Svei­kos, ma­my­tės,

ar­ba Dvi­aukš­čiai ke­lio­nių sap­nai

KALAMBIJA PIKČERS

Fo­ru­mes­ka (ištrauka)

FataM Svei­kos, ne­ži­nau, ar jau bu­vo to­kia te­ma… nie­kur ne­ra­dau apie tai… Ne­su­pran­tu, kas man da­ro­si, nie­ko ne­be­si­no­ri, jau­čiuo­si kaip ne­sa­va, tar­si koks šal­tis apė­męs :liū­di:. Kai pa­bun­du iš ry­to, ran­kos, ypač kai­rė, bū­na nu­tir­pu­sios, nuo­var­gis iš pat ry­to, gal­va su­ka­si. Ir sap­nuo­ju ke­lio­nę, ta ke­lio­nė kaž­ko­kia keis­ta, ta­ry­tum į nie­kur. Sap­ne bal­sas iš aukš­ty­bių man sa­ko: va­žiuok! Ir aš va­žiuo­ju, va­žiuo­ju, va­žiuo­ju. Ne­ži­nau, ką tai ga­lė­tų reikš­ti…

nėš­tu­kė17 Oi, tik­rai ne­links­ma, už­jau­čiu :liū­di:. Bet pa­lauk, kur tu ra­šai? Ne čia tru­pu­tį pa­tai­kei :chi­chi:. Ke­lio­nė į nie­kur? Mes čia dis­ku­tuo­ja­me apie nau­ja­me­ti­nes ke­lio­nes dvi­aukš­čiais šil­do­mais au­to­bu­sais :ro­do dan­tis:.

Na­mi­niux La­bu­kas, sap­nas reiš­kia, kad tu­rė­tum iš­vyk­ti – ke­lio­nės ve­ža! Siū­lau per šven­tes pa­va­žiuo­ti iki Bu­da­peš­to, yra da­bar to­kių ge­rų dy­lų :mirk­tmirkt:. Vy­nų de­gus­ta­vi­mas, ap­si­lan­ky­mas mar­ci­pa­nų mu­zie­ju­je, mė­ly­na­sis Du­no­jaus vin­gis, Bu­da ir Peš­tas, at­si­gau­tum…

Vis­ma Bet rim­tai. Kam pra­dė­ti nau­ją te­mą pa­va­di­ni­mu „Ke­lio­nė į nie­kur“, nė­ra to­kio da­ly­ko „nie­kur“ – Eu­ro­pa yra pa­sie­kia­ma kon­di­cio­nuo­ja­mais au­to­bu­sais su wc.

Red­fo­xy Leis­kit žmo­gui iš­si­kal­bė­ti. Gal pa­aiš­kės, kur tas nie­kur yra. „…tas, ku­ris ti­ki sap­nais, mo­ka ir aiš­kin­ti juos…“ (P. Co­el­ho) Man, pri­si­me­nu, lai­kas bu­vo din­gęs, kai nu­si­lei­dau į sta­lak­ti­tų-sta­lag­mi­tų ur­vus :var­to akis:. Gal­vo­jau, kad iš ten gy­va ne­be­iš­ei­siu :ach:. Dar bu­vo nuo­ty­kis van­dens par­ke Len­ki­joj, kai pa­ni­rau po van­de­niu… tie­siai to­kiam se­niui po pil­vu, ne­ty­čia vi­sai, oro pri­trū­kau :chi­chi:.

nėš­tu­kė17 Nu ir is­to­ri­jos :mirk­tmirkt:. Man tai skau­da de­ši­nį šo­ną, bet ži­nau, nuo ko – pri­si­val­giau laz­dy­no rie­šu­tė­lių, sta­lak­ti­tai pil­ve :chi­chi:. Oi, bus man. Gal kas ži­not ge­rą pil­vo dak­ta­rą Kau­ne?

FataM Va­žiuo­čiau, bet ne­ži­nau kur, ne­ži­nau ko. No­ro la­bai di­de­lio kaž­kaip ir nė­ra. Nors bal­sas sa­ko – va­žiuok.

Tar­ka Ko jūs čia siū­lot jai va­žiuo­ti, jei­gu jai ran­kos tirps­ta. Juk po de­šimt ir dau­giau va­lan­dų iš­si­kra­tai ta­me au­to­bu­se. Na­mie rei­kia sė­dė­ti, o ne va­žiuo­ti. Ir iš vi­so, kas čia per gry­bai?

Tar­ka Ke­lio­nė į nie­kur :wtf:. Tuf­ta kaž­ko­kia.

