos at­mieš­toms kai­ru­mu. Be to, kal­ba dau­giau apie fak­tą, pla­no kri­ti­ką iš­reikš­da­mas ne­bent žo­de­liais „tu­rė­jo“, „ga­lė­jo“.

Bai­gę kal­bą apie Ja­ke­liū­ną ir jo san­ty­kį su gar­siuo­ju No­be­lio pre­mi­jos lau­re­a­tu Krug­ma­nu, ga­li­me už­ves­ti šne­ką apie Auš­rą Mal­dei­kie­nę, pa­ra­šiu­sią ne vie­ną ga­na ten­den­cin­gą eko­no­mi­kos va­do­vė­lį stu­den­tams ir moks­lei­viams, ne­si­kra­tan­čią juo­do švie­čia­mo­jo dar­bo (tik ne­sa­ky­ki­te, kad jis ki­toks, ne­pa­ti­kė­siu), taip pat at­lie­kan­čią gy­vą ga­lą ver­ti­mų (bent jau sa­vo stu­den­tams). Iš­ver­tė Mal­dei­kie­nė ir Krug­ma­ną, ir, kaip tei­gė, ro­dos, Lie­tu­vos ban­ko eko­no­mis­tas Rai­mon­das Kuo­dis, be ga­lo, be kraš­to pui­kiai. Jei ne kar­tais iš­šo­kan­tis ši­zof­re­niš­kas Krug­ma­no sti­lius ir prieš­ta­ra­vi­mas sau, žmo­nės Mal­dei­kie­nei pa­ti­kė­tų vers­ti ne tik eko­no­mis­tus, bet ir Jo­y­ce’ą, Bu­kow­skį ar net Že­mai­tę. O no­rė­da­mi su­gė­dy­ti „Ki­tas kny­gas“, ne­mo­kan­čias ho­no­ra­rų ne tik varg­šams po­etams, bet ir ger­bia­miems ver­tė­jams, pa­kar­to­ki­me tai, ką daž­na­me in­ter­viu šiuo me­tu sa­ko po­nia Auš­ra: „Kai tik gau­siu ho­no­ra­rą už pas­ta­ro­sios kny­gos ver­ti­mą, tuoj ver­siu ki­tą“, ir pa­na­šiai.

Per daug ne­nu­klys­tant prie elek­tri­nio „pie­mens“, ver­tė­jos Mal­dei­kie­nės po­žiū­ris į Krug­ma­ną, skir­tin­gai nei Ja­ke­liū­no, yra jei ne de­šimt iš de­šimt, tai bent de­vy­ni. Pa­va­din­tas vie­nu pro­tin­giau­sių eko­no­mis­tų ir žmo­gu­mi, su­ge­ban­čiu pa­aiš­kin­ti, kaip vis­kas vyks­ta, net pa­pras­tam Ka­ziui iš Kal­va­ri­jos, Krug­ma­nas gau­na me­da­lį ir te­pan­tį vyš­ni­nį buč­kį. Ko­kie ver­tė­jos eko­no­mis­tės ar­gu­men­tai? Žmo­gus, mąs­tan­tis blai­viai ir su­pran­tan­tis, kaip rei­kia (mė­gin­ti) gai­vin­ti eko­no­mi­ką, da­li­ja­si pa­tir­ti­mi ir su­ma­ny­mais pa­pras­ta, kar­tais net per pa­pras­ta kal­ba, siū­lan­čia pa­smaug­ti eko­no­mi­nius smau­gė­jus ir pa­si­taš­ky­ti si­dab­ri­niais. Su­su­ma­vus, Mal­dei­kie­nė, tik­rai ne­si­kuk­lin­da­ma sa­ve pa­va­din­ti įsi­my­lė­ju­sia ka­pi­ta­liz­mą, vis dėl­to yra keis­tai su­si­ža­vė­ju­si eko­no­mi­nė­mis re­vo­liu­ci­jo­mis. Ki­ta ver­tus, Krug­ma­no siū­lo­mas pi­ni­gų iš­me­ti­mas į rin­ką yra ne kas ki­ta, kaip tik dar vie­na li­be­ra­liz­mo ver­si­ja. Jei smau­gi­mas su nu­plėš­tu dir­žu pri­me­na neo­li­be­ra­liz­mą, ak­ty­viai pra­dė­ju­sį plis­ti iš­kart pri­mir­šus Ke­y­ne­są, tai be­sai­kis pi­ni­gų spaus­di­ni­mas ir eko­no­mi­kos aku­mu­lia­vi­mas tuoj pat min­ty­se su­po­nuo­ja Jung­ti­nes Vals­ti­jas su jų ža­lio­sio­mis ru­pū­žė­mis. Suk­si į ry­tus – pa­si­mir­si, suk­si į va­ka­rus – ta­ve nu­ma­rins, kaž­kas to­kio (be jo­kių ge­o­po­li­ti­nių mi­nė­tų kryp­čių ko­no­ta­ci­jų).

