Pa­bai­gos me­tas,

arba Kas ga­li su­nai­kin­ti pra­ga­rą?

Lai­ku ir ne­lai­ku

Anuo me­tu pa­si­ro­dys Mi­cha­e­lis, ga­lin­ga­sis di­džiū­nas, ta­vo tau­tos sar­gas. Už­eis me­tas to­kių var­gų, ko­kių dar nė­ra nie­kad bu­vę nuo to lai­ko, kai at­si­ra­do tau­tos. Bet anuo me­tu ta­vo tau­ta bus iš­gel­bė­ta, – vi­si, ku­rie tik yra ras­ti įra­šy­ti kny­go­je. Dau­ge­lis mie­gan­čių­jų že­mės dul­kė­se at­si­bus – kai ku­rie am­ži­na­jam gy­ve­ni­mui, ki­ti gė­dai ir am­ži­na­jai ne­gar­bei. Iš­min­tin­gie­ji švy­tės dan­gaus skliau­to spin­de­siu, o ve­du­sie­ji dau­ge­lį į tei­su­mą bus tar­si žvaigž­dės per am­žių am­žius.

Dan 12, 1–3

Da­nie­lio kny­ga (II a. pr. Kr.), ša­lia Ap­reiš­ki­mo Jo­nui kny­gos (I a. pab.), – di­džiau­sio įkvė­pi­mo šal­ti­nis dau­gu­mai mo­der­nių ju­dė­ji­mų, in­ten­sy­viai lau­kian­čių pa­sau­lio pa­bai­gos. Taip pat tai kny­ga, ku­rio­je ran­da­ma vie­na iš re­čiau­sių užuo­mi­nų Se­na­ja­me Te­sta­men­te apie mi­ru­sių­jų pri­kė­li­mą lai­kų pa­bai­go­je ir jų sky­ri­mą į dvi skir­tin­gas am­ži­nas eg­zis­ta­vi­mo ko­ky­bes – am­ži­ną gy­ve­ni­mą ir am­ži­ną gė­dą. Prieš­prie­ša daž­nai pra­lei­džia­ma pro pirš­tus, pa­gal įsi­ga­lė­ju­sią tra­di­ci­ją žo­dį „gė­da“ su­vo­kiant kaip am­ži­ną kan­ki­ni­mą­si, o „gy­ve­ni­mą“ – kaip am­ži­ną lai­mę. Nors gė­da yra di­džiu­lė kan­čia, kal­bant apie pra­ga­rą ar kan­ky­nes pra­ga­re, daž­niau­siai ne gė­da tu­ri­ma ome­ny­je kaip kan­ky­nė ar kan­ky­nės prie­žas­tis. Heb­ra­jiš­kas her­pa reiš­kia gė­dą kaip pa­nie­ki­ni­mą, pa­že­mi­ni­mą, ko­kį pa­tir­da­vo, pa­vyz­džiui, be­vai­kė mo­te­ris, iš­nie­kin­ta mo­te­ris, ko­kį šiais lai­kais gal jau­čia sil­pnes­niam var­žo­vui per sa­vo vi­siš­kai ne­pa­tei­si­na­mas klai­das pra­lai­mė­ju­si krep­ši­nio ko­man­da. Gė­da, ko­kią ir šian­dien dar jau­čia žmo­nės, ku­riems svar­bi kai­my­nų, kai­mo ben­druo­me­nės ar šiaip ben­druo­me­nės, su ku­ria sa­ve ta­pa­ti­na, nuo­mo­nė. „Ką žmo­nės pa­sa­kys?“ Aiš­ku, sun­ko­ka įsi­vaiz­duo­ti, ko­kia ten kai­my­nų nuo­mo­nė po mir­ties ga­lė­tų ką nors reikš­ti… Ži­no­ma, kai gy­ve­na­mas ne vi­sai toks gy­ve­ni­mas, koks ben­druo­me­nė­je pri­im­tas lai­ky­ti „pa­do­riu“. Ir tie, kas tą pa­ti­ria šian­dien, kas tą pa­tir­da­vo va­kar ir bet ka­da anks­čiau, tik­rai ga­li su­vok­ti pra­ga­ro pa­gal Da­nie­lį sko­nį.