***

Na­mi­niux Žiū­riu, te­ma ne­at­nau­jin­ta jau ke­lias sa­vai­tes. Už mė­ne­sio šven­tės. Įdo­mu, kaip pa­vy­ko ta ke­lio­nė į nie­kur :ro­do dan­tis:? Aš tai Nau­jų su­tik­ti iš­va­rau į Kro­a­ti­ją. Bu­vęs jau po­rą kar­tų, la­bai pa­ti­ko pa­plū­di­miai ir tos sa­los. Dub­rov­ni­kas, Spli­tas, tie įde­gę kū­nai, ech…  Aiš­ku, žie­mą ne­pa­si­mau­dy­si :var­to akis:. Iš­ei­na virš ke­tu­rių tūks­tan­čių ki­lo­met­rų, bet nie­ko :ro­do dan­tis:, be to, be vai­kų va­žiuo­ju…

Red­fo­xy Aha, įdo­mu. Mes tai sli­di­nė­sim. Aukš­tie­ji Slo­va­ki­jos Lat­rai. Sep­ty­nias die­nas. Ti­kiuo­si, snie­go pa­duos į vir­šu­kal­nes :mirk­tmirkt:.

Na­mi­niux Tat­rai – tu­rė­jai gal­voj? Hm hm. Ta­vo vy­ras iš­ge­rian­tis? :ro­do dan­tis:

Red­fo­xy Oi, tik­rai :gė­da: :chi­chi: ups. Su drau­gė­mis šiaip va­žiuo­jam. Iš­si­nuo­mo­sim na­me­lį kaip vi­sa­da. Vy­ro aš ne­tu­riu :ach:.

Na­mi­niux O, mer­gič­kų kom­pa­ni­ja. Mie­lai pri­si­jung­čiau :chi­chi:, bet jau nu­si­pir­kau bi­lie­tą :liū­di:. Vaikš­čio­siu vie­nas po mies­tus, po kal­nus, po pie­vas, skin­da­mas aguo­nas ir ru­mu­nes.

Red­fo­xy Mmm :mirk­tmirkt:. Ru­mu­nė­lės – gra­žios gė­lės.

Na­mi­niux :var­to akis: :ro­do dan­tis: :rai­to­si ant grin­dų:

FataM Vis tas pats. Nie­kur ne­va­žiuo­ju, va­žiuo­ju į nie­kur. Nors sap­nai apie ke­lio­nę ne­si­lio­vė, tad, ga­li­ma sa­ky­ti, ke­liau­ju.

Red­fo­xy „…kar­tais bū­ti­na nu­ei­ti to­li, kad su­pras­tum tai, kas yra ar­ti“ (P. Co­el­ho).

Tar­ka Tro­li­na ji čia ir vis­kas, klie­di. Už­da­ry­kit, pra­šau, ši­tą te­mą. Juk yra tai­syk­lės, ati­džiai pa­si­skai­tyk, nes už­ba­nin­sim ir pa­si­baigs.

FataM Ne­tro­li­nu, ne­ži­nau, kas tai yra. Tie­siog klau­sau bal­so. Man tai kaip ir ke­lio­nė, vi­sa tai, ką pa­mi­nė­jau, man yra su­si­ję, esu tik­rai ne tam, kad šai­py­čiau­si… Vi­są lai­ką apie tai ir te­gal­vo­ju, apie ke­lio­nę.

nėš­tu­kė17 Tai ko­kios pro­ble­mos, iš­si­ren­ki ke­lio­nę ir va­žiuo­ji sau :chi­chi:.

Na­mi­niux Su­pran­ti, FataM, kaip čia tau pa­sa­kius… ne­no­riu įžeis­ti ar ką. Tie­siog mes kal­ba­mės čio­nai apie re­a­lias ke­lio­nes, re­a­liais au­to­bu­sais, re­a­liu lai­ku. Bet jei­gu sun­ku ar kas nors skau­da, tai… Iš ku­rio mies­to esi? Ži­nau vie­ną neu­ro­lo­gą Vil­niu­je.

nėš­tu­kė17 Tik­rai juo­kin­ga :chi­chi:. Yra gi psi­cho­lo­gi­jos sky­re­lis :var­to akis:. O aš no­rė­jau pa­klaus­ti, gal kas ži­no­te, ar į Bal­ta­ru­si­ją leis­tų įsi­vež­ti šu­niu­ką? Ne­tu­rim kur pa­lik­ti sa­vo Bem­biu­ko. Ma­žy­tis toks, ki­še­ni­nis, la­bai mei­lu­tis :mirk­tmirkt:.