Vis dėl­to, kai aiš­ki­na­ma, kaip vis­kas vyks­ta, vi­sa­da rei­kia itin ge­rai įtemp­ti au­sų memb­ra­nas ir klau­sy­tis, klau­sy­tis, klau­sy­tis. Mat, kaip pa­sa­kys ne vie­nas eko­no­mis­tas, Krug­ma­no siū­lo­mas mo­de­lis ne tau­py­ti ir verž­ti, o aku­mu­liuo­ti ir lais­vin­ti tin­ka tik kai ku­rioms vals­ty­bėms, kon­kre­čiai – tu­rin­čioms iš es­mės ne­pri­klau­so­mas va­liu­tas, iš­ven­gu­sias su­sie­ji­mų. Jei Ame­ri­ka nors ir vi­są sa­vo, at­ro­do, jau am­ži­ną gy­ve­ni­mą spaus­din­tų ža­liuo­sius po­pie­rė­lius, per daug sa­vo įvaiz­džiui (ne kai­rių­jų, o pa­sau­lio mas­tu) ne­kenk­da­ma, tai net nė­ra kal­bos, kad bent ką pa­na­šaus ga­lė­tų pra­dė­ti ini­ci­juo­ti Lie­tu­va. Ge­riau­siu at­ve­ju, pa­si­sko­li­nu­si iš Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do, ji bū­tų ver­čia­ma pi­ni­gus nau­do­ti il­ga­lai­kiam pro­duk­tui kur­ti, il­ga­lai­kėms in­ves­ti­ci­joms at­lik­ti, o jų te­ori­niai di­vi­den­dai pra­dė­tų kris­ti tik­rai ne po pen­ke­rių me­tų. O kaip pa­sa­ky­tų Krug­ma­nas, be­si­rem­da­mas se­nu­ku Key­ne­su, „tik kvai­las ga­li rū­pin­tis ryt­die­na ne­su­tvar­kęs šian­die­nos“.

Krug­ma­nui No­be­lio eko­no­mi­kos pre­mi­ja, ku­ria taip di­džiuo­jasi lei­dė­jai ir, ži­no­ma, jis pats, su­teik­ta tik­rai ne už šią kny­gą, iš es­mės pub­li­kuo­tą sa­vo tin­kla­raš­ty­je ar „New York Ti­mes“. Gar­si­ą­ją pre­mi­ją žmo­gus, kaip ir įpras­ta eko­no­mis­tams ir vi­so­kiems iš­kry­pu­siems sta­tis­ti­kos bei op­ti­mi­za­vi­mo ge­ni­jams, ga­vo rim­tes­nė­se sri­ty­se – nau­jo­sios tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos ir eko­no­mi­nės ge­og­ra­fi­jos. Ki­taip sa­kant, ne ad­vo­ka­ta­vi­mas idė­jiš­kai ir ypač prak­tiš­kai jau sun­kiai be­pri­tai­ko­mam Ke­y­ne­sui (skau­dan­čia šir­džia tai tu­riu pri­pa­žin­ti) su­tei­kė eko­no­mis­tui tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą. To­dėl kny­gos re­kla­mą, pa­tei­kian­čią vei­ka­lą kaip sen­sa­cin­gą, de­mas­kuo­jan­tį blo­giu­kus ir už tai su­lau­ku­sį tarp­tau­ti­nių fan­fa­rų, ga­li­me lai­ky­ti ele­men­ta­ria, na kuo gi dau­giau, rin­ko­da­ra.