Ki­tas žo­dis, ku­rį Da­nie­lis var­to­ja, – dei­ra’on, Bib­li­jo­je la­bai re­tas, pa­var­to­tas tik dar vie­ną kar­tą, pas­ku­ti­nė­je pra­na­šo Izai­jo kny­gos ei­lu­tė­je (66, 24): „Jie iš­eis pa­si­žiū­rė­ti la­vo­nų tų, ku­rie kė­lė maiš­tą prieš ma­ne, – juos griau­žian­tis kir­mi­nas ne­mirs, jų ug­nis nie­kad ne­bus už­ge­sin­ta, bjau­ras­tis bus jie vi­sai žmo­ni­jai.“ Ši ei­lu­tė dar la­biau su­stip­ri­na įta­ri­mą, kad Da­nie­lis pra­ga­rą įsi­vaiz­duo­ja kaip būk­lę ki­tų aki­vaiz­do­je. Būk­lę, kai jau­čia­ma ki­tų pa­nie­ka, pa­smer­ki­mas ir pa­si­bjau­rė­ji­mas. Ir ne tik Da­nie­lis. Ci­tuo­tą pra­na­šo Izai­jo ei­lu­tę, ku­rio­je ne­la­bai aiš­ku, kaip tie la­vo­nai ga­lė­tų am­žiais deg­ti ir tuo pat me­tu bū­ti grau­žia­mi kir­mi­no, ir ko­dėl jiems ga­lė­tų rū­pė­ti, kad į juos kas nors at­ei­na pa­si­žiū­rė­ti per kiek­vie­ną ša­bą, ver­tė­jai į ara­mė­jų kal­bą ver­čia taip: „Ir jie iš­eis pa­si­žiū­rė­ti griau­čių žmo­nių, nu­si­dė­jė­lių, ku­rie maiš­ta­vo prieš ma­no Žo­dį, o jų sie­los ne­mirs, ir jų ug­nis nie­ka­da ne­bus už­ge­sin­ta, ir ne­do­rė­liai bus tei­sia­mi pra­ga­re, iki kol tei­sie­ji dėl jų pa­sa­kys: „Mes jau pa­kan­ka­mai ma­tėm.“ Tai­gi, tei­suo­liai šia­me gy­ve­ni­me tu­ri ga­lią ki­tų gy­ve­ni­mus pa­vers­ti pra­ga­ru, o tei­sie­ji am­ži­na­ja­me (kaip ir šia­me) – iš­trauk­ti iš pra­ga­ro. Ir pa­tys tei­sie­ji, ki­to­je Da­nie­lio ei­lu­tė­je „iš­tei­si­nan­tys dau­ge­lį“, bus kaip žvaigž­dės per am­žių am­žius. Tie­sa, ver­ti­me, ku­rį tu­ri­me, apie šiuos tei­siuo­sius pa­sa­ky­tas prie­šin­gas da­ly­kas, kaip ir dau­ge­ly­je ver­ti­mų, ku­riuos te­ko per­žiū­rė­ti, net jei gra­ma­tiš­kai pa­sa­ky­ta ga­na skaid­riai, var­to­ja­ma žo­džio „tei­su­mas“ for­ma (hi­fil), ku­ri reiš­kia „ki­tus da­ry­ti tei­sius, iš­tei­sin­ti, elg­tis kaip su ne­kal­tais“, o ne „ves­ti į tei­su­mą“. Dar kar­tą pa­teik­siu sa­vo pa­čios fi­lo­lo­gi­nį, ne li­te­ra­tū­ri­nį šių tri­jų ei­lu­čių ver­ti­mą:

Ir tuo lai­ku pa­kils Mi­cha­e­lis, di­dis di­džiū­nas, sto­vįs dėl ta­vo žmo­nių sū­nų, ir [bus] iš­ti­kęs var­gas, ko­kio ne­bu­vo iš­ti­kę nuo žmo­ni­jos at­si­ra­di­mo iki to lai­ko, ir tuo lai­ku iš­si­gel­bės ta­vo žmo­nės, kiek­vie­nas, ku­ris bus ras­tas įra­šy­tas Kny­go­je.

