Vie­no pa­veiks­lo iš­šū­kis

Tę­sia­si ra­šy­to­jų (ti­ki­mės, ir skai­ty­to­jų) pa­mėg­tas kū­ry­biš­kas eks­pe­ri­men­tas – vie­no pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos kon­kur­sas. Nuo šiol su Mo­der­naus me­no cen­tru rink­si­mės pa­veiks­lus ir au­to­rius, ar­ti­mes­nius mū­sų lai­ko­tar­piui.

Šį kar­tą – Kos­to De­reš­ke­vi­čiaus pa­veiks­las „Ket­vir­ta­die­nis“.

Kostas Dereškevičius. Ketvirtadienis. 1976

  • Kvie­čia­me da­ly­vau­ti vi­sus, kad ir ko­kio am­žiaus, iš­si­la­vi­ni­mo ar po­žiū­rio į pa­teik­tą pa­veiks­lą.
  • Tai ga­li bū­ti straips­nis, esė, ap­sa­ky­mas, ei­lė­raš­tis, ko­mik­sas ar bet ko­kia ki­ta kū­ry­biš­kos pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos for­ma.
  • Teks­tams tai­ko­mas 5 000 spau­dos žen­klų li­mi­tas.
  • Pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jų lauk­si­me iki lap­kri­čio 25 die­nos.

Ge­riau­sios in­ter­pre­ta­ci­jos au­to­riui Mo­der­naus me­no cen­tras do­va­nos ne­se­niai iš­leis­tą Ra­min­tos Ju­rė­nai­tės pa­reng­tą al­bu­mą „Kos­tas De­reš­ke­vi­čius. Ta­py­ba“. Įdo­miau­sios in­ter­pre­ta­ci­jos bus pub­li­kuo­ja­mos sa­vait­raš­ty­je „Šiau­rės At­ėnai“.

Pa­veiks­lą ga­li­te pa­ma­ty­ti in­ter­ne­ti­nia­me kon­kur­so pus­la­py­je http://blo­gas.sa­te­nai.lt/kon­kur­sas, o ori­gi­na­lą – Mo­der­naus me­no cen­tro ga­le­ri­jo­je (Li­te­ra­tų g. 8, Vil­nius).

Trum­pai apie pa­veiks­lą

Pa­veiks­las „Ket­vir­ta­die­nis“ alie­ji­niais da­žais ant dro­bės nu­ta­py­tas 1976 me­tais, jo mat­me­nys 88,5×99,5 cm.

Trum­pai apie au­to­rių

Kos­tas De­reš­ke­vi­čius (g. 1937) – ta­py­to­jas, dės­ty­to­jas, „Gru­pės 24“ na­rys. Jis vie­nas pir­mų­jų lie­tu­vių ta­py­to­jų, pra­dė­ju­sių vaiz­duo­ti gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką at­vi­rai, apei­da­mas so­viet­me­čio tra­di­ci­ją. 7–8 de­šimt­me­ty­je K. De­reš­ke­vi­čiaus kū­ry­bos pa­grin­di­nė te­ma bu­vo mies­to gy­ven­to­jai ir jų ap­lin­ka.

Pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jas siųs­ki­te ad­re­su ais­te­pau­li­na@gmail.com.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.