Sun­ku ką nors aiš­kaus ir kon­kre­taus pa­sa­ky­ti apie kny­gą, ne­per­ne­lyg mo­no­li­ti­nę: JAV, ku­rias au­to­rius pri­si­pa­žįs­ta pa­žįs­tan­tis ge­riau­siai, Eu­ro­pa, kur kiek­vie­nos vals­ty­bės po­žiū­ris į ki­tą ski­ria­si 175 laips­niais, ne­dar­bas šian­dien, Key­ne­sas va­kar ir ba­das ry­toj. Tuo ne­tei­giu, kad au­to­rius pa­tin­gė­jo su­for­mu­luo­ti nuo­sek­les­nę min­tį, tie­siog tai yra pu­re in­ter­pre­ta­tion. Tas pats, kas gin­čy­tis su gau­je­le ne­oli­be­ra­lų, be­vil­tiš­kai įsi­ti­ki­nu­sių, kad 40 sei­mū­nų su­ma­žė­jęs Sei­mas pa­dė­tų Lie­tu­vai lais­viau kvė­puo­ti. Žmo­nės, už­prog­ra­muo­ti eli­to nu­mes­tų tie­sų, nie­ko dau­giau ne­su­ge­ba, kaip feis­bu­ke da­ly­tis „pa­pro­tink ar­ti­mą“ nuo­ro­do­mis. Au­to­rius, de­ja, ne­iš­ven­gia pa­na­šaus pro­ti­ni­mo, ma­tyt, dė­da­ma­sis gal­von: „Jei per daug lei­siuo­si į kon­tem­plia­ci­jas ir ap­mąs­ty­mus, pa­pras­čiau­siai iš­nyks ma­no nuo­mo­nė, bus dar sun­kiau su­pras­ti, kaip vis­kas vyks­ta.“

Ne­abe­jo­ju, kad An­drius Ku­bi­lius, ga­vęs No­be­lį, ir­gi pa­ra­šy­tų kny­gą. O gal pa­ra­šys ir ne­ga­vęs, juk, bū­ki­me re­a­lis­tai, pre­mi­ją gau­tų ne­bent vi­suo­me­nės ma­ri­ni­mo sri­ty­je, ku­ri bent jau ofi­cia­liai į No­be­lio są­ra­šą ne­įtrauk­ta. Tai­gi pa­lau­ki­me Ku­bi­liaus kny­ge­lės, per­pa­sa­ko­jan­čios Či­ka­gos ber­niu­kų „Ply­tą“. Ta­da abi kny­gas įteik­si­me Ok­sa­nai iš Už­pel­kių ir pa­pra­šy­si­me jas pa­skai­ty­ti vai­kams prieš mie­gą ar ty­liai, veik ne­gir­di­mai, pa­niū­niuo­ti. Lai­mės tas kū­ri­nys, ku­riuo pir­mu Ok­sa­na iš pyk­čio tvoks­tels vai­ku­čio pu­sėn.

„Įvei­ki­me eko­no­mi­nę dep­re­si­ją!“ yra kny­ga, ku­ri tik­rai tu­ri tai, dėl ko nu­si­pel­no bū­ti skai­to­ma. De­ja, kaip ir vi­si ide­o­lo­gi­jo­se skęs­tan­tys pro­duk­tai, ji nė­ra nei tei­sin­ga, nei ne­tei­sin­ga. Nie­ko ne­įti­kin­tų net jos idė­jų pri­tai­ky­mas prak­ti­ko­je, nes vi­sos prak­ti­kos – skir­tin­gos, ir men­kiau­sias pirs­te­lė­ji­mas, ar, jei no­ri­te, dru­ge­lio efek­tas, ga­li iš­muš­ti vi­są gra­žią te­ori­ją iš tra­pių kon­tū­rų. Siū­lau ją skai­ty­ti kaip me­no kū­ri­nį, kaip mo­der­nų ir įdo­mų žvilg­te­lė­ji­mą po eko­no­mi­kos lie­me­nė­le. O kas ten ką pa­ma­tys – tai jau ki­tas klau­si­mas. Klau­si­mas, į ku­rį tei­sin­gai at­sa­ky­tų ne­bent re­ta ir pa­gar­bi eko­no­mis­to ty­la.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.