Ir dau­ge­lis iš mie­gan­čių že­mės dul­kė­se pa­bus: šie am­ži­nam gy­ve­ni­mui, o šie – am­ži­nam pa­nie­ki­ni­mui, pa­si­bjau­rė­ji­mui. Ir su­ma­nie­ji švy­tės kaip dan­gaus tvir­tu­mos švy­tė­ji­mas, ir dau­ge­lį iš­tei­si­nan­tys – kaip žvaigž­dės per am­žių am­žius.

Žo­dį „tau­ta“ pa­kei­čiau „žmo­nė­mis“ dėl tos prie­žas­ties, kad „bib­li­niais lai­kais“ ne­eg­zis­ta­vo tau­tos, kaip mes šian­dien tą žo­dį var­to­ja­me, ir dėl to Bib­li­jo­je jis di­džiai klai­di­nan­tis. Da­nie­lis čia var­to­ja du ter­mi­nus – kal­bant apie tuos, su ku­riais jis jau­čia ben­drys­tę, var­to­ja­mas žo­dis ’am, kal­bant apie tuos, ku­rie bu­vo ka­dai­se, pa­čio­je pra­džio­je, var­to­ja­mas goy, vie­nas­kai­ta, ir kaip vie­nas­kai­ta ga­li reikš­ti tie­siog žmo­nes kaip vie­ną ko­lek­ty­vi­nę ben­dry­bę, t. y. žmo­ni­ją, o ne daug ko­lek­ty­vi­nių ben­dry­bių, ku­rios at­si­ra­do sta­tant Ba­be­lio bokš­tą. Izai­jo kny­gos pas­ku­ti­nis sky­rius dar aiš­kiau at­sklei­džia, kad tie, su ku­riais jau­čia­ma ben­drys­tė, bi­čiu­lys­tė Die­ve, ir su­da­ro tą ’am, „li­ku­tį“ nuo vi­sų ki­tų, ku­rie Die­ve ne­si­bi­čiu­liau­ja, ir tas li­ku­tis – su­rink­tas iš vi­sos žmo­ni­jos. Sep­tu­a­gin­to­je, be­je, taip ir iš­vers­ta: pas ho la­os, t. y. vie­toj „iš­si­gel­bės ta­vo žmo­nės, kiek­vie­nas, ku­ris…“ – „iš­si­gel­bės vi­si žmo­nės (ar­ba la­biau pa­žo­džiui – „kiek­vie­na liau­dis“), ku­rie bus įra­šy­ti…“ O ir var­gas, ko­kio ne­bu­vo nuo žmo­ni­jos at­si­ra­di­mo pra­džios, – kiek­vie­nas iš­tin­kan­tis di­de­lis var­gas. Nes kas ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kad di­džio­sios žmo­nių ne­gan­dos se­nai­siais lai­kais, kaip ir XX am­žiaus sta­li­niz­mo ar na­ciz­mo su­kel­tos ka­tast­ro­fos, di­džiu­lės žmo­nių kan­čios, iš­nie­ki­ni­mai ir pa­že­mi­ni­mai, dar ga­li bū­ti pra­nok­tos ko nors siau­bin­ges­nio? To­dėl vi­sa tai apie kiek­vie­ną. Ir apie čia ir da­bar. Apie tei­su­mą, Die­ve įgy­jant nu­tei­si­nan­tį žvilgs­nį, tu­rin­tį ga­lią su­nai­kin­ti pra­ga­rą. Bent jau pra­ga­rą, ku­ria­me gy­ve­na dau­ge­lis gy­vų­jų.

-akp-

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.