Tar­ka Blin, kaip bie­si­na žmo­nės su sa­vo pseu­do-eg­zis­ten­ci­nėm pro­ble­mom. Vi­sa­da rei­kia lįs­ti ne vie­to­je ir ne lai­ku, kaip vam­py­rai ko­kie. Juk aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad čia kal­ba­me apie ke­lio­nes su­knis­tais au­to­bu­sais per Nau­juo­sius su­šik­tus me­tus.

Sor­ry.

nėš­tu­kė17 Tik­rai, sor­ry :ro­do dan­tis:.

Na­mi­niux O, tu­riu idė­ją – kvie­čiu pri­si­jung­ti, bi­lie­tų, kiek ži­nau, dar yra ne­iš­pirk­tų :mirk­tmirkt:. Pa­to­gi ke­lio­nė, gi­dai ge­ri, ne­įky­rūs, vi­deo, au­dio, šil­dy­mas, wc… ke­lio­nės do­ku­men­tų su­tvar­ky­mas, eks­kur­si­nė pro­gra­ma, nė vie­nos nak­vy­nės au­to­bu­se!

To nėš­tu­kė17: baik tu, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius ne­leis jo­kių šu­niu­kų, be to, nu pa­ti pa­gal­vok, tas šu­niu­kas inkš, los, šiks, myš, jau pa­kan­ka, kai ma­ži vai­kai va­žiuo­ja :brr:.

nėš­tu­kė17 :ach: kaip gai­la…

FataM Aš su­pran­tu, dė­ko­ju už pa­siū­ly­mą… Kaž­ko­kie keis­ti žen­klai. Sė­džiu va­kar par­ke, le­si­nu ba­lan­džius, pri­ei­na toks ga­na ma­lo­nus vy­ras, juo­da­o­dis, sa­ko: „Ma­dam, I know you will li­ke it, it is for you. Ple­a­se, ta­ke it.“ Ir ki­ša to­kį buk­le­tą, o ten – sa­la, pal­mės, skaid­rus van­de­ny­nas… Apė­mė toks įdo­mus jaus­mas. Su­pra­tau, kad sap­nas pra­de­da pil­dy­tis.

Na­mi­niux Sap­nai sap­nai, ak, tik­rai, kaip aš ne­pa­gal­vo­jau, bus, kaž­kas bus.

nėš­tu­kė17 Hrrrr… Mie­gu­čio no­ri­si, no­rė­čiau toj sa­le­lė­je pri­gul­ti :ach:.

Red­fo­xy Sap­nai pil­do­si, esu pa­ste­bė­ju­si, juk nie­ko ta­me blo­go. „Pa­sau­lį val­do min­tys, ku­rios ba­lan­džio ko­jo­mis at­ei­na“ (F. Ny­čė).

Na­mi­niux Nie­ko blo­go, tik­rai.

Vis­ma Be­je, tu­ri­me sap­nų sky­re­lį…

Tar­ka Tai bent is­to­ri­ja, tik­rai ver­ta dė­me­sio.

FataM Tą va­ka­rą na­mo grį­žau vė­lai, ėjau pės­čia, met­ro ne­si­nau­do­jau. Mėgs­tu vaikš­čio­ti, gy­dy­to­jas ir pri­sa­kė daug vaikš­čio­ti ma­no me­tuo­se. Vi­są ke­lią gal­vo­jau apie tą žmo­gų ir jo žo­džius. Ko­dėl aš? Ko­dėl kaip tik ta­da, kai man tai rū­pi, kai ra­gi­na tas bal­sas? Grį­žu­si vos ne­už­si­sa­kiau ke­lio­nės.

Na­mi­niux Į kur? Į Veng­ri­ją?

Red­fo­xy Į Ka­ri­bus grei­čiau…

nėš­tu­kė17 Koks met­ro? Kur? Čia pas jus Vil­niu­je jau pa­sta­tė met­ro? Se­no­kai be­bu­vau, bet kad to­kiais tem­pais, ne­ži­no­jau… :var­to akis:

Na­mi­niux Ne­aa… tik­riau­siai Lon­don spe­a­king?

Red­fo­xy Tu­riu gi­mi­nių Lon­do­ne. Vis ža­du juos ap­lan­ky­ti ir pa­si­kul­tū­rin­ti. Kaip tik gal­vo­ju skris­ti ki­tais me­tais per Ve­ly­kas. La­bai no­riu į vaš­ki­nių fi­gū­rų mu­zie­jų, ka­ra­lie­nę dar no­riu pa­ma­ty­ti, Big Be­ną, „Sains­bu­ry’s“ per iš­par­da­vi­mus. :ach:

Vis­ma Ke­lio­nės į Ka­ri­bus ir į An­gli­ją ki­to­se te­mo­se, šiaip jau.

Na­mi­niux Bū­na ge­rų iš­par­da­vi­mų Lon­do­ne, nu­va­ryk tik­rai :mirk­tmirkt:. Pas­kui dar yra Ta­te ga­le­ri­ja, vel­nio ra­tas „Lon­do­no akis“… Jei rei­kia, duo­siu ad­re­sų.

Tar­ka Vai­kus sa­vo te­gu ge­riau ap­lan­ko ma­ma­ša. Ar anū­kus. Ne­reiks ba­lan­džių le­sin­ti sve­ti­moj ša­ly.

FataM Kal­ba vi­sai ne apie tai. Be to, tai ne­įma­no­ma…

Tar­ka O apie ką kal­ba, a? Sap­nai, są­na­riai, dep­re­si­ja, Mi­kal­dos pra­na­šys­tės? Kas dar? Vie­tos to­kie ne­ran­da, blaš­ko­si po pa­sau­lį, vai­kus pa­me­ta, ant spran­do ka­ria­si tur­tin­giems die­dams… Ler­vos, kos­mo­po­li­ti­nės.

Red­fo­xy Na ne­už­si­pulk taip žmo­gaus, juk mes nie­ko ne­ži­nom. Kal­bam apie ke­lio­nes, apie nau­ja­ko su­ti­ki­mą :mirk­tmirkt:. „Ga­li­my­bė įgy­ven­din­ti sva­jo­nę – štai kas gy­ve­ni­mą da­ro įdo­mų“ (P. Co­el­ho).

nėš­tu­kė17 Jė­ge­lė! Jau tu­rim bi­lie­tus į Bal­ta­ru­si­ją, ap­lan­ky­sim Mins­ką, Nau­gar­du­ką… At­ro­do taip ar­ti, bet nie­ko ne­ži­nau apie tą ša­lį :gūž­te­li:.

Na­mi­niux Su­per. Ne­tu­rė­tų bū­ti bran­gu nu­va­žiuo­ti pas tuos mū­sų kai­my­nus, ar ne?

nėš­tu­kė17 Ne, nė­ra bran­gu, nors ėmėm iš­si­mo­kė­ti­nai… La­bai jau no­rė­jom, vy­ras pra­dės dirb­ti tik po Nau­jų­jų :gūž­te­li:.

Tar­ka Pa­šal­pos šiais lai­kais ne­ma­žos tu­rė­tų bū­ti.

Red­fo­xy Nu kam taip… Kas kaip no­ri, tas taip va­žiuo­ja.

Na­mi­niux Ar­ba ne­va­žiuo­ja.

Tar­ka Ar­ba sap­nuo­ja, kad va­žiuo­ja.

Tar­ka Į nie­kur – tik­rai ne­pa­pras­tai įdo­mi ke­lio­nė nu­si­ma­to. Ten, kur pal­mės, van­de­ny­nai, ba­na­nai, ana­na­sai, ba­ba­jai, apel­si­nai ir ko­ko­sai.

Na­mi­niux Svar­bu, kad ko­ko­sų ne­pri­trūk­tų.

Red­fo­xy Ne­pri­trūks :chi­chi:, už­si­sa­kiau ko­ko­sų kre­mo iš tos žy­mio­sios in­ter­ne­to par­duo­tu­vės. Ne­no­riu jos čia įvar­din­ti. „Gro­žis – tai re­ko­men­da­ci­nis laiš­kas, iš anks­to mums pa­lan­kiai nu­tei­kian­tis šir­dis“ (A. Šo­pen­hau­e­ris).

Tar­ka Klau­syk: ir ne­rei­kia. Tik ne­kišk čia tų ko­dų ir ku­po­nų nuo­lai­dų vi­so­kių, ap­si­ei­sim.

Red­fo­xy Ne­ki­šu juk, ne­ki­šu :pyks­ta:.

Na­mi­niux Be nuo­lai­dų ko­ko­sų ne­įpirk­sim :var­to akis:.

nėš­tu­kė17 Ne, ne­įpirk­si­me :liū­di:…

Vis­ma Ir ge­rai, nes ko­ko­sai ir jų pro­duk­tai – ki­ta­me sky­riu­je :ro­do dan­tis:.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.